Skip to main content

Az új Munka Törvénykönyve vitája elé

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Reflexiók Tellér Gyula cikkére


Hamarosan parlamenti bizottságok fogják tárgyalni a kormányzat által benyújtott új Munka Törvénykönyvét. Ma még semmit sem mondhatunk az ott kibontakozó vitáról, de a baljós fellegek már gyülekeznek. Valószínűsíthető, hogy a viták el fognak rugaszkodni eredeti tárgyuktól, s a bennük megjelenő, egymásnak nekifeszülő politikai és mozgalmi célok maguk alá temetik a vitatandó anyagot. Ez a veszély csak oly módon csökkenthető, ha világosan látjuk a várható vita mögött meghúzódó érdeket és célokat.

Érdekütközések és ellentmondások

A munkáltatók egyre gyakrabban találják magukat szembe, több, egymással harcoló-versenyző szakszervezettel. A szakszervezetek közötti versengés és harcok eredményeképpen megszűnőfélben van a vállalatvezetés és a szakszervezet közötti familiáris viszony. Az egymást ellenőrző, olykor követeléseikben egymást túllicitáló szakszervezetekkel nehezebb tárgyalni, s főként nehezebb a munkáltatói érdekek kompromisszumok nélküli érvényesítése. Ugyanakkor a vállalati szintű szakszervezetek dolgozói támogatottsága erősen megkérdőjelezhető. A szervezettség az elmúlt három esztendőben – becslésem szerint – 60 százalékkal csökkent, vagyis közel hárommillió dolgozó szüntette meg tagsági viszonyát. A régi SZOT-tól, majd MSZOSZ-től függetlenedő, illetőleg az újonnan alulról szerveződő szakszervezetek és munkástanácsok a lemorzsolódó hárommillió dolgozónak csak töredékét tudták felszívni. Így munkahelyi szinten súlyos legitimációs válság van, miközben a foglalkoztatás és általában a munkafeltételek romló körülményei között a kollektív megegyezés fontossága növekszik.

A régi ágazati szakszervezetek, valamint a szakszervezeti szövetségek tisztségviselői, azaz a „felsőbb szervek” pozíciói erősen inognak. Az ágazati szakszervezetek létének strukturális feltételei a gazdaságban végbemenő piac- és tulajdonváltással megszűnőfélben vannak. A munkaadói oldalon eltűnik, átalakul a partner – egyre kevésbé vannak már „ágazatok” –, így az ágazati, szakszervezet nem töltheti be legfontosabb funkcióját. Ez az ágazati szintű kollektív szerződés megkötése volt korábban, s lenne – ha lesz még egyszer valaha – a jövőben.

Az új rendszer, így a kormány is – legalább a jelmondatok és kívánságok szintjén – elkötelezte magát az alulról szervezett, hiteles dolgozói érdekképviseletek mellett. Felismerte ugyanakkor, hogy a súlyos megrázkódtatásokkal járó társadalmi átalakulás most azonnal erős és egységes tárgyalópartner(ek)et igényelne. A pártok – mind a hat parlamenti párt –, tapasztalván a társadalom növekvő elégedetlenségét, felismerték, hogy a Munka Törvénykönyvének vitája, a munka világának újraszabályozása különleges lehetőséget ad új kapcsolatteremtésre a társadalommal, de a gyorsított törvényalkotás nem hagy elég időt ahhoz, hogy kihasználják ezt a lehetőséget. Ezért (is) támadják a kormányt túlzott sietséggel, szakmai felületességgel.

Az üzemitanács-választások intézménye politikai jelentőséget kapott a tagdíjlevonásról és a szakszervezeti vagyonról szóló törvények megszületésével, az utóbbira épülne a szakszervezetek közötti választás a vagyonmegosztás. Ez a körülmény végképp átpolitizálja a Munka Törvénykönyve fölötti vitát.

Ilyen feltételek mellett kell higgadtan viszonyulnunk a Munka Törvénykönyvéhez, nem feledve, hogy a politikai rendszerben, a gazdaság tulajdonszerkezetében, a szociális struktúrában és nem utolsósorban az ember, mint munkavállaló jogaiban végbemenő változás kerülhet ugyan szervezeti érdekek középpontjába, de nem kerülhet szembe sem a piacgazdaság, sem a társadalom érdekeivel.

„Üzemi alkotmány” és a mi valóságunk

Tellér Gyula, az SZDSZ szakértője és egyben parlamenti képviselője a Beszélő szeptember 21-i számában körültekintő szakértő módjára ír a magyar munkaintézmények megújításának kérdéseiről. Megítélésem szerint helyesen vázolja föl a munkaintézmények „köreit” és kapcsolódási pontjait, utalva azokra a társadalmi és gazdasági problémákra (munkaadó és munkavállaló közötti szerződéses egyenrangúság, piacgazdasági működés és társadalmi ellenőrzés, privatizáció és tömeges létszámleépítés, munkaharc és munkabéke stb.), amelyek ma mind-mind nyugtalanítóan megoldatlanok a munka világában. Ragyogó, világos beszámolót kapunk az „üzemi alkotmányosság” német intézményeiről, az üzemi tanácsokról, amelyek a törvényekben és a kollektív szerződésekben rögzített munkavállalói jogok megvalósulását ellenőrzik.

Az olvasó csak mindezek elolvasása után ébred rá arra, hogy e kiváló ismertetés, a fogalmazás logikai rendező erejével kívánja mintegy átalakítani a valóságot, amely sajnálatos módon összekuszálja a magyar munka világát. Így jut el a szerző tanulmányának néhány soros zárórészéhez (a 14. ponthoz). Megállapítja, hogy az új munkatörvénykönyv-tervezettel a kormány lehetetlen feladatra vállalkozott. „Egyedül az vezetne célra, ha az egyes munkaintézményeket összehangolt terv alapján, de külön törvényben, pontról pontra szabályozná a parlament.”

Talán nem járok messze a valóságtól, ha úgy vélem, hogy Tellér Gyula, elolvasván az új munkatörvénykönyv-tervezetet, mélységes csalódottságában írta meg ismertetőjét a német üzemi alkotmányosságról, mivel annak írmagját is alig találta meg benne. Ebből vonta le következtetését: na megálljunk csak, így egyszerre nem lehet, hanem csak lépésről lépésre, külön törvényekben, mindent alaposan megfontolva. S szerintem igaza van: valóban nagyon lassan kell haladni a német üzemi alkotmányosság kiépítésével, mert közben a valóságot is mindig hozzá kéne igazítani a német valósághoz, esetleg a ’45 utáni német történelmet is meg kéne ismételni…

Üzemi tanács és szakszervezetek

Az új munkatörvénykönyv-tervezet szerint a nagyobb vállalatoknál kell felállítani üzemi tanácsot, amely szociális kérdésekben együttdöntési, a munkavállalókat közvetlenül érintő kérdésekben véleményezési, gazdasági, beruházási kérdésekben pedig informálódási jogot gyakorol.

Lényegében ugyanezekben a kérdésekben ugyanezek a jogok illetik meg a szakszervezeteket, de ezen felül ők köthetnek kollektív szerződést. A német rendszerből kiindulva ez abszurdum: túl kevés jog jut az üzemi tanácsnak, túl sok a munkahelyi szakszervezeteknek. A tervezet megkettőzi a jogokat, bár némileg csökkenti ezt a hatást, hogy az üzemi tanácsban valószínűleg a szakszervezetek képviselői is részt vesznek majd. Üzemi alkotmányosságnak nyoma sincs, mivel a gazdasági döntésekhez nem tapad véleményezési és konzultációs jog, és sem az üzemi tanács, sem a szakszervezetek nem ellenőrizhetik a munkaszerződések megkötését és felbontását.

Rossz-e ez így? Azt hiszem, erre nincs egyértelmű válasz. Választöredékek azonban megfogalmazhatók. A kormányzat álláspontja az év elején igen közel állt Tellér Gyuláéhoz. Komoly üzemi tanácsot akart, ebben a munkaadók is támogatták, meg az MSZOSZ is. Ezután jöttek a viták. A munkaadók szakszervezet-helyetesítő szerepet szántak az üzemi tanácsnak. Még érdekvédelmi jogot is adtak volna neki, nem törődve azzal, hogy az üzemi tanács nem kezdeményezhet sztrájkot, lévén részvételi (participációs) szerv, a német szisztéma alapján.

A terv szerint ágazati szinten kötötték volna meg a kollektív szerződéseket. De ki kötötte volna meg? Hiszen a szerződéskötési kényszert a polgári jog nem ismeri, az ágazatok amúgy is megszűnnek, a munkaadók egységét pedig a tulajdonosváltás, és a kiegyensúlyozatlan piaci helyzet kezdi ki. Így aztán a valóságban nem születne kollektív szerződés. De nem működne a szakszervezeti jogokon alapuló dolgozói érdekképviselet sem. Sőt a szakszervezetek is lassan elhalnának az üzemekben, hiszen mi másért volna érdemes a munkahelyeken szervezkedni, ha nem a kollektív szerződés miatt.

Kemény, sok hónapos vita érlelte ki az öszvérmegoldást: lesz üzemi tanács, de kollektív szerződést csak szakszervezetek köthetnek. Ezt talán a munkahelyi szakszervezetek is elfogadják.

Jó ez így? Attól függ, milyen alapértékeket képviselünk. Reméljük-e a munkahely világának demokratizálódását? Reméljük-e, hogy kiegyenesedett gerincű dolgozók fognak szót emelni önmagukért? Hiszen az üzemi tanács nálunk ismeretlen intézmény, a munkahelyi szakszervezetek az üzemi tanácsban a fölöttük lévő hatalom újabb fondorlatát látják. Ezért nem árt, ha viszonylag kicsi és ha nem kizárólagosan birtokolt jogkörökkel lép működésbe. Viszont ha a dolgozók akarják, és tudnak kommunikálni a munkaadókkal, még fel is ruházhatják az üzemi tanácsot valamiféle befolyással.

Több szakszervezet egy munkahelyen

Hogy sok munkahelyen több egymással versengő szakszervezet működik, nem szerepel Tellér Gyula tanulmányában, holott ez a tényező mind a dolgozók, mind a munkaadók szempontjából igen fontos. Az új szakszervezetek közül sokan komoly erővé is váltak, de szinte alig van ma munkahely, ahol teljesen átvették volna a régi szakszervezet szerepét. Tehát együtt kell élniük és a munkaadóval folytatott tárgyalások során dolgozniuk azokkal a szakszervezetekkel, amelyeknek ellenében létrejöttek. Az új szervezetek felpezsdítették a munkahelyi érdekképviseleteket, ettől sok helyen feléledt a régi szakszervezet is. A munkaadók és a kormány kiindulópontja az volt, hogy csak egyetlen, a legnagyobb szakszervezet jogosult aláírni a kollektív szerződést. Ez nem más, mint kirekesztés, amely a konfrontációt, nem pedig a munkavállalók szabad választáson alapuló, egymást kölcsönösen tiszteletben tartó együttműködését ösztönzi.

A szakszervezetek közötti augusztusi, szeptemberi egyeztetések során, amikor már minden más téren megállapodás történt, ez a kérdés még mindig függőben maradt. Végül a kormány az Érdekegyeztető Tanács utolsó ezzel foglalkozó ülésén állásfoglalásra kényszerítette a szakszervezeteket kompromisszumos javaslata az együttműködést helyezi előtérbe, de biztosítja, hogy a szakszervezetek közötti viták miatt ne fulladjanak kudarcba a kollektív tárgyalások. A szakszervezetek szeptember 14-én kénytelenek voltak kiteríteni kártyájukat. Az MSZOSZ kivételével minden, addig hezitáló szakszervezet lemondott a kirekesztés jogi lehetőségéről.

Milyen ez a megoldás? Alig van olyan európai és tengerentúli állam, ahol ezt a megoldást elfogadnák. Ott nem adnak jogi keretet az együttműködésnek, az erősebbé a hatalom. Itt talán nem hiba a továbbiakban is teret adni annak, hogy a szakszervezetekből kiábrándult dolgozók értelmét lássák a szakszervezkedésnek, mert ennek térje van, lehetőség nyílik a tárgyalásokra. Itt, ahol van esély arra, hogy vadnyugati kapitalizmus lesz, ez jó – legalábbis úgy hiszem.

Ami hiányzik, ami megoldatlan

A Tellér Gyula által felsorolt körök egymásba kapcsolódó hálóként jelenítik meg a munkaintézményeket. Az új Munka Törvénykönyv – amelyet, mint egységes rendezést Tellér nem tart szerencsésnek – sokat magába foglal ezekből az intézményekből. A szabályozás alapelvei megváltoztak a régi törvényekhez képest. Eltolódott a polgári egyéni és kollektív szerződés felé nagyobb hangsúlyt kap a kollektív szerződés. Ez elméletileg jó, csakhogy jó tárgyalókészséggel rendelkező, erős szakszervezeteket, s a munka, mint élő termelési tényező XX. század végi természetét megértő munkaadókat igényel. Mindkettő hiányzik. Nincs kultúrája a tárgyalásnak, a kompromisszumnak. A kompromisszum a mi tradícióink szerint nem szép, ellenkezőleg a gyengeség jele. Európában azt mondják, hogy a tárgyalási alku stratégiájában az a legjobb, ha olyan megoldást választunk, amelyben a „szemben álló felek” mindegyike nyer. Nálunk ez fából vaskarikának számít. Jó lett volna, serkentendő az európai eszmét, ha több szabály lenne, amelyről csak és kizárólag kollektív megállapodás alapján lehetne rendelkezni. A törvény azt mondaná, hogy egy adott kérdésben sem a szakszervezet, sem a munkáltató nem dönthet, ha arról nincs megállapodás. Kevés ilyen szabály van a tervezetben.

Az igazi probléma ma az, miképpen lehetne szabályozni a felmondást, a tömeges létszámleépítést, általában: hogyan lehet foglalkoztatáspolitikát csinálni. Ennek szabályozása részben a Munka Törvénykönyv feladata volna (amennyiben egyéni és kollektív munkavállalói jogokról van szó), részben a foglalkoztatási törvényé. Nem így történik, és nincs is összhangban a két törvény. Igen gyengén vannak az új munkatörvénykönyv-tervezetben megfogalmazva a dolgozok privatizációval kapcsolatos jogai. Szó sincs jövőbeli gazdasági pozícióikról, a privatizáció következményeiről. Valóban elvi álláspontot kéne megfogalmazni a munkavállalói tulajdonlás kérdésében, s egyéni, kollektív munkavállalói jogként megjelenítve kellene teret adni a vállalkozókészségnek. A törvénytervezet nem szól erről, mondván, ez más törvény feladata. Tellér Gyula zárt rendszerében viszont helyet kaphatott volna.

Végül az Érdekegyeztető Tanács státusáról. A benyújtott tervezet 99 százalékban a három oldal konszenzusán nyugszik. A konszenzus kereteit a kormányzati előterjesztés szabta meg. Persze van mit javítani a törvényen. Biztos azonban, hogy a jogok és a mértékek, amelyeket megszab, alku eredményeképpen alakultak ki, háromoldalú megállapodást tükröznek. Megítélésem szerint ez nagyon fontos, hisz a felek majd számon kérhetik egymástól a megállapodást. De most indul majd a parlamenti vita. Ezt nem korlátozhatja ÉT-megállapodás. Olyan helyzet állhat elő, hogy az egyik vagy a másik fél érdekeit tükröző módosító indítványok megtörik a felek konszenzusát. Akkor elindul a versenyfutás a képviselők egyéni indítványaiért. És vége, megkezdődik a harc. Ez semmiképpen nem lenne jó.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon