Skip to main content

Éjjeli őrjárat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Könyvek négyszemközt


Több mint fél évszázados késéssel nemrég magyarul is megjelent az Éjerdő, Djuna Barnes amerikai írónő korszakos regénye; egyike azoknak a kivételes remekműveknek, melyek magukban ragyognak, mint a szoliterkövek, kívül vonulatokon és kívül a saját idejükön is. Vannak távoli rokonai, de közvetlen előzményét vagy folytatását nem találni sem szerzője életművében, sem a világirodalomban.

„Piros arc, gesztenyeszín haj. Vidáman és huncutul szikrázó szürke szempár. Fantasztikus fülönfüggők, festői ruhadarabok, és mindig az élet, az öröm elébe siet az Ötödik sugárúton, arra vár fekete mellett füstölve a Lafayette Kávéházban. Ez az igazi Djuna Barnes.

Morbiditása nem puszta póz, épp olyan őszinte, mint ő maga.

És nincs egyedül vele. A háború alatt új nemzedék nőtt fel, amely a nevezetes századvég angol és francia dekadenseit követi az életerős és igyekvő Amerikában.”

A korszak egy jellegzetes figurája, bizonyos Guido Bruno (alias Curt Kisch, egy prágai rabbi fia, ki hol taljánnak, hol osztrák katonatisztnek adta ki magát) írja ezt a huszonhat éves Djuna Barnesról, 1919-ben. A Greenich Village-i bohémia most éli virágkorát, a zászlókon Oscar Wilde és Aubrey Beardsley neve. Nemsokára felkerekednek, és csapatostul hajóznak át Európába. Megszállják Párizst.

Djuna Barnes másfél évtizedet maradt Európában, s épp az emberélet útjának felén írta az Éjerdőt, mely 1936-ban jelent meg először, Londonban. Ezután visszatért szülőhazájába, és gyakorlatilag felhagyott az irodalommal. (Igaz, 1958-ban kiadott még egy verses drámát – The Antiphon –, 1962-ben pedig átdolgozva néhány korai elbeszélést – Spillway. Többet már nem írt, s korai műveinek újbóli megjelentetéséhez sem járult hozzá. Szegényen, mogorván és magányosan halt meg 1982-ben, kilencvenéves korában.

A könyvkiadók mintha csak ugrásra készen várták volna a gyászhírt. Még abban az évben kihozták első rövidprózáinak gyűjteményes kötetét – Smoke, and Other Early Stories – és egy verseket, rajzokat tartalmazó könyvet – Creatures in Alphabet –, s rövid időn belül újranyomtak mindent, ami valaha is megjelent tőle, köztük a tízes-húszas években különféle lapokban megjelent portréit, interjúit a korszak hírességeivel.

Az Éjerdőről rengeteget írtak 1936-os megjelenésétől mostanáig, már a másodlagos irodalmat felsoroló bibliográfia is vaskosabb, mint maga a regény. A műértelmezés változó divatja és irányai szerint közeledtek hozzá az életrajz felől, impresszionistán és strukturalistául, leíróan és normatívan, „citromfacsarós” és „rejtvényfejtős” módszerrel. A szorgos munkálkodásnak sosem szakad vége, mert ha igaz az, hogy minden műnek számos lehetséges olvasata van, akkor ennek a regénynek számtalan.

A róla szóló leghíresebb írás mindmáig T. S. Eliot előszava, mely már úgy tartozik hozzá a könyvhöz, mint a költő jegyzetei az Átokföldjéhez. (Eliot ironikusan állapította meg, hogy a vevő visszakérné a boltban a kötet árát, ha nem találná meg benne a jegyzeteket.)

A pozsonyi Kalligram kiadó – és Széky János szerkesztő-fordító – példamutatóan jelentette meg az Éjerdőt, benne nemcsak Eliot bevezetője, hanem Szegedy-Maszák Mihály kitűnő utószava is a regény és a szerző magyarországi bemutatásával. A fordítást szigorúan kell megítélnünk, hiszen az örökkévalóságnak készült. És miközben főt hajtunk Széky virtuóz teljesítménye – az eredeti beleérző és invenciózus újrateremtése előtt – mindjárt el is marasztaljuk őt két hibában. Az egyik a helyenkénti túlfordítás („az ősz gallyas glisszandója” vagy egy bőkezű jelző – a vám meg a rév, a fordítás örök libikókája –); a másik a figyelmetlenség, ami nem annyira az átültető vétke, mint a szerkesztőé. Mert a kötetben hiába is keressük a kontrollfordító nevét, azét a személyét, aki az ántivilágban „a fordítást az eredetivel egybevetette”. Az Éjerdő regénybeszéde több tekintetben is a költészethez áll közel. A költészet pedig a legvédtelenebb mindenféle értelemmásító sajtóhibával és fordítói félrenézéssel szemben. („Kétségbeesése vad volt és néptelen”– olvassuk „névtelen” helyett, és az ilyen értelmes nyomdahiba éppúgy nem kelt feltűnést ebben a szövegben, mint „a szándék mortális chartává vagányodik” fordulat; holott arról van szó, hogy az eltervelés kétessé teszi a mortális chartát, még inkább charta mortalist.) Persze épp azért érdemes szőrszálhasogatni, mert nagyszerű fordításról van szó.

Költészetet emlegettünk, s ezzel máris kezünkben van a regény egyik kulcsa. Nem prózaversre gondolok vagy versbeszédre; az Éjerdő elbeszélő mű, de hihetetlenül tömény nyelven íródott, tele metaforákkal és aforisztikus megfogalmazásokkal. Ennyiben folytatója Barnes korábbi szövegeinek, melyekben szintén merész nyelvjátékokkal és excentrikus nyelvhasználattal lepte meg olvasóit.

A regény mint műfaj több úton is elindult már afelé, hogy fölszámolja önmagát. A cselekmény, a hősök, illetve a társadalom- és jellemrajz fokozatos eltüntetése ugyanabba az irányba vitt, amelybe a próza lirizálódása, a nyelv egyértelmű jelölő szerepének elbizonytalanítása. Ilyen értelemben az Éjerdő határeset; a hagyományos regény több törvényét áthágja, vagy legalábbis érinti a falat, de – írja Eliot – „ha e szó (regény) olyan könyvet jelent, amelyben az író eleven figurákat alkot, és lényeges kapcsolataikban mutatja be őket, akkor ez a könyv regény”.

Mert a teremtő nyelvhasználat mellett a leghagyományosabb emberábrázolás Djuna Barnes másik nagy erénye (mely szintén megmutatkozik már korai írásaiban is); az Éjerdőt a hősök teszik emlékezetessé, ők adják a regény másik kulcsát. Mert lehet sűrű, sokértelmű a nyelv, nehéz a metafizika, ha remekbe szabott alakokkal, emberekkel találkozunk, akkor eszünkbe sem jut, hogy valamit nem értünk. Pedig első látásra csudabogárnak tűnnek mindannyian. Két amerikai nő – egy protestáns és egy katalizált –, egy ír sarlatán, egy olasz–osztrák illetőségű zsidó és egy személyiség után ácsingózó gazdag özvegyasszony viszik a főszerepet. Valamennyi az első háború utáni megbolydult világ gyökereszakadt, nyugtalan vándora. A keresztkapcsolatok hálózata Matthew O’Connor doktor és a Robin Vote nevű amerikai lány körül fonódik össze: mind Robinba szerelmesek, és mind az orvoshoz folyamodnak lelki segélyért, meghallgatásért. Robin maga alig nyilvánul meg a regényben (melynek nagyobbik részét a doktor szóáradata, monológjai és dialógusai – nagyáriák és nagy duettek – alkotják). Elmosódott, megfoghatatlan személyiség – a harmadik nemhez tartozik, akárcsak a doktor –, külsejében és énjében is kettős természetű: fiús leány, ki egyszerre angyalszerű és állati. Szűkölve kapaszkodik a szeretetbe, de nem tűri a fogságot, menekül a lebéklyózó kapcsolatokból, a többiek birtoklási vágyától. Márpedig mindenki akar tőle valamit: Felix Volkbein, a férje, Nora Flood, a szerelme és Jenny Petherbridge, a „csábító”. Robin éjszakai lény, úgy merül bele az éjszakába, mint a sötétség beálltakor portyázni induló villogó szemű vadak. Nem a ragadozók fajtájából való, vadsága annyit tesz: megszelídítetlen. És ártatlan is; hiába okoz szenvedést, hiába veti bele magát a piszokba, tiszta marad, mert nincs tudása a bűnről. Ebben is ellenpárja a doktornak, aki a bűnök edénye, minden gyarlóság tudója, és kötésig áll az ember mocskában.

Matthew-roppant-csipetnyi-sóval-Dante O’Connor – ahogy magát nevezi – első olvasásra mindenki mást háttérbe szorít, mégsem mutatkozik meg igaz mivoltában. Mert leragadunk szószátyárságánál, nyilvánvaló hazugságainál, a „leleplezésnél”, hogy engedély nélkül praktizál, minden alkalmat megragad a potyázásra, ráadásul a szemünk láttára emeli el egy ájult paciens pénzét. De ez a rusnya, részeges öregember, kávéházi hőzöngő és szánalmas transzvesztita mégis egyik legnemesebb példánya az emberfajnak. Sötét praxist űző szemfényvesztő, de Máté evangélista is, szárnyaszegett, szomorú angyal, kíméletlen örömhírhozó, ki megette a könyvet, és csordultig telt keserűséggel.         

Az Éjerdő szereplői azért tetszhetnek csudabogaraknak, mert a végletekig egyénítve vannak. Tetteik és szavaik, származásuk, vallásuk, ízlésük és vonzalmaik, külső jegyeik és gesztusaik, lakásuk, tárgyaik és ruházatuk ugyanúgy jellemzi őket, mint a többiek róluk mondott történetei és ítéletei. Ám mind e gondosan körülírt személyek ugyanakkor egy-egy archetípus megtestesítői is. Felix Volkbein a bolygó zsidó őslegendájának e századi reinkarnációja; Robin mesealak – a doktor egy ízben a fehér lovon érkező királyfinak nevezi, akiről gyerekkorunk óta álmodunk –; Nora Flood az amerikai pionírok kései leszármazottja; a doktor pedig az okkultista St. Germain gróf, akit évszázadok emlékezete és tapasztalása tesz ötvenévesen vénséges vénné (emlékszik Lukács apostol leckéztetésére, s arra, hogyan kért tőle köpölyözést Nagy Katalin), s néha, borközi állapotban el is feledkezik róla, melyik századot írják éppen. (S hogy teljesebb legyen a kép, Djuna Barnes életének tüzetes ismerői azt állítják, hogy minden alaknak megvolt az előképe a valóságban is.)

A doktort és Robint mondtuk a regény központi alakjainak, a többiek a lányért vesznek el, s Matthew O’Connor segítségével próbálják megtalálni magukat. A legnagyobb kereső Nora Flood, akinek ki kell járnia az érzelmek kegyetlen iskoláját, hogy egy évtized múltán „öregdiák” legyen maga is, és megszabadulva angolszász tisztaságától („Lemossuk magunkról a bűn tudatát, de mit garantál nekünk ez a fürdő? A bűnt, a kemény ragyogású bűnt. És miben fürdik a latin ember? Becsületes porban… A franciák rendetlenek és bölcsek: az amerikai ember ivással próbál ennek a nyomába érni.”), a puritán ősök nehéz örökségétől, a „szószerintiség” bűnétől, magába tudja fogadni a szenvedélyes szerelmet, ami csupa romlás, észveszejtés és tisztátalanság. Alászállásában, útján „éjszakánk erdejébe” a doktor kalauzolja (Dante O’Connor), ki a biblikus elhívás után (Eredj, Matthew) lelép a színről, hogy átadja a helyét „a megszállottak”, Nora és Robin animális találkozásának.

Az Éjerdő metafizikus regény, hősei a kárhozat köreiben tévelyegnek, és megváltásért sóvárognak. „A téves információknak az a mérhetetlenül becses galaxisa, melyet elmének hívunk, s amely a lélek nevezetű döbbenetes, ám elnyűtt kényszernyaláb elé fogva poroszkál a Jól s a Rosszul majdnem feledésbe mosódó ösvényén, a véletlen-elv szerint tervezett úton – nem más ez, mint a szent Habeas Corpus, az eljárás, amellyel a test a bíró elé idézhető – és mégis…” Nincs megváltás, talán kárhozat sem. Csak tévelygés és sóvárgás.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon