Skip to main content
Mink András


2001 szilveszterén lezárult a hosszúra nyújtott, 2000. augusztus 20-ától 2001. december 31-éig tartó millenniumi szentév. A sajátos magyar kontextusnak köszönhetően (Szent István, ezeréves államiság) így a magyarok egymás után három ezredfordulót is a magukénak mondhattak. A két évvel ezelőtti szilveszter ezredfordulókénti beállítása még illeszkedett a világszerte megfigyelhető marketingkampányba, amely az ezredvég várakozásait és lázát igyekezett a pőre anyagi fogyasztás iránti vágy fölcsigázásába csatornázni: vegye meg az elmúlt ezer év utolsó porszívóját, legdögösebb slágereit! A tavalyi szilveszter volt a valódi ezredforduló, idehaza akkor átléptünk a jövő kapuján, és aki akart, elkezdhetett nagy erőkkel álmodozni. Az Országimázs Központ azonban most sem hagyott bennünket cserben: ez volt az új évezred első szilvesztere. Simai Mihály akadémikus úgy három évtizede figyelmeztetett arra a sajnálatos körülményre, hogy ezredfordulóra viszonylag ritkán, mintegy ezerévente kerül sor.[1] Így érthető, hogy ha mégis itt van, azt nem árt alaposan kihasználni.

Történész Corvin-láncon


A millenniumi ünnepségsorozat végeztével alkalmunk van gyors mérleget vonni, mire is ment az ország a maga ezer évével. Hogy miről szól ezer esztendő története, az nagyjából attól függ, melyik ezer évet választjuk. A választás ez esetben kézenfekvő volt: azt, amelyik ezertől kétezerig tartott. Keveseket lephetett meg, hogy ez az ezer esztendő 2000-ben a kereszténységről szólt. Közelebbről arról, hogy a magyarok lélekben mindig is elsősorban keresztények voltak, már akkor is, amikor még pogányok voltak. Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos egy konferencián tartott alkalmi történelmi eszmefuttatásában, amit a millenniumi megemlékezés-sorozat amolyan vezérfonalának vagyunk kénytelenek értelmezni, azt mondotta[2]: „Tudniuk kellett [mármint a pogány magyaroknak] a kereszténység létezéséről, ... ismerhették a keresztény hit alapjait. (...) Amikor Géza fejedelem – tekintélyes küldöttséggel képviseltetve magát és népét a keresztény Európa hitbéli, szellemi egységét létrehozni vágyó fejedelmi csúcstalálkozón – megkeresztelkedett, ... akkor a magyarság a maga pogány mivoltában már befogadásra készen állt a kereszténység tanítására.” A kereszténység felvétele körüli ismert konfliktusok jelentőségét (úgymint pogánylázadások, fölnégyeltetések, fülbe öntött forró ólom) ennek megfelelően Nemeskürty lefelé kerekíti: ezek futó, és csak az elitet érintő trónharcok, amit az is bizonyít, hogy az egyszerű nép a „pogánylázadások” ellenére állhatatosan és buzgón kitartott a keresztény hit mellett. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy lélekben már előtte is az volt. Ebből következtet a millenniumi kormánybiztos azután arra, hogy a honfoglalás tehát „Isten akaratából és útmutatásával történt”, a szövegösszefüggésből pedig napnál világosabb, hogy ez már csak a keresztény isten lehetett, bár ez a honfoglalás idején még nem volt hivatalosan bejelentve (ami sajnálatos félreértéshez vezetett, úgymint Lech mezeje). „Valószínű, hogy a honfoglalás előtti ősi magyarságot is sajátos, misztikus kapcsolat fűzte Istenhez... A pogány magyarságnak semmi esetre sem a keresztény hitelvekkel gyűlt meg a baja, mert ezek számára ekkor már érthetőek és elfogadhatóak voltak” – idézte Nemeskürty Deér József egyik 1938-as (Szent István halálának 900. évfordulója, ekkor rendezték Budapesten az eucharisztikus világkongresszust) írását (Pogány magyarság, keresztény magyarság). A millenniumi kormánybiztos arra is magyarázatot lelt, hogy a pogány magyaroknak honnan lehettek beható ismereteik a keresztény tanításról. „Feledni szokás, hogy a honfoglalás előtt és idején a nesztoriánus kereszténység messze Indiáig, Kínáig terjedt, és különösen az ázsiai puszták lakosait hódította meg. Mivel a 431-ben tartott efezuszi zsinat Nestorius püspököt eretnekké nyilvánította, történettudományunk ügyet sem vet a nesztorianizmus felmérhetetlen ázsiai hatására.”

Nestorius püspökről Szántó Konrád katolikus történetíró azt írja: „... jóhiszeműségében nem kételkedhetünk, és egyéni hibái ellenére sem láthatunk benne megátalkodott eretneket.”[3] Az általam megnézett egyháztörténeti enciklopédiák tudni vélik, hogy Nestorius konstantinápolyi püspök (428–431) tanításainak valóban nem sok közük volt ahhoz a nevét felvevő mozgalomhoz, amelyet a halála után a VI. századtól Edessában majd Nisibisben működő perzsiai missziós egyházként ismertek. A nesztoriánus egyháznak a X. században 15 püspöksége volt a Kaszpi-tengertől a Perzsa-öbölig fekvő térségben, noha az iszlám térhódítása ekkorra már igencsak behatárolta a hatókörét és befolyását. Egy oxfordi vallástörténeti enciklopédia másfelől megemlíti, hogy a nesztorianizmus monofizista (egylényegűség)[4] tana, amiért az eretnekség bélyegét sütötték rá, hatást gyakorolt a formálódó iszlám tantételekre. Az egyház valóban missziós tevékenységet folytatott Turkesztánban, Mandzsúriában és Szibériában is. A tevékenységének Timur Lenk támadása vetett véget a XIV. század második felében, noha Indiában a megérkező portugál hajósok 1500 körül még találtak egy fennmaradt közösséget.

Az említett művek fontosnak tartják kiemelni, hogy a nesztoriánus térítő misszió viszonylagos sikere a térségben azzal függött össze, hogy a keleti keresztény egyház eme renegát irányzata soha nem azonosította önmagát semmilyen világi politikai hatalommal. Ugyanezek a művek sajnos nem tesznek említést arról, hogy a nesztoriánus térítők magyarokkal is találkoztak volna, bár ezt nem lehet kizárni. Ha találkoztak, akkor a magyarok az első ismereteiket a kereszténységről éppenséggel egy eretneknek nyilvánított mozgalomtól szerezhették be. Amikor az útjaik keresztezhették egymást, úgy a VI–VIII. század környékén, hiszen a térítők Kelet, a magyarok pedig éppen Nyugat felé tartottak, akkor a magyaroknak már más egyistenhitű (tehát nem pogány) tanokkal is esélyük lehetett megismerkedni: egészen pontosan az iszlámmal, amely akkoriban futótűzként terjedt, és a zsidó vallással is, amely a hírek szerint a kazár birodalomban, amelynek társaságában a magyarok huzamosabb időt töltöttek akkoriban, kvázi államvallásként működött. Nemeskürty István arra nem tér ki, hogy ez utóbbi felekezetek vajon milyen hatást gyakorolhattak, ha gyakoroltak egyáltalán, a kereszténység befogadására kész magyarságra, de a kétezredik év távlatából nézve ez már nyilván teljesen érdektelen és marginális szakkérdés. Mindenesetre, amikor a nesztoriánusok eljutottak az ázsiai puszták távolibb zugaiba, az már inkább a X. század táján lehetett, amikor a magyarok viszont már nem a térségben, hanem a Kárpát-medencében tartózkodtak, vagyis itt, ahol vagyunk. A szakkönyvek tehát magyarokról egyelőre nem tudnak, de kétségtelenül van egy pusztai nép, amelyet említenek, mint amelyikre ha nem is átütő, de érzékelhető hatást gyakoroltak a nesztoriánus térítők: ezek pedig a mongolok. A XIII. században az utolsó elképzelés a Szentföld visszahódítására (úgymint keresztes háborúk) éppen arra épült, hogy a keresztény Európa a mongolokkal szövetségben fogja harapófogóba a Szentföldet bitorló iszlám hatalmat. A terv terv maradt, de a mongolok – akiknek a nesztoriánusok révén tehát már tudniuk kellett a kereszténység létezéséről, és ismerhették a keresztény hit alapjait – időközben, a század közepe táján azért tettek egy rövid látogatást Magyarországon (úgymint tatárjárás).[5]

Kötésig


Nemeskürty előadásának többi elemére – hogyan stilizálódik Géza megtérülése amolyan (keresztény?) európai uniós konferenciává, vagy hogy miért is szabadította volna rá a keresztény isten a pogány magyarokat a keresztény Európára a honfoglalás aktusában, vagy ha a magyarok akkor már csak álpogányok voltak, akkor mióta, és akkor miért lett szent pont István – itt nincs mód kitérni. A kormánybiztos a rá jellemző boszorkányos ügyességgel és gátlástalansággal hord össze hetet-havat. Ezt mintha maga is tudná, mert előadását így zárja: „Tudom, hogy az elő-adottak a történetírás szempontjából, de még egy Istent nem hívő művelt ember [kiemelés tőlem, M. A.] számára sem tekinthetők meggyőző érveknek.” Ez azonban a legkevésbé sem zavarja őt a végső konklúzió levonásában: „Elengedtük Isten kezét, de nem ő küld minket emiatt vesztünkbe, hanem magunk sodródunk végzetünk felé. Még nem késő!”

Ezen a ponton az expozé menthetetlenül merő idiotizmusba fullad. Mit akart azzal mondani, hogy a történettudomány, de még egy nem hívő művelt ember számára sem meggyőző!? Vagy a „de még” azt akarja jelenteni, hogy a művelt ateista reménytelen eset, de a hívő történettudósnak talán még van esélye? Mihez nincs késő?

Őszintén szólva nincs kedvem röhögni. A szédelgésből pontosan kivehetők az ezredvégi népi fogyasztásra szánt kulcsmotívumok: aki magyar, keresztény. Hitét mintha már a génjeiben hozta volna magával a Kárpátok közé, az Isten tudja, honnan. Aki meg nem, az nem (magyar). A kormány(biztos) bibliai küldetése a millennium alkalmából pedig a térítés. Észre sem veszi, hogy ezzel azokat a honfitársait is megszégyeníti, akik „az átkosban” sem engedték el az Úr kezét, amit a millenniumi térítők többsége akkoriban legföljebb otthon, bezárkózva és titokban szorongatott, ha egyáltalán.

Egy nemzeti hagyomány, kultúra erejének és változatosságának, magyarán virágzásának kulcsa többek között az önreflexióra való képessége. Ennek a kormánybiztosság és kapcsolt részeinek szponzori tevékenysége esélyt sem adott. A 2000–2001. évi magyar millennium jó pénzünkért változatos kultúra helyett giccset, alkotások helyett zsebre dugható zászlót, semmibe meredő egyenszentistvánokat, történelem helyett silány minőségű díszleteket, eszmék helyett zanzásított kurzuspropagandát ajándékozott a magyar népnek.[6]

Nemeskürty előadását megalázó lehetett végighallgatniuk a részt vevő (hívő és ateista) történészeknek, vallástörténészeknek, etnográfusoknak, ha ilyeneket egyáltalán meghívtak az eseményre. A szélesebb publikumnak címzett millenniumi vircsaft a magyar kultúrát, történelmi hagyományt és a magyar népet alázta meg. „A Horthy-kor politikai kultúráját Szekfű egykor neobarokknak nevezte. Az augusztus 20-i ünnepség megrendezésében ez a neobarokk született újjá. (...) A barokk ellenreformáció kultuszvilágához tartozik a körmenet is. A Horthy-korban az István-kultusz vallási részének központi ceremóniája a Szent Jobb körmeneti felvonultatása volt – nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is. (...) a Szent Jobbot erre a célra alkotott állami instrumentum, az Aranyvonat hordozta körül az országban. (...) A barokk, neobarokk vízi parádé a hatalom fenségét mutatja meg, s alattvalói készséget, úrtiszteletet sugall. A mostani vízi felvonulás leglátványosabb darabja a történelmi kosztümös csónak volt, a mesebeli István-maskarával. (...) Mi jön ezután? Árpád apánk, Bendegúz, Attila, s a végén a bükki ősember – mint rendszerünk legitimálói. Amikor 1916-ban IV. Károlyt koronázták, a koronát papírral kellett kitömni. Lötyögött az új király fején...”[7] Ezeket a sorokat a tavaly elhunyt történész, Szabó Miklós 1988-ban vetette papírra, az akkor még szamizdat Beszélő 25. számában. Akkor a pártállam a végromlás szélén többek között Szent István alakja mögé bújva próbálta menteni a menthetőt. A Centrális Galéria 2001. december 31-én nyílt millenniumi kiállításán golyóbiztos vitrin alatt látható a most szilveszterkor lezárult millenniumi ünnepségsorozat méltó jelképe, a színes kartonból kivágható és hajtogatható papírkorona. A kiállításon látható az a film is, amely a korona útját mutatja be Esztergomba és vissza.[8] A koronát szállító hajót, amelynek tetején egy rikító színekben pompázó, gigantikus koronamakett virított – a gyönyörű Lánchidat csúfító pléhmonstrum méltó párja –, fehér ingbe, nyakkendőbe és sötét szövetnadrágba öltözött férfiak üdvözlik, zászlót lengetve, derékig vízben állva. A kazetta hátsó borítóján is látható a kép, a mellékelt szövegből pedig megtudhatjuk, hogy ők nem fizetett statiszták, akik egy hibbant rendezői utasítást követnek, hanem a part menti települések polgármesterei. A magyar nép választott tisztségviselői így bizonyítják, hogy ha kell, ők bizony vízbe mennek őseik hitéért. Meglehet, hibbant rendezői utasításra. Meglehet, önszántukból. Döntse el az Olvasó, melyik a rosszabb verzió.

Átalakuló „státus” quo


A tavaly december közepétől idén január közepéig tartó időszak legfontosabb belpolitikai fejleménye, hogy megfordult az egy éve tartó trend: a legfrissebb közvélemény-kutatási eredmények szerint a Fidesz és pártszövetsége megtorpant, az MSZP ismét följött. A január közepi állapotokat tükröző felmérések szerint a négy jelentős közvélemény-kutató cég közül három a biztos pártválasztók preferenciái alapján az MSZP előnyét mutatta, a Mediánnál 45–40, a Szonda-Ipsosnál 44–38, a Századvég–Tárkinál 45–43 arányban. Egyedül a Gallup hozta ki azt, hogy a Fidesz–MDF-lista még mindig nagy fölénnyel vezet (49–38). Az SZDSZ mind a négy cég szerint befutó helyen volt, 5-6 százalék körüli eredménnyel, a MIÉP viszont csak a Szonda-Ipsos szerint ugrotta volna meg az 5 százalékos parlamenti küszöböt. Ha a választásokat most tartották volna, akkor a legvalószínűbb végkimenetel szerint az új parlamentben három párt lenne. Tordai Csaba számításai szerint ezen adatok alapján a Gallupnál a Fidesz–MDF-lista szerezné meg a parlamenti mandátumok abszolút többségét, a Mediánnál az MSZP. A Tárki eredményei szerint nyitva maradna a matematikai lehetőség, hogy az SZDSZ döntsön, melyik nagy párt alakít az ő csatlakozásával kormányt. A Szonda-Ipsosnál csak MSZP–SZDSZ-koalíció lenne lehetséges, leszámítva azt a még matematikaibb lehetőséget, hogy a két nagy összeáll, ami természetesen mind a négy esetben fönnáll. Fidesz–MIÉP-koalíció viszont ha lenne, se lehetne: A Fidesz akkor jut a legkevesebb mandátumhoz, ha a MIÉP is bekerül, és kettejük együttes eredménye sem lenne elég a kormányalakításhoz – a Szonda eredményei szerint.

Nem tudni, hogy ki nyeri a választásokat. Afelől viszont semmi kétség, hogy a közvélemény hangyányit változott. Mivel ennek az időszaknak az egyetlen újdonsága a szokásos cvikipuszik és gyomrosok közepette a kedvezménytörvénnyel (státustörvény) és a magyar-román egyetértési nyilatkozattal kapcsolatos vita kirobbanása volt, kézenfekvő, noha korántsem bizonyos, hogy a közvélemény rokonszenvének változása ezzel van összefüggésben. Ha ez igaz, akkor viszont a jelenlegi kormány leváltásának szurkoló magyar polgári erők öröme nem lehet felhőtlen. A pártok betonbiztos szavazótábora alig változott. A Fidesz nem vesztett sok szavazót, és ha mégis, azok nem a liberális pártot erősítették. A legvalószínűbb magyarázat szerint az MSZP tábora a bizonytalan szavazók köréből gyarapodott, akikre hatottak az egyetértési nyilatkozat aláírása utáni kampány kellően egyszerű hívószavai: Idejön! Román! Elveszi![9]

Négy évvel ezelőtt az MSZP biztos nyerésre állt. Akkor minden jel szerint a nagymarosi vízlépcső megépítéséről a szlovákokkal kötött Nemcsók-féle megállapodás volt az, ami megfordította közvélemény hangulatát, és végül a Fidesz győzelmét hozta. Könnyen lehet, hogy az Orbán–Nastase-megállapodás lesz a mostani kormány Bős–Nagymarosa. Orbán Viktor előbb kínos külpolitikai vereséget szenvedett. Ennek önmagában még semmilyen hatása nem volt a magyar közvéleményre. Ám a külpolitikai fiaskó váratlanul csúfos belpolitikai vereséggé dagadt. Ráadásul a számukra legkedvesebb terepen, a „nemzetpolitikában”, ahol a legkevésbé sem számítottak arra, hogy a nemzetből az utóbbi három évben finoman kitessékelt ellenzék egyáltalán labdába rúghat.

Négy éve az ellenzék a magyar érdekek elárulásával vádolta a kormányt a közvélemény számára rendkívül fájó ügyben: akkor a szlovákok végleg elvenni látszottak a Dunát, és sokaknak úgy tűnt, hogy ezt csak a kormány leváltásával lehet megakadályozni. Azóta tudjuk, hogy a Duna ügyében semmilyen érdemleges előremozdulás nem történt. Az ellenzék akkori kampánya talán őszinte volt, talán nem, de kibogozni ők sem tudták a csomót.

2001-ben a kedvezménytörvény ügyében egyedül a szabad demokraták képviseltek őszinte és következetes álláspontot. Bauer Tamás a törvény tavaly tavaszi vitájának idején számos írásában figyelmeztetett arra, hogy a törvény vagy porhintés, vagy pedig végrehajthatatlan, és kezelhetetlen nemzetközi konfliktusba fog torkollni. Az SZDSZ, egyedüli pártként a parlamentben, nem szavazta meg a jogszabályt, amiért kapta a képibe azt, amit egyébként is mindig kap: nemzetidegen, nemzetáruló, satöbbi. A tiszteletbeli liberális Tamás Gáspár Miklós a törvény elfogadása után így írt: „A hírhedt státustörvény az átlátszó szemfényvesztés tipikus példája. A törvény simán alkalmazható intézkedéseiben nincsen semmi új, a nagy garral beharangozott kedvezmények többsége – amelyekhez nem kell magyarigazolvány – eddig is zömmel megvoltak... A többi privilégiumhoz valóban igazolás kellene, amelynek a kiállítása nemzetközi jogot sért...

A státustörvény szemfényvesztés. Senki és semmi nem akadályozza meg a budapesti kormányzatot abban, hogy baksis helyett átlátható közalapítványi rendszerben támogassa a kisebbségi magyar kultúrát... A kisebbségi magyar kultúrák elszakadása a magyarországitól nemsokára befejezett tény lesz, hiszen arról senki nem gondoskodik, hogy olcsó magyarországi könyv, folyóirat, hanglemez, videokazetta álljon az utódállamok magyarságának rendelkezésére. De miért is terjesztené Erdélyben a magyarországi jobboldal azt a kultúrát, amelyet gyűlöl?

Nem hihető, hogy a budapesti külügy ne tudta volna, hogy a státustörvény végrehajthatatlan... De evvel Orbánék aligha törődtek. Ha a dolog »bejött” volna, akkor jó píár lett volna. Ha nem sikerül, a kialakult konfliktus miatt fölkorbácsolt soviniszta közhangulat hasznos lesz a jövőre esedékes magyarországi választásokon.”[10]

Ez utóbbiban TGM tévedett. Senki nem láthatta előre, legkevésbé a Fidesz kampánystratégái, hogy a románellenes, xenofób közhangulat feltámadása nem a törvény román elutasítására lesz reakció, hanem Orbán és Nastase év végi megállapodása fogja fölkorbácsolni, és nem a Fidesz, hanem az MSZP malmára fogja hajtani a vizet. Jobban mondva arra nem számítottak, hogy a törvény életbeléptetéséhez az eredeti tervekkel ellentétben mégis meg kell állapodni a szomszédokkal. A kedvezménytörvény beterjesztése és keresztülverése többszörösen hibás politikai számításon alapult. A Fidesz vezetői elszámították magukat a nemzetközi diplomáciában. Úgy gondolhatták, hogy a NATO-tag Magyarország le tudja nyomni a NATO-ba csak áhítozó szomszédok torkán azt, hogy a magyar állam kvázi jogviszonyt teremt Magyarország és a szomszédos országokban élő magyarok között. Az ötletért nyugati szövetségeseink eleve nem lelkesedtek, rosszalló tartózkodást tanúsítottak, de szeptember 11-ét sem Orbán, sem Németh Zsolt nem láthatta előre. A helyzet ugyanis akkor drámaian megváltozott. Az USA és a nyugati államok szorosabbra zárták a soraikat, mindennél fontosabbá vált a szövetség és a stabilitás biztosítása. Kelet-Európa nem NATO-országai is fölértékelődtek a terrorizmus elleni nemzetközi koalíció összekovácsolásában. Ebben a helyzetben a nyugati hatalmak még kevésbé lehettek elnézőek az Európa hátsóbb udvarában zajló viszálykodás iránt. A román diplomácia azonnal lépett. Elsőként jelentkeztek csapatfelajánlással a terroristaellenes koalícióba (ezt ugyan nem vették igénybe), és azt is megérezték, hogy a még nyáron az Európai Bizottsághoz beterjesztett kérelmük a magyar kedvezménytörvény véleményezésére nagyobb nemzetközi támogatásra számíthat.

A „velencei bizottság” október 22-én közreadott jelentése a kedvezménytörvény minden lényeges passzusában elmarasztaló volt. A jelentés kizárta, hogy az anyaország és a kisebbségi polgár között a különleges kedvezményeket biztosító törvény politikai jellegű kapcsolatot, kötődést hozzon létre, ezzel az anyaország joghatóságát burkoltan kiterjessze egy másik ország polgárára. Kifogásolta, hogy a határon túli magyar szervezetek véleményezési jogköre a magyarigazolvány kiadásában tisztázatlan, és kizárta, hogy bármely ilyen szervezet kvázi-joghatóságként járjon el egy ország nevében egy másik szuverén ország területén. A diszkrimináció lehetőségét, vagyis a különleges kedvezmények nyújtásának lehetőségét elvben nem vetette el, de azt kizárólag azokra a területekre korlátozta, amelyek a nemzeti kisebbség és az anyaország közötti kulturális kapcsolatok erősítését, illetve a kisebbségi identitás megőrzését szolgálják. Tehát a kultúra és az oktatás területére. A munkavállalásra nem. A kitétel annyira szigorú, hogy a pozitív diszkriminációt még az oktatásban sem engedi, ha olyan tárgyról, szakterületről van szó (gondolom, itt például a mérnök- vagy orvosképzésre gondoltak), amely nem köthető közvetlenül a nemzeti, nyelvi és kulturális identitáshoz.

A jelentés legfontosabb alapszólama az állami szuverenitás tiszteletben tartása, az érvényben lévő nemzetközi jogelvek és kétoldalú szerződések betartása, a jószomszédi viszony fenntartása, és a tartózkodás az egyoldalú lépésektől azokban a kérdésekben, amelyek a fentieket érintik. Minden olyan rendelkezés, amely túlmegy a fenti kereteken, csak kétoldalú megállapodásban, az érintett ország kifejezett beleegyezésével lehetséges – szögezték le a bizottság szakértői. A jelentés tehát sem a törvény tartalmát, sem az eljárást, ahogyan hozták és alkalmazni kívánták, az érintett kormányokkal nem egyeztetve, nem tartotta elfogadhatónak. Mellesleg éppen ezek voltak azok a pontok, amelyek alapján a Szabad Demokraták Szövetsége nem szavazta meg a törvényt.

A velencei bizottság jelentését a magyar kormány elengedte a füle mellett. Csak akkor kaptak észbe, amikor a jelentésre alapozva a november eleji uniós országjelentés sokkal keményebben és határozottabban ítélte el a törvényt. De idehaza még akkor sem merték beismerni a vereséget. November közepén a kormány képviselői határozottan tagadták azt a nyilvánvaló tényt, hogy a törvényt módosítani kellene ahhoz, hogy alkalmazható legyen, holott a velencei bizottság által kifogásolt pontokat nem lehet végrehajtási rendeletekben átkozmetikázni. Az ellentmondásokra és a kormány sumákolására Bauer Tamás már akkor fölhívta a figyelmet, ám minden észrevehető hatás nélkül.[11] És hiányzott a szomszéd országok beleegyezése. Ám a törvény bevezetésének jelképes aktusa az előírt időpontra, hogy kiadhassák és fölmutathassák az első magyarigazolványt, mindennél fontosabb volt. Így szaladt bele a kormány a december 21-i magyar–román egyetértési nyilatkozatba.

Minden jel szerint Orbán Viktor afféle karácsonyi ajándéknak gondolta a megállapodást. Az ellenzéki bírálat a nyilatkozat aláírása előtt főképp arra vonatkozott, hogy a kormány olyan nemzetközi konfliktusba sodorja az országot, ha nem jut megegyezésre a szomszédokkal, és hozzájárulásuk nélkül kezd hozzá a törvény végrehajtásához, amely uniós csatlakozásunkat komolyan veszélyezteti. Nos, itt van nektek a megállapodás – gondolhatta a miniszterelnök. Kétségtelen, hogy a magyar–román megállapodás minden fontos kérdésben pontról pontra akceptálja a velencei bizottság kifogásait. Az ellenzék tehát akár elégedett is lehetne, a román kormány pedig teljes joggal beszélhet diplomáciai győzelemről. Kivették a törvény hatálya alól a nem magyar hozzátartozókra vonatkozó rendelkezéseket, rögzítették, hogy a kisebbségi szervezetek „ajánlása” a jogosultságra semmiféle hivatalos érvénnyel vagy jogerővel nem bírhat, és megszüntették az etnikai különbségtételt a munkavállalás terén. Más kérdés, hogy a nyilatkozat pontjai tételesen ellentmondanak a törvény betűjének.

Vegyük először azt a pontot, amely számomra érthetetlenül eddig semmiféle vihart nem kavart. A törvény 18. paragrafusának első bekezdése így szól: „A Magyar Köztársaság támogatja a szomszédos államokban élő magyar nemzeti közösségek céljait elősegítő – valamely szomszédos államban működő – szervezeteket.” Ha jól tudom, a magyar kormány ilyen-olyan csatornákon keresztül eddig is támogatott határon túli magyar szervezeteket. Ellenben az egyetértési nyilatkozatban ez olvasható: „A Magyar Köztársaság nem nyújt támogatást a romániai magyar politikai szervezeteknek, kivéve a román hatóságok előzetes értesítésével és hozzájárulásával.” Ez hatalmas pofon, még akkor is, ha sejtésem szerint ezt a passzust azzal a hátsó gondolattal írták alá, hogy különböző úton-módon majd ki lehet játszani. De éppen erről van szó: ezután már csak kijátszani lehet, azaz a románoknak sikerült egy olyan pontot beszúrni, amely alapján bármikor beleköthetnek a magyarokba.

Az igazi vihart a munkavállalás kérdése kavarta: a törvény 15. paragrafusa a munkavállalásról így szól: „Az engedélyezési eljárás során a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére vonatkozó általános szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az engedély naptári évenként összesen három hónap időtartamra a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül adható ki.” [Kiemelés tőlem, M. A.] Ez a kedvezmény a törvény értelmében kizárólag a magyarigazolvánnyal rendelkezőkre érvényes. Az egyetértési nyilatkozat 2. pontja viszont úgy szól: „Minden román állampolgár, származásra való tekintet nélkül, a Magyar Köztársaság területén érvényes munkavállalási engedély alapján ugyanazokat a munkavállalási feltételeket és elbánást élvezi.”

Az MSZP némi tétovázás után elsöprő kampányba kezdett arról, hogy a megállapodás megnyitotta a magyar munkaerőpiacot az olcsó román munkaerő előtt. Megfordult a felállás. Addig az ellenzék azt hangoztatta, hogy a törvény blöff, úgysem lesz érdemleges hatása. Most azzal rémisztget, hogy dehogyisnem. A kormány viszont azzal védekezik, amit mindvégig tagadott: nem kell megijedni, a törvény valóban blöff volt, úgysem lesz semmi hatása. Az emberek, akik a várakozásokkal ellentétben kevésbé fogékonyak az össznemzeti szolidaritás nemes eszméjére, és inkább a kenyerüket féltik, a jelek szerint egyelőre az MSZP-nek hisznek inkább. Január elején az újságok címoldalára került a nemzetgazdaság új húzóágazata, a hagymapucolás, amelyet súlyosan veszélybe sodor a beözönlő olcsó román idénymunkaerő. Az SZDSZ következetes és racionális álláspontot képviselt, hatástalanul. Az MSZP kampánya álságos és szemforgató, de hatásos. „A szocialisták nem veszik tekintetbe – nem is vehetik, hiszen eredeti igen szavazatukat teszik nevetségessé –, hogy a külföldiek munkavállalására vonatkozó, rendkívülien szigorú szabályok a »státustörvénytől« függetlenül érvényben vannak, tehát a romániai (...) munkaerő tömeges betódulásának állítólagos veszélye: papírtigris. (...) A Fidesz-MPP–MDF viszont nem cáfolhatja nagyon hangosan a románok betódulásának rémhírét, mert (...) akkor azt is be kellene vallania, hogy ezek a jogszabályok az erdélyi magyarok tömeges magyarországi munkavállalásának is útját állták volna, tehát az ún. »státustörvény« kezdettől fogva és mindvégig blöff volt.”[12]

Az MSZP ijesztgető kampánya egyáltalán nem kockázat nélküli. Az eredeti törvény nem sok kedvezménnyel kecsegtetett, de diszkriminációs jellege miatt azokat sem lehetett összeegyeztetni a nemzetközi jogi normákkal. A magyar-román egyetértési nyilatkozatban, ha pontosan olvassuk, viszont nem az történt, hogy a kedvezményeket a romániai román munkaerőre is kiterjesztették, hanem fordítva: sutyiban a romániai magyaroktól is megvonták. A dokumentumban szó sem esik arról a három hónapról, amely időre a magyar hatóságok a „a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül” adhatnak ki engedélyt. A kormány képviselőinek a fölzaklatott közvélemény megnyugtatására szánt nyilatkozatai ezt az értelmezést erősítik: azt általánosan bevett és szigorúan korlátozó eljárás szerint, a munkaerő-piaci helyzet mérlegelésével fognak kiadni engedélyeket ezután is. Az MSZP nehéz helyzetbe kerülhet, ha továbbra is fönntartja azt az álláspontját, hogy a törvény eredetileg jó, tehát „igen” szavazata helyes volt, csak a diplomáciai egyeztetés elmulasztása okozta a galibát. Ha sor kerül a törvény módosítására, márpedig előbb-utóbb ez elkerülhetetlen, akkor színt kell vallania: vagy azt az álláspontot képviseli, hogy a kedvezményt, immáron megkülönböztetés nélkül, ki kell terjeszteni minden romániai (szlovákiai, ukrajnai, jugoszláviai) munkavállalóra, vagy nincs más hátra, mint törölni az egészet, vagyis kivenni belőle azt a kedvezményt, amit a törvény leglátványosabb újdonságának szántak.
A munkavállalási privilégium lett volna az a szimbolikus elem, amely valódi különbséget hozott volna a kisebbségi magyarok státusában, amelytől valóban úgy érezhették volna, hogy többségi honfitársaikhoz képest kiváltságos helyzetben vannak, a gazdagabb Magyarországhoz tartoznak. Mert afelől nem lehet kétségünk, hogy a törvény elsősorban erről a szimbolikus üzenetről szólt, odakint és idehaza egyaránt.

Trianoni konyec

A szánalmas történetnek vannak messzebbre mutató tanulságai. A Trianon utáni magyar területi revíziós álmoknak a második világháborúval végleg befellegzett. Akik 1989 után azt állították, hogy Jugoszlávia, a Szovjetunió és Csehszlovákia fölbomlása azt jelentette, hogy elvileg lehetőség nyílt a határok megváltoztatására, ezért a magyar államnak a szomszédos országokkal kötött alapszerződései, amelyek garantálták a jelenlegi határokat, hazaárulásnak minősülnek, vagy cinikusan hazudtak, vagy nem láttak az orruknál tovább. Az említett, eredetileg formálisan is szövetségi államok valóban felbomlottak, de szigorúan a belső határaik mentén. Határmódosításra sehol nem került sor, Horvátország visszakapta Krajinát, a nemzetközi közösség inkább fönntart egy műállamot Boszniában, minthogy belemenne a köztársaság formális feldarabolásába, Koszovó nem válik ki Jugoszláviából, Macedónia egyben marad. A példákat folytathatnánk Ukrajnával, a balti államokkal. A második világháború utáni, és azóta is változatlanul érvényes nagyhatalmi konszenzus az, hogy a határokat Európában nem tologatják sehová. Most kiderült, hogy a nemzetközi közösség a határok virtuális tologatását sem tolerálja. A velencei bizottság sűrű hivatkozása a szuverenitásra, a jószomszédságra, a nemzetközi szerződések, egyeztető mechanizmusok mindenek fölötti elsőbbségére, mint az európai biztonság és stabilitás zálogára, világos üzenet: az egyes országoknak a kisebbségi, nemzetiségi problémákra a határok és az állami szuverenitás tiszteletben tartása mellett kell megoldást találniuk. Ebből számunkra az következik, hogy Trianon revíziójára az egyetlen megoldás a kontinens egységesülése és a határok átjárhatóvá tétele. Nemcsak a hazafijjas kebel dagadhatott a korona hurcolászásának láttán: magyar birodalom, államalkotó nemzet, ezeréves államiság. A szlovákok és a románok is elértették a célzást, hogy mit jelent a millenniumi év megkoronázásaként kiadandó magyarigazolvány fedlapján a korona. És beledörgölték az orrunkat a sárba.

Végezetül van még egy tanulság, amivel most már nem árt szembenézni. Nem szabad úgy tenni, mintha csak a közönyös és önző nagyhatalmak diktálta realitások kényszerű tudomásulvételéről lenne szó. Szokás azt mondani, hogy a határon túli magyar kisebbség ügye közös nemzeti ügy, és nem szabad, hogy a belpolitikai csatározások kérdésévé váljon. Ez azonban illúzió. A magyar nemzeti kérdés a XIX. század közepétől égető ügy. A megoldására leegyszerűsítve két recept kínálkozott: az egyik, amelyik a belső modernizációra alapuló lassú evolúciós folyamatként képzelte el a megoldást, a másik a nemzet politikai megteremtésére, a politikai eszközökkel ösztökélt, erőszakolt asszimilációra alapozva. Az előbbi középpontjába a modern demokrácia megteremtése, a társadalmi és politikai reformok, a szabadság kiterjesztése került. Utóbbi az ezeréves keresztény-nemzeti ideológia és a historizált nemzetkép rajzolgatásába fogott. Mondanom sem kell, hogy szerintem melyik a helyesebb és a célravezetőbb.

Trianon abban hozott változást, hogy voltaképpen mindkét opciót megnehezítette. Elvileg a liberális politikai filozófia egyetlen alaptétele sem zárja ki a határok megváltoztatásának lehetőségét a nemzeti egység megteremtése érdekében. A Trianon utáni rezsim hivatalos ideológiája az ország feldarabolását a liberalizmus (és 1918–19) nyakába varrta. Így a magyar politikai fejlődésben a területi revízió eszméje összekapcsolódott a dualizmus kori liberális állam- és nemzeteszme, közelebbről a jogegyenlőség elvetésével. A két háború közötti rezsim ennek jegyében a revíziót mindenekelőtt a megmaradt csonka országban kezdte a numerus claususszal. A nemzeti és revíziós szempontból soha nem látott katasztrófához vezető ténykedését a zsidótörvényekkel, a deportálásokkal, az ország romba döntésével fejezte be.

A magyar nemzeti kérdés megoldására kínált receptek szorosan kötődnek ahhoz, hogy a politikai-ideológiai táborok mit gondolnak a nemzet mibenlétéről és a politikai közösség helyes alapelveiről. Márpedig ez, ha tetszik, ha nem, a legalapvetőbb belpolitikai ügy. Az összefüggés nem magától értetődő, de történetileg és a mai magyar politikában túlságosan is jellemző: Trianon területi revízióját, a magyar nemzeti felsőbbrendűséget, a magyar birodalmi öntudatot, a szomszéd országokkal szembeni erőpolitizálást kilátásba helyező, lebegtető vagy megcélzó magyar jobboldali nacionalizmus általában hajlamos kétségbe vonni az alkotmányos rendszer és a demokrácia legitimitását. A szabadságjogokat, a jogegyenlőséget, a hitbéli és világnézeti sokszínűséget nemzetellenes és nemzetgerinc-roppantó mételynek véli, hajlamos az antiszemitizmusra, és a nemzetet olyan etnikai közösségként definiálja, amelyet hivatott vezetőknek kell új dicsőségre emelni.

A státustörvényre magára mindezeket nem lehet ráhúzni. Ám a körítés, a törvényt beharangozó, fölvezető propaganda ennek a nacionalista, trianonozó szubkultúrának is kacsintás volt. Vagy inkább, mint kiderült: nekik is szánt gumicsont. De azokkal, akiknek ezt a gumicsontot szánták, a modern magyar demokrácia hívei nem azonosulhatnak. A határon túli kisebbségi magyarok érdekeinek képviselete, ami a Magyar Köztársaság alkotmányos kötelessége, nem kapcsolódhat olyan politikai ideológiákhoz, amelyek az alkotmányos rendet és a szabadságjogokat kérdőjelezik meg. Ebben nincs és nem is lehet össznemzeti konszenzus.

Jegyzetek


[1] Simai Mihály: A harmadik évezred felé. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972, 9. o.

[2] Nemeskürty István: Küldetéstudatunk bibliai öröksége. Elhangzott az „Európai magyarság – magyar európaiság” című konferencián, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 1999. november 19-20. A továbbiak is innen valók.

[3] Idézi Nemeskürty: Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 177. o.

[4] Bővebben: Madách Imre: Az ember tragédiája, III. szín, a homousion-homoiusion vita. Legközelebb bemutatja az újonnan épült Nemzeti Színház idén március 15-én.

[5] Encyclopedia of Early Christianity. Ed. Everett Ferguson. Garland Publishing Incorporation, 1990. The Oxford Illustrated History of Christianity. Ed. John McManners. Oxford University Press, 1990.

[6] Aki nem hiszi, saját szemével is meggyőződhet róla. A kulturális, képzőművészeti felhozatalról átfogó képet ad a Centrális Galéria „A millennium” című, kommentár nélküli kiállítása. Budapest, Nádor u. 11.

[7] Szabó Miklós: A magyar neobarokk új korszaka. Beszélő, 25-ös szám, 1988/3. In: Beszélő Összkiadás, III. Szerk. Havas Fanny. AB-Beszélő Kiadó, 1992, 504. o.

[8] A Szent Korona útja. Műsoros videokazetta. Rendezte: Koltay Gábor. Szabad Tér Kiadó, 2001.

[9] Kedves barátom leleménye.

[10] Tamás Gáspár Miklós: A magyar külpolitika csődje. Népszabadság, 2001. június 30.

[11] Bauer Tamás: Európa és a magyar státustörvény. Magyar Hírlap, 2001. november 17.

[12] Tamás Gáspár Miklós: A „státustörvény” bukása. ÉS, 2002. január 11.Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon