Skip to main content

Jászi utókora

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az újabb Jászi-kiadások


„Reszket már a történelmi osztály / Jöjj el szabadság, jöjj el Jászi Oszkár!” A rigmus, úgy hiszem, 1944-ben keletkezett a magyar értelmiség ama részében, amely – nem minden alap nélkül – abban reménykedett, hogy a hitlerizmus összeomlása után a szovjet és az angolszász befolyás kiegyenlíti egymást, és a demokratikus szocializmus légkörében Jászinak is jut majd hely. A Horthy-rendszer történetírása és történeti publicisztikája különös gyűlölettel fordult Jászi ellen (talán csak Károlyit gyűlölték ennyire). Mivel a Herczeg Ferenctől Milotay Istvánig húzódó szitkozódásokkal komoly és a szellemi méltóságára adó ember aligha foglalkozhat, mindenekelőtt Szekfű Gyula visszatérő gúnyos tirádáira érdemes emlékeztetni: „nemzettelen”, „papkosízű”, „tipikusan budapesti”, „Jászi-Jakubovits” stb. Szekfű alighanem megérezte, hogy Jásziban méltó ellenfelet talált, és ezt sohasem tudta megbocsátani – még pályafutásának legpozitívabb, 1939–47 közötti antitotalitárius korszakában sem. Nem kevésbé gyűlölte Jászit a Szekfűnél kisebb tehetségű, szintén antifasiszta Pethő Sándor sem. És akármennyire Jászi és a Társadalomtudományi Társaság[SZJ] hagyományaira nyúlt is vissza a népi írók szociográfiai mozgalma, ezt a hagyományt csak Féja merte közülük vállalni.

„Jöjj el szabadság, jöjj el Jászi Oszkár!” – ámde Jászi ideje nem jött el 1945 után sem. Ő már a koalíciós korszaknak sem nagyon kellett, sem a kisgazda-, sem a kommunista pártnak. Személyét elsősorban az apró Radikális Párt tartotta nagy tiszteletben, valamint a Parasztpárt európai elemeit tömörítő Válasz c. folyóirat, és bizonyos fokig a szociáldemokrácia. Egy-két cikkét a polgári demokraták lapja, a Világ közölte (az egyikben Jászi egyértelműen a Finnországban megvalósult reálpolitikát ajánlotta Magyarország számára[SZJ]). 1947-ben azután megmozdult a föld: Csécsy Imre megindíthatta még a Huszadik Század c. folyóiratot, melyhez Jászi írt fontos bevezető tanulmányt; azonban rögtön kitört a botrány. A Szabad Népben a tizenegy évvel később vértanúhalált halt Gimes Miklós támadta meg Jászit,[SZJ] a debreceni Tovább-ban (mely korábban a Márciusi Front lapja volt!) talán még útszélibb hangon a szociáldemokrata Káldor György[SZJ] (nem sokkal később hat évre bebörtönözték). A reálpolitikusi huszárvágást persze megint Szekfű végezte el, mikor a Forradalom után c. könyvében ezúttal „balról” támadta meg október vezéralakjait.[SZJ] Ami pedig 1949-től kezdve Jászival kapcsolatban elhangzott, igazán nem tarthat inkább igényt a racionális elemzésre, mint a Horthy-rendszer ideológusainak szitkozódásai. Ő maga végérvényesen száműzetett hazájából.

De nem különösebben kellett Jászi a magyar emigrációnak sem, melyben sokáig a jobboldal vitte a vezérszólamot. A helyzet csak 1955-ben változott meg, a müncheni Látóhatár Jászi-számával; 1953 után már a magyar emigráció baloldala is reálisabb alternatívákat rajzolhatott fel. Ekkoriban Jászi már súlyos beteg volt, és nem tudom, felfigyelt-e rá, hogy gondolatait egy másik magyar politikus, Nagy Imre gondolja újra, akit pedig a Jászitól olyannyira idegen kommunista mozgalom nevelt. 1956 október–novemberének népfelkelése és Jászi már mit sem tudtak egymásról: ő szellemileg már nagyon leromlott, a felkelés zászlaira pedig Kossuth és Petőfi neve került, nem 1918 októberének vezéreié.

1961-ben jelent meg először elemző mű Jásziról Fukász György tollából.[SZJ] A könyv azonban csak annyiban hozott újat, hogy legalább sok mindent idézett, ismertetett is abból, amit támadott. Dogmatikus marxista-leninista nézőpontból, negatívan ítélte meg Jászi életművét, ráadásul eszmevilágát felelőssé tette az 1956-os felkelés kitöréséért. Ezt a könyvet azonban már erős bírálat érte. A '60-as években megindult 1918 októberének rehabilitálása, és ennek keretei között nemcsak Károlyi Mihály kapott helyet nemzeti tudatunk panteonjában, hanem – legalább bizonyos fokig – október más (és Károlyinál következetesebb) képviselői is. Megjelentek Litván György kitűnő tanulmányai[SZJ] Jásziról, és idővel Jászi-műveket is kiadtak. A Magvető Kiadó 1982-ben publicisztikáiból jelentetett meg gyűjteményt; a kötetben azonban Jászi 1920 utáni cikkei, melyekben a marxizmussal polemizál, nem láthattak napvilágot, és a közölt cikkeiből is – néhol bántó módon – törölték az antibolsevista kitételeket. Ezért e gyűjteményt igen jól egészíti ki a párizsi Magyar Füzetek gondozásában megjelent Marxizmus vagy liberális szocializmus című tanulmánykötetet, nemkülönben a bölcsészkari Medvetánc 1982. 4.–1983. 1. összevont számában közölt levelek, Jászi és Károlyi polémiája a bolsevizmusról.

A kötetek valamennyire is alapos olvasása eloszlatja a tévképzetet, hogy Jászi egyetlen fontos politikai pillanata 1918 októbere lett volna.[SZJ] Mikor a „keleti Svájc”[SZJ] gondolata összeomlott a kisantant-imperializmusok kegyetlen valóságán, Jászi egy második magyar reformkor küszöbén állt. Kevésbé ismert tény, hogy Jászi 1919-es emigrációjától haláláig olyan magyar politikus és politikai gondolkodó maradt, aki meglepő – távollétéhez képest meglepő – éleslátással ismerte fel a magyar társadalom alapproblémáit. Ha igazságosak akarunk lenni, nem mondhatjuk, hogy a második magyar reformkor 1920-ban megtört, és a népi írók teljesen új kiindulópontból építették ki az újabb reformgenerációt. Helyesebb egy egységes, bár katasztrófák által többszörösen megszakított második reformkorról beszélni. Ennek homlokterében a parasztkérdés állt, mert a jobbágyfelszabadítás formális aktusa nem tudta megoldani a parasztság felemelését.

Jászi felismerte e probléma középponti jelentőségét, s így a magyar radikalizmus útját kétfelé is el tudta határolni. Egyrészt az 1867-1918 közötti magyar politizálás nagy kérdéseit – az Ausztriához és a nemzetiségiekhez való viszony tisztázását, valamint az 1919 után elmérgesedő zsidókérdést – Jászi mindig a parasztkérdés függvényében vizsgálta, tehát – noha elismeri, hogy az utóbbiak valós problémák – elzárkózik azoktól, akik a parasztkérdés megoldását a többi megoldása utánra halasztanák. A parasztkérdés középpontba állítása megóvta Jászit attól is, hogy a marxizmus dogmatikus típusa mellett kötelezze el magát, lett légyen ez akár „második internacionálés” (evolutív), akár „harmadik internacionálés” (államcsínyes) jellegű. Új Magyarország felé című művében elfogadta ugyan a második internacionálés dogmatizmust, a szocializmus monopolizáló folyamaton történő megvalósításának gondolatát, a mezőgazdaságot azonban már itt is kivette a folyamat egyeduralma alól, s a kisbirtok fontosságát hangsúlyozta. A paraszt- és földkérdés vált az archimédeszi ponttá, melyből próbálta megtörni a marxista metafizika egyeduralmát a szocialista mozgalomban. Lehet vitatkozni a liberális szocialista irányzatok perspektivikusságán, melyeket Jászi előbbremutatóknak ítélt a marxizmusnál, de van egy közös vonásuk: mindegyikük (georgeizmus, oppenheimerizmus[SZJ] stb.) a kapitalizmuson belüli feudális maradványok lebontásában keresi a kapitalizmus meghaladásának útját.

A parasztkérdés volt tehát az a pont, melyből kiindulva Jászi kétfrontos harcot folytatott a konzervativizmus és a marxizmus ellen. Jászi a ’67-es magyar társadalom egyetlen fontosabb politikai pártjával sem tudott egyetérteni: sem a szabadelvűekkel, sem a függetlenségiekkel, sem a keresztényszocialistákkal; a marxista pártok közül sem csak a kommunistákkal állt szemben, hanem a szociáldemokratákkal is. Ebből azt a következtetést vonhatnánk le, hogy Jászi szektariánus alkat volt, hogy senkit sem látott szívesen a politikai élet porondján a maga kis radikális pártján kívül, mely a ’18-as forradalomban is csak egy szűk értelmiségi csoport maradt, s hamarosan szét is hullott.

Ez a következtetés azonban nem felel meg a valóságnak. Igaz, Jászi nem volt a szó közkeletű értelmében politikus alkat, és ezt – különösen 1918 előtti írásaiban – őszintén le is szögezi. Ideológus alkat volt. Azonban korántsem kívánt vezető szerepet a maga  amúgy is nehezen, lépésenként formálódó – ideológiája számára. Éppen az állította szembe a ’67-es korszak főbb politikai pártjaival, hogy ezek nem az európai politikai ideológiák, hanem a terméketlen közjogi kérdés[SZJ] köré épültek ki. Ugyanakkor állandó polémiát folytatott a magyar progresszió képviselőivel, akik a függetlenségi törekvéseket jobb esetben érdektelennek, rosszabb esetben a magyar reakció feudális előjogaiért folytatott harcnak látták. Nem adta fel a függetlenségi párt demokratizálásáért folytatott küzdelmet, és e küzdelem eredménye volt az 1918-as „népfront”.[SZJ]

Jászi tehát arra törekedett, hogy a magyar politikai életet valóban ideologikus pártok uralják, hogy a politika ne maradjon meg az uralkodó osztályok „belügyének”. Mivel 1867–1914 között az volt, Jászi ellenérzéssel figyelte a politikának a parlamentre való korlátozását, így előfutárává vált azoknak az irányzatoknak, melyek a politizálás parlamenten kívüli módszereit keresik, és a demokráciát a parlamenten kívüli intézményekben kívánják megalapozni. Jászi folytatja a kossuthi hagyományt is, mely a feudális gyökerű vármegyét nem megszüntetni, hanem demokratizálni kívánja. A parlamenten kívüli demokratikus formák szükségessége olyan eszme, amely túlmutat a magyar viszonyokon.

Jászinak a nemzeti kérdéshez való viszonyát Litván György alaposan elemezte a Magyar gondolat  szabad gondolat című művében. Hogy Jászi a magyar radikalizmuson belül a nemzeti kérdések szakértője volt, ez közismert tény, és álláspontjának fordulatai is ismertek: előbb pusztán az Eötvös–Deák-féle nemzetiségi politika[SZJ] helyreállításáért küzdött, ’18-as minisztersége alatt már elfogadta volna Magyarország föderalizálását egy dunai államszövetség keretében, 1920 után pedig egyértelműen a dunai államszövetség gondolatára helyezte a súlyt, feladta a trianoni szerződés revíziójának gondolatát, s egyidejűleg igen határozottan lépett fel a határon túli magyar kisebbségek védelmében[SZJ] (különösen 1945 után, a csehszlovákiai magyarság ügyében). Lehet vitatkozni azon, hogy Jászi elképzelései mikor mennyire voltak realisztikusak, de egy bizonyos: a magyarság, ha ezeket az elveket vallotta volna, a morális politika síkján sokkal magasabban állna, a reálpolitika síkján pedig nem vesztett volna többet, mint 1920-ban és 1947-ben.

Kevésbé elemzett Jászi viszonya a kereszténységhez. A magyar reakció Jászit nemcsak „nemzetietlennek” bélyegezte, hanem „keresztényellenesnek” is. Az igazság ezzel szemben az, hogy Jászi, miközben állandó harcot folytatott a klerikalizmus ellen, ezt mindig egy keresztényietlen – sőt, ahogy a Szabó Ervin-gyászbeszédében mondta, „ateista” – klerikalizmus elleni harcként értelmezte. Mindig is kereste a kereszténység tisztultabb formáit, ideértve a politikai kereszténység tisztább formáit is. A magukat keresztényszocialistának nevező, lényegében feudális pártokat nem tartotta vitapartnereknek, de lehetségesnek vélte, hogy a kereszténység jobb metafizikát nyújtson a szocializmusnak, mint a marxizmus, és a maga szabadgondolkodó pártját is szívesebben vezette volna vitába egy valóban keresztényszocialista párttal szemben.

Igen fontosnak tartom itt a Jászi által 1914-ben megrajzolt Ady-képet.[SZJ] Éppen a különben egyáltalán nem irodalmár alkatú Jászi az, aki Ady új típusú vallásosságára és hazafiságára rámutat, elválasztja a költőt az egyoldalúan kozmopolita „modernségtől”. Csupa olyan téma, melyet Adyval kapcsolatban Szekfűék „keresztény-nemzeti reneszánsza” sajátított ki, hogy elválassza a „félrevezetett” Adyt a „zsidó–marxista–szabadkőműves” Jászitól.

Bonyolultabb a harmincas években kialakult népi irodalom és a falukutató szociográfia viszonya Jászihoz. Hogy Jászi 1937-ben a népi-urbánus vitában a népiek mellé állt,[SZJ] ez nem volt puszta „reálpolitikai” taktikázás. Számos Jászi által felvetett gondolatot a népi irodalom képviselői építettek tovább. A népiek azonban nem hivatkoztak rá; feszélyezte őket a háború előtti szociológusnemzedék öröksége. (Csupán Féja Géza 1937-es Márciusi Front-tanulmánya kivétel.[SZJ]) Bibó véleményével szemben[SZJ] fenn kell tartanom álláspontomat: itt a gyökere annak a szomorú ténynek, hogy a népiek egy része 1939 után jobbra, sőt szélsőjobbra fordult.

Milyen pontokon készítette elő Jászi a népi irányzatot? Mindenekelőtt a parasztkérdés középpontba állításával. A szövetkezetek útján a szocializmus egy típusát kívánta kikísérletezni – Jászi ugyanis Oppenheimerben vélte megtalálni a marxizmuson túllépő szocializmus helyes gondolkodásmódját. Mi a radikalizmus? című brosúrájában sem pusztán a munka nélküli tartalék hadseregből kívánta az ipart a „szabad föld” útján megszabadítani, és nem pusztán a munkabérek emelését kívánta lehetővé tenni, hanem azt szorgalmazta, hogy a munkások fokozatosan maguk vehessék kezükbe a vállalatok vezetését. A „köztársasági gyár” fogalma emigrációs írásaiban újra megjelenik, mintegy előlegezve 1937-et és 1956-ot. Mi több: a Marxizmus vagy liberális szocializmusban Jászi szakít a vulgáris aufklârizmus örökségével is, s rámutat – Henri de Mant és Németh Lászlót megelőzve – „a középkor rövid aranykorában” (a XII. században) rejlő tradíció jelentőségére egy szövetkezeti szocializmus szempontjából.

Az első magyar reformkor nagy gondolkodóinak – Széchenyi, Eötvös, Kossuth – hagyományai az egyik oldalon, egy még körülíratlan emberarcú szocializmus gondolatköre a másikon: merész ívelés! Nem véletlenül találja meg Jászi egyik szellemi példaképét Giuseppe Mazziniben, aki a XIX. század nagy szabadságmozgalmai képviselőjeként tisztázta a nem marxista szocializmus néhány alapfogalmát is.

Jászi munkái tehát arról győznek meg, hogy egyetlen „második reformkor” van, melyet a katasztrófák sorozata szabdalt szét: a két világháború mellett 1920, 1949 és 1957–58. A kossuthi demokratikus függetlenségi hagyomány, a parasztkérdés középpontba állítása, az emberséges szocializmus keresése, a dunai-kelet-európai államszövetség eszménye teszi Jászit e Bibó Istvánig és Nagy Imréig ívelő második, tragédiákkal teli reformkor kiindulópontjává.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon