Skip to main content

Valóság kontra pénz

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Kopint-jelentés


1991-et a reál- és a pénzügyi folyamatoknak ugyanaz az ellentéte jellemzi, mint 1990-et – állapítják meg. A recesszió súlyosabb a vártnál, viszont kedvezőbben alakul a fizetési mérleg és a lakosság megtakarítási hajlandósága. Egy helyen így írnak a gazdaság paradox állapotáról: „A reálfolyamatokkal foglalkozó szakemberek, valamint a társadalom helyzetét, veszélyeztetettséget vizsgáló szociológusok, közgazdászok okkal pesszimisták… Az általában hivatalból pesszimista pénzügyi szakemberek viszont, ugyancsak a realitásokból kiindulva, mértéktartóan optimisták…”

Válságjelenségek

Az idei év a munkanélküliség viharos terjedésének éve. Emellett a jól ismert tény mellett a beruházások előreláthatóan 12 százalékos visszaesése a legszembetűnőbb a Kopint recessziót ábrázoló adatai közül (lásd az 1. táblázatot). A szerzők meg nem nevezett vitapartnereiknek igazat adnak abban, hogy a vagyonfelélés (hogy tehát vállalatrészeket adnak el, és ebből, valamint az amortizációból fedezik a folyó költségeket) egy-egy esetben ésszerű lehet, mivel így fájdalommentesebb a leépülés, és a hatékonyabban gazdálkodók kezébe kerülhetnek az eszközök. Ha azonban a vagyonfelélés tömegessé válik, nehéz lesz megállítani a hanyatlást, mert sok vállalatnak egyszerre lenne szüksége tőkeinjekcióra ahhoz, hogy a keleti kereskedelem szétesése és a liberalizált import mellett is megőrizze versenyképességét.


1. táblázat: A gazdasági teljesítmények néhány mutatószáma 1989–1991<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

(Változás összehasonlítható áron előző év=100)

 

1989

1990

1991 (várható)

GDP

99,8

96,0

92,0–93,0

Belföldi felhasználás

99,7

95,0

93,0

Beruházás

104,5

93,7

88,0

Lakossági fogyasztás

100,4

96,0

95,0

Közösségi fogyasztás

93,2

99,0

98,0

Konvertibilis export

105,0

109,5

94,0–95,02

Konvertibilis import

107,1

102,8

100.03

Külkereskedelmi cserearány-változás (%)

102,8

100,4

88,0

Folyó fizetési mérleg1

–1437

127

–300 – –400

Fogyasztói árindex (%)

117,0

129,0

136,0–137,0

Ipar bruttó termelése

99,0

91,5

85,0

Építőipar bruttó term.

98,7

83,3

93,0

Munkanélküliek aránya az aktív keresők %-ában

0,1

0,5

8,5–9,5

1 – millió dollár; 2 – teljes export; 3 – teljes import (Forrás: Kopint-jelentés 1991/3)

KGST-piacokon várhatóan 60 százalékkal esik vissza külkereskedelmünk forgalma (a Kupa-program év eleji prognózisa „csak” 17-25 százalék volt). Igaz, a Keletről kiszoruló vállalatok korábbi keleti exportjuk egyötödét képesek nyugati irányba terelni, és ez, tekintve, hogy munkát ad az exportőrök beszállítóinak is, tompítja a sokkhatást. A „hagyományos konvertibilis” (nyugati és fejlődő országokba irányuló) export a vizsgált első nyolc hónapban is látványosan, 30 százalékkal nőtt. Folytatódik az elmúlt néhány év kedvező szerkezeti változása is: már nem vagyunk döntően nyersanyag- és féltermék-exportáló ország, a feldolgozóipar vált a kivitel dinamikus növekedésének hordozójává; a külső piacokon egyre több kis forgalmat bonyolító vállalat jelenik meg. A piacváltási kényszer viszont ma már a szocializmusban legvédettebb vállatokat, ágazatokat is utoléri, de itt a „a termelés átállítása csak nagyobb beruházás, hosszabb idő és legfőképpen az elmúlt negyven év alatt elsorvadt képességek révén volna lehetséges”.

A keleti piaci térvesztés viszont a termelés egészének nagymérvű visszaeséséhez vezetett. Az iparban 15-20 százalékos csökkenés következett be ’91 első nyolc hónapjában. A mezőgazdaság értékesítési válsága miatt várhatóan 100-200 nagyüzem lesz kénytelen csődöt jelenteni.

Még nagyobb a lakossági áruvásárlások csökkenése, bár itt számolni kellene – ha volna hozzá információ – a második gazdaság és általában a statisztikailag nem regisztrált piacok bővülésével. A „hivatalos” kiskereskedelmi forgalom mennyisége (változatlan áron) 22 százalékkal esett vissza január és augusztus között, a tavalyi év hasonló időszakához képest. Még az élelmiszer-eladások mennyisége is több mint egytizedével csappant meg. Egy másik adat: a nominális jövedelmek 25 százalékkal nőttek (ezen belül a leggyorsabban – több mint kétszeresére – a szociális jövedelmek), de csak 2,6 százalékkal fordított többet – nominálisan – áruvásárlásra a lakosság. Ez az óriási ütemkülönbség viszont már rávilágít az érem másik oldalára: a lakossági megtakarítások örvendetes növekedésére is.

A lakosság mint ellensúly

A megtakarítások valósággal megugrottak, a csökkenő reáljövedelmek és az infláció ellenére; ennek az lehet az oka – hallottuk a sajtótájékoztatón –, hogy a lakosság így próbál fölkészülni a jövő még nagyobb bizonytalanságaira. De emellett – tehetjük hozzá  a nagy megtakarítási kedv ugyanannak a társadalmi polarizációnak a megnyilvánulása lehet, amelyet a Kopint-jelentés a lakossági fogyasztást jellemezve ír le: módosabb, sok tekintetben telített szükségletű rétegek emelkednek ki a szegényedő nagy többségből. A megtakarítások elsősorban a forrásadótól mentes (melynek nem tudni, mekkora része külföldieké) devizabetétek, valamint az értékpapír-befektetések, kevésbé forintbetétek formájában növekednek. Eközben, ahogy a 2. táblázatból is láthatjuk, a lakossági hiteltartozások is radikálisan csökkentek; ez túlnyomórészt a mintegy 110 milliárd forint lakáshitel-csökkenésből adódik (ebből is több mint 70 milliárd a gyorsított visszafizetéshez kapcsolt hitelelengedés, ami elvileg – bár erről még nem intézkedtek – az államadósságot növeli).


2. táblázat: A lakosság pénzügyi pozíciója

(milliárd forint)

 

1990. július 31.

1991. január 1.

1991. augusztus 31.

Változás: 1991. jan.1.–aug. 31.

Betétállomány takaréklevél nélkül

310

333

390

+ 57

Ebből: – devizabetét

46

72

110

+ 38

          – forintbetét

264

261

280

+ 19

Értékpapír és takaréklevél

85

96

139

+ 43

Készpénz

167

181

184

+ 3

Egyéb

33

30

31

+ 7

Megtakarítás összesen

595

641

744

+103

Bankhitel-tartozás

310

330

193

–137

Munkáltatói kölcsön

36

39

39

0

Hitelek összesen

346

369

232

–137

Nettó megtakarítói pozíció

249

272

512

+240

(Forrás: Kopint-jelentés; közvetve: MNB augusztusi jelentés; KSH augusztusi tájékoztató. 1991.)


Jórészt a „forró pénzek”, rövid lejáratú betétek gyarapodnak, ami bizonytalanná teszi annak megítélését, meddig tart ez a kedvező folyamat. Mindenesetre idén a lakossági megtakarítások teljes mértékben finanszírozzák az államháztartás hiányát és a vállalati szféra eladósodását. Emellett a külső egyensúly javulásáról is beszámolhat a Kopint: a folyó fizetési mérleg július végén mindössze 5 millió dolláros hiányt mutatott, s év végén várhatóan mintegy 800 millió dollárral lesz jobb az IMF-programban előirányzottól. Az ország likvid tartalékai meghaladják a 2 milliárd dollárt (1 milliárddal gyarapodtak egy év alatt). Kedvező, hogy az ország bruttó adósságállományának (amely év közepén 19,8 milliárd dollárt tett ki) alig 10 százaléka rövid lejáratú. 1990-hez képest várhatóan 1 milliárd dollárral több a működőtőke áramlik az országba, gyorsabban nő a tőkeimport, mint a többi kelet-európai országban.

A pénzügyi egyensúlyt javító tényezőkön kívül örömmel konstatálják a Kopint közgazdászai az áralakulás jelenségeit, amelyek „új pozitív – bár még bizonytalan – tendenciát” mutatnak. Az év elejére koncentrált, áremelő hatású intézkedések után a havi fogyasztói áremelkedések egyszer sem érték el az 1 százalékot. Az ipari értékesítésben is lassul az áremelkedés üteme, a mezőgazdasági felvásárlási árak pedig – átlagosan – csökkentek az idén.

Bírálat

De épp az inflációs hatások miatt aggódva bírálja a Kopint a jegybank árfolyam-politikáját. A jegybank, szintén az inflációtól tartva, berzenkedik a leértékelésektől, amelyek, drágítva az importot, belső áremelkedést idéznek elő. A jegybank másik megfontolása az, hogy a leértékeléssel csak átmenetileg lehet javítani az export gazdaságosságát, mert ha egyszer a termelés gazdaságtalan, a belső áremelkedésen keresztül egykettőre feléli a leértékelésből származó pillanatnyi előnyöket (Napi Világgazdaság, november 14.). E politika jegyében a forint leértékelése nem követte belső vásárlóerejének csökkenését. A Kopint szerint ez a folyamat kétségessé teszi az export gazdaságosságának reális megítélését, s épp a kicsi, gyorsan alkalmazkodó vállalatok külpiacra jutását nehezíti meg. Exportoffenzív gazdaságpolitikát kell követni – hangoztatják –, és ez nem merülhet ki a pénzügyi kényszerítésben. Piacépítésre, a külső piacokra jutás segítésére volna szükség. Emellett a Kopint szerint változtatni kellene azon a politikán, amely a felértékelt forinttal igyekszik pénzügyi nyomást kifejteni. Azt javasolja, hogy az árfolyamot fokozatosan, kis korrekciókkal igazítsák a forint valóságos piaci árfolyamához. A leértékelés halogatása – érvelnek a szerzők – egyre nagyobb arányú leértékelési várakozásokat táplál, és ez önmagában is inflációs tényező; de inflációs nyomást fejt ki a túlértékelt forint miatt gazdaságtalan export is.

A másik, amivel a Kopint elégedetlen: az állam centralizációs törekvése és az államháztartás rátelepedése a gazdaságra. „Az államháztartás részarányának a kormányprogramban ígért 7-8 százalékos, három év alatti csökkentése kikerült a realitások birodalmából.” Fennmarad tehát az 50-55 százalékos adószint (a bruttó hazai termék – GDP – arányában). Emiatt fenyeget az a veszély, hogy egyre több vállalkozási jövedelem bújik ki az adózás alól, miközben a hiányzó jövedelmeket az állami vállalatoktól és a közalkalmazottaktól igyekeznek görcsösen bevasalni. Ez társadalmi feszültségek kiéleződéséhez vezethet, és ahhoz, hogy még inkább leértékelődik „az amúgy is katasztrofálisan alábecsült állami szektor munkája”.

Ami az 1992-es évet illeti, két szempontból borúlátóbb a Kopint a kormánynál. A kormány azt jósolta, hogy az idei mélyponton túlesve, jövőre növekedésnek indul a gazdaság. A Kopint közgazdászai szerint ha minden bizonnyal csökkenő ütemben is, de folytatódik a recesszió, mivel egy egész gazdaság piacváltásához idő kell, és igen széles a nehezen alkalmazkodó vállalatok, ágazatok köre. Azzal a kormányzati előrejelzéssel szemben pedig, hogy az infláció a jövő évben 20-25 százalékra mérséklődik, a Kopint 30 százalékra taksálja a ’92-es áremelkedést.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon