Skip to main content

Fölhívás keringőre

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
SZDSZ-küldöttgyűlés


Elvek és gyakorlatiasság

Vádak némely finom lelkületűek aggodalmai miatt várhatók: ó, jaj, ezek itt kampányolni fognak, mi több, hatalomra, következésképp személycserékre törnek. A kampány „eldurvulásától” óvó „szakértői”, korporativista kiokítások hovatovább éppúgy leplezik a szocialista előretörést, akár a „pártatlanság” műszava a rádió meg a tévé dühödt kormánypártiságát. A vádaknak Pető a választási stratégia négy alapelvének lefektetésével ment elébe. Eszerint az SZDSZ a) ügyel a választások tisztaságára, őrizkedik a rágalmazástól, a személyeskedéstől, és nem hagyja magát zsíros állásokkal lekenyerezni; b) tesz ígéreteket, de nem ígérget; c) meghirdetett és valódi programja megegyezik; d) „elvekben elkötelezett” (azaz nem köpönyegforgató) párt, ugyanakkor gyakorlatias (azaz ideológiai elfogultságoktól mentes) is. Ezenkívül Pető megismételte Kis János karácsonyi javaslatát (amivel a volt pártelnök végképp magára vonta az MDF-politikusok dühét): a kormányra kerülés esetére partneri viszonyt ajánlott föl majdani ellenzékének. Nem először hallhattuk azt sem, hogy az SZDSZ személyi ügyekben a „végzett munkát” tartja irányadónak, illetve „igen szűk” a politikai posztok köre, ahol a cserék számításba jönnek. Fogós kérdés, vajon meg lehet-e vonni ezt a kört pontosan, jogias körzőkkel.

A félreértéseket kerülendő, Pető „médiatörvény-színjátéknak” nevezte a kormány részéről tervezett sakkhúzást. Lássuk előbb az igazi változtatásokra tett lépéseket – mondta. Azaz, ha nem értjük félre: most sem lesz médiatörvény, ha Boross nem meneszti az alelnököket. A jövendő kormány megalakítása ügyében Pető világosan leszögezte: „az egyik legfontosabb célnak a mai kormánykoalíció leváltását tekintjük”. A másik oldalon „az SZDSZ-nek esze ágában sincs az MSZP kormányra kerülését kívánni”, az MSZP-t „le kell győzni”, de a múlttal való riogatástól – a kommunistázástól – már csak azért is őrizkedni kell, mert ma már könnyen visszafelé sülhet el az ilyesmi. Az SZDSZ célja egy olyan választási siker, amelynek gyümölcseként ő kérhet föl másokat koalíciós partnernek. A koalícióalkotás során azonban már a vállalható kormányprogram szempontja kerekedik felül, s ennek alapján az SZDSZ akkor is kész az együttműködésre, „ha sok minden elválaszt egymástól bennünket, s akkor is, ha a közeli vagy távolabbi múltban szemben álltunk”. Akkor majd tehát a program jelenti az elvi elkötelezettséget, a szövetség pedig a gyakorlatiasságot.

A „liberális tömb”


Csak rövid időre tűnt föl a kongresszuson az MSZP ellenében alkotandó szövetség híve, Tölgyessy Péter, a gyakorlatias Fidesz pedig távollétével tüntetett. Utóbbi fejleményre a televízió A Hétben fényt is derített (mint ahogy a Liberális Internacionálé elnöke meg az összes határokon túli magyar párt ottlétére nem derített fényt), s meglehetősen kemény nyilatkozatra bírta Magyar Bálint kampányfőnököt a Fidesszel fennálló ellentétekről. Orbán Viktor hétfőn úgy magyarázkodott, hogy nem kapta meg időben a meghívót.

Sehogy sem akar megvalósulni a július 15-i Fidesz–SZDSZ-megállapodásnak az a kitétele, mely szerint a felek arra „törekednek”, hogy 6-12 egyéni választókerületben saját jelölt indítása nélkül a másik jelöltjét támogassák (Beszélő, 1993/29.). A 176 egyéni kerület közül 168-ban már megvan a szabaddemokrata-jelölt, Szarvason a Köztársaság Párttal, Bácsalmáson a Vállalkozók Pártjával (VP) közösen. A fennmaradó nyolc kerület közül négyben SZDSZ-eseket jelölnek, és csupán négyről egyezkednek az e héten folyó összliberális pártközi tárgyalásokon. De még e négy esetben sem a Fidesszel, hanem a VP-vel és az Agrárszövetséggel jutnak dűlőre. (Így a madaras embléma minden bizonnyal rá fog kerülni Zwack Péter és Nagy Tamás szavazólapjára is.) Az SZDSZ eredetileg a Fidesszel hivatalosan közös jelölteket akart állítani, elvégre Kövér László is közös zászló alatt futott be Pápán ’90-ben, s ez a módszer bizonyult sikeresnek az önkormányzati választásokon is. A Fidesz ezzel szemben a kölcsönös lemondást részesítené előnyben; ehhez viszont már késő van, hiszen az SZDSZ-nek már meglévő jelöltjeit kellene kivonnia az egyéni küzdelmekből, hogy aztán a fiatal társutas javára mozgósítsa lehorgadó orrú helyi kampánystábjait. „E technikai nézetkülönbség mögött – mondja Magyar Bálint – van tartalom is: az idegenkedés amiatt, hogy később esetleg másfelé visz az utunk.”

Szeretjük, nem szeretjük…

A programalkotás kedvezőbb terepet kínált az elvi elkötelezettség és a gyakorlatiasság egybehangolására, mint a szövetség kérdése. A jelöltek elterjedt vélemény szerint „képviselhetőnek” találják az új programot. Mert hát a kongresszuson az alkotómunkát áthatotta a kampányindítás, a fölkészülés izgalomteli levegője; a jelöltek sorban álltak a folyosó egyik fotogén szöglete előtt, hogy kampányképet készíttessenek magukról, Demszky főpolgármester társaságában.

A „képviselhetőség” dolgában pedig most szerencsésen játszott közre az alkotók hangsúlyozottan gazdasági érdeklődése. Nem véletlenül közgazdász a miniszterelnök-jelölt meg a programkoordinátor, Bauer Tamás: az alkotás ekként egyfajta költségvetés-készítési gyakorlat jellegét öltötte. Az éleslőszerek – a forintmilliárdok – persze egyelőre nem sültek el, de azért hallani lehetett a folyosón, az alkotók egymás közti vitáin: „Erre már nem adna pénzt a Bauer.” A gyakorlat egyik tanulságát Pető fogalmazta meg beszédében. „Szeretjük, nem szeretjük – mondta –, ma látnunk kell, hogy az államnak a következő időszakban a korábban reméltnél nagyobb gazdasági és szociálpolitikai szerepe marad, nem utolsósorban az elmúlt négy év mulasztásai miatt.” Az államnak egyfelől sokat kell tennie a vállalkozások ösztönzéséért, a befektetések serkentéséért és az infrastruktúra, a közszolgáltatások fejlesztéséért; másfelől pedig – ahogy a szociálpolitikai programban olvashatjuk – „a már létező szociális jogok megvonása, az úgy-ahogy működő intézmények szétverése akkor is súlyos politikai feszültségekkel jár(na), ha ez stabil, kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok között, dinamikusan növekvő gazdaságban történ(ne)”, hát még mennyire veszélyes volna a válsággal küszködő Magyarországon.

Mivel igen szűk a szociálpolitikai mozgástér, és csak igen óvatos reformokra van mód (amit az is jelez, hogy a magyar társadalomban a kereső-eltartott arány 40:60 százalék), a programalkotók gondolkodása igencsak eltért a nagy államháztartási spórolások korábbi irányától. Így például régebben forgatták a fejükben a családi pótlék megadóztatásának gondolatát, most viszont már határozottan ellene foglalnak állást. A nemrég még az MDF-kormányhoz hasonlóan hangoztatott „rászorultsági” elv helyett a programban végül épp az ellenkezője, a „normatív” (átlátható, előre kiszámítható, lehetőleg a szabályoktól, s kevésbé a helyi döntésektől függő) szociálpolitika vonásai erősödtek meg. A nyugdíjaknál a szabad demokraták elegendhetetlennek tartják a 60 százalékos nyugdíjszint és a nyugdíjak értékállóságának garanciáit (nettó átlagkereset-növekedéssel azonos mértékű nyugdíjemelés; a nyugdíjemelési maximum eltörlése) – a szociális juttatások terén pedig a mostani kormánynál célratörőbben segítenék a szegény családokat (a javukra csoportosítanák át a tehetősebbektől a meglévő forrásokat; állampolgári jogon folyósítanák a gyest; rendszeres továbbtanulási támogatást kínálnának a legföljebb 8 osztályt végzett, de a gyereküket középiskolába járató szülők részére).

Lándzsatörések

A versenyző gazdaságban határozottan államtalanító (vállalkozásösztönző, privatizáló) programot hirdetnek (Beszélő, január 20.), de még ide is kell pénz (adóelengedések és -kedvezmények, garanciaalapok, céltámogatások), hogy „megteremtődjenek a növekedés feltételei”. Az oktatást és a kultúrát ugyancsak kitüntetett figyelemben részesítenék. Így hát takarékoskodni csak az állami apparátusoknál meg a honvédségnél lehet. A küldöttgyűlés honvédelmi szekciójában az egyik tábor úgy vélte: komoly veszélyek fenyegetik a hont, a másik szerint csekély az országok közötti háború esélye. Igaz, abban megegyeztek a táborok, hogy a haderőreform karcsúbb és korszerűbb hadsereget jelent, és a mai honvédséghez képest lehet takarékoskodni. Végül a vitás kérdések eldöntését s vele a honvédelmi programalkotást az SZDSZ Országos Tanácsa elé utalták.

Az agrárszekcióban egy szakértőileg mellékes, ám kampányaggodalmakkal terhes közéletünkben annál jelentősebb kérdés körül robbant ki vita: vajon szabad-e eladni a termőföldet a külföldieknek? A kaposvári képviselőjelölt osztotta a koalíciós aggodalmakat: a föld most igen olcsó, s nem volna szabad beengedni a spekulációt. Hosszas vita után végül kijátszotta az érzelmi adut is: magyar ember szereti a magáénak tudni a talpa alatt fekvő talajt. Az ellenérv szerint a külföldiekkel szembeni korlátozás, amit a mostani kormány óhajt bevezetni, épp a hazai spekulációnak („a pesti striciknek”) kedvez. Inkább elővásárlási jogot kellene adni a szomszéd földön gazdálkodóknak s a helyben lakóknak a távolról – Pestről vagy külföldről – jöttékkel szemben; továbbá szigorúan ellenőrizni kellene a föld rendeltetésszerű használatát, s ebben szerepet adni a helybéli gazdálkodókból alakult kamaráknak (a községi mezőgazdasági bizottságoknak). Ez a gondolat vált végül az SZDSZ-agrárprogram részévé. A kormány mostani tervezetének azt a részét pedig, hogy magánosok ne vehessenek állami tulajdonú termőföldet, valamennyi szekciótag elvetette.

Az egyház-politikai szekció ülése egy homousion–homoiusion-vita jegyében zajlott: a kérdés az volt, vajon a vallás magánügy-e vagy közügy. Végül megszületett a bölcs döntés: a program nem foglal állást e kérdésben. Az önkormányzati iskolák pedig – egy másik bölcs kiegészítés szerint – éppúgy nem folytathatnak ateista, mint vallásosan elkötelezett oktatást.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon