Skip to main content

Csak így tovább MDF!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Koalíciós támadás Göncz Árpád ellen

A Demokratikus Charta nyilatkozata


A kormánypártok alkotmányellenesnek minősítik Göncz Árpád köztársasági elnök lépését, amelyet a demokrácia és a sajtószabadság védelmében tett.

Tiltakozunk a köztársasági elnök személyét ért méltatlan támadássorozat ellen.

Az alkotmányos rendet nem a köztársasági elnök magatartása veszélyezteti, hanem mindazon erőké, amelyek hisztériakeltéssel megbontják a társadalom nyugalmát, és el kívánják terelni a figyelmet a gazdasági és szociális válságról.

Göncz Árpád a szabadságot, a demokráciát védi – védjük mi is őt!

Budapest, 1992.

Kedden a kormánykoalíció az országgyűlés napirendjére vétette Füzessy–Kónya–Pásztor frakcióvezetői hármas „Hárompárti nyilatkozattervezetét”, Göncz Árpád köztársasági elnök osztályfőnöki megrovásban való részesítése végett. „Az alkotmány 29. § (1) bekezdése értelmében – írja a három párt – a köztársasági elnök kötelessége, hogy őrködjék az államszervezet demokratikus működése felett. A Magyar Rádió elnökének alkotmánysértő magatartását követően az államfő e kötelezettségének csak a felmentéssel tehetett volna eleget. Az Országgyűlés attól a mélységes aggodalomtól indíttatva, hogy az államfő eljárása veszélybe sodorhatja a parlamentáris demokráciát, felhívja Göncz Árpád köztársasági elnököt, hogy hatáskörét mindenkor a Magyar Köztársaság alkotmányának megfelelően gyakorolja.” A koalíció dühét, mint ismert, az váltotta ki, hogy Göncz Árpád megtagadta Gombár Csaba rádióelnök menesztését, holott ezzel a kéréssel fordult hozzá a miniszterelnök. A múlt héten a parlamentben Kónya Imre arról szónokolt, hogy az elnök „megsértette a Magyar Köztársaság alkotmányát”, „a taxisblokád óta nem érte alkotmányos rendünket ilyen erős támadás”, meg hogy Göncz Árpád „kétségbe vonta a többségi elven működő parlamentáris demokráciát”.

„Nem önálló személyiség”

Ez jelentette a nyitányát a köztársasági elnök elleni hecckampánynak. A koalíció úgy tesz, mintha szörnyen meg volna lepődve, holott előre sejteni lehetett, hogy ha Göncz Árpád nyilatkozik (és nem várja meg a médiatörvényt, amiben az iránta aggódó környezete reménykedett), akkor nyilvánvalóan nemet mond. „Göncz Árpád nem önálló személyiség” – írja Debreczeni József önálló MDF-es képviselő a Népszabadságban. Rosszul látja. Az a fő vád Göncz Árpád ellen, hogy belekeveredett a pártpolitikába, az ellenzék elkötelezettjévé vált. A koncepciót jó szélsőséges felhangokkal fejtette ki a koalíció lapja, a Pesti Hírlap főszerkesztője, Bencsik András. Cikkének még a címe is hátborzongató: „Az elnök árulása”, s benne nem kevesebb áll, mint hogy a liberálisok „a nemzet eszményét elutasító jószerivel mindent tagadó liberális filozófiája ideális melegágya lehetne egy pimasz diktatúrának”, amelyet „egyébként bolsevik diktatúra néven ismer a világ”, Göncz Árpád meg úgy szerepel ebben a valahonnan – tán a fasizmusból – ismert ködös képben, mint aki a hatalomért indítja harcba a „liberálbolsevizmust”. „Göncz Árpád egyre mélyülő legitimitás- és személyiségzavarral küszködik – olvassuk döbbenten az önálló, magát nemzeti liberálisnak mondó Debreczenit, aki pedig korábban, más helyütt arról papolt, hogy a konzervatív liberális embernek tisztelnie kell a tekintélyeket – (…) őt nem a nép és nem is a parlament választotta meg. A miniszterelnök választotta ki. Egy tétel volt az SZDSZ–MDF-paktum egyenlegében.”

Éppen ez az egyik veleje a szennyáradatnak: az MDF föl óhajtja mondani a paktumot, még mielőtt teljesítették volna a megállapodást, és meghoznák a médiatörvényt. A másik fő velő természetesen a féltékenység, az elégtétel vágya a politikussal szemben, aki tényleg személyiség és ’56-os hős, népszerű, ellentétben közkedveltség dolgában jó hátul kullogó Antall–Kónya–Zétényi–Csurka négyessel. Szívfájdalom, de Göncz Árpád tekintély, ráadásul a demokráciának azt a válfaját képviseli, amely sokak szemében szimpatikus, mert nem merül ki abban az állampolgári kötelességben, hogy négyévenként az urnák elé járuljunk. Bár nehéz, mégis a kezünkbe vehetjük a sorsunkat – hirdeti Göncz Árpád a nagyon is önrendelkező, vagyis hát államtalanító eszmét.

Amit a miniszterelnök utál

Az MDF–SZDSZ-megállapodás felrúgását elméletileg – alkotmányjogiasan – maga a miniszterelnök alapozta meg abban a két interjúban, amelyet a hétvégén a rádiónak és a televíziónak adott. Ezekből kiviláglik egyébként, milyen médiát akar Antall József: amelyik nem kötözködik, nem kételkedik, nem gondolkozik kincstáriatlanul, csak közvetít. Elöljáróban kijelenti a miniszterelnök, mintegy definícióképpen, mi az, amit utál: a csúsztatást és a hazugságot. Ezt a kettőt. Csak miután ezt leszögezi, akkor közvetítik felé a politikai ellenfelek véleményét a vele szemben gubbasztó riporterek (úgymint P. Szabó József, Polgár Gyula, illetőleg Pálfy G.), ellentmondást nem tűrően közli, melyik vélekedés tartozik a csúsztatás, és melyik a hazugság kategóriájába. Kikezdhetetlen módszer. „Ön nem mond igazat, tisztelt miniszterelnök úr: a koalíció igenis rá akar tenyerelni a médiára!” –, csak ekképp lehetne megfogni; nevezett riporterektől azonban mi sem áll távolabb, mint hogy idáig lesüllyedjenek.

Az említett alkotmányjogi megalapozás a következőképpen fest. Miénk a régió legjobb alkotmánya, és mi tartunk legelőbbre a demokrácia építésében, ezenkívül – és ebben föltétlenül egyetértünk vele – a mi közállapotaink a legjobbak. Többpárti demokrácia van, sem az ellenzék, sem a köztársasági elnök nem vállalhat részt a kormányzás felelősségéből. Ergo: a kétharmados törvények és a köztársasági elnök érdemi beleszólása kikezdi a jogállam alapkövét, a többségi elvet. Az alkotmánybírák korlátozták Göncz Árpád mérlegelési jogkörét a kinevezések ügyében, ám hogy Göncz Árpád „megakadályozta a ’90. évi törvény alapján végrehajtandó hivatali cserét”, „most már egyáltalán nem biztos” a miniszterelnök abban, hogy a médiatörvény minél előbb megszületik. Tudniillik a miniszterelnök hivatali cserének tekinti a médiumelnökök leváltását, amit Göncz viszont a sajtószabadság védelmére kelve tagadott meg. Az egyik alkotmányjogi eszmefuttatás hevében viszont hitbizományoknak nevezte a médiumokat a miniszterelnök.

Jogállami Kánaán

Csakhogy a kétharmados törvények intézménye épp azért maradt fenn, mert 1989–90-ben nem maradt idő az alkotmányozás befejezésére. Nem született meg a rendőrségi törvény, a személyi adatvédelemről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, nincs kisebbségi törvény – és médiatörvény sem. Ha egyszer pedig nem születtek meg, akkor nem lehet a kormányzati felelősség és a hitbizomány jelszavával takarózva azt mondani, hogy e területeken az alkotmányosság uralkodik. Nem: e kérdésekben átmeneti helyzet van, és ebben egyet is értettek az Ellenzéki Kerekasztal pártjai a rendszerváltás idején. Milyen jogon jelenti ki most a koalíció, hogy eljött a jogállami Kánaán?

Az MDF most, előrángatva mindenféle órendszerkori jogszabályt, az írott jogra hivatkozik. A jogászi szőrszálhasogatás, amely foglalatosságot az MDF amúgy is szerfölött kedveli, az elsődleges jogállami erénnyé válik a koalíciós szemekben. Előkerült a hírhedt 1974-es minisztertanácsi határozat (nem „rendelet”, ahogy a miniszterelnök a rádióban emlegette), amely kimondja, hogy a tévé és a rádió a kormány felügyelete alatt áll. Ám először is: a felügyeleti jog nem elég ahhoz, hogy a kormány érdemben fölülbírálja ezeknek az intézményeknek a szervezeti működési szabályzatát, amire hivatkozva aztán megfogalmazták az alkalmatlansági vádat a médiaelnökökkel szemben; másodszor pedig az olyasféle dokument, mint a minisztertanácsi rendelet, a jogalkotási törvény szerint már nem tekinthető jogszabálynak, még ha annak minősítette is most a parlament alkotmányügyi bizottságában a koalíciós többség (Szájer József, HVG, május 23.).

A tervezett médiatörvény koncepciója az, hogy egy-egy közalapítványba viszik a Magyar Rádiót és a Magyar Televíziót, s ezeken a közalapítványokon megfelelő arányú párt-, illetve szakértői felügyelet őrködik majd. Az elképzelt jogállami út tehát az – ha egyáltalán a koalíció hajlandó rálépni –, hogy a közmédiumok nem állami szervek, nem hitbizományok. Most átmeneti időszak van, Hankisst és Gombárt hatpárti konszenzussal nevezték ki, a kinevezésükről szóló törvényt pedig így indokolták meg: „Annak érdekében, hogy a sajtószabadság elve mind teljesebben valósuljon meg, továbbá, hogy a törvényben meghatározott intézmények (vagyis a rádió és a tévé) tekintetében a pártatlanság társadalmi igénye méltó helyet kapjon, a vezetők kinevezését a köztársasági elnök feladataként határozza meg.” Vagyis, ha jól értjük, a köztársasági elnök joggal kérheti számon a sajtószabadság követelményét, e tekintetben az átmeneti időszak tisztasága pártatlan őrének szerepe hárul rá.

Mivel pedig a médiumok ma sem egyértelműen állami szervezetek, távolról sem biztos, hogy Gombár menesztésére alkalmazható az alkotmánybírósági döntésnek az a része, amelyet most Göncz Árpád fejére olvas a koalíció. E határozat indoklása szerint a köztársasági elnöknek igen körültekintően kell eljárnia akkor, amidőn „érdemben, felülbírálhatatlanul beavatkozik az államszervezet működésébe”; ilyen esetben az elmozdítás megakadályozásához „olyan súlyú indokok kellenek, mint az Országgyűlés rendkívüli összehívásához vagy feloszlatásához”.

Göncz beavatkozása felülbírálhatatlan, s ebből táplálkozik az a kormánypárti ideológia, hogy az elnök a pártpolitika szintjére süllyed, anélkül, hogy részt vállalna a kormányzat felelősségéből. Ám mi van, ha a rádió meg a tévé nem tartozik az államszervezet testébe? Ha Göncz elnök az átmenet tisztaságáról, a jogállam vajúdásának körülményeiről gondoskodik pártatlanul?

Saját hatáskörben

Göncz Árpád konstatálta a miniszterelnök udvarias kijelentését, hogy nem személyi közöttük az ellentét. Nyugtázta is másnap, épp olyan úri modorban, elvégre nálunk csak médiaháború folyik, de azért béke van. A miniszterelnök pedig új, nyilvánosságra nem hozott kérdéseket intézett az Alkotmánybírósághoz, így látszólag ki is vonta magát a politikai csatározásból. A piszkos munkát Kónyáék, Füzessyék végezték, Szabad György házelnök úr segédlete mellett. Azért a miniszterelnök ott ült és szavazott az idézett hárompárti nyilatkozat napirendre vételénél.

Az ellenzék tiltakozott, szóvá téve, hogy a köztársasági elnök sérthetetlen, nem ítélheti el a parlament nyilatkozattal. Emellett veszélyes precedenst is teremt a koalíció, ha politikai nyilatkozatot parlamenti rangra emel – mondta Orbán Viktor: „…innentől kezdve már nincs megállás! Önöknek, tisztelt kormánypárti képviselő urak, holnaptól joguk lesz arra is, hogy… kiadjanak egy ellenzéket elítélő nyilatkozatot, mondván, hogy nemzetrontó politikát folytatnak!” Füzessy Tibor KDNP-frakcióvezető a szokásos jogias szőrszálhasogatással rukkolt ki, mondván, hogy a nyilatkozat nem ítéli el Göncz Árpádot. Ugyanis az „elítéljük” szó nem szerepel benne, csupán az, hogy „felhívjuk a figyelmét” az alkotmány betartására. Az ellenzék fölvetette azt is, miért nem terjesztették az ügyrendi bizottság elé a „Hárompárti nyilatkozattervezetet”, megvizsgálandó, nem alkotmányellenes-e, hogy a parlament foglalkozik Göncz Árpád minősítésével. Erre meg Szabad György válaszolt: „saját hatáskörében” javasolja a napirendre tűzést, mert szerinte sem az elnök elítélését javasolja a koalíció, hanem a médiaelnök-kinevezési törvény „funkciójának meghatározását a Magyar Köztársaság alkotmányos működésének rendszerében”.

Hát ennyit a csűrés-csavarásról. Annyi gyanítható belőle, hogy a koalíció – a lakásügyi műszót kölcsönvéve – rosszhiszemű alkotmányos berendezkedésre adta a fejét.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon