Skip to main content

Sűrű és laza

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Konrád György harmadik regénye, A cinkos az utolsó lapon megjelenő datálás szerint 1975 és 1978 között íródott, 1983-ban jelent meg szamizdat kiadásban, 1989-ben hivatalosan, a Magvető gondozásában.

Az első regény (A látogató) megjelent, ahogy megjelent, és szerzőjét pillanatok alatt hírbe hozta: elvetemült felforgató lett belőle, és a regényírás, valamint a hallgatás konvencióit egyaránt bátran kétségbe vonó példakép; az „új regényt” szolgaian másoló, modoros író és a szociográfia új útjára végre rátaláló pályánkívüli. Az első regény mindenesetre hihetetlenül erős indítás volt. Azután jött a második (A városalapító), ezt már jócskán megcenzúrázták, s az induló hazai szamizdat egyik első dolga az volt, hogy közzétegye a teljes változatot. Ez a regény talán halványabb az elsőnél, de mindenesetre annak eléggé egyenes vonalú folytatója.

A harmadik regény fordulatot jelent. Nem azért, mert ez már nem jelenhetett meg az első nyilvánosságban; de „poétikai” sajátosságai nyilván ezzel is összefüggésben vannak. Az első két regényt valamiféle időtlenség jellemezte, ezekben is tetten érhető a konkrét történelmi idő, s valamennyi szereplő hangsúlyosan magával hurcolja saját történelmét, de ez a történelem maga ott nem válik tematikussá. Az előző regények tömörsége, viszonylag kis terjedelme éppen abból fakadhat, hogy a történelem sűrített formában, csak utalásokként, csak mint közös, hallgatólagos tudás van bennük jelen. A választások, utak, pályák lehetőségeit vizsgálják, magatartásformákat írnak le, és nem idegen tőlük az esszéisztikus (aforizmákkal, paradoxonokkal, frappáns megfogalmazásokkal megtűzdelt) reflexió.

A cinkos más. A tömör szerkezet fellazulni látszik, a széles időtávokat átfogó történelmi cselekménysornak tér kell (és persze idő), nyüzsögnek a fő- és mellékszereplők, valamennyinek megvan a maga története és történelme. Egyáltalán: valódi cselekmény lesz a regény gerince (legalábbis látszólag), szemben az előző két regény sűrű, ám cselekménytelen, mozgalmas, de nem előre mozgó anyagával. De mégis csínján ezzel a sűrűvel meg lazával: a regény az olvasó figyelmét nem engedi ellankadni, nem lehet büntetlenül ugrálni, bekezdéseken vagy akár mondatokon átsiklani, záporoznak az információk, egy-egy félmondat külön epizód lehet, sorsok fordulnak meg egy-egy jelzőn. Ebben az értelemben ez a terjedelmes mű nagyon is sűrű. Állandóan történik valami, minduntalan új események, szereplők, helyszínek, idők és megfontolások bukkannak elő. A hátsó borító megfogalmazása szerint „történelmi kalandregény” ez, s ennyiben az első azon Konrád-regények sorában, amelyek szisztematikusan feltárni próbálják az elmúlt évtizedek kalandos magyar történelmét.

Ezekben a Konrád-művekben sok a hihetetlen fordulat, a meglepő, véletlen egybeesés. Ha valaki mellékszereplőként felbukkan egy helyütt, az gyakran később ismét előkerül, egészen más szerepben. A cinkosban az iskolatársak, a hajdani szeretők, a szomszédok, a cellatársak, a kihallgatótisztek és a társak az illegális mozgalomban, a rokonság és a barátok – valamennyien egyazon körben mozognak, s újra meg újra keresztezik a főszereplő-elbeszélő útját: hol békésebb, hol kiélezettebb szituációkban kerülnek vele össze vagy szembe. Mintha senki nem lenne ebben a történetben véletlenül: előbb-utóbb mindenki visszatér, ismét szerepet kap. Sorsukat valóban a kalandregény logikája fonja egybe.

Ha mindez berzenkedésre készteti is az olvasót, ha az elszabadult írói fantázia működésének tekinti is ezt a fajta szerkesztést, legalább három érv felhozható Konrád e regénye (s a későbbiek) védelmében. Egyrészt emlékezzünk csak vissza, micsoda elképesztően furcsa találkozások, meghökkentő viszontlátások vannak a század elejéről szóló emlékiratokban (például a Lesznai Annáéban): kis krecli ez a Közép-Európa, benne még kisebb a mi hazánk, bizony, minduntalan egymásba ütközünk. Tele van az ország iskolatársakkal, hajdani szeretőkkel, cellatársakkal és vallatótisztekkel (újabban pedig kollégiumi és kft.-társakkal). Másrészt gondoljunk bele, miféle „funkcióváltozások” jellemezték a háború után s még inkább ’56-ot követően a magyar társadalom megannyi szereplőjét: földjét túró parasztból igen gyorsan lehetett ávós tiszt vagy megyei vezető, könyvelőből raktáros, majd verőlegényből vezető értelmiségi, vezető értelmiségiből elmegyógyintézetek lakója. Konrád nem is túloz sokat. Harmadrészt pedig: nem is az az érdekes, hogy mennyire kereshetők vissza a Konrád megírta sorsok az úgynevezett valóságból. A történelemnek ez a fajta sűrítése nyilvánvalóan célelvű: azt a célt szolgálja, hogy (tipikus) utakat, lehetőségeket, megoldásokat mutasson fel. Így őrzi meg az első két regény modellszerűségét, csak immár a történelemben keresi az emberi sors választását.

A cinkos mesteri módon megszerkesztett mű. Öt fejezetéből az első (Intézet) meg az utolsó (Búcsú) összetartozónak tűnik. Az első inkább állóképszerű, tabló, állapotrajz: a főhős-elbeszélő időzése az elmegyógyintézetben, ahol afféle bejáró lakó. Az utolsóban egybemosódik az időtlen reflexió (a döntés, hogy visszamenjen-e az „intézetbe”, a bolondokházába) meg az űzött, zaklatott, sűrű cselekmény (öccse gyilkossá válik, meg kell keresni, öngyilkosságához asszisztálni vagy megakadályozni). E két fejezet: keret. Az első a felszínen időtlen (arcok, alakok, groteszk és szánandó figurák sora), de valamennyi „bolondban” ott van saját története, s abban meg az ijesztő, megnyomorító, romboló magyar történelem. Az utolsó fejezetben a szereplők története igazán zajlik, váratlan fordulatok, sorsdöntő lépések követik egymást – ám a nagybetűs történelem voltaképpen áll (az 1970-es éveket írjuk), a nyomozók rutinosak, és rutinosan le lehet őket vakarni, forradalom nem várható, a börtön elkerülhető, senki nem lő senkire. Ebben a helyzetben érdemes elgondolkodnia a főhősnek arról, hogy visszamenjen-e az elmegyógyintézet álló idejébe, vagy maradjon a történelem idejében, amelyről túlságosan is sokat tud már. Végül pedig arról, hogy kövesse-e öccsét a halálba, vagy se.

A keret két fejezete között vágtázik a huszadik század. Állomásai: „Család”, „Háború”, „Politika”. A főhős (bizonyos T., keresztneve feltehetően Miklós) vidéki zsidó kereskedőfamília sarja, fiatalon belekerül az illegális kommunista mozgalomba, majd munkaszolgálatra hurcolják, átszökik a partizánokhoz, és felszabadítóként tér haza. Befolyásos, vezető pozíciót kap, de hamarosan az ÁVÓ kezére jut. Szabadul, és minden fogadkozása, szándéka és kedve ellenére részese lesz az ’56-os forradalomnak, nem kis mértékben éppen Dani öccse mesterkedéseinek köszönhetően. Letartóztatják, újabb börtön, majd a tudományos kutatók megalkuvásokkal és kis lázadásokkal tarkított, alapvetően biztonságos, de lelkiismereti problémákkal terhes élete következik. Innen jó elhúzódni (olykor? örökre?) az elmegyógyintézet társas magányába, ahol a felelősség szó elveszíti tartalmát, s ahol el lehet gondolkodni ezen a viharos életen. A regény fikciója megengedi (sőt bátorítja) azt az értelmezést, hogy elbeszélője magát ez a művet is éppen a tébolydában írja.

A cinkos legális megjelentetésére a nyolcvanas évek elején Magyarországon semmi esély nem lehetett. Konrád harmadik regényében nagyon konkrétan, nagyon pontosan, nagyon élesen nevezi meg a magyar történelem csomópontjait és főszereplőit. Az élhető ország utópiájáról gondolkodik: az a történelem, amelyről számot ad, véres és könyörtelen, erőszakkal és árulással teli. A hatalom mindig kegyetlen, az alávetettek gyakran aljasak, a felszabadítás egyben megszállás is, a forradalomban előjön a házmester-mentalitás, a mozgalmak manipulálhatók és manipuláltak, a szadizmus kiirthatatlan. Sokak keserves történelmi tapasztalatát írta bele Konrád ebbe a regénybe; ahogyan a szöveg elé illesztett köszönetnyilvánításban írja, ez „idősebb barátainak” története, akik talán „egy-egy epizódban ráismernek arra, amit elmeséltek” a szerzőnek. Nem egy személy, hanem egy egész nemzedék sorsa sűrűsödik össze a főhős alakjában; olyan nemzedéké, amelynek tapasztalataira nem szívesen emlékezett a nyolcvanas évek hivatalossága.

A történeti hűség és az általánosítás kettős igénye furcsa megoldásokat eredményez, amelyek a későbbi Konrád-regényekben is előkerülnek majd (így vagy másképpen): az ország rettegett, nagyhatalmú vezetője csak „R.”-ként szerepel a regényben, s később, a forradalom napjaiban Lenin, Sztálin „és R.” mellszobrait dobálják ki az ablakokon. Miközben a nyilvánvalóan ismert figura kezdőbetűjével rejtjeleződik, aki akarja, kikeresheti, kire illhet rá leginkább a regénybeli szereplő története, egyik vagy másik jellemvonása, hiszen a főhős például egy rövid ideig a rádió egyik legfőbb főnöke. Ez az azonosíthatóság („R.”-ével szemben) éppenséggel félrevezető, bár igen csábító: nyilvánvalóan nem egy bizonyos „valóságos, történelmi” személy élettörténetét olvassuk. Ugyanakkor Budapest marad Budapest, Ukrajna marad Ukrajna, 1956 marad ’56: elég önkényesen van meghúzva az azonosítható és az önkényes (regényszerű, fiktív) határa.

Megjelennek – ismét elsőként a Konrád-regények sorában – azok az alapvető értékek, amelyek a főhős-elbeszélő számára a túlélést, az életben maradást, az élet szépségét jelentik: a hagyomány (temetők, régi házak, tájak, otthon), az intenzív emberi kapcsolatok (a testi szerelem legelsősorban, a gondoskodó és megértő nők, a barátok és a baráti beszélgetések, viták). A szereplői beszéd itt is sokkal inkább emelkedett stílusú esszék sorozata, mintsem valódi („életszerű”) megszólalás: T. bolond öccse éppoly összefogottan, logikusan, elegáns retorikával beszél, mint a tébolyda főorvosa vagy az ötvenhatos felkelő, s valamennyien alapvetően úgy beszélnek – már ha az elbeszélő szóhoz juttatja őket egyáltalán –, mint maga a főhős-elbeszélő. Itt Konrád ismét lemond valamiről – azért, hogy másra irányítsa a figyelmet: jobban izgatja a magatartásból kibontható általános, mint az esetlegesen egyedi.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon