Skip to main content

Gyúrják a lakástörvényt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A több mint egy évvel ezelőtt benyújtott törvényjavaslat vételi jogot szándékozik juttatni a bérlakások lakóinak, hogy gyorsan, garantáltan és nem kevés részletfizetési kedvezménnyel folyjék le a lakásprivatizáció, a bérlők lakástulajdonhoz juttatása. A lakók legalább 25 évre kapnának lehetőséget a lakás árának törlesztésére – az első öt évre kamatmentesen –, és aki előbb tud fizetni, árkedvezményben részesülne. Másrészt a Belügyminisztérium által előterjesztett változatban „liberálisabbá” kívánták tenni az önkormányzatok lakásgazdálkodását, azaz alaposan megnyirbálták volna mindazok bérlői jogait, akik nem tudják vagy nem, akarják kivenni a részüket a nagy jótéteményből. A parlamenti bizottságok jócskán mérsékelték ezt a liberalizmust, de az eredeti javaslat szerint az önkormányzatok szabad kezet kaptak volna a lakbér emelésében, eljárásbéli huzavonák nélkül tehették volna utcára a lakbért nem fizetőket, és csak elnagyoltan rögzítették volna törvényileg, mi jár a lakbérért, milyen kötelezettségek terhelik a bérlő és a bérbe adó feleket (Beszélő, 1992. április 18.).

A bérlő tehát alanyi jogon vehetné meg otthonát, az önkormányzat pedig, bár tulajdonosa a bérlakásnak, nem mérlegelhetné – mint eddig –, hogy fölkínálja-e eladásra. Illetve mégiscsak volna módja manőverekre a helyhatóságnak, mivelhogy rendeletileg tilthatna le olyan bérházakat, amelyekben a lakások kevesebb, mint tíz százalékát vették meg eddig a lakók.

Bár ez ellentmondás, de nem butaság folytán állott elő. Elkerülhetetlen ugyanis, hogy az önkormányzatok rendeletileg halászhassanak ki némi állományt a vételi jogból, cserealapra, átmeneti és szociális célokra, meg például azért is, hogy a vételi jogon kívül rekedt fiatalság is lakhasson valamiképp. (Ezenkívül továbbra sem lehet majd megvásárolni a műemlék épületekben fekvő lakásokat, a szolgálati, nyugdíjas- és garzonlakásokat.) Ugyanakkor az alanyi jogon járó lakástulajdon népszerűnek ígérkezik, így a koalíció semmi szín alatt nem mond róla le. Nem volna igazságos, érvelnek, ha csak az eddig kedvezményezettek – s köztük a múlt rendszer kedveltjei – részesülnének a lakásvétel áldásaiból (s vele persze az épület-fenntartási gondokból is). A vételi jog szolgálja mellesleg a kárpótlást is: megindulhat a nagyvárosokban fölhalmozódó kárpótlási jegyek áramlása. Még annak idején, ’91-ben beiktatták az első kárpótlási törvénybe (nem kisebb ember, mint Kónya Imre javaslatára), hogy az önkormányzatok kötelesek névértéken elfogadni a kárpótlási jegyeket a lakások fejében. És ahogy a föld esetében megtették, most is befagyasztani készülnek a privatizálásra szánt lakásokat: ötéves haladékot adnak a lakónak, hogy eldöntse, valóban megveszi-e a lakást, és addig az önkormányzat nem adhatja el senkinek a „feje fölül”.

Az SZDSZ igen nagy aktivitást mutatott föl októberig, a lakástörvény-vita első menetében. Elvégre érzékeny pont ez a fővárosban, ahol többnyire szabad demokraták kormányoznak. A felső szabaddemokrata-politikában pedig oly iránynak kedveztek az idők, amely épp a gyakorlatias, mindenkit érdeklő kérdésekben igyekszik alternatívát fölmutatni. A fővárosban hosszú és alapos egyeztetési munka folyt a kerületek és az önkormányzati érdekképviseletek szakértőivel – ebben nagy szerepet vállalt Győri Péter, a Fővárosi Közgyűlés szociális és lakásügyi bizottságának SZDSZ-es elnöke –, és az így kialakult kép szolgált alapjául annak a júliusi közgyűlési határozatnak, amely részletekbe menően állást foglalt a lakástörvény-tervezetről. A parlamenti SZDSZ-frakcióban pedig az akkor elnökjelölt Pető Iván vette kézbe a lakásügyeket, Molnár Tiborral az oldalán. A Pető–Molnár-féle módosítócsomag valójában egy új kódex volt, amelyet az SZDSZ és a lakásgazdálkodás helyi művelői mutattak föl.

A bérlői jogok tekintetében a Pető–Molnár-csomag a megerősítés álláspontjára helyezkedett, abból indulva ki, hogy a rossz lakáskínálat és a gyönge lakáskereslet mellett még nem jött el az ideje a „liberális” szellemű lakásbérletnek. Javaslatuk részletesen leírta a bérbeadók és bérbevevők kötelezettségeit; szorgalmazták a lakbéremelés korlátozását, a lakhatásért fizetendő alaplakbér és a külön szolgáltatásokért járó díj szétválasztását a lakbér megállapításakor, megnehezítették volna a fölmondást, és kevesebb akadályt gördítettek volna a bérlakás „öröklése” (a lakásbérleti jogviszony folytatása) elé (Beszélő, 1992. október 17.). Frakcióhatározatilag helyezkedett szembe az SZDSZ a vételi jog intézményével; a szabaddemokrata vélemény szerint ehelyett elővételi jogot kellene adni a lakóknak, aminek keretében az önkormányzatok – mint eddig – ezután is szabadon mérlegelhetnék, mikor melyik lakást ajánlják föl megvételre. A vételi jog, érvelnek, ütközik az önkormányzatok alkotmányos tulajdonosi jogaival, ráadásul törvényszegésre buzdítja az önkormányzatokat, hiszen nekik kell rendeletet alkotni a tulajdonszerzés alanyi jogának korlátozásáról. Lehetetlenné válna a lakásgazdálkodás, jócskán megcsappanna az önkormányzatok érdekeltsége abban, hogy lakásokat építsenek, újítsanak föl. Az elővételi jog ellenben lehetővé tesz egy olyan helyi lakáspolitikát, amely rugalmasan egyensúlyoz a különféle bérlői csoportok között.

Októberben rövid időre elfektették a bérlakáskódexet, hogy aztán az MDF országos gyűlésének szorgalmazására ismét elővegyék. Néhány befolyásos MDF-esben merült föl ugyanis a kétely, nem kellene-e mégis megalkotni a nemzeti lakáskoncepciót a bérlakástörvény előtt. Győzött a pragmatikus MDF-es tábor: ha eddig nem volt koncepció, megleszünk ezután is nélküle. Bár az is igaz, hogy lassan elkészül – ahogy a népjólétben mondják, most már kormány előtt fekszik – a lakáskoncepció is, immáron „nemzeti” jelző nélkül. A koncepció most nagy részben a lakástörvény-tervezetre épül. Úgyszólván lehetetlen feladatra vállalkozik tehát, hiszen a nemzeti lakáskincs hatékony elosztásához közületi tulajdonban lévő – mobilizálható – lakásvagyon is kell, amely vagyont épp a bérlakástörvénnyel készülnek kihúzni a köz fennhatósága alól.

A vételi kontra elővételi jog vitájában az SZDSZ magára maradt. A szocialisták – tekintve, hogy egykoron maguk juttatták öröklakáshoz a káderállományt – most kénytelenek a vételi jog lelkes hívei lenni. A Fidesz meg nem bocsátkozott bele ebbe a politikailag kényes vitába; csak annyit javasolnak – pragmatikusan –, hogy könnyebben szabadulhassanak föl a vételi jog miatt befagyasztott lakások, ne ingadozzanak annyi ideig a bent lakók. Hasonló szellemű javaslatot tart a tarsolyában Török Ferenc dr., az SZDSZ gyakorlatias képviselője is arra az igen valószínű esetre, ha a t. Ház elvetné az elővételijog-elgondolást. (Török egy másik ilyen, tarsolyban tartott indítványa szerint legalább a törvény hatálybalépése után kiadott lakások bérlője ne élvezhesse a vételi jogot.)

A parlament önkormányzati bizottságában rögvest leszavazták a Pető–Molnár-csomagot, mivel „szerkezetileg nem felelt meg” a kormányzat verziójának (nem stimmelt a paragrafusok számozása). A csomag néhány fontos részletével azonban egyetértettek a Belügyminisztérium lakásszakértői: örömmel belementek a bérbeadók jogainak és kötelességeinek leírásába, az alaplakbér és a külön szolgáltatásokért járó lakbérrész szétválasztásába és abba a módosításba, hogy az új bérbeadások esetében is önkormányzati rendelet szabja meg a lakbért (ne pedig a bérbeadói önkény). Csakhogy a kormány mégse támogathatja az ősi ellenfél pártelnökének módosítványait, ezért ezek most dr. Weszelovszky Zoltán (MDF) neve alatt futnak.

Az SZDSZ-frakcióban is kezdett gyökeret verni az a nézet, hogy nem volna szerencsés a leszavaztatásnak kitenni a pártelnök által jegyzett indítványokat. „Meghirdettük a tizenöt pontot, és ennek lényege az, hogy az SZDSZ konstruktív a törvényalkotásban” – magyarázza lapunknak Török Ferenc dr., aki ekkor kezdte átvenni a lakásügyet a frakcióban. Török dr. – mint tudjuk, ügyvéd – nagy szakértő hírében áll, aki korábban is elért már a kormányzatbéli és a kormánypárti kollegákkal kötött különalkukban egyéni törvényhozói sikereket. A Pető–Molnár-csomagról, amelynek összeállításában Győri Péter volt a szakértő, nincs jó szakmai véleménye, de nem lehet igazán tudni, miért nincs.

Hogy azonban teljesen átvegye a terepet, ahhoz meg kellett kérdőjelezni a főváros, a kerületek és az önkormányzati érdekképviseletek együttműködését, amelynek gyümölcse a Pető–Molnár-csomag volt. Ekkor lépett sorompóba Derce Tamás dr., az újpesti polgármester. Derce is állandó munkakapcsolatot tart fenn a belügy közigazgatási apparátusával; de ez nem kuriózum a kerületi szabad demokrata polgármesterek körében: októberben például, amikor még javában állott a Pető–Molnár-féle javaslat, a kormányzati szakértők oldalán lépett föl a ferencvárosi és a kőbányai polgármester a tévé Krétakör című műsorában.

Március volt, a pártelnök Angliában tartózkodott éppen, összehívták a fővárosi SZDSZ-es polgármesterek fórumát, a FEB-et (Fővárosi Egyeztető Bizottság), amely testület munkáját Török Ferenc szokta koordinálni. Előzőleg Derce egy hatoldalas faxot küldött szét a polgármester-kollegáknak, amelyben azt írja a Pető–Molnár-csomagról: „A javaslat, amit az SZDSZ leadott, mind szakmailag, mind jogilag érthetetlen, látszik, hogy akik készítették – a nevüket nem ismerem –, az álmok világában élnek…” Érdekes: két hónappal korábban épp az ismeretlen álmodozó, Győri Péter akasztott bajuszt Dercével az Újpesti Családsegítő Központból elbocsátott Mezei György miatt. A kritikai anyagban Derce fölényes megjegyzéseket fűzött az SZDSZ-es csomag néhány pontjához; ebből annyi világlik ki, hogy a kritikus a meghatározott idejű lakásbérleti szerződések híve, nyilván, mert így könnyebben szabadulhatna a bérlakások lakóitól, ha neki, a profi lakásgazdálkodónak úgy tetszik. Végül is sikerült az akció, az összehívott polgármesterek közömbösnek mutatkoztak, majd Pető Iván, Angliából hazatérvén, hozzájárult az egész csomag visszavonásához. „A lényeg, hogy sikerült alternatívát fölmutatni a tervezetünkkel – magyarázza Pető Iván. – Az már csak a parlamenti munkától rabolná az időt, ha fenntartanám az összes javaslatomat. A fontos dolgok egy részét úgyis átvette az MDF, a másik részét meg Török Ferenc.”

Végül még egy módosítványról, a 264-es számúról, amely Sóvágó László dr. (MDF) neve alatt fut, ám feltűnő apparátusi fölkészültségről tanúskodik. Sóvágó dr. – vagy inkább a Belügyminisztérium – a nem lakás célú helyiségek bérlőire is kiterjesztené a vételi jogot, és ha a t. Ház ezt is elfogadja, akkor jól ki lesznek fosztva az önkormányzatok. A javaslat szerint a vételi jog megilletné a) a helyiség jelenlegi bérlőjét; b) kárpótolt valamikori tulajdonosát; c) annak a társasháznak a lakástulajdonosait, ahol a helyiség található. Nyomulás kárpótlási fronton. A BM-be járatos kerületi polgármesterek meggyőződhetnek arról, milyen jó barátokra leltek.
Hivatkozott cikkek

Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon