Skip to main content

Választási térkép

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Helyrerendeződés


Február végén a Mareco Kft. nyilvánosságra hozta a novemberi népszavazás addig hozzáférhetetlen részletes eredményeit. Lévén ez idáig ez az egyetlen olyan adatsor, amely alapján tényszerű képet kaphatunk honfitársaink választói magatartásáról, a Társadalomkutatási és Informatikai Egyesülésben elemzéseket végeztünk, hogy megállapíthassuk, milyen szociológiai tényezőkkel lehet magyarázni az egyes megyék és nagyvárosok választópolgárainak bizonyos mértékig eltérő november 26-i döntéseit.

Az alábbiakban a vizsgálatunk során feltárt tendenciák közül azokat ismertetjük, amelyek többféle statisztikai és egyéb kontroll alkalmazása esetén is olyan erősnek bizonyultak, hogy esetükben a véletlenszerűség gyanúja kizárható. Természetesen csak olyan meghatározó tényezők hatását „fedezhettük fel”, amelyekre nézve használható adatokkal rendelkeztünk. Ezek a következők: megyék és megyeszékhelyek felnőtt lakosságának iskolázottsági és jövedelmi színvonala, felekezeti és korösszetétele; az adott területi egységek gazdasági fejlettségét, hitéletét, politikai tradícióit, a lakosság morális állapotát jellemző mutatók.*

A részvételi arány meghatározóival kapcsolatos eredményeink egybecsengenek azzal, amit Andrzej Florczyk és munkatársai a Szolidaritás győzelmét hozó tavalyi lengyel választások kapcsán mutattak ki. Mindenekelőtt leszögezhető, hogy a választópolgárok magatartása ilyen rövid idő alatt is alkalmazkodott a megváltozott politikai viszonyokhoz. Az egypártrendszer parlamenti választásain, ahol a jogosultaknak több mint 90 százaléka vett részt (pl. az 1985-ös magyarországi választásokon), a távolmaradás – akárcsak az érvénytelen szavazat – motívuma az esetek igen nagy részében a manipulált választási rendszer elutasítása volt. Ez világosan kiderül abból, hogy 1989-ben, a Fidesz és az SZDSZ által kezdeményezett népszavazás első kérdésére („Csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására?”) leadott „igen” szavazatok arányában az egyes megyék, illetve nagyvárosok között mutatkozó különbségek igen szorosan összefüggtek az ugyanezen területi egységeken belül az 1985-ös választásoktól távolmaradók, illetve azon érvénytelen szavazatot leadók arányával. Hadd illusztráljuk ezt a tendenciát 4 szélső esettel:


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Választásra jogosultak közül szavazott (%)

Összes szavazatból érvénytelen

(%)

Érvényes szavazatok között igen (%)

1. kérdés

 

1985

1985

1989

Budapest

88,4

8,4

59,2

Szekszárd

84,8

6,1

56,6

Szolnok megye**

97,9

3,1

46,7

Zalaegerszeg

98,4

4,4

41,8


** Szolnok város nélkül.


Mindezek után aligha meglepő, hogy 1985-ben a választásokon való részvételi kedv legerősebb meghatározója a lakosság iskolázottsági színvonala volt: minél magasabb volt az illető megyében vagy városban a legalább középfokú végzettségűek, és minél alacsonyabb a 8 osztálynál alacsonyabb végzettségűek aránya, annál kevesebben mentek el szavazni, és annál többen adtak le érvénytelen szavazatot.

1989-ben viszont már az 58 százalékos részvételi arány is jelezte, hogy az állampolgárok túlnyomó többsége megértette: immár nincs okuk attól félni, hogy kellemetlenségek érhetik, ha távolmaradásával juttatja kifejezésre véleményét. Nemcsak a részvételi arány vált a demokratikus országok parlamenti választásain megszokotthoz hasonlóvá, hanem a részvételi arányok meghatározójává is a demokratikus országokból ismert tényezők váltak. A részvételi arányt legerősebben a lakosság morális integráltsága befolyásolta, ami a rendszeres templombajárók magasabb arányában és a deviáns cselekedetek ritkább előfordulásában fejeződik ki. Ellentétben az 1985-ben tapasztaltakkal, ezúttal a lakosság magasabb iskolázottsági színvonala is kedvezően befolyásolta a szavazási kedvet. E két tendencia együttes hatásával magyarázható, hogy az ország északnyugati, viszonylag fejlett, ugyanakkor leginkább vallásos megyéitől az ország keleti részei felé haladva fokozatosan és szinte drámaian csökkent a részvétel mértéke (Győr-Sopron és Vas: 69%, Hajdú-Bihar: 49%). A jelek szerint az érvénytelen szavazatok indoka is változott: mert már nem szükséges a szavazás értelmét ilyen körmönfont módon megkérdőjelezni. Százalékos arányuk – amint az normális – a lakosság tájékozottságának mértékével függ össze. (Vagyis az alacsony iskolai végzettségűek nagyobb arányával és a részvételi arány – azaz a népszavazás iránti érdeklődés – alacsonyabb szintjével magyarázható.)

A választópolgárok aktivitásában mutatkozó különbségeket 60-70 százalékban magyarázzák a fent említett tényezők. Az érvényes szavazatokon belül az igenek, és nemek, megoszlásában mutatkozó regionális eltéréseket viszont sokkal kevésbé lehetett pusztán a jelenlegi gazdasági, szociális és kulturális különbségekre visszavezetni. A politikai vélemények tekintetében tehát nem a fejlettebb és elmaradottabb, a katolikus és református hagyományú, és nem is a dunántúli és alföldi területek között mutatkoztak a valóban jelentős különbségek. A hatékony magyarázatok kialakításához feltétlenül figyelembe kellett vennünk az egyes városok és megyék politikai tradícióit is. (Ezt mutatja az a korábban már részletezett tény, hogy az első kérdésre adott szavazatok megoszlásának regionális különbségeit legjobban a – mondjuk így – ellenzéki magatartásmódoknak az 1985-ös választásokon mutatkozó gyakorisága révén lehetett volna megjósolni.) A szavazatok megoszlása függetlennek bizonyult a népszavazáson való részvétel helyi arányaitól is: megalapozatlannak tűnnek tehát azok a feltételezések, hogy a vélt állampolgári kötelességüknek eleget tevő polgártársak múló hangulatokra alapozott szavazatai ilyen vagy olyan irányban befolyásolták volna az eredményeket.

Az első kérdés tekintetében a „nem” hívei (MSZP, Kereszténydemokrata Néppárt, Magyar Néppárt, MSZMP) elsősorban ott értek el sikert, ahol az iparban foglalkoztatottak viszonylag magas arányához alacsonyabb iskolázottsági színvonal és/vagy viszonylag gyenge szociáldemokrata, illetve balközép hagyományok társultak. (Tipikusan ez a helyzet Veszprém, Nógrád, Heves és Borsod megye esetén.) A „4 nem” (MSZMP) álláspontjának támogatottsága esetében még világosabb a politikai tradíciók meghatározó szerepe. A munkásőrség feloszlatását helytelenítők arányában megmutatkozó – nem is kicsi – regionális különbségeket a gazdasági, társadalmi tényezőkkel legfeljebb 15 százalékban tudtuk „magyarázni”, a 40-es évek végi választási eredményekkel viszont 50-70 százalékban. Az uralkodó tendencia szerint ott mondtak viszonylag sokan nemet a munkahelyi pártszervezetek megszüntetésére, az egykori MSZMP jogutódjának vagyonelszámoltatására és a munkásőrség felszámolására, ahol az 1945-ös és ’47-es választásokon sikeresen szerepelt a kommunista párt; főképpen pedig ott, ahol a kommunista sikerek mellett gyengén szerepelt a szociáldemokrata párt. Ennek a tendenciának egészen extrém megnyilvánulása tapasztalható Salgótarján esetében, ahol az MKP az 1945-ös és az 1947-es választásokon is a szavazatok legalább kétharmadát szerezte meg, és ahol – a városok közt teljesen egyedülálló módon – a szavazók 10-11 százaléka voksolt nemmel a népszavazás 2-4. kérdéseire.

Néhány, az első kérdésre eltérő módon szavazó város páronkénti szembeállításával érzékeltethetjük, hogy mit is jelent az a megállapításunk, miszerint a politikai vélemények megoszlása tekintetében az általában vett gazdasági, társadalmi fejlettségnél sokkal fontosabb meghatározónak bizonyultak a tradíciók, a hely szelleme (az egyes városok neve utáni „nem” illetve „igen” azt jelenti, hogy az adott városban melyik álláspontot támogatta a szavazók többsége): Salgótarján – nem, Balassagyarmat – igen; Nyíregyháza – nem, Debrecen – igen; Dunaújváros – nem, Székesfehérvár – igen; Győr – nem, Szombathely – igen; s a két legnagyobb dunántúli bányászváros közül Tatabánya – nem, Pécs – igen. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a genius loci nemcsak a szavazatok megoszlásában, hanem a választópolgárok aktivitásában, érdeklődésében, tájékozottságában is kifejeződik.

Az 1985-ös és 1989-es választói magatartása pontosan azoknak a térségeknek volt az összes többi régióétól markánsan különböző, amelyeknek politikai tradíciói legalábbis a múlt század végéig visszavezethetően jelentősen különböznek az ország többi részétől. Az összevont tipológia legmarkánsabban elkülönülő alakzataivá Budapest (ez aligha szorul magyarázatra) és két, az országos átlagnál – a rendelkezésünkre álló adatok szerint – sokkal vallásosabb megye, Vas és Győr-Sopron váltak. Ebben a vonatkozásban figyelmet érdemel, hogy e két, enyhén konzervatív tradíciókkal bíró megye választási eredményei legalábbis a századforduló óta jellegzetesen különböznek az ország egészétől. A dualista korszak utolsó két évtizedében rendre ezen a vidéken szerezte mandátumait a Katolikus Néppárt, amely a trianoni határokon belül sehol másutt nem bírt gyökerekkel; a két világháború között Győrben és környékén volt a Giesswein-féle keresztényszocialista szakszervezetek fő vidéki bázisa; itt (és csak itt) aratott elsöprő választási győzelmet 1947-ben Barankovics (Keresztény-) Demokrata Néppártja. Ha a megyeszékhelyek adatait külön vizsgáljuk, akkor nem Budapest tér el legjobban az átlagtól, hanem – a 30-as évek végéig visszakövethető – az egészen sajátos hagyományokat felmutató Salgótarján.

* A megyék és megyeszékhelyek politikai tradícióinak jellemzésére használt 1945-ös és 1947-es választási eredmények esetén kénytelenek voltunk elvonatkoztatni a megyehatárokban azóta bekövetkezett változásoktól; a lakosság morális dezintegráltságának mértékét pedig – a szociológia bevett szokása szerint – az öngyilkosságok és bűncselekmények gyakoriságával, valamint – fordított előjellel – a rendszeres templombajárók arányával mértük.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon