Skip to main content

Dávid csillagok a szabadság terén

1 hozzászólás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Vári Györgynek, nagyrabecsüléssel

Jó hír: több százan vettek részt a minap a budapesti szabadság téri református templom területén felállított Horthy-szobor elleni demonstráción. A résztvevők mellükre Dávid csillagot tűztek, így vállalva szolidaritást a Horthy-rendszer idején üldözött – jogfosztottá tett, gettóba zárt, munkaszolgálatra hurcolt és haláltáborok felé útnak indított – magyarországi zsidósággal, tiltakozva Horthy rehabilitálása és a nemzeti történelmi kánonba emelése ellen.

A tüntetők szimbolikus gesztusa tiszteletre méltó demokratikus állampolgári öntudatról tanúskodik, a Dávid csillagok kitűzése azonban mégsem a legszerencsésebb módja az újjáéledő Horthy-kultusz elutasításának. A Horthy történelmi szerepéről folytatott vitát ugyanis nem tanácsos egybemosni a zsidóság által elszenvedett borzalmakhoz való viszony kérdésével.

Ami a zsidókkal Horthy idején történt, az jóvátehetetlen szégyene a magyar történelemnek. Szégyene a rendszert uraló magyar „történelmi osztályoknak” és a dualizmus liberális-emancipációs hagyományával szembeforduló „keresztény középosztálynak”, amely a zsidók adminisztratív eszközökkel való háttérbe szorítása révén kívánta a gazdasági modernizáció és a történelmi Magyarország széthullása során megingott társadalmi pozícióit konszolidálni. Ez az igény az 1920-as egyetemi numerus clausus törvénytől az 1938-tól bevezetett „zsidótörvényekig” egyetlen, a Horthy rendszer egészén átívelő történelmi folyamatban öltött testet – lásd erről Kovács M. Mária tanulmányát [http://hdke.hu/tudastar/tanulmanyok/kovacs-m-maria-numerus-clausus-es-zsidotorvenyek-osszefuggeserol] és könyvét [http://www.libri.hu/konyv/kovacs_m_maria.torvenytol-sujtva.html]. Ennek az igénynek a kielégítése nem csupán hibája vagy negatív jellemzője volt a Horthy-rendszernek, hanem a lényege. Azért függesztette fel az állampolgári és felekezeti jogegyenlőség 19. század végén törvénybe iktatott elvét, azért tette a preferált társadalmi csoportok privilégiumává egyes pozíciók betöltését, azért korlátozta a politikai ellenzék és a sajtó szabadságát, mert a társadalmi érvényesülés és a gazdasági befolyás eloszlását állami adminisztratív eszközökkel kívánta szabályozni, a „keresztény középosztály” javára, a zsidók és más kitaszított társadalmi csoportok kárára. A rendszernek a tekintélyelvű, parlamenti színfalak közé bújtatott antidemokratikus hatalomgyakorlás volt a lényege, aminek a hivatalos politikává emelt antiszemitizmus csupán egyetlen, meglehet igen karakteres, a „zsidótörvények” bevezetése után példátlan történelmi tragédiába torkolló eleme volt. A Horthy-rendszer pozitív színben való feltüntetése ellen tiltakozók tehát jó helyen tapogatóznak, amikor tüntetésük szimbólumává a Dávid csillagot teszik meg, választásuknak azonban mégis komoly költségei vannak.

Először is, a Horthy-rendszer akkor is vállalhatatlan lenne, az egykori kormányzó szobrának fél-nyilvános felállítását akkor is botrányosnak kellene tekinteni, ha a zsidóknak hajuk szála sem görbült volna 1920 és 1944 között Magyarországon. A Horthyhoz kötődő politikai hagyomány éppen úgy vállalhatatlan a demokratikus Magyarország számára, mint ahogy Franco és Salazar vállalhatatlan a demokratikus Spanyolország és Portugália számára. Vagy – és erre Rogán frakcióvezető helyesen mutatott rá a tüntetés összefüggésében – ahogy Kádár politikai öröksége vállalhatatlan a rendszerváltás utáni Magyarországon.

Ami a magyar zsidókkal történt, az a Jobbiktól balra vállalhatatlanná teszi Horthy-t nemcsak a bal-, hanem a jobboldalon is. Ebben nincs vita a liberális demokrácia hívei és ellenfeleinek túlnyomó része között. Ha a demokraták erre helyezik a hangsúlyt, fellépésük könnyen célt téveszthet, mert ez a célpont nem a kormányoldalon, hanem a szélsőjobb térfelén található.

A Horthy-rendszer rehabilitálására irányuló kísérletek elutasításakor arra érdemes fókuszálni, hogy a két világháború közti politikai berendezkedés jó néhány elemének rekonstrukciója milyen következményekkel jár ma. A kormányzati hatalom kivonása a bírói hatalom alól; a „centrális politikai erőtér” megteremtése és az ellenzék létjogosultságának megkérdőjelezése; a nacionalizmus politikai instrumentalizálása és a trianoni államhatárok közjogi érvényének relativizálása; a bevett és kevésbé bevett egyházak megkülönböztetése; a sajtóra nehezedő kormányzati nyomás; a gazdaság etatista kormányzása és a kormányhoz kötődő gazdasági szereplők aránytalan kedvezményezése; a kormánytól független gazdasági szereplők megregulázása és az egyre kiterjedtebb állami gazdasági szerepvállalás; a kulturális és a művészeti élet gyarmatosítása; az állami alkalmazottak hierarchikus függelmi viszonyainak erősítése, köztestületekbe kényszerítése és munkájuk átideologizálása; a felfelé irányuló társadalmi mobilitás eltorlaszolása és az oktatási rendszer modernizáció-ellenes fordulata – mindennek történelmi előképei a Horthy-rendszerben találhatók. Ebből a kettősségből – a hivatalos rangra emelt antiszemitizmus elutasításából és a tekintélyelvű társadalomszervezési mechanizmusok átvételéből – fakad az Orbán-rendszert a Horthy-rendszerhez fűző tudathasadásos viszony.

Ez a dichotómia nem annyira kényszer, mint inkább széles politikai manőverezési lehetőségeket nyújtó adottság a mai kormányzó jobboldal számára. Az antiszemitizmussal szembeni fellépéssel a szélsőjobboldal szembeni zártságát demonstrálja – lásd Kumin Ferenc helyettes államtitkár blogbejegyzését a Szabadság téren történtekről [http://ferenckumin.tumblr.com/post/66186846752/questions-and-answers-about-the-recent-horthy-statue]. A Horthy-rendszer pozitív történelmi reminiszcenciáinak hangsúlyozása, kulturális éthoszának – benne antiszemita íróinak – rehabilitálása, a közbeszédet átjáró „szabadságharcos” nacionalizmus, a kettős-állampolgárság formájában elővezetett revizionizmus-light és a mindezekkel való azonosulás felületéül szolgáló „békemenetek” rítusai – mind-mind a szélsőjobboldalt magában foglaló tradicionális jobboldali radikalizmusnak a kormánypárt táborába való becsatornázását célozzák. Ami érthető: a gazdasági fejlődés és a társadalmi felemelkedés átélhető perspektívája nélkül csak így biztosítható a kormányzó jobboldal stabil politikai fölénye és versenyképessége a szélsőjobboldallal szemben.

Mindennek leleplezése és politikai legyőzése a liberális demokrácia híveinek feladata. Aki a Horthy-rendszer történelmi rehabilitálása ellen emeli fel a szavát, az – ha csak közvetve is – mindezekkel kapcsolatban állást foglal. Ebben a kontextusban a Dávid csillag a zsidóság sorsa iránti részvét szimbólumából politikai szimbólummá válik, ami egyrészt nem méltányos a zsidósággal szemben, másrészt nem praktikus a politikai küzdelem szempontjából. Nem azért, mintha a liberális demokratáknak nem kellene élesen elhatárolniuk magukat az antiszemitáktól – de igen, el kell. Hanem azért, mert ha az orbáni tekintélyelvűséggel szembeni kritika leghangsúlyosabb elemévé az antiszemitizmus elutasítása válik, akkor az Orbán-rendszernek nem lesz más dolga, mint rámutatni, hogy a Horthy-rendszerrel ellentétben ő maga nem antiszemita – merthogy valóban nem az.

A szabadság tereit többnyire nem Dávid csillaggal a mellünkön érdemes védelmeznünk Orbán Magyarországán. Azt a zsidósággal és más kisebbségekkel szembeni szolidaritás kifejezésének szimbólumául kell megtartani, és csak olyan esetekben használni, amikor a kisebbségekhez tartozók sorsa, jogai, életlehetőségei forognak kockán.

Mert az persze igaz, hogy ahol a kisebbségeket – legyenek azok vallási, etnikai, életmód vagy éppen szexuális kisebbségek – üldözik, ott a többség sem élhet szabadon. Mint ahogy az is igaz, hogy a liberális demokrácia alapja a mindenkori politikai kisebbség megbecsülése. Amit akkor is érhet – és mint a mellékelt ábra mutatja, ér is – sérelem, ha a politikai rendszer legitimálásához nincs szükség állami antiszemitizmusra.  

(Kép forrása: www.horthy.hu)

Hozzászólások

Tagadhatatlan, hogy a

Tagadhatatlan, hogy a Horthy-kultusz újjáélesztésének ellenzői jól teszik, ha nemcsak annak antiszemita jellegére, nemcsak honfitársaink ellen elkövetett rémtetteire összpontosítanak, hanem élesen rámutatnak az Orbán-rezsim és a Horthy-rendszer olyan közös vonásaira, jellegzetességeire, melyek kiváló táptalaját képezték akkor is, most is a szélsőséges, emberellenes, nem utolsó sorban antiszemita ideológiák páratlanul hatékony térnyerésének.

De attól még, hogy világos az a kormányzati "elterelő" szándék, amit a szerző felvázol, nem tudom elfogadni, hogy egy kormány, mely ilyen szerzőket, ilyen rendszert rehabilitál, és úgymond keblére öleli az antiszemitizmust, ne lenne "antiszemita", csak mert pl. egyházként "egyenjogúsít" egyes zsidó felekezeteket, míg másokat, talán éppen a jellemzően a (renszer)kritikusabb reformközösségeket nem, és mert "nyíltan" nem, vagy nem annyira feltűnően, egyértelműen "zsidózik" (bár már itt is lehetne kapaszkodási pontokat találni). Aki "eltűri", és főleg "haszonélvezője" az antiszemitizmus térnyerésének, az - sok más egyéb mellett - finoman szólva antiszemitának tekinthető. Aki jobboldali radikálisokat "csatornáz be", szükségszerűen maga is azzá válik, a többi csak porhintés. A hívők felé a rezsim egyértelmű gesztusainak (kitüntetések, antiszemita szerzők rehabilitálása, stb.) és harcos nacionalizmusának ugyanakkor van egy alig burkolt üzenete is: ezek az ál-elhatárolódások igazából azt sugallják választóiknak, tennénk mi ezt szívünk szerint nyíltabban is, csak hát még nem vagyunk hozzá elég erősek, a Brüsszel-Tel-Aviv- NY tengely megfojtana egy kanál vízben, de már dolgozunk a problémán, mihelyst megvívjuk szabadságharcunkat, végre "szabadon" tehetjük, amit valójában gondolunk, addig viszont alakoskodnunk kell.

Azt is látni kell, hogy a Horthy-szobor felállítása elleni tüntetés az Orbán-rezsim rendszerkritikáját "csak" annyiban célozta, egyébként, hogy rámutatott annak bűnrészességére, senki sem vádolta a kormányt "nyílt" antiszemitizmussal, "csak" az antiszemita szélsőségesek megtűrésével, a velük való összekacsintással, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a másik oldalon, a tüntetőkkel szemben tényleg ott sorakoztak azok, akik nem is tagadják, soha nem is fogják tagadni a zsidóság ellen érzett gyűlöletüket.

A Horthy-rendszer egésze ellen sárga csillaggal tiltakozni egyébként megfelelőnek tűnik, amennyiben elfogadjuk, hogy a "rendszer lényege" az az igény volt, hogy a zsidóság rovására konszolidálja a hatalmát, ahogyan azt a szerző állítja. Nem gondolom, hogy ez "méltánytalan" lenne a zsidósággal szemben. A Horthy-rendszert lehetetlen a zsidósághoz fűződő viszony nélkül megérteni, elemezni, értékelni, bár tagadhatatlan, hogy szinten minden "más" elemében is vállalhatatlan.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon