Skip to main content

Dokumentumok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Bizalmas – külföldi terjesztése tilos

1968. május 10.

USA Külügyminisztérium,
Kutatási és hírszerzési osztály
Feljegyzés a külügyminiszternek,
INR – Thomas L. Hughes
Tárgy: A francia újbaloldal és háttérbe szorított kommunisták

Diákzavargások. Az algériai háború vége óta a francia diákok nem sok politikai aktivitást mutattak. Talán amiatt, hogy a háború élménye érzelmileg kimerítette őket, az elmúlt öt évben nem nagyon tettek többet azon túl, hogy szinte már gépiesen tüntettek a jobb ellátottságért és a vietnami háború ellen. Az utóbbi időben azonban a helyzet megváltozott: Párizs hatalmas demonstrációk színhelye lett, és a diákok ádáz harcba szálltak a rendőrökkel.

„Professzorok, vének vagytok.” Súlyos tévedés lenne a francia diákok jelenlegi zaklatottságát a hagyományos politikai erők számlájára írni. A most Franciaországban kibontakozó jelenséget az újbaloldal irányítja, amely mind a demokratikus pártokat, mind pedig a kommunistákat elveti, azon az alapon, hogy egyaránt részei ugyanannak az államgépezetnek. Az újbaloldal most akar forradalmat, és inspirációját Mao, Che Guevara és Regis Debray műveiből meríti. Közvetlen előzményeit nem a tradicionális francia politikai hagyományokban kell keresnünk, hanem az új keletű, hasonló, egyesült államokbeli és német mozgalmakban. A tüntetések alatt gyakran hallható szlogen: „Professzorok, vének vagytok!” nem sokban tér el attól, amit az USA-ban skandálnak: „Ne bízz senkiben, aki harmincon túl van.”

Az újbaloldal kétségtelenül egyhangúlag ellenzi a vietnami háborút, ez azonban csak egy része annak a küzdelemnek, amelyet az ellen a társadalom ellen folytat, amely szerinte a munkásosztály és az elmaradott nemzetek elnyomásával alapozta meg saját jólétét. Az újbaloldal azt vallja, hogy az egyetemek, amelyeket a francia intézményrendszer a status quo fenntartására használ, aktívan részt vesznek ebben az elnyomásban. A jelenlegi tüntetések célja az, hogy változásokat idézzen elő az egyetemeken és aztán a társadalom egészében.

Törpe kisebbség. Még a legtúlzóbb becslés szerint is a francia újbaloldal a diákságnak csupán nagyon kis hányadát tudhatja maga mögött. A csoport egyáltalán nem egységes, hanem szervezetlen szekták – anarchisták, maoisták és gyakorlatilag tetszőleges filozófiai elmélet ihlette csoportosulások – laza tömörülése. Az újbaloldal tevékenykedése az idei iskolaév kezdete óta a Párizs külvárosában lévő ultramodern nanterre-i campusra koncentrálódott, ahol maroknyi diákcsapat több száz hívet maga köré toborozva az újbaloldal szószólójaként lépett fel. Az újbaloldal valószínűleg azért tudott ennyi támogatót szerezni Nanterre-ban, mert itt is, mint másutt Franciaországban a diákok a felsőoktatási rendszert idejétmúltnak, elégtelennek találják. Az adminisztratív és pedagógiai módszerek a múlt századra tekintenek vissza, továbbá nagy gondot jelent a túlzsúfoltság. Ironikus módon a megfelelő épületek és felszerelés hiánya Nanterre-ban nem is olyan súlyos probléma, mint más egyetemeken, például a Sorbonne-on, de nyilvánvaló, hogy a diákok nagy része jelentősen elidegenedett tanáraitól és az adminisztrációtól, valamint a társadalom egészétől. Az is lehetséges, hogy nem szeretik a külvárosi elszigeteltség érzését, ami valóban újdonság a párizsi diákság számára.

Nanterre-ben a nyugtalanság erőszakba torkollott március 22-én. A magukat „veszetteknek” (Les enragés) nevező mintegy 150 diák elfoglalta az adminisztratív épületeket. [Az elnevezés utalás az 1793-94-es jakobinus diktatúra „szélsőbaloldali” csoportjára.]

Az erőszak csak fokozódott az ezt követő hetekben, mivel a „veszettek” folytatták tüntetéseiket, és összecsaptak a szélsőjobboldali diákokkal.

A francia felsőoktatási vezetés utasítására végül május 2-án Nanterre-t bezárták.

Még ugyanazon a napon a „veszettek” nyolc vezetőjét az egyetem Fegyelmi Tanácsa elé állították. A diákok azonnal kivonultak Párizs utcáira, hogy tüntessenek a nanterre-i egyetem bezárása ellen, és amnesztiát követeljenek a diákvezetőknek. Ekkor követték el a francia egyetemi vezetők azt az alighanem súlyos hibát, hogy rendőrségi beavatkozást kértek a tüntetés leverésére, méghozzá magában a Sorbonne épületében. A középkor óta élő hagyomány szerint az egyetemek fizikailag körülhatárolható részei általában menedéknek minősülnek, immunitást élveznek az államhatalommal szemben. A rendőrség behatolása az immunitást élvező épületbe a szó szoros értelmében az utcára szólította a diákság hatalmas tömegeit, amelyek addig nem vettek részt a tüntetésben. Az akció a mindaddig szunnyadó Nemzeti Diákszövetséget (UNEF) és az egyetemi tanárok szakszervezetét (SNESUP) is arra ösztökélte, hogy csatlakozzanak az akcióhoz, és jelentős szervező erejévé váljanak az ezt követő hét demonstrációinak.

A jelentések szerint legalább 20 000 diák vett részt egyetlen felvonuláson Párizsban. Ráadásul szinte minden francia egyetemen hatalmas szimpátiatüntetések zajlottak.

Az újbaloldal sikerének okai. A viszonylag kis létszámú újbalos diákok csak akkor váltak képessé ilyen kiterjedt tüntetéssorozat előidézésére, amikor céljaik sok francia diákban rokonszenvet keltettek. A diákoknak számos komoly panaszuk van – ilyenek a túlzsúfoltság, elavult szabályozás –, melyekre a francia kormány nem adott kielégítő választ. Az a pánikszerű reakció, ahogy a rendőrséget behívták a Sorbonne-ra, majd a Sorbonne bezárása, amit a Le Monde „hidegvérrel elkövetett baklövésnek” nevezett, kétségtelenül a radikálisok kezére játszott.

Burzsoá csemeték. A francia újbalosok felkelésének egyik elragadó vonása a kommunisták velük szembeni reakciója: a kommunisták magukat mindig a forradalom élcsapatának tartották, történjen az akár a diákok körében, akár máshol. Ám hirtelen arra eszméltek, hogy egy maréknyi radikális diák háttérbe szorította őket. Az elmúlt években a kommunisták megbélyegezték a saját diákszervezetükben működő Kína-barát frakciókat, és el is távolították őket, anélkül hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítottak volna nekik. 1968. január 5-én a L’Humanité, kommunista napilap azt írta: „A munkások és értelmiségiek eltökélten visszautasították, hogy azokat a kalandorokat kövessék, akik Mao Ce-Tung gondolatainak szajkózásán kívül mással nem tudtak szolgálni.” A Nanterre-ben bekövetkezett események fokozták a feszültséget, és ennek hatására váltak egyre elkeseredettebbé és védekezőbbé a diákság elleni kommunista támadások. Egy napra rá, hogy Nanterre-t bezárták, és Párizsban felkelések törtek ki, a Kommunista Párt vezetőségének tagja, George Marchais terjedelmes cikket írt az újbaloldalról, amelyben figyelmeztetett, hogy a kommunistáknak „nem szabad alábecsülniük ördögi művüket”, és „energikusan le kell őket leplezni, ugyanis ezek alapvetően a De Gaulle-féle hatalom és a nagy kapitalista monopóliumok érdekeit szolgálják”. Marchais személyeskedő hangnemben folytatta támadását: Ezek a „nagyburzsoá csemeték lenézik a munkásosztályt, és forradalmi lelkesedésük is hamar ki fog hunyni, mihelyst arra kerül a sor, hogy átvegyék apáik üzleteit, és kizsákmányolják a munkásokat a kapitalizmus legszentebb tradícióinak jegyében”. Két nappal később a L’Humanité azzal vádolta meg őket, hogy „a kormány malmára hajtják a vizet a diákság elleni küzdelemben”, mivel agent provocateurként lejáratják a diákmozgalmat, és ezzel eltávolítják a népet a diákok ügyétől.

A kínai reagálások. A francia kommunista állásfoglalás erőteljes reakciókat váltott ki a kínai kommunistákból. Az Új Kína Hírügynökség ezt azzal juttatta kifejezésre, hogy a tüntetéseket a „a dekadens francia oktatási rendszer elleni tömegtiltakozásként” mutatta be. A kínaiakat különösképpen az zavarta francia elvtársaik szemléletében, hogy „még arra is képesek voltak, hogy összefogjanak a fasiszta rendőrséggel a diákmozgalom kegyetlen elfojtásában… A revizionista klikk egyik tagja még cikkeket is írt a L'Humanitében, hogy lejárassa a diákok igaz ügyét.”

A francia kommunista dilemma. A lázadások folytatódásával úgy tűnt, mintha a francia kommunisták kezdtek volna megrémülni, hogy kimaradtak az eseményekből. Ami eredetileg csak néhány száz szélsőséges kísérlete volt, gyorsan általános baloldali diáktiltakozássá vált. Csak feltételezhetjük, hogy a kommunisták úgy érezhették, hogy veszélyesen elszigetelődtek a diákságtól, ugyanis határozottan megváltozott a kommunista nyilatkozatok hangvétele. Még ha nem is értettek egyet az újbalosokkal és módszereikkel, a védelmükre keltek, amikor a rendőri brutalitást és az egyetemek siralmas állapotát ostorozták.

Majd kiderül, hogy a kommunisták képesek lesznek-e befolyásolni a tüntetéseket a jövőben, ámbár az újbalos eszmékkel szembeni konzervatív beállítottságuk ismeretében ez nem tűnik valószínűnek. Jelentősen megnőtt a diákok támogatottsága általában a népesség körében, ezt bizonyítja a France-Soir május 9-én végzett közvélemény-kutatása is, amely szerint a párizsiak nagy része helyesli a diákok követeléseit. Nagy valószínűséggel állítható, hogy a diákok csak későn kapták meg a hivatalos kommunisták támogatását, és akkor sem eléggé. A diákok körében egyre elterjedtebb az a nézet, hogy a kommunisták részét képezik a fennálló rendszernek és kormányzatnak, amely véleményük szerint valamennyi kapitalista berendezkedés közül a legundorítóbb fajta.

A dokumentum a washingtoni National Security Archives állományából való, XRPOL 13-2FR. A dokumentum titkosságát 1998. szeptember 3-án oldották föl. Másolata, más’68-as amerikai diplomáciai anyagokkal együtt, megtalálható a budapesti Nyílt Társadalom Archívumban.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon