Skip to main content

Hogyan született a HVG?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

[Korabeli interjú, előfizetési felhívás és csínytevés]


A legfiatalabb

Új lap került tavaly júniusban az újságosstandokra: a Heti Világgazdaság. A 32 oldalas magazint Vince Mátyás nevével „jegyzik”, 33 évével ő az ország legfiatalabb főszerkesztője.

Hogyan lettél főszerkesztő?

A közgazdasági egyetem elvégzése után a naponta megjelenő Világgazdasághoz kerültem újságírónak, s ott végül is a magyar rovat vezetője lettem. Ezt a lapot utcán nem árulták. A Heti Világgazdaságot azért hoztuk létre, hogy mindenki hozzájuthasson a közölhető gazdasági információkhoz.A Heti Világgazdaság, a HVG első száma 1979. június 7-én jelent meg az újságosstandokon, mint a Magyar Kereskedelmi Kamara hetilapja. S noha közel húsz év távlatából sokan már úgy emlékeznek rá, mint előzmények nélküli, szinte a semmiből teremtett lapra, az alapító főszerkesztő kötelessége e helyütt is rögzíteni: ha nem jött volna létre még 1968-ban a Világgazdaság (VG) című napilap Gyulai István főszerkesztésével, akkor nincs HVG sem! S ez nemcsak azért igaz, mert a HVG annak idején a VG utódlapjaként, pontosabban szólva annak „popularizált” testvéreként jött létre, hanem azért is, mert a Gyulai által a VG-nél megteremtett, kritikus és a tényeket tisztelő, a világ dolgaira nyitott szellemet vitte tovább a HVG a saját hasábjain.

A Világgazdaság a Nyers Rezső nevével fémjelzett „új gazdasági mechanizmus” szülötteként jött létre, s elsődleges célja a hazai gazdasági és kormányzati vezetők napi tájékoztatása volt a világgazdaság, illetve a magyar gazdaság legfrissebb eseményeiről, trendjeiről. Ezért – egyedül a magyar sajtóban – megadatott számára, hogy a nagy nyugati hírügynökségek anyagait (Reuters, AP-DJ, UPI) közvetlenül és azonnal telexen megkapja. Minden más magyar sajtóorgánum a Magyar Távirati Iroda által megszűrt és megválogatott hírekkel dolgozhatott csak. (S azok közül sem mindegyiket lehetett közölni, hisz naponta jó néhányon ott virított a felirat: „Csak a szerkesztőségek tájékoztatására!”) A világra való kitekintés folyamatos lehetősége egy külföldi hírektől alapvetően elzárt országban nemcsak az információk tekintetében hozta privilegizált helyzetbe a Világgazdaságnál dolgozó újságírókat, hanem felkínálta a politikai tisztánlátás lehetőségét és a nyugati tényújságírás alapvető szakmai követelményeinek elsajátítását is. Mindez a kezdetektől fogva meglátszott a Világgazdaságon: tudósításai tárgyszerűek, tényközlései és kommentárjai adatokon s nem párthatározatokon alapultak. (Természetesen utólag sem akarom idealizálni a helyzetet: a szerkesztésnek és közlésnek a VG-nél is megvoltak a hatalom, az öncenzúra és a lapprofil által állított korlátai.)

A hetvenes évek közepére az új mechanizmus és a gazdasági reformok megtorpanása egyértelművé vált, e folyamatot csak betetőzte Nyers 1974-es felmentése az MSZMP KB titkári pozíciójából. A VG szabadabb szelleme, de még inkább a lapban közölt hiteles gazdasági adatok és tények már sokak szemét bántották a gazdasági és politikai vezetők körében, különösen, ha az igazság kinyomtatása kellemetlen következményekkel járt. 1976–78 között a VG körül gyakran felforrósodott a levegő. A sajtóirányítás részéről elsősorban Várkonyi Péter, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának akkori nagy hatalmú elnöke bírálta a lap egyes cikkeit s hangvételét, a gazdaságirányítás részéről pedig főleg Marjai József ágált a lap ellen. (Marjai 1978-tól miniszterelnök-helyettesként tartotta kézben a magyar gazdaság gyeplőjét.) Akkor Marjainak mint kormánytagnak jutott az a korántsem hálás szerep, hogy a magyar külgazdaság kényes egyensúlya felett őrködjön. Marjai felvállalta a gazdasági tárgyalásokon a szovjetekkel való keménykedést, neki kellett a legfelső politikai szinten a kétoldalú kereskedelemben meghatározandó árakról alkudozni; a behozatali árakat lefaragni, a magyar kivitel árait pedig felsrófolni. A kényes külkereskedelmi egyensúlyhoz az is hozzátartozott, hogy a növekvő nyugati importot emelkedő dollárelszámolású kivitellel kellett volna ellentételezni. Ezt sokszor csak úgy lehetett elérni, hogy a szovjeteknek ígért magyar árukat átirányították nyugati exportra. A korra jellemző, hogy a VG körüli egyik legnagyobb botrány egy első látásra teljesen ártatlan hírből fakadt. A VG ugyanis megírta, miszerint „a Hungarocamion útnak indította Svédországba az év első almaszállítmányát”. Marjai tajtékozva hívta fel Gyulait, s kiderült: a szovjetek sürgetésére, hogy miért nem jönnek már a várva várt magyar almaszállítmányok, épp Marjai válaszolta néhány nappal korábban hivatalosan azt, hogy nincs elég rendelkezésre álló kamion…

De volt „ügy” abból is, hogy Lázár György miniszterelnök a VG-ből értesült a Magyar Nemzeti Bank egy kisebb hitelfelvételéről, ami miatt Fekete János kapott fejmosást; vagy abból, hogy a Magyarország által aláírt nemzetközi kereskedelmi egyezmény (GATT) előírásaival ellentétben sok exportra termelő magyar nagyvállalat jelentős ártámogatást kapott, s ezt – egy-egy konkrét vállalat kapcsán – a VG meg is írta. Az is állandó feszültségforrás volt, hogy a VG saját tudósítóitól, illetve nyugati forrásokra támaszkodva az egész szocialista táborról árnyaltabb s ily módon kedvezőtlenebb képet festett, mint azt a sajtóirányítás szerette volna. A rendszer lényegéből fakadó irtózása a korrekt tájékoztatástól, a belső politikai információáramlás gyengeségei, az állami politika szintjére emelt képmutatás, a gazdasági szerződésszegések sorozata – ezek mind-mind lecsapódtak a VG szerkesztőségében.

Meg is született a verdikt: a VG olyan mélységig foglalkozik a magyar külkereskedelemmel, egyes külkereskedelmi üzletekkel és a magyar gazdaság belső viszonyaival, valamint a szocialista országokkal, „beleértve a hiányosságokat is”, ami magyar üzleti-politikai érdekeket sérthet, s ez így nem mehet tovább. Nagy nyomás nehezedett a lapra, hogy ezeket az információkat szűrje meg és fogja vissza. Miután ez a nyomás nem sok eredménnyel járt – részben Gyulai konoksága miatt, részben azért, mert a tények közlésekor sohasem lehetett előre tudni, hogy éppen kinek az érdeke kerül veszélybe – napirendre került a lap megszüntetése.

A VG akkori „tulajdonosai”, a Magyar Kereskedelmi Kamara, valamint a Konjunktúra- és Piackutató Intézet vezetői nem szívesen mondtak volna le a számukra már jelentős presztízst jelentő lapról. Különösen Kallós Ödön, a kamara elnöke és Rédei Jenő alelnök kardoskodtak a lap megmentése érdekében, és csatasorba állt több vállalati s kormányzati szintű vezető is a számukra megbízható napi információforrást jelentő orgánum érdekében. Gyulai is keményen lobbyzott: járt Lázárnál, Huszár Istvánnál, aki akkor az Országos Tervhivatal elnöke volt, valamint az MSZMP KB agitprop osztályánál, amelynek Grósz Károly volt a vezetője. Gyulai azzal is érvelt, hogy a helsinki megállapodás aláírása után egy lapot nem lehet egyszerűen csak megszüntetni. Végül 1979 februárjában a színfalak mögött, pontosan máig sem tisztázott körülmények között, megszületett a kompromisszum: a VG életben marad, de fejlécére felkerül a „Belső használatra” korlátozó jelzés, s csak a magyar vállalatok és hivatalok kaphatják majd. Sem külföldre, sem külföldi követségre, sem magánszemélynek nem értékesíthető, sőt még a Magyarországon bejegyzett külföldi résztulajdonú vegyes vállalatok sem juthatnak hozzá, s „így majd nem tudnak hivatkozni rá”. Viszont megjelenhet egy világgazdasági témájú hetilap, amelyet bárki megvehet, s amelynél az lesz az „elsőrendű szempont, hogy a tájékoztatás ne ártson a kereskedelempolitikai érdekeknek”.

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a VG szerkesztőségében már a hetvenes évek elején felmerült, hogy legyen a napilapnak egy heti, összefoglaló jellegű kiadása is a nagyközönség számára, de akkor ez a tervezet szintjén maradt. Az MSZMP KB gazdasági osztálya fúrta meg az elsők között, mondván, hogy egyrészt nem biztosítható a lap pozitív pénzügyi szaldója, másrészt pedig van már egy gazdasági lap, a Figyelő, amelynek nem kell konkurenciát teremteni. Az 1979-es kényszerhelyzetben ez utóbbi érvelés már elmaradt, de az MSZMP tulajdonában lévő kiadóvállalat, a Hírlapkiadó Vállalat csak azzal a feltétellel vállalta a Heti Világgazdaság kiadását, ha a várható veszteségeket a „lapgazda”, a kamara vállalja, amit Kallós meg is tett. (A HVG egyébként az első öt évében veszteséges volt, azóta viszont egyfolytában nyereséges, és a kamarának már 1987-re kamatostul megtérült a lapra fordított pénze.)

A sajtó pártbéli irányítói tudomásul vették az új helyzetet. Gyulai visszaemlékezései szerint az agitprop osztály vezetőjeként Grósz a HVG indítása előtt világosan értésére adta: mivel a lap alapítására nem volt párthatározat, a KB a lapindítást kormányzati, pontosabban szólva Marjai-akcióként tartja számon. (A lapengedélyt nem is az agitprop osztály kérte és kapta a tájékoztatási hivataltól, hanem a kamara felügyeleti szerveként a külkereskedelmi minisztérium.) Grósz azt is közölte Gyulaival, hogy mindennek ellenére nem bánják, hogy lesz egy újabb gazdasági témájú hetilap, amelyik a nagyközönség számára világossá teszi a magyar gazdaság és a világgazdaság szoros összefonódását.

Az 1979. februári döntés után záros határidőn belül indítani kellett a HVG-t. Nem volt kétséges, hogy az új lapot nem lehet a VG kebelében szerkeszteni, kell egy külön csapat, s fel kell állítani egy új szerkesztőséget élén egy főszerkesztővel. Gyulai viszonylag gyorsan döntött: nem vállalja mindkét lap vezetését, marad a szívéhez közel álló VG élén. Úgy érezte, hogy a lapját bezártságra ítélő kompromisszum elfogadása kellő erkölcsi alapot ad arra, hogy ő jelöljön főszerkesztőt a HVG élére. Két jelöltje volt, egy idősebb s egy fiatalabb, mindketten a VG stábjából. S mivel Kallóssal és Grósszal történt informális egyeztetésein egyik ellen sem volt kifogás, végül a fiatalabb mellett döntött: így kerültem én 33 évesen, az ország akkor legfiatalabb főszerkesztőjeként a HVG élére.

Tulajdonképpen jó kádernek számítottam, volt közgazdasági egyetemi végzettségem, elvégeztem az újságíró-iskolát, 1978-ban hosszas unszolásra beléptem a pártba is, s valószínűleg piros pont volt a káderlapomon, hogy 1973-ban – Gyulaival együtt – közel egy évet Dél-Vietnamban töltöttem a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság kötelékében. (Egy trópusi esős délutánt végigbeszéltünk Saigonban arról, hogyan csinálnánk meg egy az angol The Economisthoz hasonló heti világgazdasági hírmagazint, ha épségben hazajutnánk…)

A főszerkesztői kinevezést 1979. április elsején kaptam kézhez, s a lap koncepcióját, arculatát, szerkezetét már korábban benyújtott tervezetek alapján nekem kellett kialakítanom. Magam is meglepődtem, mekkora szabadságom van, hiszen e szülési periódusban csak annyi volt az ukáz, hogy az új lap vigyázzon majd a magyar üzleti érdekekre, ne fecsegjen ki bizalmas adatokat, s próbáljon meg népszerűen írni a gazdaság/világgazdaság és a politika összefüggéseiről. Munkatársaimat magam választhattam meg, Gyulai ráadásul felső határt is szabott: maximum három újságírót vihettem magammal a VG-től, a többieket máshonnan kellett felvennem.

A kvótát kicsit túlléptem: négyen jöttek át a napilaptól. Köztük Hirschler Richárd és Murányi Mihály, akik jelentős szerepet vállaltak a HVG szellemiségének kialakításában és a sikersztori megalapozásában. A sürgető júniusi megjelenési határidő kiváltságokat is biztosított számomra: lehetőségem volt arra, hogy a sajtón kívüli embereket is behozzak a szerkesztőségbe, akik a szükséghelyzet miatt pillanatok alatt megkapták az újságírói státust, amely amúgy hosszadalmas és nehézkes, politikai kontrollokkal megtűzdelt eljárás volt annak idején. Így került a HVG-hez az induláskor többek között Félix Pál, a kiváló olvasószerkesztő, Nagy Imre egykori személyi titkára és Horváth Zoltán, az MTI-ből kitessékelt s akkor a Magyar Hirdetőnél dekkoló újságíró – mind a mai napig a HVG-címlapok zseniális szülőatyja –, akik káderlapjaik fekete pöttyei miatt másképp aligha kaphatták volna meg az újságíró-igazolványt. Ők is meghatározó egyéniségei lettek a HVG-nek, kaptam is elég szemrehányást miattuk később az agitprop osztálytól…

A lap rövid, három hónapos előkészítés után megindult, a szerkesztőség egy, a BNV területén lévő faházban kezdte meg működését. 1979 őszén Várkonyi, a Tájékoztatási Hivatal akkori elnöke, visszatérve néhány hónapos moszkvai továbbképzéséről, indignálódva hívta fel Kallóst, és állítólag a következőket mondta: „Amikor elmentem a Szovjetunióba, akkor még arról volt szó, hogy megszüntetjük a Világgazdaságot. Most azt látom, hogy kettő van belőle. Hát meg vagytok ti bolondulva??”


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon