Skip to main content

Kiskedvencből mostohagyerek?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A lakótelepek helyzete

Lakótelepek gyakorlatilag a világ minden táján épültek az elmúlt száz év során, politikai-gazdasági rendszertől és fejlettségtől függetlenül. Jelentőségük, a lakásállományban játszott szerepük azonban közel sem egyforma az egyes kontinensek régióiban és országaiban. Európában jelentős lakótelepi lakásállomány található, hiszen megközelítőleg 56 millió lakótelepi lakásban közel 176 millió ember él.

Hazánk azon országok közé tartozik, ahol a lakásállománynak és a népességnek jelentős része koncentrálódik lakótelepeken. Nem véletlen tehát, hogy a lakótelepek kérdése a közelmúltban – a II. világháború utáni fejlődés során nem először – ismételten a szakmai és politikai érdeklődés középpontjába került. A jelenleg zajló kutatások, viták és lakótelepekkel kapcsolatos tervek azonban a korábbi évtizedektől eltérően már nem az építést, hanem a lakótelepek épített és társadalmi környezetének megújítását veszik célba. Ez mindenképpen üdvözlendő, hiszen a lakótelepi környezet felújítása terén több évtizedes lemaradást kell pótolnunk. Közben mégis mindenkinek ott motoszkál a fejében a gondolat, hogy vajon mi lesz a lakótelepekkel? Érdemes-e egyáltalán időt, pénzt és energiát fektetni megmentésükbe?

E cikk célja, hogy a lakótelepek kialakulásával, helyzetével, megítélésével, társadalmának rendszerváltás utáni átalakulásával és rehabilitációjával kapcsolatos ismereteinket bővítse. Ezek az információk talán hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kérdéseinkre választ kapjunk és elkerüljük, hogy elhamarkodottan sommás ítéletet mondjunk a lakótelepek fölött. Mindennapi életünk során ugyanis gyakran olyan téves elképzelések, előítéletek és sztereotípiák vesznek körül bennünket, amelyek a közhiedelem ellenére kevésbé állják meg a helyüket, és téves következtetések levonásához vezethetnek.

Mit nevezünk lakótelepnek?

A lakótelep meghatározása az elmúlt évtizedekben többször változott, s a napjainkban használt definíció alig tízéves. 1980-ban a népszámláláskor a KSH által alkalmazott meghatározás szerint a lakótelep a település közigazgatási területén elkülönülő – többnyire forgalmi utakkal határolt – településrész, amelyben összefüggő egységet alkotó lakóházcsoport van, és amelyhez általában magas és mélyépítésű létesítmények kapcsolódnak. Emellett legalább egy számlálókörzetet kellett tartalmaznia, és önálló névvel kellett rendelkeznie. Az évtized második felében már más definíciót alkalmaztak a szakemberek: A lakótelep egységes terv alapján, szervezett formában, általában típustervek alapján megvalósuló lakásépítési forma, rendszerint közös telkeken elhelyezkedő többszintes lakóépületekkel. A kilencvenes években a lakótelep mint fogalom lényegesen leegyszerűsödött: Az 1996-os mikrocenzus alkalmával az utóbbi évtizedekben többnyire házgyári technológiával épített középmagas és magas lakóházak, házsorok együttesét tekintették lakótelepnek, s máig ez a meghatározás él.

Nemzetközi kitekintésben megállapíthatjuk, hogy jelenleg nincs egységesen használt definíció, ugyanakkor külföldön általában sokkal pontosabban és gyakorlatorientáltabban határozzák meg a lakótelep fogalmát, mint nálunk.

A lakótelepek kialakulása

A lakótelepi gondolat megjelenésében és elterjedésében több társadalmi, gazdasági és építészeti folyamat együttes hatása ismerhető fel. Ezek különböző módon és eltérő mélységben befolyásolták a lakótelepek kialakulását és fejlődését, azonban egyikük nélkül sem nyerhették volna el mai formájukat korunk lakótelepei. Jelentőségüket a különböző szakirodalmak eltérően ítélik meg, nagyjából azonban egyetértenek abban, hogy a kialakulásukban a legfontosabb szerepet az angol ipari forradalom utáni fellendülés, a chicagói építészeti iskola és a funkcionalizmus, a taylorizmus és a fordizmus, a kertvárosi mozgalom, a vasbeton mint építészeti technológia megjelenése, a Deutscher Werkbund és a Bauhaus, a CIAM és az Athéni Charta, valamint a szovjet avantgarde urbanisztika játszotta.

A XIX. században bekövetkező iparosodás és robbanásszerű urbanizáció a városi munkásság életkörülményeinek drasztikus romlásához vezetett. A lakáskérdés egyre inkább szociális problémaként jelentkezett, aminek megoldására megjelentek az első lakásépítési tervek és koncepciók. A súlyosbodó lakáshiány csökkentésére azonban igazából csak az I. világháború után került sor, ekkor valósultak meg a munkásság lakáshelyzetét javítani hivatott tömeges lakásépítések Európában.

A lakótelepek építésének kérdése az 1920-as években került előtérbe, ekkor kapnak megbízást a Bauhaus neves képviselői, többek között Ernst May, Bruno Taut, Ludwig Mies van der Rohe és maga Gropius is, az iskola megalapítója. Ekkor alakult ki az a sajátos környezeti kultúra, amit lakótelepnek hívnak. Az évtized második felében már léteztek azok az építészeti megoldások, amelyek a II. világháború utáni lakótelepeket is jellemzik majd, vagyis a többszintes, hoszszú magasházak lapostetővel, zöldterületekkel.

Európa keleti és nyugati felének lakótelepei között – legalábbis építészeti szempontból – ekkor sokkal több a hasonlóság, mint a különbség. Eredetük közös, felépítésük szükségszerűen következett be, s az okok között nem fedezhetők fel alapvető eltérések. Felépítésükhöz mind nyugaton, mind keleten a lakáshiány vezetett, melyet lehetőség szerint rövid távon kezelni kellett. Ha megvizsgáljuk a tömeges lakásépítési programok építészeti fejlődését a II. világháború után, azt tapasztalhatjuk, hogy azok bizonyos fokig megismétlik az I. világháború utáni helyzetet: a kertvárosi jellegű városrészektől fokozatosan jutnak el a városszéli nagy lakótelepekig, s ugyanez mondható el az alkalmazott városépítészeti ideológiákról és építészeti technológiákról is. A nyugat-európai országok és a kelet-európai volt szocialista országok lakótelepeinek különbségei elsősorban méretükben, felépítésük utáni továbbfejlődésükben, a lakosság összetételében és a lakáspiacon játszott szerepükben keresendők.

Lakótelepek Nyugat- és Kelet-Európában

A súlyos lakáshiány csökkentésére az 1960-as és 1970-es években Nyugat-Európában is hódított az előre gyártott elemekből történő építkezés. Egyre nagyobb tömegben épültek állami pénzből lakótelepi lakások, a paneles építkezés gyorsasága és gazdaságossága a nyugati országokban is kedvező visszhangra talált. Ezen építkezések volumenét és elterjedtségét mutatja, hogy Európa nyugati felén napjainkban megközelítőleg 2,6 millió lakótelepi lakásban mintegy 6 millió ember él. A lakásállomány átlag 3-7%-a található 2500 lakásosnál nagyobb telepeken, közöttük főleg a kis- és közepes méretűek vannak túlsúlyban, a 10 000 lakásosnál nagyobb lakótelep-monstrumokon élők aránya alacsony.

Az 1970-es években azonban Nyugaton mind a sajtó, mind a társadalom részéről egyre több kritika érte a lakótelepeket. A technológiai, technikai, városépítészeti, szociális és lakáspiaci problémák következtében az évtized közepétől e lakónegyedekből nagyarányú elvándorlás indult. A migrációs folyamatok miatt egyre romlott a lakónépesség szociális öszszetétele, megindult a tehetősebb rétegek és a középosztály képviselőinek folyamatos elköltözése, s feltűnően megemelkedett a szociális segélyen vagy alkalmi munkából élők, a nyugdíjasok, a bevándorlók és a tartós munkanélküliek aránya. A bűnözés, a vandalizmus és a betörések lassan mindennapossá váltak ezeken a helyeken. A szociális státus csökkenése törvényszerűen vezetett e lakások piaci leértékelődéséhez a nyugati országokban. Nem véletlen, hogy a lakótelepeken Nyugaton lényegesen magasabb a szociális lakások aránya. Az 1970-es évek második felében, illetve a 80-as évek elején nagyobb beruházásba már nem kezdtek, s az 1980-as évek elején majdnem mindegyik nyugat-európai kormány kísérletet tett egy átfogó rehabilitációs program megvalósítására.

Európa keleti felén az államszocializmusnak köszönhetően a lakótelepi lakások sokkal nagyobb szerepet játszanak a lakáspiacon, arányuk a lakásállományon belül figyelemreméltó. A volt szocialista blokk országaiban a II. világháború után a lakótelepi építkezés vált meghatározóvá, és majd négy évtizeden keresztül vezető szerepet játszott. A lakótelepi házak tömeges építése azonban nemcsak a súlyos lakáshiány enyhítésére szolgált, hanem fontos ideológiai törekvések is fűződtek hozzá. A pártállami vezetés a lakások tömeges és gyors építésével a szocialista gazdaság teljesítőképességét is igyekezett demonstrálni. Továbbá ezek a lakások jellegüknél fogva a „mindenki egyenlő” elv érvényesítésén keresztül lehetőséget teremtettek a szocialista embereszmény és családmodell megjelenítéséhez. A többnyire városszéli lakótelepek és új, szocialista városok ugyanakkor jelentős változásokat hoztak a településszerkezetben is. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy ebben az időszakban alapvetően hozzájárultak a városiasodás folyamatához és az infrastruktúra szintjének emelkedéséhez, sok millió ember számára teremtve meg a lehetőséget a korábbiakhoz képest jobb lakásviszonyokra.

Az egyes országok lakásállományában természetesen jelentős különbségek mutatkoznak, összességében azonban megállapítható, hogy a volt szocialista államokban a lakótelepi lakások sokkal nagyobb arányt képviselnek, mint a nyugati országokban. Ezekben az államokban a lakásállomány 20-40%-a 2500 lakásosnál nagyobb lakótelepeken található (a volt Szovjetunió tagállamai nélkül), egyes városokban és régiókban a lakótelepi lakások aránya elérheti a 70%-ot is. A telepek átlagos mérete lényegesen meghaladja nyugati rokonaikét, hiszen jóval magasabb arányban épültek közepes és nagy lakótelepek. A 10 ezer lakásosnál nagyobb lakótelepek száma Európa keleti felén meghaladja a hatszázat. A volt Szovjetuniót is beleértve Kelet- és Közép-Európában mintegy 53 millió ilyen lakásban megközelítőleg 170 millió ember él.

A 60-as évek közepétől a 80-as évek elejéig különösen sok lakás épült. Ez nagyjából egybeesik a nagy szociálpolitikai és lakásépítési programokkal, melyeket ezekben az országokban gyakorlatilag kivétel nélkül beindítottak. A nagyarányú lakótelep-építések következtében az épített környezet problémái a kelet-európai országokban halmozottan jelentkeztek, mivel az állam évtizedeken keresztül nem fordított kellő figyelmet a technológia okozta hiányosságok kezelésére, az épületállomány karbantartására és a szükséges felújítások elvégzésére. Mindezek következtében a rendszerváltáskor a lakótelepi állomány jelentős hátránnyal indult a lakáspiacon, s főleg a 70-es évtizedben épült lakások gyors leértékelődésének lehettünk tanúi. A korábban nagy előnynek számító kiegyenlített szociális struktúra is gyorsan bomlásnak indult, s elkezdődött a tehetősebb rétegek elköltözése.

Lakótelep-generációk

Bár a mai értelemben vett lakótelepek építése hazánkban csak a II. világháború után indult meg, a telepes építkezés megjelenése korábbra tehető. A XIX. század utolsó harmadában elsősorban a főváros népessége - többek között a gazdasági fellendülésnek köszönhetően - viharos gyorsasággal gyarapodott. A népesedési folyamatok addig nem tapasztalt lakáshiány kialakulásához vezettek, mely elsősorban a munkásokat és az alsóbb rétegeket érintette rendkívül súlyosan. A XX. század első éveiben, az I. világháborúig terjedő időszakban jelentek meg a szociális lakások és a telepszerű építkezések első csírái. Az 1908-tól felépült kislakásos munkáslakótelepekkel (például Wekerle-telep, Gyáli úti lakótelep Budapesten) megszűnt a bérkaszárnyák kizárólagossága, s némi javulás állt be az alsóbb néprétegek helyzetében. A két háború között már drámai méreteket öltött a lakáshiány és túlzsúfoltság. Az 1920-as években a helyzet további javítására több barakktelep is épült a fővárosban, s 1932-ben 18 telep közel 6400 komfort nélküli, egyszobás lakásában mintegy 40 ezren nyomorogtak embertelen körülmények között. Bár e telepeket ideiglenes jelleggel építették, sajnos jóval „életképesebbnek” bizonyultak, s csak a II. világháború után bontották le őket.

Bár nincs két egyforma lakótelep, a hasonlóságaik alapján azért bizonyos fokú csoportosításra mégis van lehetőség. A II. világháború után felépült lakótelepeket ennek megfelelően különböző generációkba sorolhatjuk.1 A megkülönböztetés indokolt, mert építészeti és társadalmi értelemben is különböző típust képviselnek, és a lakáspiacon is eltérő pozíciót foglalnak el az itt található lakások.

Az 1950-es évek lakótelepei. A lakótelepek kijelölésekor az ötvenes években a tervezők arra törekedtek, hogy az építkezés a legkisebb járulékos költségekkel járjon, ezért ezek a lakótelepek leggyakrabban a belső városrészeket övező, közművel már ellátott vagy könnyen ellátható területeken épültek fel. Az 1950-es évek lakótelepei „emberi léptékükkel” tűnnek ki, a lakások száma általában 300-800 között alakult. A legtöbbjük jól illeszkedett történetileg kialakult környezetébe. Ezt az építési stílust (szocialista realizmus) a hagyományos, téglafalas teherhordó szerkezet, a magastető, viszonylag kis ablakok, a homlokzaton klasszicizáló motívumok, valamint a keretes beépítési típus jellemezték. Az épületek magassága a 3-4 szintet ritkán haladta meg, így kedvező arányok alakultak ki a körülhatárolt terek és épületek között. Az 1950-es években megépült lakótelepi lakások javulást hoztak az emberek életébe. Igaz, az egyszobás lakások aránya rendkívül magas volt, a komfortfokozat azonban összességében javult, hiszen az átadott lakások legtöbbje már rendelkezett fürdőszobával. Az évtized második felében a szocialista realizmus megszűnt, s helyébe a modern építészeti ideológia lépett. Megjelent a típustervezés, amely nagyban hozzájárult az építészeti színvonal csökkenéséhez.

Az 1960-as évek lakótelepei. Az 1960-as évtized mind az épített lakások mennyiségében, mind az építkezések jellegében alapvető változásokat hozott. 1960-ban elindult a „15 éves lakásépítési program”, amely összesen egymillió lakás megépítését irányozta elő, ebből 250 ezret Budapesten. A program célkitűzéseit a hagyományos építési technológiákkal nem lehetett volna teljesíteni. Az évtized második felében az építőipari vállalatok megvásárolták az első házgyárakat, ami a paneles technológia elterjedését hozta magával. Ebben az időben általánossá vált különböző normák, valamint típustervek felállítása és alkalmazása is. Az egyes házgyárak csupán néhány típusépületet gyártottak, amelyeket a hatóságok kötelezően előírtak. Az 1960-as évek lakótelepeit három épülettípus jellemzi: a 4-5 szintes, általában három lépcsőházas É–D-i vagy K–Ny-i tájolású sávház, a kockaház és a kezdetben 4-5, később 9-10 emeletes pontház. A keretes beépítést az egymással párhuzamos sávházak és a pontházak váltották fel, a belső udvarok eltűntek, helyettük nagyobb szabad területeket találunk. A lakótelepek átlagos nagysága 1000-1500 lakásra nőtt.

Az évtized lakótelepei elsősorban a belső városrészek körüli átmeneti zónában épültek fel, megindult tehát a lakótelepi építkezések kifelé tolódása. Viszonylag kedvezően alakult a lakások összetétele, hiszen megnőtt a kétszobás, a fürdőszobás és a központi fűtéssel ellátott lakások aránya. E lakótelepek presztízse lényegesen magasabb a következő évtizedben építettekénél. Az 1960-as években ugyanis a társadalom magasan kvalifikált, vezető beosztású és értelmiségi rétegei, többgyerekes fiatal családjai a belső városrészekből főként ezekre az új lakótelepekre költöztek át.

Az 1970-es évek lakótelepei. Ez az évtized lakásépítés szempontjából a lakótelepek történetének legeredményesebb időszaka volt. Ekkor épült meg ugyanis a jelenlegi állomány 42,1%-a. Az új, házgyári technológia sikerein felbuzdulva meghirdették a második 15 éves lakásépítési programot, mely már 1,2 millió lakás megépítését célozta 1990-ig. A 70-es évek lakótelepeinek beépítési módját és építészeti karakterét egyre inkább a szovjet mintájú nagypaneles technológia határozta meg, ami sikeresen hozzájárult az egyik erőltetett célkitűzés megvalósításához: a lakások előállítási árának minimalizálásához. Így válhatott gyakorlattá a hibás lakások átadása és átvétele, majd későbbi, beköltözés utáni kijavítása. A 70-es években felépített állami lakásoknak már több mint 70%-a házgyári technológiával készült, ez az építkezés vált egyeduralkodóvá. Óriási lakótelepmonstrumok épültek ebben az időben 5-15 ezer lakással, gyakran 35-40 ezer lakost tömörítve (1. táblázat). Ekkor váltak meghatározóvá a 10 emeletes sávházak, amelyek sokak fejében a „tipikus lakótelep” képét testesítik meg. Az átlagosan öt év alatt felépülő telepek egyre inkább a város szélére szorultak, ahol még nagy, eddig „feltáratlan” területek kínáltak olcsó beépítési lehetőséget.

A 70-es évek végétől a mennyiségit egyre inkább felváltotta a minőségi szemlélet. Örvendetes tény, hogy az előző évtizedhez képest minimálisra csökkent az egyszobás, s jelentősen megnőtt a két- és háromszobás lakások aránya. A komfortszínvonal is emelkedett, s az általánossá váló központi és távfűtéssel az összkomfortosság sokáig e lakások legfontosabb minőségi jellemzőjének számított.

Az időszak a felépülő lakótelepek társadalmi összetételében is változásokat hozott. Az 1971. évi lakásrendelet a lakáskiutalást meghatározott jövedelemszinthez, illetve szociális helyzethez – elsősorban a gyermekek számához - kötötte, így szegényebb rétegek is lakótelepi lakásokhoz juthattak. Az új lakótelepek társadalmi státusa ennek megfelelően csökkent. Jelenleg a 70-es évek lakótelepei küzdenek a legtöbb problémával, s bár az ebben az évtizedben megépült lakások az állomány relatív színvonal-emelkedését eredményezték, napjainkra a lakásállomány legkisebb értéket képviselő részévé váltak.

Az 1980-as évek lakótelepei. Ebben az évtizedben egyre inkább szakítani próbáltak az előző évtized lakótelepeinek sematizmusával. A házgyárak – követve az újabb elvárásokat – fokozatosan tértek át többféle magasságú, változatosabb épülettípusok gyártására. Újra megjelentek a lakótelepeken az alacsonyabb, 4-5 szintes házak, sőt kísérleti jelleggel 1-2 szintes paneles sorházak is épültek ebben az időben. A monotonitást a homlokzatok fantáziadúsabb, játékosabb kialakításával (például fogazott, színes homlokzatok), igényesebb bejáratokkal, a sarokszekciók révén kialakított belső udvarok parkosításával próbálták feloldani. Ekkor terjedt el a sokkal látványosabb és problémamentesebb magastetős panelházak építése is. A lakótelepek mérete a 2-3 ezer lakást ritkán haladta meg, kivételt képeznek talán az előző évtizedben megkezdett lakótelepek befejezései. Összességében lakótelepi állományunkból minden harmadik lakás ebben az évtizedben lett átadva. A lakások mind nagyobb arányban épültek magánerő bevonásával szövetkezeti lakásként vagy OTP-támogatással öröklakásként. Természetesen ezek a lakótelepek kedveltebbek is voltak a korábban építetteknél, presztízsük is meghaladja azokat.

Az 1980-as évek közepétől az állami lakásépítések és lakásberuházások jelentősen visszaestek, ez a kedvezőtlen folyamat különösen a 90-es években vált jellemzővé (Hegedűs, 1998). A nyolcvanas évek végével a lakótelepi építkezések lezárultak Magyarországon, csak néhány kisebb volumenű beruházás befejezése húzódott még át a kilencvenes évek elejére.

A kilencvenes években jelentek meg hazánkban és új színfoltot képviselnek az egyre nagyobb számban épülő és népszerű lakóparkok, amelyeket a lakótelepek következő generációjának tekinthetünk. Sok szakember felhívja a figyelmet arra, hogy a piaci elvárásokhoz jobban illeszkedő, magasabb színvonalú lakások és a kedvezőbb lakókörnyezet ellenére gyakorlatilag újra lakótelepeket építünk, csak „kicsit másképpen”, ami a jövőben ismételten problémákat hívhat elő.

Magyarországi lakótelepek

Bár Magyarország a kelet-európai modellhez áll közelebb, helyzete a lakótelepek tekintetében átmenetet képez a nyugati és keleti országok között. Lakásállományában ugyan nagyobb arányt képviselnek a lakótelepek, mint a nyugat-európai országokban, ugyanakkor különbözik a tipikus keleti (szovjet) modelltől is, hiszen a lakótelepi lakások aránya elmarad a keleti országok átlagától, és hiányoznak az ott tipikus több tízezer lakásos óriás-lakótelepek.

Magyarországon a 4 millió 65 ezer lakásból 837 ezer található lakótelepeken, ebből 772 ezer lakott. A lakótelepi lakásokban jelenleg közel 1,9 millió ember él. A lakótelepek regionális megoszlása jelentős különbségeket mutat, így egyes településeken és régiókban még nagyobb jelentőséggel bírnak. Budapest 121 lakótelepén 260 ezer lakásban (a lakott lakások 34,8%-a) mintegy 622 ezer ember él. Ezek a lakások alapvetően a pesti oldalon találhatók, legnagyobb arányban a III., IV., X. és XV. kerületben – ezek lakásállományának közel kétharmada lakótelepen van. A megyei jogú városokban más a megoszlás, mivel a lakások 43,3%-a van ilyen környezetben. Mindez nem véletlen, hiszen a 70-es és 80-as években a lakótelepi építkezések a megyeszékhelyekre koncentrálódtak. Példaként említhető Miskolc és Tatabánya, ahol a lakások rendkívül magas aránya található lakótelepeken (61%). A regionális viszonyokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Közép-Dunántúlon, illetve Észak-Magyarországon – azaz a korábbi hagyományosan nehézipari területeken – van arányaiban a legtöbb lakótelepi lakás. Érdemes szót ejteni a panellakások előfordulásáról is, mivel a lakótelepeket sokan a paneles lakótelepekkel azonosítják. Ez tévedés, hiszen a lakótelepi lakásoknak csak körülbelül a 62%-a, összesen 517 ezer lakás épült házgyári paneles technológiával. Panelépületekkel leggyakrabban a fővárosban és a 100 ezer főnél népesebb nagyvárosokban találkozhatunk. Az a tény, hogy hazánkban minden ötödik, a fővárosban minden harmadik, egyes megyeszékhelyeken pedig minden második lakás és lakos lakótelepeken található, rámutat e kérdés jelentőségére.

Lakótelepek a lakáspiacon

A rendszerváltás után bekövetkezett átalakulás egyik legfontosabb mozzanata a lakásprivatizáció volt. Ebbe a folyamatba természetesen a lakótelepek is bekerültek, s napjainkra országos szinten a lakótelepi lakásállomány mindössze 5-6%-a maradt önkormányzati kézben. Összességében megállapítható, hogy a lakótelepek a privatizáció veszteseinek tekinthetők. Erre utal az a tény is, hogy a 90-es évek első felében a lakótelepi lakások ára a névérték emelkedése ellenére mintegy 50%-os reálérték-veszteséget mutatott. A különböző generációjú lakótelepek piaci megítélése azonban korántsem volt egyforma. A rendszerváltás után a lakáspiac differenciáló hatására az egyes lakótelepeken tapasztalható lakásárak eltávolodtak egymástól. Az épített környezet állapota, a lakókörnyezet jellege és státusa, a társadalmi összetétel, a lakótelep imázsa mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az egyes telepek eltérő eséllyel indultak a piacgazdaságban. Legkedvezőbb helyzetben a 80-as évek elitlakótelepei voltak, az itt található lakások ára ugyanis lépést tudott tartani az inflációval. A többi generáció esetében már egyértelmű reálérték-csökkenésről beszélhetünk. A leértékelődés különösen a hetvenes években épült paneles lakótelepek esetében volt szembetűnő, s jelenleg ezek küzdenek a legtöbb problémával. Megvizsgálva a lakótelepi lakásárak változását megállapíthatjuk, hogy a panellakások piaci megítélése a kilencvenes évek elején meglehetősen egységes volt. Az átlagárak sávja 1994–95-ben kezdett szélesedni, majd az évtized végére az egyes telepek között az egységár a 100 000 Ft-os különbséget is meghaladta. A lakáspiaci árnövekedés a panellakásokat 2000 második felében érte el. Az árváltozás a legkevésbé sikeres lakótelepek (pl. Havanna, Kőbánya, Békásmegyer, Újpest) esetében is elérte az 1990-es szint háromszorosát, míg a sztár lakótelepeken (pl. Centenáriumi, Római úti ltp.) a lakásárak az egy évtizeddel korábbinak több mint ötszörösére növekedtek.

Jelentős probléma, hogy a lakásállomány privatizációjával tömegesen jöttek létre vegyes lakástulajdonú épületek, ahol egyre nagyobb feszültséget okozott a közös költségek és a lakbérek összehangolása. Sokan voltak ugyanis, akik utolsó fillérjeiket fordították a lakás tulajdonjogának megszerzésére, s a közös költségeket később már nem tudták – vagy nem is akarták – fizetni. Ez jelentős konfliktusokhoz vezetett egyrészt a tulajdonosok, másrészt a tulajdonosok és a bérlők között. Emellett a lakótelepeket – különösen a rehabilitációval, hitelfelvételekkel kapcsolatos döntéshozatal során – rendkívül hátrányosan érintette a korábbi társasházi törvény, ami a 2004. évi reform előtt a társasházak esetében 100%-os egyetértést írt elő a döntéshozatalhoz, ami egy 60 lakásos épület esetében gyakorlatilag kivitelezhetetlen volt.

A rendszerváltás után a lakáspiacon jelentkező erős polarizációnak köszönhetően a magasabb keresetű rétegeknek lehetőségük nyílt, hogy az alacsonyabb státusú lakótelepekről elköltözzenek, ahol többnyire szegényebb rétegek maradtak hátra. Ugyanakkor az elitlakótelepekre a szegényebbeknek esélyük sem volt beköltözni, illetve folyamatosan kiszorulnak a magasabb státusú telepekről. A társadalmi polarizáció és a magyar lakáspiac másik – immár tradicionálisnak nevezhető – problémája, az alacsony lakásmobilitás, véleményem szerint egyrészt a különböző státusú lakótelepek egymástól való folyamatos eltávolodásának veszélyét hordozza magában, másrészt az egyes lakótelepek társadalmának „megmerevedését” vetíti előre.

A lakótelepek megítélése

A lakótelepek presztízse a rendszerváltás óta jelentősen csökkent. A presztízsvesztés részben objektív okokra vezethető vissza (lakáspiaci leértékelődés, lakókörnyezeti problémák), ám ebben a folyamatban a média által sugárzott negatív imázs széles körű elterjedése is szerepet játszhatott. Az átlagember ugyanis a lakótelepet a hetvenes évek betonrengetegével azonosítja, de – ismerve az itt élő generációk jelentős különbségeit – a valóságos helyzet ennél lényegesen árnyaltabb. A lakótelepi életnek ugyanis sokak szerint számos előnye van. Nem véletlen, hogy a közvélekedés ellenére sokan igenis szívesen laknak itt.

Röviden érinteni szeretném, hogy felméréseink szerint mit tekintenek pozitívumnak és negatívumnak a lakótelepen élők, illetve ez hogyan befolyásolja költözési és helyben maradási szándékukat. Az emberek a komfortot és a kényelmet általában pozitívumként értékelik: a lakások összkomfortossága még mindig fontos szempont, és meglepően gyakran említik a szolgáltatásokat pozitívumként. Itt azonban csak a szolgáltatások szűk szegmensére: a bevásárlásra, a napi fogyasztási cikkek beszerzésére kell gondolnunk. A nyugalom és csend a kisebb és korábban felépült lakótelepek esetében játszik szerepet.

A negatívumok közül a szennyezettséget, a rossz lakókörnyezetet, a hiányos közbiztonságot, a rossz szociális környezetet lehet kiemelni. Ezek ma elsősorban a hetvenes években felépült lakótelepeket jellemzik. Ez az uniformizált lakóépületek és lakások, az ingerszegény környezet, a rossz építészeti, épülettechnikai és gépészeti megoldások közös eredője. Emellé felsorakoznak még a különböző szociális problémák, melyek együttesen hozzák létre azt a jelenséget, amelyet összefoglalóan a 70-es évek lakótelepi szindrómájaként tartunk számon.

A lakótelepi élettel való elégedettség vagy elégedetlenség fontos mércéje a lakók elköltözési szándéka. A magyar lakótelepeken az elköltözni szándékozók aránya rendkívül magas: minden harmadik ember elmenne, ha erre lehetősége nyílna. E szándék okai között az egyes generációk között – legyen az a 70-es évek rossz hírű lakótelepe vagy 80-as évek végi elitlakótelep – jelentős különbségek nem tapasztalhatók. Összességében a lakások túl kicsi mérete a legfőbb ok. Kiemelhetjük még az önállóvá válás és az új saját lakás utáni vágyakozást. A 70-es évek generációját képviselő telepeken pedig a tervezett elköltözés okai között első helyen szerepel a rossz lakókörnyezet.

A paneles lakókörnyezet másik tipikusnak mondható problémája is kirajzolódik az elköltözési szándékban: a nagyon magas rezsiköltségek, melyek a rendszerváltás után drasztikus mértékben nőttek. Mindez elsősorban az energia- és a közüzemi díjak drámai megemelkedésére vezethető viszsza, s jelenleg a rezsiköltségek tekintetében alig létezik drágább lakhatási mód, mint a paneles lakótelep egycsöves fűtési rendszerrel. Megállapíthatjuk, hogy a rossz lakókörnyezet, a magas rezsi és a lakások méretével való elégedetlenség nagymértékben hozzájárul a paneles lakótelepek válságához. Emellett nem elhanyagolható az a tény sem, hogy legkevésbé ezeken a helyeken tudták az emberek valóra váltani az új lakással, lakókörnyezettel kapcsolatos vágyaikat, elképzeléseiket. Súlyos problémaként említhető, hogy éppen a legmagasabb végzettségűek, illetve a legmagasabb egy főre jutó keresettel rendelkező családok szándékoznak elköltözni jelenlegi lakóhelyükről. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők helyét elsősorban a legkevésbé képzettek foglalják el. Amennyiben ez a negatív tendencia jellemző marad, hosszú távon számolni kell a gettósodás folyamatának felerősödésével, ami egyes telepeken már napjainkban is tapasztalható.

A népesség – elsősorban a középkorúak – nem elhanyagolható része ugyanakkor itt maradna, bizonyítva, hogy a lakótelep nem kizárólag a szociálisan gyenge rétegek számára lehet vonzó. A fenti lakók közül sokak számára a lakótelep „életvitellé” vált, amit később sem adtak fel. Ezek a rétegek alkotják a napjainkra egyre jobban kirajzolódó „lakótelepi társadalom” törzsét. Ehhez az egyes lakótelepi generációk esetében különböző státusú rétegek csatlakoznak a lakótelepek presztízsétől függően, aminek következtében a társadalmi összetétel jelentős eltéréseket mutathat. A lakótelepen maradásban fontos szerepet játszanak még az életkor (a lakók idősebb koruk miatt már nem terveznek költözést), az anyagi okok, a pénzhiány (a népesség széles rétegeinek nehezebb anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé), valamint az erős tulajdoni alapú kötődés (saját tulajdonú lakás), ami sokkal kisebb mobilitást tesz lehetővé, mint a bérlakás-szektorban.

A társadalmi környezet változása

A lakótelepek fejlődésében a rendszerváltás törést eredményezett, s a lakótelepi élet presztízse egyértelműen csökkent. Felgyorsult a lakásmobilitás, a népesség gyors fluktuációja tapasztalható, nagyarányú az elköltözési szándék. A rendszerváltás után a fenti folyamatoknak is köszönhetően a lakótelepi népesség jelentős része kicserélődött. Kezdetét vette a jobban kereső 35–45 éves korosztály elköltözése ezekből a negyedekből, s helyükre gyakran 20–30 év közötti, kevésbé tehetős rétegek érkeztek. A beköltözési arány a különböző generációkban feltűnő hasonlóságot mutat a lakásár-változások alapján felállított presztízssorrenddel, s az újonnan beköltözöttek aránya még a legalacsonyabb értéket mutató hetvenes években felépült lakótelepeken is eléri a 30%-ot. Ezzel egyfajta „kilúgozódási” folyamat – szaknyelven lefelé filtrálódás – vette kezdetét a magyar lakótelepeken, s a korábban nagy előnynek számító kiegyenlített szociális struktúra felbomlása is megindult.

1995 és 2000 között a lakásmobilitás felgyorsulásának lehettünk tanúi a lakótelepeken. Szembetűnő, hogy ez a folyamat nem közvetlenül a rendszerváltás után ment végbe, hanem a lakásállomány privatizációja után. Ebből arra következtethetünk, hogy a privatizálók jelentős része röviddel megvásárlása után áruba bocsátotta lakását, és elköltözött.

A lakótelepekre beköltöző népességben mindvégig túlreprezentáltak voltak a fiatal családok, de arányuk különösen a 90-es évek második felében növekedett gyorsan. Ez annak köszönhető, hogy a fiatalok számára az olcsó lakótelepi lakások belépési lehetőséget kínáltak a lakáspiacra. A fiatalok tömeges beáramlása azonban több veszélyt is rejt magában. Mivel nemcsak a magyar társadalom, hanem a lakótelepi népesség is öregedő tendenciát mutat, különösen az 50-es és 60-as évek lakótelepein lehet számolni e folyamat felgyorsulásával. Az egymás mellett élő fiatal és egyre idősebb korosztályok között az eltérő életvitel, életfelfogás, a lakókörnyezettel kapcsolatos különböző elvárások és szükségletek következtében kiéleződhetnek az ellentétek.

A lakótelepi népesség egyik tipikus jellemzője a demográfiai összetétel kiegyensúlyozatlansága, amely nemcsak a magyar lakótelepekre, hanem általában erre a lakókörnyezeti típusra jellemző. Az egyes lakótelepek között természetesen vannak különbségek a korösszetételben, hiszen általában minél később épült a lakótelep, annál fiatalabb korstruktúra jellemző rá. A lakótelepek népességén nyomon követhetőek a demográfiai hullámok és, a lakónegyed öregedésével, ezek eltolódása az idősebb korosztályok irányába.

A lakótelepi népességen belül az országos és fővárosi viszonyokhoz képest általában magasabb az aktív korúak és keresők aránya, ami a fiatalabb korstruktúrára vezethető vissza. Az inaktívak csoportját az 50-es és 60-as évek generációjánál inkább nyugdíjasok, a későbbi generációknál pedig a gyermekek és fiatalkorúak (tanulók) képezik. A lakótelepek jelenlegi népességének iskolai végzettség szerinti összetétele – bár ez teljesen más történeti folyamatok eredményeképpen is létrejöhet – nagyon hasonló, s a lakótelepi élet folyamatos leértékelődése ellenére még mindig magasabb, mint más lakókörnyezeti típusokban. A 70-es évek lakótelepi generációjának népessége rendelkezik a legalacsonyabb, a 80-as éveké pedig a legmagasabb iskolai végzettséggel. A háztartás szerinti összetételt megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a panellakótelepeken nagyobb arányban koncentrálódnak a gyermekeiket egyedül nevelő szülők, ami egyértelműen a háttérben meghúzódó szociális problémákra utal.

A XX. század végére kialakult a magyar társadalmon belül egy réteg, amely alapvetően lakótelepi életmódhoz szokott, és ilyen környezetben tervezi leélni életét. Felméréseink tanúsága szerint a 80-as évek végétől megindult és a 90-es években felgyorsult a lakótelepek közötti vándorlás, ami gyakran az alacsonyabbról a magasabb presztízsű lakótelepre történő átköltözést jelenti. A lakótelep-generációk között már most egyértelmű különbségek fedezhetők fel a beköltöző népesség jövedelmi viszonyait tekintve. Ez a folyamat azonban még kevésbé érzékelhető a demográfiai összetétel egyéb mutatóinak változásában (pl. iskolai végzettség).

A lakótelepek társadalmának átalakulása a rendszerváltás után felgyorsult, a korábban előnyként emlegetett kevert szociális struktúra felbomlott. Ez a különböző generációkban eltérő gyorsasággal és módon megy végbe; homogenizálódik, s a folyamat végén meghatározható azon társadalmi rétegek és csoportok köre, amelyek ezt a „lakótelepi társadalmat” alkotják. Ennek következtében a lakótelepek a jövőben önálló lakásosztályokká2 válnak. Ez a folyamat jelenleg még kezdeti stádiumban van, de megjelentek e tendencia első jelei. Nemcsak egy „lakótelepi” lakásosztály megjelenésével kell számolni, hanem az egyes generációk is külön osztályokként viselkedhetnek a jövőben, melyek között bizonyos átjárás lehetséges. Ez ismételten rámutat arra, hogy a lakótelepeket általában véve sem gazdasági, sem társadalmi értelemben nem írhatjuk le.

Fejlődési tendenciák

Az egyes lakótelepi generációk társadalmáról a következő kép rajzolható meg:

Az 50-es évek lakótelepei a többi generációhoz viszonyítva kedvező helyzetben lévő rétegek gyűjtőhelyévé váltak, ahol – bár előfordulnak – a kispénzű nyugdíjasok éppúgy nem mondhatók tipikusnak, mint a nélkülöző, fiatal, kisgyermekes családok. A korstruktúra erősen öregedő, bár ezen valamelyest enyhített a 90-es években a fiatal, jól kereső rétegek beköltözése. Az itt élő népesség alapvetően elégedett lakókörnyezetével és lakásával, s bár a szándék viszonylag nagy – a hazai lakásmobilitási viszonyokat is tekintetbe véve – a közeljövőben nem várható jelentős tömegek elköltözése.

A 60-as évek lakótelepei demográfiai mutatók tekintetében (jelenleg még) rendkívül hasonló képet mutatnak az előző generációhoz, lakáspiaci tekintetben azonban erősen különböznek tőle. Az itt élő korosztályok jövedelmi helyzete kedvezőtlenebb. Megfigyelhető a gyengébb anyagi kondíciókkal, de magasabb végzettséggel rendelkező rétegek beáramlása. E többnyire fiatal rétegek – képzettségüknél, ismereteiknél fogva – inkább választják a 60-as évek lakótelepeit, mint a 70-es évek panelrengetegét. Ebben fontos szerepet játszik az épített környezet viszonylag jó állapota is. E telepek népessége is elégedett alapvetően lakókörnyezetével és lakásával, s – a magas elköltözési szándék ellenére – elsősorban anyagi lehetőségek hiányában jelentős arányú elvándorlás itt sem várható.

A 70-es évek lakótelepei hordozzák magukban a legtöbb veszélyt a társadalmi változások irányát tekintve. Ezek – demográfiai mutatóikat vizsgálva – kedvezőtlenebb helyzetből indultak fejlődésnek, s a helyzet a rendszerváltás után sem változott meg alapvetően. Nem véletlen, hogy ezek a lakótelepek mutatnak még ma is leginkább „munkáslakótelep” jelleget.3 Bár a népességük sok tekintetben még homogén képet mutat, ami kitörési pontként is szolgálhat, a felújítási lépések elmaradása esetén kedvezőtlen változások fognak bekövetkezni. Az olcsóbbnak mondható lakások ugyanis sok ember számára belépési lehetőséget jelentenek a lakáspiacra, azonban kérdés, hogy sikerül-e innen továbblépniük? Tapasztalataink azt mutatják, hogy aki teheti, elköltözik (vagy már elköltözött) ezekről a helyekről, a többség azonban erre képtelen. A paneles lakótelepek ezért sok ember számára egyben lakáskarrierjük végét is jelentik.

A 80-as évek lakótelepeinek népességében városföldrajzi értelemben rendkívüli tartalékok rejtőznek. Köszönhető ez elsősorban a jó és rendezett anyagi háttérrel rendelkező aktív korú rétegnek. Problémaként merülhet fel, hogy e lakókörnyezeti típus megítélése a népesség körében (döntően az iskolai végzettség függvényében) a többi lakótelep-generációhoz viszonyítva rendkívüli szélsőségeket mutat. Annak ellenére, hogy a hazai szakirodalom is elitlakótelepekről beszél, mikor ezeket a lakónegyedeket említi, feltűnően magas az elköltözni szándékozók aránya. Ez azonban – objektíven szemlélve – nem a lakókörnyezet nyújtotta tényleges viszonyokra, hanem sokkal inkább a magasabb státusú rétegek környezetükkel szembeni erősebb kritikájára és magasabb elvárásaira vezethető vissza. Amennyiben az itt élők elvárásainak és igényeinek megfelelő lakókörnyezeti rehabilitáció és átalakítások nem történnek meg, számítani lehet a magasabb státusú rétegek elköltözésére.

Egy lehetséges kiút: a lakótelep-rehabilitáció

A lakótelepi környezet felújítása Magyarországon még gyerekcipőben jár. Természetesen vannak lokális eredmények, de nincs a németországihoz hasonló országos szintű rehabilitációs program. Ennek mielőbbi elindítása azonban feltétlenül indokolt, ugyanis a lakásállomány és a lakókörnyezet felújítása, feljavítása meghatározó szerepet fog játszani a lakótelepek jövőjét illetően.

Sokan tartanak attól és hitelt adnak annak a szóbeszédnek, hogy a panelépületek előbb-utóbb összedőlnek. Ehhez tudni kell, hogy a paneles lakóépületek élettartamát alapvetően a teherhordó szerkezetek élettartama határozza meg. Igaz, hogy a lakótelepi panelépületek élettartamát kb. 30 évre becsülték, azonban bebizonyosodott, hogy az ennél jóval hosszabb. Ez annak köszönhető, hogy míg a panel élettartama 5-30 év, a vasbeton vázszerkezet gyakorlatilag elpusztíthatatlan. Így a teherhordó szerkezetek várható élettartama 80-100 év közötti, ennél lényegesen rövidebb azonban az alrendszerek és rendszeralkotók élettartama, mely általában 5-30 év között változik.

Az 1990-es évek közepéig csak viszonylag kevés lakás teljes felújítása vált szükségessé, az ezredfordulóra azonban a részben felújításra szoruló lakások száma becslések szerint már elérte a 18 ezret. A felújítási munkálatokkal azért sem lenne szabad tovább késlekedni, mert évezredünk második évtizedének végére több százezer panellakás válhat lakhatatlanná (2. táblázat). A hazai lakótelep-felújítások területén jelentős lépések még nem történtek napjainkig, a tervezett felújítások túlnyomó része még pályázati vagy tervezési szakaszban van.

A lakótelepek felújításának kérdése a közelmúltban azonban egyre inkább a politikusok és a szakemberek érdeklődésének középpontjába került. A kérdéssel állami szinten a kilencvenes évek közepe óta foglalkoznak komolyabban, ettől kezdve több-kevesebb sikerrel mindegyik kormányzat tett lépéseket a lakótelepek helyzetének javítására. A paneltelepek felújítására az állam 1995-ben programot hirdetett, melyhez rendkívül kedvező német hitelt is felvett. A program legnagyobb eredményeként valósult meg Szegeden 8 épületben 968 önkormányzati lakás felújítása. További pozitív lépésként értékelhető, hogy 2001 februárjában a kormány a Széchenyi Terv keretében elindította az iparosított technológiával épült lakóházak energiatakarékos korszerűsítését és felújítását támogató programot, amelynek keretében az önkormányzatok vissza nem térítendő állami támogatásra pályázhatnak. A 2002. év közepi adatok szerint a Széchenyi Terv keretében eddig 605,1 millió Ft értékben összesen 6256 lakás kapott támogatást döntően hőszigetelési munkálatok kivitelezésére. A programhoz kapcsolódó első sikeres panelfelújítás Kaposváron valósult meg, a lakásokat 2002 áprilisában adták át. A jelenlegi kormányzat is kiemelt figyelemmel kezeli a lakótelep-rehabilitáció kérdéskörét, hiszen a Nemzeti Lakásprogram (melyet a közeljövőben remélhetőleg elfogadnak) is tartalmaz a lakótelepek felújításával kapcsolatos előremutató lépéseket. A konkrét eredményekre azonban még várni kell.

A fővárosi önkormányzatnak nincs önálló programja a panelrekonstrukcióra, de pályázati úton támogatja a társasházak felújítását, illetve a kerületek többsége is jelentős öszszegeket különít el évente erre a célra (többnyire homlokzati felújításokra, épületgépészeti korszerűsítésekre és a szigetelési problémák megoldására). A legnagyobb gondot az okozza, hogy vagy az önkormányzat nem tud kellő anyagi támogatást nyújtani a beérkezett pályázatokra, azaz a pályázati összegek lényegesen meghaladják a kiírt támogatás mértékét, vagy a lakóközösségek nem tudnak pályázni, mert nem képesek előteremteni az önrészt. Feltétlenül meg kell említeni a fővárosi önkormányzat szociális városrehabilitációs programját, ami 2005. év elején indult, és három kerület legproblematikusabb lakónegyedeinek átfogó rehabilitációját tűzte ki célul. A VIII. kerületi Magdolna-negyed, a IX. kerületi Dzsumbuj és a X. kerületi Bihari utca 8. lakónegyedek sikeres felújítása mintaprojektként szolgálhat a jövőben megvalósítandó rehabilitációs programok számára.

A lakótelep-rehabilitáció egyik kulcskérdése az itt élők elkötelezettsége a felújítás iránt. Az emberek döntő többsége fontosnak ítéli meg lakókörnyezete megújulását, azonban azok aránya, akik ennek érdekében anyagi áldozatot is vállalnának, már lényegesen alacsonyabb. Egy 2002-ben Csepel–Városközpont paneles lakótelepén végzett szociológiai felmérés eredményei szerint ugyanis a havi 140 ezer Ft-nál magasabb nettó jövedelemmel rendelkező háztartások közel kilenctizedének van a lakással kapcsolatos hiteltörlesztési kötelezettsége, míg ugyanez az alacsony nettó bevételi kategóriák esetében 20-30% körül alakul. Az alacsonyabb végzettségűek és kisebb jövedelemmel rendelkezők lényegesen kevesebbet hajlandók és tudnak áldozni a rehabilitációra. A városrehabilitációval kapcsolatban kérdésként fogalmazódik meg, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők hajlandóak-e további hitelfelvétellel terhelni családi kasszájukat, illetve hogy az alacsonyabb jövedelműek hajlandóak-e felvenni és egyáltalán kapnak-e hiteleket a megújulási folyamathoz? Aggodalmaink nem alaptalanok, ugyanis a felmérés eredményei szerint a paneles lakótelepen élők közül csak minden ötödik ember hozna anyagi áldozatot a felújítási munkálatok sikere érdekében, s csak a 180 ezer Ft-nál magasabb nettó jövedelmű háztartások esetében lépi át a hajlandósági mutató az 50%-ot.

Több szakember kétségbe vonja a lakótelep-rehabilitáció kiemelt állami támogatásának szükségességét és jogosságát. Véleményük helytálló abban a tekintetben, hogy a lakótelepeken túlnyomórészt éppúgy magántulajdonú lakások találhatók, mint más lakókörnyezetekben, ahol ugyanúgy támogatásra lennének jogosultak a tulajdonosok. Ebben a tekintetben mindenképpen szerencsés lenne az átfogó rehabilitációs stratégiába és programba a lakótelepek mellett a többi lakókörnyezeti típust is valamilyen formában integrálni. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy – elsősorban a paneles – lakótelepeken a lakásállomány és a népesség jelentős része koncentrálódik, illetve a társadalmi és építészeti problémák is lényegesen nagyobb arányban fordulnak elő.

A lakótelepekkel kapcsolatban általában mindenkiben felvetődik a kérdés: bontsunk vagy újítsunk? Nyugati tapasztalatokra hivatkozva elmondhatjuk, hogy igenis lehetséges sikeres rehabilitáció folytatása, azonban tudomásul kell vennünk azt a tényt is, hogy minden lakótelepünk valószínűleg nem fogja túlélni a lakáspiaci versenyt, s hosszú távon egyes telepek és épületcsoportok felszámolása is meg fog történni. Ez a folyamat elsősorban a főváros, a megyeszékhelyek és az ún. szocialista városok paneltelepeit érintheti. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a paneles lakótelepek rehabilitálása és revitalizálása lényegesen olcsóbb, mint a szanálásos lebontás és új negyedek felépítése, s már minimális költségráfordításokkal is jelentős eredményeket lehet elérni a lakókörnyezet javításában.

Ehhez a következő feladatok várnak minél előbbi megoldásra:

A funkcionális és lakásállományi problémák megszüntetése; a lakókörnyezet átalakítása az elvárásoknak megfelelően; a lakókörnyezet és az épület külső megjelenésének javítása; a szolgáltatások és kiskereskedelmi egységek helyzetének javítása, az ellátottság növelése; működő szociális infrastruktúra kialakítása; a közlekedési problémák kezelése, a tömegközlekedés javítása. Kiemelt figyelmet kell szentelni ezek közül a hetvenes évek paneltelepein jellemző korszerűtlen, egycsöves fűtési rendszer energiatakarékos átalakításának (a szabályozhatóság és a fogyasztás felhasználónkénti mérése megteremtésnek), hiszen alapvetően ez húzódik meg a magas rezsiköltségek hátterében. Legnagyobb akadálya ennek, hogy ezeket az átalakításokat egy adott tömbben (lépcsőházban) egyszerre érdemes végrehajtani, ami azonban nagyon ritkán kivitelezhető. Gondoljunk csak arra, hogy a lakóépülettel és lakásokkal kapcsolatos felújítási feladatok költségei lakásonként megközelítőleg 1,5-2 millió forintra rúgnának, amit sokan még hitelből sem tudnának finanszírozni.

A hazai lakótelepi és általában a városrehabilitációs programokat hátráltatja, hogy ezek szinte kizárólag az épített környezet megújítására koncentrálnak. Több nyugat-európai példa is azt mutatja, hogy bár rendkívül fontos az épített környezet rehabilitációja, önmagában nem elegendő a problémák megoldására. A lakótelep ugyanis elsősorban nem építészeti, hanem társadalmi probléma. A szociális egyensúly a magyar lakótelepeken egyszerre hordozza magában a továbbfejlődés lehetőségét és az eddigi struktúrák felbomlásának veszélyét is. Mindez egyértelművé tette, hogy e lakótelepek sikeressége nagyban függ majd attól is, hogy a fizikai-környezeti rehabilitációt mennyire sikerül összekapcsolni a terület gazdasági és szociális rehabilitációjával.

 A sikerességhez nélkülözhetetlen az eredeti lakosság bizonyos szintű megőrzése. Amellett, hogy a lakótelep rehabilitációja a lakosságcserén keresztül felborítja a korábban kialakult lakóközösségeket, a jobb lakáskörülmények, az új környezet is több alkalmazkodást követel a lakosoktól, s szociális feszültségek megjelenésére is számítani lehet az új közösségeken belül. További fontos lépés a közösségi élet felépítése és erősítése, a helyi társadalom és civil szervezetek aktivitásának emelése a folyamatokban. Hazánk lakótelepeit ezen a téren jelentős lemaradás jellemzi, hiányzik egyrészt a feladatot felvállaló civil szervezetek hálózata, másrészt lényegesen kisebb igény és érdeklődés mutatkozik erre, mint egyes nyugat-európai lakónegyedekben. A probléma megoldásához nélkülözhetetlen a lakótelep külső és belső imázsának javítása, ami sikeresen hozzájárulhat „normális városrésszé” alakulásához. Természetesen nem szabad megfeledkezni e negyedek városépítészeti és -rendezési továbbfejlesztéséről sem (a munkahelyi, szolgáltatási és egyéb funkciók erősítése a lakófunkcióval szemben). Különösen olyan intézkedések tűnnek sikeresnek, ahol maguk a lakók is aktívan részt vesznek a végrehajtásban. Az eddigi tapasztalatok szerint viszont akkor lehet igazán aktivizálni a helyi közösség tagjait, ha a lakókörnyezet feljavítására tett lépések eredménye a mindennapi életben közvetlenül is érezhető. Tény, hogy a helyzet pozitív irányba történő elmozdításához nélkülözhetetlen egy átfogó önkormányzati koncepció kidolgozása, ami nem korlátozódik kizárólag a lakótelepekre, hanem a városrészek, kerületek egészére ad útmutatást.

Összefoglalás

A lakótelepek jövője nagyban függ majd attól, hogyan s milyen formában képesek alternatívát kínálni a szuburbiában gomba módra szaporodó családi házas övezetekkel, a terjeszkedő lakóparkokkal és a rehabilitált belvárosi lakónegyedekkel szemben. Kétségtelen tény, hogy a lakótelepi lakások napjainkban széles társadalmi rétegek számára teremtenek lakáslehetőséget. A lakások iránti kereslet csökkenése a városokban ezért sem mennyiségi, sem minőségi értelemben nem várható a közeljövőben, a lakótelepek lebontása ezért kevéssé célravezető megoldás. A megtartásuk mellett szól az is, hogy a rehabilitációs költségek csak körülbelül egyharmadára rúgnak annak az összköltségnek, mintha e telepeket lebontanák, és a helyükön új lakónegyedeket építenének fel. A lakótelepi környezet felújítása ennek ellenére Magyarországon még gyerekcipőben jár, s bár vannak lokális eredmények, egyelőre hiányzik az országos szintű rehabilitációs program. Ennek mielőbbi kidolgozása és elindítása lényeges, hiszen a lakásállomány és a lakókörnyezet felújítása meghatározó szerepet fog játszani a lakótelepek jövőjét illetően. A magyar lakótelepekről jelenleg minden harmadik ember elköltözne, ha erre lehetősége nyílna. Természetesen azok aránya, akik ezt ténylegesen megtehetik, lényegesen alacsonyabb, a magas érték azonban mindenképpen jelzi, hogy a lakótelepi élet presztízse a rendszerváltás óta csökkent.

Mind a nyugati, mind az első hazai városrehabilitációs tapasztalatok egyértelműen bizonyították, hogy a lakótelepek megújítása nem lehet sikeres, ha az építészeti-környezeti rehabilitáció nem kapcsolódik össze a terület szociális és gazdasági rehabilitációjával. Ehhez nélkülözhetetlen egy olyan, az építészeti rehabilitációhoz kapcsolódó szociális rehabilitációs stratégia kidolgozása, amely tartalmazza a városrész társadalmi megújításának elképzeléseit és szociális integrációs programját, valamint az utólagos monitoring kérdéseit.

A társadalmon belül egyre jobban kirajzolódik azoknak a rétegeknek a köre, akik lakótelepi környezetben tervezik vagy kényszerülnek leélni életüket. Az elköltözési szándék és a ténylegesen lezajló folyamatok azt mutatják, hogy a lakótelepek népességében – az egyes generációk esetében eltérő gyorsasággal és módon – egyfajta stabilizálódási folyamat játszódik le, aminek következtében e lakótelepek egyre inkább önálló lakásosztályokká válnak. Az erre utaló tendenciák már napjainkban egyértelműen megrajzolhatók, de a rendszerváltás óta eltelt néhány év kevés arra, hogy e lakásosztályokat pontosan körülhatároljuk és jellemezzük. Hogy ez a folyamat meddig tart, s hogy a lakótelepek fejlődése alapvetően pozitív vagy negatív irányt vesz-e az elkövetkező években, nagyban függ majd a megmentésüket, feljavításukat célzó intézkedések meghozatalától vagy elmaradásától. A jelenlegi tendenciák azt mutatják, hogy a döntéshozók lassan felismerik e kérdések jelentőségét, de az igazi áttörésre még várni kell.

1. táblázat. Magyarország legnagyobb lakótelepei a fővárosban és vidéken*
Város Lakótelep Lakásállomány Lakónépesség
Budapest Újpest Városközpont (I–II. ütem) 16 800 46 900
Budapest Újpalotai ltp. 15 900 45 700
Budapest Óbuda Városközpont 13 700 36 000
Budapest Békásmegyeri ltp. 13 400 40 600
Budapest Füredi úti ltp. 12 200 30 200
Budapest Kispest Városközpont 12 000 32 900
Budapest Csepel Városközpont (I–V. ütem) 10 950 32 000
Pécs Kertváros 15 900 44 900
Miskolc Avas 11 500 34 700
Pécs Uránváros 9 700 22 300
Tatabánya Újváros 8 900 21 300
Kecskemét Széchenyi város ltp. 8 700 35 000

* saját adatgyűjtés

2. táblázat. A felújítandó lakások várható számának alakulása 2020-ig (30 éves felújítási ciklus esetén)
  1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2015 2016–2020 Összesen
Budapest 1850 15 956 41 324 52 023 51 441 28 627 191 221
Vidék 746 15 139 70 779 101 106 78 534 50 345 316 649
Összesen 2596 31 095 112 103 153 129 129 975 78 972 507 870

Forrás: Dési alapján (a KSH 2001. évi népszámlálási adataitól eltérő adatokat tartalmaz)

Jegyzetek

1 A lakótelep-generáció a nagyjából azonos évtizedben, azonos építési technológiával épült lakótelepek összességét jelenti, melyeket elsősorban az épített környezetükben tapasztalható hasonlóságok alapján sorolhatunk egy csoportba.

2 A lakásállomány azonos piaci helyzetű lakásokból álló szegmense, amely a társadalmi hierarchia azonos szintjén álló társadalmi rétegek és csoportok számára kínál lakáslehetőséget. Az azonos lakásosztályokban élő társadalmi csoportok lakáspiaci helyzete tehát közel azonos, és hasonló piaci érdekekkel, illetve értékítélettel bírnak.

3 A kedvezőbb végzettségi és foglalkoztatottsági adatok arra utalnak, hogy a politikai és köznyelvben újonnan elterjedt, pejoratív értelmű „panelproli” kifejezés kevésbé helytálló.

Válogatott irodalom

Csizmady A.: A lakótelep. Budapest, Gondolat, 2003. 317.

Dési A. – Kissomlyói Zs. Gy. – Makra M.: Panelépület-felújítási ABC. Építési Piac különszáma. Budapest, Gyorsjelentés Kiadó Kft., 1996. 128.

Egedy T.: A lakótelepek társadalmi környezetének átalakulása a rendszerváltás után. Földrajzi Értesítő 50., 1–4., 2001. 271–83.

Egedy T.: A lakótelepek helyzete Magyarországon. Területi Statisztika 4. (41.), 2., 2001. 143–59.

Farkas E. J. – Szabó M.: Privatizáció és szociálislakás-gazdálkodás. Statisztikai Szemle 73., 12., 1995. 999–1014.

Gyáni G.: Bérkaszárnya és nyomortelep. Budapest, Magvető, 1992. 213.

Hegedűs J.: A magyar lakásszektor piaci átalakulásának ellentmondásos folyamata. Info-Társadalomtudomány 43., 1998. 49–58.

Kempen, R. van – Wassenberg, F.: A future for large housing estates – European strategies for prefabricated housing estates in central and eastern Europe. Berlin, European Academy of the Urban Environment, 1998. 172.

Kovács Z. – Douglas, M.: A városépítés időzített bombája – avagy a magyar lakótelepszindróma társadalomföldrajzi megközelítésben. Földrajzi értesítő 45., 1–2., 1996. 101–17.

Preisich G.: Budapest városépítésének története 1945–1990. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1998. 284.

Rietdorf, W. (Hrsg.): Weiter wohnen in der Platte: Probleme der Weiterentwicklung großer Neubaugebiete in den neuen Bundesländern. Berlin, Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, Ed. Sigma, 1997. 256.

Szelényi I.: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. 183.

Szelényi I. – Konrád Gy.: Az új lakótelepek szociológiai problémái. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969. 212.

Turkington, R. – Kempen, R. van – Wassenberg, F. (eds.): High-rise Housing in Europe: Current Trends and Future Prospects. Housing and Urban Policy Studies 28., Delft, Delft University Press, 2004.
 

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon