Skip to main content

Szerződés vagy árukapcsolás?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Széljegyzetek az alapszerződés-vitához


Tavaly július óta folyik a vita az alapszerződésekről. Ám amennyire örültem az elmúlt évi szakértői eszmecserének, olyannyira lehangolt a február végi „pengeváltás”, amikor a parlamentben kizárólag felelős politikusok fejtették ki álláspontjukat erről a kérdésről a kormány külpolitikája kapcsán. Több okból is jobb, ha ilyen kényes kérdésről szakértők vitáznak – mégpedig lehetőleg a tárgyalások megkezdése előtt. A szakértői vélemények senkit sem kötnek, ugyanakkor nagy segítséget nyújtanak a leendő tárgyalóküldöttségnek: a felbukkanó eltérő gondolatok alapján a hivatalos tárgyalók jobban körülbástyázhatják már kialakított álláspontjaikat értelmes érvekkel, s jobban „ráhangolódhatnak” a másik fél álláspontjára is. A tárgyalásokkal párhuzamosan, „menet közben” – és főként – felelős politikusok között, nyilvánosan folyó vita azonban teljesen lehetetlen helyzetbe hozhatja a tárgyalóküldöttséget. Ország-világ elé tárja, hogy a tárgyalók által képviselt vonal hazai támogatottsága nem egységes, ami persze rögtön leszűkíti manőverezési lehetőségeiket, s rendszerint előre felfedi tárgyalástaktikai pozícióik végső határát. A tárgyalópartner ezt ki is használja: rögtön beszorítja ehhez a határhoz – mint egy falhoz – a tárgyalóküldöttséget.

Korona vagy kezdőrúgás?

A kétoldalú kapcsolatok rendszerében az alapszerződés lehet a kapcsolatok gerjesztője, beindítója – miként a futballmeccsen a „kezdőrúgás” –, de lehet a kapcsolatok kibontakozásának záróakkordja, „megkoronázása” is. Az első esetben az alapszerződés mintegy biztosítékul szolgál ahhoz, hogy a felek bátran vállalhatják a kapcsolatfelvételt, hiszen a partnert a szerződés ugyanerre készteti. A második variáns akkor áll fenn, ha a kapcsolatok jól fejlődnek, és a felek egy bizonyos ponton úgy érzik, elérkezett a „betetőzés” pillanata. Az alapszerződésnek mindkét esetben megvan a maga szerepe (még ha a másodikban lényegesen erősebb is a szimbolikus funkció), a kapcsolatok fejlesztését azonban egyik esetben sem lehet „megspórolni”. Az alapszerződés tartalmilag felöleli a két ország közötti kapcsolatok valamennyi területét, tehát nemcsak határklauzulából és a – mégoly fontos – kisebbségi jogok biztosításából áll. Ha viszont alapfunkcióját teljesíti – azaz kijelöli a kapcsolatok fejlesztésének irányát és kereteit –, akkor megkötése: nemzeti érdek.

Egyszerűbb kérdés, miként épülhet be az alapszerződés az ország biztonságát garantáló rendszerbe: az euroatlanti biztonsági intézményekhez való csatlakozás, a regionális együttműködési formákban való részvétel mellett épp a kétoldalú szerződések kereszthálózata képezné a „biztonsági háló” harmadik elemét. Az alapszerződést nemcsak mi tekintjük stabilizáló tényezőnek, hanem az európai új biztonsági építményt alakító főszereplők is: nem véletlen, hogy a Balladur-terv alapján tervezett Európai Stabilitási Egyezményhez (ESE) csatolni kívánják a kétoldalú alapszerződéseket, végrehajtásuk ellenőrzését pedig ugyancsak a stabilitási egyezmény keretében, illetve az EBESZ segítségével szeretnék végezni. Ez lehetővé tenné, hogy az alapszerződés esetleges megsértése esetén a sértett fél a multilaterális szerződés eszköztárát is felhasználva követelhesse a kétoldalú alapszerződés betartatását. Ebben az értelmezésben az alapszerződés az ország biztonsági érdekeit is szolgálná.

Sem velük, sem ellenük?

A legkeményebb összecsapásokat azonban nem ezek a kérdések váltották ki, hanem a kisebbségi jogok és a határkérdés legkényesebb mozzanatai. A vita mindjárt azzal kezdődött, miként lehet meghatározni a szerződésbe foglalandó kisebbségi jogok körét. Kétségtelen, hogy ez csak az érintett, határon túli magyarokkal konzultálva történhet. A hogyanról azonban már lehetnek eltérő elképzelések. Volt idő, amikor román körökben megkérdőjelezték (igaz, óvatosan körülírva) annak jogosságát, hogy a magyar fél konzultáljon egy, Romániával kötendő államközi szerződésről romániai magyar állampolgárokkal, romániai magyar szervezetekkel, jelesül az RMDSZ-szel. Végül azonban beérték annak hangoztatásával, hogy – államközi szerződéskötésről lévén szó – a tárgyalódelegációkban kormánytisztviselők és ne különböző népcsoportok képviselői vegyenek részt (értsd: nekik senki se írja elő, hogyan állítsák össze tárgyalóküldöttségüket).

A magyar politikai elit körében még tisztán teoretikus alapon sem kérdőjeleződhetett meg a határon túli magyarokkal való konzultálás jogossága vagy célszerűsége. A mai magyar kormány programjában is kiemelten szerepel, hogy Budapest nem az adott kisebbség feje felett, hanem velük együttműködve törekszik megállapodásra minden érintett szomszéddal. A konzultációk módjával kapcsolatban azonban annál inkább felmerülhetnek kérdések. Például: kivel konzultáljanak a magyar kormány képviselői? Egyszerű a felelet, ha az adott országban a magyarság csak egy reprezentatív szervezettel rendelkezik (az már istenkáromlás lenne, ha azt próbálnánk megállapítani, milyen mértékben szolgál rá egy szervezet a reprezentatív jelzőre). De mi van akkor, ha több, ne adj’ isten, más és más, esetleg egymásnak ellentmondó véleményt képviselő szervezetük van? És a legfontosabb kérdés: milyen kötelezettségekkel jár a konzultálás? Mit vállalhat a magyar kormány?

Hány magyaré az alapszerződés?

Hogy ezek a kérdések mennyi bonyodalmat vetnek fel, azt jól példázhatja a magyar–román alapszerződés előkészítésének „előtörténete”.

Kétségtelen: az RMDSZ-nél senki sem ítélheti meg pontosabban, mire van szüksége igazán a romániai magyarságnak. Azt viszont az RMDSZ-nek is tudomásul kellene venni: a jószomszédi egyezmény a tízmillió magyar állampolgárt is szolgálja, a dokumentum tehát nem korlátozódhat, és nem is korlátozódik kizárólag a határon túli magyarok védelmére. A határon túli magyarokkal való konzultációt ezért szigorúan kétirányú folyamatként kell értelmezni: ne csak a határon túli magyarok közölhessék a magyar kormány képviselőivel, mely követeléseiket kell bevenniük a tárgyalási tematikába, mely követelések rögzítése mellett írhatnak vagy nem írhatnak alá egy dokumentumot, hanem a másik oldalnak is meg kell fogalmaznia, milyen gyakorlati lehetőségeket lát a szóban forgó követelések teljesítésére, mit tud felelősségteljesen vállalni, mire kaphat garanciákat, mihez remélhet támogatást partnereitől.

E kétirányú folyamat szükségességét már rég meg kellett volna érteni és értetni. Az Antall-kormány adós maradt ezzel, és nehéz szabadulni a gondolattól, hogy ezt célzatosan mulasztotta el, nehogy egy posszibilis réteggel csökkentse hazai támogatóinak táborát. A mostani kormány már tett egyet s mást ebben az irányban, arra azonban kevés volt az idő, hogy a határon túli magyarokban tudatosodjék: felelős kormány csak olyan követeléseket tud képviselni, amelyek megvalósításához legalább a minimális feltételek adottak, vagy kialakulásukra a közeljövőben számítani lehet. Ha nem ezt tenné: finoman fogalmazva, illúziókba ringatná, durvábban kifejezve, becsapná a határon túli magyarokat.

A határkérdés

A 90-es évek elején kidolgozott alapszerződés-tervezetekben nyoma sem volt a határkérdésnek – csak később került bele, méghozzá a partnerek kezdeményezésére. Nem tudni, mi diktálta ezt: a másik fél félelme vagy tényleges igény, netán csupán az ultranacionalisták hagyományos trükkjéről volt szó. Az azonban bizonyos, hogy az Antall kormány „15 millió magyaros” politikája, a határkérdés lebegtetése, a magyar–ukrán szerződés „nem precedens” kormányfői bejelentése, a határok cserealapként való kijátszása nem oszlatta el a kételyeket.

Ez utóbbi momentumot – a határklauzula és a kisebbségi jogok árukapcsolását – több szakértő abszurditásnak minősítette. Ők azzal érveltek, hogy a határsértés félreérthetetlenül rögzíthető, objektív jelenség, míg a kisebbségi jogok sérelmének megállapításakor sok szubjektív elem játszik közre. Ebben van igazság, de nem ez a lényeg. Sőt, a két kérdés összekapcsolásával sem az a baj, hogy abszurd, hanem az, hogy veszélyes. Az összekapcsolásnak ugyanis csak egy olvasata lehetséges: ha nem változik a kisebbségek helyzete, akkor nem ér a nevem a határkérdésben, nem mondtam le a területi igényekről, a kisebbségek helyzetén csak a területátadás segíthet.

Mi van akkor, ha…?

„A magyar kormány a határkérdésben, a Helsinki Záróokmányban foglaltakon túl nem mehet, mert ezzel súlyos, alig orvosolható történelmi hibát követne el. És elvenné a magyar kisebbségek reményét is, amihez nincs joga” – állítja Dr. Varga László, aki szerint tehát a kisebbségek reménye: a békés határmódosítás álma. A kereszténydemokrata politikus egyvalamivel nem törődik: milyen keserves lesz az ébredés. A kisgazda-politikusok is úton-útfélen hangoztatják: nem köthetünk a szomszédos országokkal olyan szerződést, amelyben anélkül mondunk le a határok lehetséges megváltoztatásáról, hogy partnereink biztosítanák a magyarság jogait. A két probléma ilyen összekapcsolása azonban könnyen visszájára fordítható: mi van akkor, ha tényleg nem biztosítják jogaikat? Kezdődik a határváltoztatás? Hogyan? Megindulnak seregeink? Vagy csak egyszerűen a szavakkal revolverezünk? De kinek szól az üzenet? Mert az érintett szomszéd biztosan hallja – és, ha ideges, elkezd készülődni. Ezt akarjuk? De hallja az európai partner is, és elkezd csodálkozni, vajon kell-e neki ilyen jelentkező. Netán ez lenne a cél?

Egyesek szerint megoldásra nincs is kilátás, egyrészt mert – hogy a romániai példánál maradjuk – a román lakosság többsége megveszekedett nacionalista, másrészt Romániában azonnal megbukna minden olyan erő, amelyik normális körülményeket szeretne teremteni a kisebbségeknek, harmadrészt pedig üres ígéret a román kormány minden fogadkozása, hogy korszerűsíteni óhajtja kisebbségpolitikáját.

Mit lehet hát tenni? Boruljunk térdre, és imádkozzunk? Bodor Pál egészen közel jutott a racionális válaszhoz: szerinte a román közmentalitással kellene megegyezni. Én ezt egy kicsit finomítanám: nem megegyezni kell, hanem olyan politikát folytatni, amely hozzájárulhat a román (vagy más, tetszés szerinti) közmentalitás változásához. Ez kínos, keserves, hosszadalmas folyamat, rövid időn belül semmiféle látványos eredménnyel nem kecsegtet. A tényleges javulás a kisebbségek helyzetében azonban csak ennek eredményeként következhet be. Ezt kellene – kellett volna már rég – megértetni a határon túli magyarokkal is. De ez csak a megoldás felé vezető út egyik – szubjektív – oldala. Be kell látni azt is, hogy a kisebbségi jogok európai normák szerinti tényleges biztosítása csak a román társadalom demokratizálódásával, gazdasági fellendülésével együtt lehetséges.

A magyar külpolitika tehát akkor járul hozzá valóban (nemcsak a retorika szintjén) a határon túli magyarok helyzetének jobbításához, ha

1. előítéletek nélkül és késedelem nélkül megtesz minden célravezető és lehetséges intézkedést a két ország közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében. Ezzel segíthetné a magyar külpolitika annak a bizonyos közmentalitásnak a változását;

2. mindent elkövet azért, hogy Románia gyorsabban haladjon a demokratizmus irányába, hamarabb tudjon kilábalni rendkívül súlyos gazdasági helyzetéből, s – a kritériumok teljesítése esetén – minél előbb bekapcsolódhasson az európai intézményekbe (ez húzó és kényszerítő erő egyszerre);

3. minden – két- és többoldalú – tárgyaláson (természetesen az alapszerződéssel kapcsolatos tárgyalásokon is) következetesen fellép azért, hogy iktassák törvénybe, és biztosítsák a határon túli magyarok kisebbségi jogait az európai normák szerint.

Ez természetesen hosszú utat jelent: néha szinte kilátástalannak is tűnhet. De ez a valóság. Ezt kell tudomásul venni, ezzel kell számolni politikánk alakításakor.

Az alapszerződések helyét és szerepét természetesen most az új európai geopolitikai helyzetből és a kontinensünk demokratikus részén uralkodó politikai hangulatból kiindulva igyekeztem áttekinteni, az olyan megállapításokkal tehát, hogy a szomszédsági kapcsolatok fejlesztése alapszerződések nélkül is elképzelhető, nem foglalkoztam: a mi esetünkben ez „történelmietlen” megközelítés lenne. Nem vesztegettem a szót arra az evidenciára sem, hogy alapszerződésről beszélve mindig a jó alapszerződésre gondolok: úgy vélem, a magyar tárgyalódelegáció csak olyan alapszerződés-szöveget fog parafálni, amely megfelel nemzeti érdekeinknek.

(Szerzőnk a Külügyminisztérium nyugalmazott helyettes államtitkára.)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon