Skip to main content

Szudétanémet hazavágy / Ni-ni, monsieur le Président / Polgárháború az amerikai Republikánus Pártban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Szudétanémet hazavágy

Bajorországban a Sudetendeutsche Landsmannschaft (Szudétanémet honfitársak egylete) 1949 óta minden év májusának végén megrendezi a Csehországból kitelepített németek napját. Prágában negyven éven át minden egyes alkalommal magas pártfunkcionáriusok bélyegezték meg a megmozdulást, rendszerint kifejtve, hogy másról sincs szó, minta második világháború diplomáciai nyitányát jelentő, Csehszlovákia feldarabolásához vezető müncheni egyezmény szellemiségének újjáéledéséről, a német revizionisták mozgolódásáról.

Az idén a szudétanémetek váratlanul Alois Mock osztrák külügyminiszternek adományozták IV. Károlyról elnevezett Európa-kitüntetésüket, amellyel az egylet arra az időre emlékezik, amikor Cseh- és Morvaországban a németek és a csehek békében éltek egymás mellett. Mock a gesztust azzal viszonozta, hogy a Sudetendeutsche Zeitung hasábjain kifejtette: kívánatos lenne, ha a szudétanémetek az eddiginél erőteljesebben bekapcsolódnának Csehország és Szlovákia gazdasági talpra állításába, ha véleménycsere történne csehek és németek között a „jogtiprásról” – arról, hogy mi is történt közöttük a háború után.

Mi is történt?

A felszabadulófélben lévő Csehszlovákiában 1945. április 4-én megszületett a kassai kormányprogram, a „nemzeti és demokratikus forradalom” iránytűje. Nemzeti feladatként kimondta a németek, magyarok, az árulók és a kollaboránsok vagyonának elkobzását – a felszabadított Csehszlovákia durván 13 millió fős lakosságának egynegyedét téve jogfosztottá.

Egyes közlések szerint a müncheni szerződés érvénytelenítésén fáradozó Eduard Benes (a londoni cseh emigráció vezetője) már 1943 decemberében azzal a követeléssel ostromolta a szövetségeseket, hogy a háborút követően a München előtti határok visszaállításával párhuzamosan a német lakosság tömeges kitelepítésével oldják meg az országot feszélyező nemzetiségi problémát. Elgondolása végül is meghallgatásra talált: a szövetségesek potsdami konferenciáján az a döntés született, hogy 1945 decembere és 1946 vége között Csehszlovákia területéről 2,5 millió németet ki kell telepíteni.

A szervezett kitelepítés 1945 őszén kezdődött, az erről szóló elnöki dekrétumokon Benes aláírása szerepel. A Németországot megszálló amerikai hatóságok 1 446 059 fő átvételét igazolták, a szovjet megszállási övezetbe 786 482 fő érkezett. A kitoloncolás eredményeként 1946 novemberének utolsó napjaira Csehszlovákiában mindössze 224 000 német maradt, közülük 40 ezren még várták a kényszerű lakóhely-változtatást, a többiek visszaköltözhettek szülőhazájukba. Az utóbbiak csoportjában részben német antifasisztákat találunk, részben olyan német szakembereket, akikre a termelés folyamatosságának fenntartása érdekében feltétlenül szükség volt.

A Csehországot patkó alakban körülvevő Szudétavidék elnéptelenítése intenzív népvándorlást gerjesztett. Százezrével érkeztek Csehország egyéb területeiről a Szudétavidékre új telepesek (1946 májusában a cseh nemzetiségű lakosok száma itt már elérte a 2 millió főt – szemben az 1945 februárjában regisztrált 860 ezer fővel), de az ország keleti tájairól is mintegy 190 ezer szlovák kerekedett fél, hogy szerencsét próbáljon, s mindennemű önkéntességet nélkülözve velük tartott 50 ezer magyar is.

A múltat fel kell dolgozni. Alois Mock vélekedése szerint ez semmiképpen nem történhet úgy, hogy ismételten a gyűlölet érzése uralkodjék el. Hasonlóan nyilatkozott a Frankfurter Allgemeine Zeitung hasábjain a szudétanémet egylet vezetője, Franz Neubauer. Honfitársai célját abban jelölte meg, hogy „…a történeti igazság és az elemi jogi normák alapján ésszerű kiegyezést érjenek el a csehekkel”; ennek érdekében szerinte Prágának ideje megkezdenie a száműzöttekkel a gyakorta megígért, de mindig elhalasztott párbeszédet. Neubauer cáfolta, hogy a szudétanémetek határmódosításra vagy a Szudétavidék önállóságának elérésére törekednének, s kijelentette: Benes dekrétumainak érvénytelenítését kérik, nem állítják előtérbe a kárpótlást, haza után vágyódnak. A haza iránti jog szerinte a visszatérés jogát, a másokkal egyenjogú élet jogát, az anyanyelv használatához való jogot jelenti.

Prágában persze azt találgatják, mennyire őszinték ezek a nyilatkozatok. Rámutatnak arra, hogy a nyugatnémet konzervatív pártok sokszor próbáltak a szudétakérdés felelevenítésével szavazatokat szerezni; idézik a (Csehország területén született) szociáldemokrata Peter Glotz szavait is: „A szudétanémetek nem táborokban laknak, mint a palesztinok. Németország a hazájuk, s alig van közöttük olyan, aki, ha lehetőség nyílna rá, visszatérne Bohémiába.”

Holka László


Ni-ni, monsieur le Président


Babonákkal mit sem törődve Francois Mitterrand francia államfő május 10-én televíziós beszélgetésben vonta meg annak a 13 esztendőnek a mérlegét, amelynek folyamán ő volt az ország első embere. A heterogén szocialista párt jelöltjeként először 1981. május 10-én foglalta el az elnöki posztot, másodszor 1988. május 8-án.

Mitterrand a beszélgetés során sok szót ejtett a külpolitikáról, kitért a konzervatív kormányfőkkel kialakított együttélésre, taglalta egy szociális paktum megkötésének célszerűségét.

A televíziós beszéd visszhangjai közül kiemelkedik a Le Monde igazgatójának értékelése. „A világ változik, Elnök úr!” című írásában elsősorban Franciaország külpolitikai helykeresését járva körül arra figyelmeztet, hogy a jövőre esedékes elnökválasztások nyertesének az Európa-politikában végképp szakítania kell az 1974 óta követett „gaulle-ista–mitterrand-ista” hagyományokkal. Külpolitikai szempontból az 1981-es francia elnökválasztás – és még inkább az 1988-as – voltaképpen a folyamatosság megújításának igénylése volt a választópolgárok részéről.

A két elnöki ciklus alatt gyökeres változások mentek végbe a világban. Globálissá váltak a NATO előtt álló kihívások, az Egyesült Államok nem képes egyedül védőszárnyat borítani a fejlett Nyugat fölé (tehát nem tartható a szervezeten belüli francia „egyénieskedés”). Módosulni látszik az Európa-ház statikája is, körvonalai is: az Európai Unió kibővítését nem kísérte a közősség szervezeti elmélyítése, és nem tudni, hol húzódnak majd keleti határai. S ami a legfontosabb: az egyesítést követően megváltozott Németország szerepe a kontinensen, a francia–német házasság nem úgy működik, mint az elmúlt harminc évben.

Egy másik értékelés szerint Francois Mitterrand elnöklése tizenharmadik esztendejében a gazdaságpolitika és a szociális politika színpadán statisztaszereplővé csúszott le. Mindkettő olyan terület, ahol a mindenkori kormány kormányoz – legalábbis az elnök 1988-as újraválasztását követően. Pedig 1981-ben az elnök roppant energikusan kezdte: 1986-ig sikeresen igyekezett vezető szerepet játszani a szociális reformok terén, valamint abban, hogy Franciaország bennmaradjon az Európai Monetáris Rendszerben (EMS). Az évtized második felében beköszöntő gazdaságpolitikai szigor a kezdeti lendület államosítási próbálkozásainak felülvizsgálására (és önmérsékletre) késztette az elnököt: pártjával együtt ekkor hirdette meg a „ni-ni” irányvonalát („ni nationalisation, ni privatisation” – sem államosítást, sem privatizálást).

Második elnöksége vége előtt egy évvel Mitterrand már megelégszik azzal, hogy a munkanélküliség kezelése terén nyújtott teljesítményükért jó- és rosszpontokat osztogat váltakozó pártállású kormányfőinek. Mert a francia munkanélküliek 3 millió főt is meghaladó serege oly régen és oly makacsul foglalkoztatja az ország közvéleményét, hogy a Nemzetgyűlés elnöke, Philippe Séguin a foglalkoztatottságról népszavazást szeretne rendezni, alkalmat teremtve rá, hogy a szociális partnerek között újfajta társadalmi szerződés jöjjön létre a kérdésről. A nemzeti kohézióról hivatalból gondoskodni köteles Mitterrand persze nem utasítja el ezt az először 1984-ben felvetett elgondolást, csupán alkotmányjogi buktatóit hangsúlyozza, vagyis – más téren – folytatni szeretné a „ni-ni” irányvonalát…

H. L.

Polgárháború az amerikai Republikánus Pártban

George Bush választási veresége után az amerikai politikai élet ismerői arra számítottak, hogy azonnal példátlan vihar tör ki a Republikánus Pártban. Nehezen volt ugyanis elképzelhető, hogy hosszú kések nélkül is el lehet dönteni, ki volt felelős a csúfos kudarcért: a mérsékeltek, akik pártbeli ellenfeleik szerint hasonultak az adóztató és költekező demokratákhoz, vagy az intoleráns jobboldali keresztény szárny, amely elijesztette – így a mérsékeltek – a centrista szavazókat. Végső soron arról van szó, hogy mi legyen a Grand Old Party, a Régi Nagy Párt, politikai vonala. Csakhogy Clinton elnök beiktatása után rögvest nehézségekkel találta szemben magát, és az efölött érzett republikánus öröm elodázta a frakcióharcok kitörését. De ami késik, nem múlik. A keresztény jobboldal, amely egyebek mellett az abortusz betiltásáért és a homoszexuálisok jogai ellen küzd, vagy ahogy e tábor egyik vezéralakja, Pat Buchanan fogalmazta „kultúrharcot folytat Amerika lelkéért”, offenzívát indított a mérsékelt republikánusok, vagyis tulajdonképpen a párt establishmentje ellen.

Két hete Texasban a keresztény fundamentalisták egy puccs révén maguknak biztosították a többséget a jövő hónapban megtartandó republikánus konvencióra. Lemondásra kényszerítették az állam republikánus pártelnökét, és kifütyülték Kay Bailey Hutchison republikánus szenátornőt, aki kiáll az abortuszhoz való jog mellett. A fundamentalisták fennen hirdetik, hogy ragaszkodnak egy abortuszellenes platform elfogadtatásához. Ha ez bekövetkezik, csökkenni fognak ifjú George Bush esélyei a kormányzói poszt megszerzésére. Ann Richards, a hivatalban lévő demokrata kormányzónő viszont örülhet.

Minnesotában Arne Carlson, a hivatalban lévő republikánus kormányzó saját állami pártszervezetének támogatása nélkül fog újraválasztásáért a ringbe szállni, ugyanis a minnesotai pártszervezetet is meghódította a keményvonalas vallásos jobboldal.

Az egyik floridai iskolakerületben a helyi iskolaszék keresztény többsége határozatot hozott arról, hogy az amerikai civilizáció „felsőbbrendű” és ezt tanítani kell az iskolákban. Virginiában az Irán és a kontraügyben elhíresült Oliver North ezredes szeretne szenátor lenni a vallásos jobboldal támogatásával. És esélyei nem is rosszak: a mérsékeltek által támogatott republikánus riválisa gyenge jelölt, a hivatalban lévő demokrata szenátor pedig rendkívül népszerűtlen. Pedig a Republikánus Párt establishmentje, beleértve Ronald Reagant és adminisztrációjának szinte minden tagját, mindent elkövet North politikai ambícióinak elsüllyesztése érdekében. Például alighanem republikánus körökből származnak a Wall Street Journal értesülései, melyek szerint North a felelős Terry Waite-nek, a canterbury érsek különleges megbízottjának libanoni túszfogságáért. (A szenátus hírszerzést felügyelő bizottságának republikánus tagja John Warner, Virginia másik szenátora.) Az sem lehet véletlen, hogy napokon belül a nyilvánosságra került Reagannek egy nyugdíjas szenátorhoz írott levele, amelyben a volt elnök kifejti, mennyire fel van háborodva North viselkedésén. De létezik egy „Ollie’s Follies” (Ollie butaságai) című havonta megjelenő hírlevél is, amelynek egyetlen témája North becsmérlése.

A demokraták el vannak ragadtatva a Republikánus Párt belső problémáitól. „A republikánusok kört alkottak, és befelé adnak le sortüzeket” – örvendezett a minap Bob Slagle, a Demokrata Párt texasi elnöke. Az persze más kérdés, hogy a vallásos szélsőjobb előretörése az amerikai kétpártrendszer stabilitása szempontjából is jó hír-e.

N. L.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon