Skip to main content

Normális?!

2 hozzászólás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A Muzsikás Együttest, az erdélyi és kárpátaljai zsidó népzene hivatott előadóját meghívták a Zsidó Kulturális Fesztiválra. Ők vendégelőadóként benevezték Petrás Máriát, a kiváló csángó népdalénekest és keramikust. A fesztivál szervezői Petrás Mária fellépésétől eltekintettek. Ezután a Muzsikás Együttes sem kívánt a Fesztiválon fellépni, mert szolidaritást vállaltak a „tiszta lelkű csángó asszonnyal”.

A történtek részletesebb leírása megtalálható Czene Gábor írásában a Népszabadság szeptember 5-i számában és persze a hálón: http://nol.hu/kultura/egy-hiszteria-nyomaban-1561157.

Az ügyben markánsan megnyilatkozott

Schiffer András: http://mandiner.hu/cikk/20150826_schiffer_andras_a_muzsikas_es_a_zsido_fesztival.
Babarczy Eszter: http://fesztival.mandiner.hu/cikk/20150827_babarczy_eszter_petras_maria_kitiltasa_a_kulturmocsar_peldaja és
Schilling Árpád: http://magyarnarancs.hu/magyar_termek/aki-korpa-koze-keveredik-96303.

Az én álláspontomhoz Schillingé áll közel, el lehet olvasni, itt most nem ismételném meg.

Az ügyhöz két hosszabb megjegyzést fűznék:

1. Népszerű balítélet összekeverni a joggyakorlást a jogfosztással. A Zsidó Kulturális Fesztivál szervezői gyakorolták azt a jogukat, hogy azt hívnak meg, akit akarnak, és azt nem hívnak meg, akit nem akarnak. Az ő akarásukról és nem akarásukról mindenki szabadon vélekedhet, ahogy akar, de a döntésüket valamiféle jogsérelemként értelmezni, mely Petrás Máriát érte, és az énekesnő mellett valaminő jogvédő szerepben kiállni, őt jogtalan korlátozás áldozatának tekinteni és mint ilyentől „elnézést” kérni, mint ilyennel szolidaritást vállalni, a szabadságjogok ellen irányuló súlyos támadás.

A két egymással éppen ellentétes dolog, a joggyakorlás és a jogfosztás összekeverését másfél évtizede tapasztalatom a saját bőrömön, a Népszabadság szerkesztőjeként.

Az első nyilvánosság egésze, de a Népszabadság kitüntetetten az emberi jogokat nem ismerő pártállam része volt. Ha egy kéziratot egy pártállami szerkesztőség visszautasított, akkor amögött vagy a pártállam állt, vagy sem, vagy részben, de mindenesetre a tiltó döntést nem lehetett elhatárolni a pártállam jogfosztó uralmától a nyilvánosság fölött, és nem lehetett egy államhatalmon kívülálló szerkesztőség szuverén döntésének, joggyakorlásának tekinteni.

Amióta és ameddig nincs pártállam, ez egészen másképp van. És ezt éppen azok értik legkevésbé, akik a legerősebben kötődtek a pártállamhoz. Ahol sajtószabadság van, ott minden szerkesztőség eldönti, mit közöl, mit nem, mit milyen formában és feltételekkel. Egy kézirat elfogadása és visszautasítása ugyanannak a szabadságjognak a gyakorlása. Egy lapot természetesen csak kéziratok visszutasításával, húzásával, formálásával lehet szerkeszteni. Minél érdemesebb és nyitottabb lapról van szó, annál inkább, mert annál többen szeretnének benne megjelenni. Akit visszautasítanak, kivált, ha ezért vagy azért kevés reménye van rá, hogy másutt megjelenhet, annak erős késztetése lehet rá, hogy a sajtószabadság gyakorlását jogfosztásként értelmezze, miután ő a gyakorlatban tényleg nem tud élni a megszólalás jogával. Ebben az esetben nem nehéz úgy látni a világot, hogy a sajtószabadság biztosítása csupán formális, éppúgy hallgatásra ítélik őt, mint azokat, akiket a pártállam ítélt hallgatásra, a visszautasító szerkesztő pedig praktikusan a régi cenzor szerepét látja el. Miután hosszú időt töltöttem már olyan munkakörben, melyben több kéziratot kellett elhárítani, mint amennyi a lapba belefért, igen sokan cenzoroztak le ímélben és telefonon s bizonyára még többen a látó- és hallótávolságomon kívül. Ami mindig is föltűnt, mennyire csekély a tollforgatók világában is a késztetés a helytelen és a jogtalan megkülönböztetésére. Hiszen természetes, hogy a visszautasított szerzők az elutasítást többnyire helytelennek tartják, mert ha nem vélnék művüket közlésre érdemesnek, nem küldték volna be. De az már az alapvető jogaink megkérdőjelezése, ha jogtalannak is tartják.

Petrás Máriának van joga és nincs joga fellépni a Zsidó Kulturális Fesztiválon. Joga van hozzá, hogy fellépjen, ha felkérik, és nincs joga fellépni, ha nem kérik fel. Jogom van megvenni adott összegért egy adott ingatlant, ha van annyi pénzem és annyiért eladják nekem, és nincs jogom erre, ha bármely feltétel hiányzik. Jogom van házasságot kötni Z-vel, ha ő is házasságot kíván kötni velem, és nincs jogom erre, ha nem akar. Ez végtelenül egyszerű. És mégis.

Ahhoz, hogy valakivel szemben valaminő hivatalos, állami lépést szorgalmazzak, kemény érvek, bizonyítékok .kellenek. De ahhoz, hogy a saját hatókörömben eldöntsem, kívánom-e látni a házamban, a rendezvényemen, az életemben, nem kell ilyesmi. Nem az a negatív tény, ha valakit nem hívnak meg egy fesztiválra fellépni, hiszen a potenciális szereplők pici töredéke fér csak be a programba, hanem az a pozitív tény, ha valakit meghívnak.

Ahhoz azonban, hogy a Zsidó Kulturális Fesztivál szervezői bízvást élhessenek ezekkel a civil jogaikkal, valóban civileknek, az államtól független intézménynek kellene lenniük és úgy is kellene viselkedniük. De persze nem ezt teszik. „A magyarországi polgári demokrácia fontos reprezentánsaiként számon tartó személyiségek semmibe veszik a polgári demokrácia egyik legfontosabb alapelvét. Az egyház és az állam szétválasztását. Felekezeti intézmény nem sajátíthatja ki, nem veheti magára rajta kívül álló csoportok érdekvédelmét, a felekezeten kívüli emberek pedig nem avatkoznak bele a felekezetek vezetőválasztásába. Ez lenne az alap. A szóban forgó fontos reprezentánsok tisztában is vannak ezzel, s jó páran közülük élesen és érzékenyen számon is szokták kérni ezt. Más esetekben. A Mazsihisz esetében viszont fütyülnek rá.” Ezt írtam májusban, most nem ismétlem meg, mivel támasztottam alá, itt olvasható: http://beszelo.c3.hu/blog/revesz-sandor/a-mazsihisz-es-a-%E2%80%9Edemokratak%E2%80%9D.

A Mazsihisz nem tud úgy élni az idegenkedés, tartózkodás, elhárítás elemi jogával, hogy ne vádolják kirekesztéssel, kulturális terrorral, karanténba zárással és hasonlókkal. De ebben a legkevésbé sem ártatlan, mert ő óhajt túlterjeszkedni önmagán, ő nem tart akkora távolságot az államhatalomtól és állami döntésektől, hogy az elhárító döntéseit valóban a saját körére érvényes, civil döntésnek tekintsék. Ezt jelzi már pusztán az is, hogy a kulturális fesztivált a majdnem legnagyobb hatalmú kormányzati emberrel kívánták megnyittatni, aki azután távolmaradásával, majd a sameszával elmondatott penetráns beszéddel a leghatározottabban megtagadta a Mazsihisz jogát arra, hogy a fellépők tekintetében szuverén módon döntsön, kifejtette a kincstári álláspontot Petrás Máriáról, súlyosan elmarasztalta azokat, akik azzal nem azonosulnak, és a hatalom magasából símán letagadta az ügy szempontjából releváns tényeket.

2. A kormány nevében felszólaló alállamtitkár, Petrás Mária, a Muzsikás Együttes, Schiffer András, Babarczy Eszter és sokan mások azt az álláspontot képviselik, hogy elég személyesen nem hangoztatni rasszista és antiszemita szövegeket ahhoz, hogy valakit ne lehessen a rasszisták és antiszemiták támogatójának tekinteni. Nincs abban semmi kivetnivaló, ha valakit egyszerűen csak nem zavar és nem tart vissza semmilyen közös akciótól az, hogy abban rasszisták és antiszemiták vesznek részt.

Ez nagyon súlyos tévedés. És még súlyosabb, amikor nem egyszerű rasszistákról van szó, hanem azoknak a történelmi erőknek a híveiről, csodálóiról, eszméik és hagyományaik örököseiről, amelyek származásukra való tekintettel nagyjából félmillió magyarországi, öt-hat millió európai polgárt kiirtottak. A Magyar Szigeten és ifj. Hegedűs Lóránt főhadiszállásán azok gyűlnek össze, akik azokat, kiknek kulturális fesztiválján Petrás Mária fellépett volna, a magyarokkal szemben ellenséges idegennek tekintik, kiknek jelenléte sorscsapás a magyarok számára, s akiktől megszabadulni a nemzet legfőbb érdeke. Akik számára ez a felfogás nem megvetendő, nem ok a távolságtartásra, nem elfogadhatatlan, nem nagyon csodálkozhatnak, ha maguk lesznek elfogadhatatlanok azok számára, akiknek a kulturális fesztiválja ennek éppen az ellenkezőjéről szól. Arról, hogy a zsidók itthon vannak, Magyarország részei.

Mindenféle tömeggyilkosságnak, terrornak, diktatúrának van egy szűkebb direkt és egy szélesebb indirekt bázisa. A fentieknek kedvező környezethez mindkettőre szükség van. A tömeggyilkos ideológiák tudatos, aktív híveire is és azokra is, akiknek egyszerűen csak nincs ezzel különösebb bajuk. Nem tekintik számottevő problémának ezeknek az ideáknak a jelenlétét. Az előbbiek százezrei, az utóbbiak millió egyaránt kellettek hozzá, hogy Magyarországon ne alakuljon ki kedvezőtlen társadalmi légkör százezrek jogfosztásához, kifosztásához, majd deportálásához.

Ha Petrás Máriát komolyabban bántaná az a szellemiség, ami a Magyar Szigetet és a Hazatérés Templomát betölti, biztosan szükségét érezte volna, hogy ennek hangot adjon, s erről bizonyosan tudnánk is, hiszen aligha kerülte volna el a média figyelmét, ha az ottani szellem nyílt bírálója kapott és fogadott volna el meghívást ezekre a sajátos helyekre, ha olyasvalaki olvasott volna föl a Wass Albert maratonin, Wass Albert csodáló körében, aki az ő radikálisan rasszista, antiszemita világnézetével és nyilasbarát megnyilvánulásaival szemben áll.

Az abnormális annál normálisabbnak látszik, minél több elemet tud magához kapcsolni a normalitás világából. Annál kevésbé fognak idegenkedni tőle. Annál könnyebb lesz azt az abnormálist normálisként befogadni és elfogadni. Annál könnyebben fordul fel a világ. Petrás Mária mint népszerű, jelentős és autentikus előadóművész, a normalitásnak ilyen eleme. Legitimáló elem. Súlyos legitimáló elem. Ha Petrás Mária azt nyilatkozza, hogy „szélsőséges dolgokban soha nem vett részt”, akkor az azt jelenti, hogy az ő fellépéseinek a helyszíneire nem jellemzőek ilyen szélsőséges dolgok. Akkor a Magyar Sziget, a Hazatérés temploma a közélet mérsékelt intézményei. Amit ott a zsidókról mondanak, a plauzibilis, mérsékelt vélemények körébe tartozik.

Miután már olyan szépen beágyazódott a köztudatba, hogy a Jobbikra szavazók tömegei nem náci tömegek, talán azt is föl kellene ismerni, hogy a helyzet ettől nem jobb, hanem rosszabb. Mert hiszen a nem nácik tömegei is a náci, vagy mondjuk így nácoid pártot, annak hatalmi pozícióját erősítik. Mert noha nem nácik, de olyanok, akik nem veszik tudomásul, akiket nem érdekel, nem zavar, nem riaszt vissza, nem késztet távolság tartásra a náciság, nem érzik problémának a velük való közösködést. Vagyis úgy működnek, mint Petrás Mária.

„Ha Petrás Mária elénekelhetne egy csángó népdalt a zsinagógában: máris többet tett az elfogadásért, a közös gyökerek újrafelfedezéséért, mint akárhány antirasszista kampány.” Ezt mondja Schiffer. De mire is gondol? Arra, hogy az antiszemiták mennek majd el a zsinagógába csángó népdalt hallgatni, vagy arra, hogy a zsidóknak használ majd az a csángó népdal minden antirasszista kampánynál többet, hogy ne legyenek már annyira magyarellenes rasszisták? 

(A fénykép forrása: www.muzsikas.hu)

Hozzászólások

TÁNCTÁBOROK 1979-1994

TÁNCTÁBOROK 1979-1994

Vép Szhely Kistelek SzFvár Szekszárd Spatak Debr Bp Szentes Kalocsa
Gödöllő Szarvas HegyhSztJakab/Vadása Velem Nagykálló/Harangod Jászberény

1977 BOKRÉTA-Köln Müller György Ungarnhaus Először Mo-on BOKRÉTA-Szany/Töreki Imre

1978 BOKRÉTA Magyar Házból kitiltva Clubhaus Hidas György/Babocsay I. Strasbourg

1979 júli 15 Vép BOKRÉTA-Köln HANGFELVÉTEL HF RózsaS először Mo-on 1971 óta
júli 16-23 Szhely MMIK Horváth János-GEDI Antal László-TÓNI
júli 23-31 francia tábor/Babocsay Strasb

1980 jún 27-29 Szhely francia tábor/Babocsay GEDI/TÓNI HidasGY
jún 30-júl 2 Kistelek gyerektábor Nagy Albert-BERCI HF
júl 17 Szekszárd/Bogyiszló HidasGy HF júl 19 NyEHáza Folk Fest

júl 19-26 Spatak EYFA/holland Tánctábor nyugatiaknak Pálfi Csaba Tímár Sándor
Lelkes Lajos Novák Ferenc Martin György Pesovár Ernő Debrecen: HEGYALJA EGY
DÉLIBÁB EGY/Jób Árpád HF

1981 júli 21-31 Magyar Világszövetség IV.Néptánc feszt külföldi csop Foltin
Jolán Bartos Gy Bp Dugonics u Judith Magyar/New York Hasznosi Judit
Énekes Lenke Barabássy HidasGy GEDI/TÓNI TörekiI
júl25 Hollókő/Szécsény
júl26 Rimóc
(indul: Jászb I. NEMZETKÖZI TÁNCHÁZ ÉS ZENÉSZ TÁBOR nélkülem)

1982 jún28-júl3 Szentes gyerektábor Nagy Albert-BERCI Karsai Zs Milivoje Deszk
Marosi Júlia Csoóriné Pomáz Folkhétvége balkán HF
júl 2-9 Kalocsa Nemzetk gyerektábor Tóth Ferenc VillányiE HUZAVONAzenek HF
Köln TANZHAUSTREFF CINEGE ungarische Bauernmusik und -Tanzgruppe Köln
(internet Cinege Lui)

1983 jún 28 - júl 1 Velem Táncvezetői C AntalL PesovárE
júl 1-8 Bp Corvin tér Népművelési Int MartinGy PesovárE
júl 20-29 Gödöllő kultház V.NéptáncFeszt M Világszöv Simay Zsuzsa Maróti
Lajos HasznosiJ DudásJuli LázárK BorbélyJ GyöreL MartinGy HorváthJ-GEDI
Hidas Kondora I Varga Z BOKRÉTA Köln AlsóőrBécsPulya Croydon Manchester
Graz Lausenne Strasbourg Tourcing
(Indul I. TÉKA TÁBOR Vadása tó nélkülem)

1984 Júli 10-12 Bp Mester u Táncvez közép HidasGy
júl 17-22 Szarvas gyerektábor Nagy Albert-BERCI
júl 22-31 Vadása tó/Hegyhátszentjakab II.TÉKA TÁBOR HF Lovászi Irén+László
Marion Frädrich Kiss István/Erdély Dezső L Németh Kálmán népr ki-mit-tud
aug 11-12 Köln-Tanzbrunnen TANZHAUSTREFF CINEGE PENDELY/Genf MARBURGER
HULLÓCSILLAG/Bensberg TÉKA PÁRHUZAM ZSURA/BATYU ÚJ SUMMÁS GEREBEN TÁLTOS

1985 júl 31-aug 7 Jászb PappI SzűcsG BallaZ TímárS: Kalotaszegi lassú cs
legényes kalocsai mars székelyföldi dmenti ugrós HalmosB HF

aug 10 Gödöllő Ifjú Mesterek Hagyományőrzők BereczA kocsma HF

aug 12-15 Műegyetem/R M Világszöv VI. NÉPTÁNC FESZT
Szabadkai Népkör/DudásK HUNGÁRIA/Magyar Kálmán/New Jersey
CSÁRDÁS/Tourcing PÖRBÖLY/Canada Csallóköz HF

aug 13 KODÁLY KAMARA EGY múlatás BereczA HF

aug 17 Szeged NagyA-BERCI Székkutas HF

aug 19-20 Bp Margit szig ZsurávszkiJ-ZSURA/Farkas Zoltán-BATYU:
I.MAGYAR NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL HUNGÁRIA/New York FORGATÓS/Francia
PIROSKA/Finn REGRUTA/Csallóköz BOGLYA BOKRÉTA/Canada KULACS/Belgium
BÁNSÁGI/Szabadka Graz Edmonton DUNA/London Manchester Linda/Washington

aug 21-27 Debr Jerikó/Jagelló u Nevelési Közp SallaiS: szatmári
TímárS+Kisjapán: kalotaszegi cs/legényes/forg Falvay Károly szatmári
Állami Misi:k.legényes VargaGy: népszokás/viselet

1986 júl 20-25 Nagykálló IV.TÉKA Kása Béla: Állókép-színház ELTE/Term.véd lap
júl 31-aug 10 Jászb PappI: mezőségi SzűcsG gyimesi BallaZ: Sóvidéki forg
OlsvaiI: regölés/köszöntők TímárS Batyu: kszegi cs feketelaki sűrű leg
Vásárhelyi László Táncmozgalom története
AndrásfalvyB: 7 géniusz földje NyisztraGy: román TÉKA koncert
aug 13-15 Gyoma DezsőL Term.véd tábor Réthy Zsolt

1987 júli 13 Bp Rákóczi út ELTE/Term.véd György Lajos-PIROS
júli 21-25 Velem Táncvez C GEDI/TÓNI rábaközi kapuvári berzencei TímárS:
kalocsai SzabadiM: sióagárdi
júli 28-aug 3 Jászb PappI mezőségi BallaZ nagyecsedi Ág Tibor A magyar népdal
aug3-4 Nagykálló V.TÉKA TÁBOR
aug 5-7 Szhely MMIK GEDI/KISGEDI: ugrós KarsaiZs: Lőrincrévi csárdás pontozó
HidasGy Mezőségi ritka/sűrű
Köln Bürgerhaus Stollwerk Ausstellung Siebenbürgen CINEGE Tanzhaus

1988 júl 21-24 Öntés REFLEX/Győr termvéd tábor Nagy László Kiliti/Cikola víztározó
júl 28-aug 5 Jászb PappI SzűcsG:gyimesi héjsza HájasP: lassú/sebes magyaros
FelföldiL: Táncdialektusok HalmosB
olasz német (Köln, Hamburg, Berlin) holland örmény USA bácskai bánáti 200 táncos 60
zenész Koncert: örmény BAROZDA/svéd Felvidék BOGLYA/Szhely PARENICA/bolgár észt
méhkeréki JÁSZSÁGI EGY aug 6 DUNA-kör Lipták Béla EU

1989 júli 28-aug 5 Jászb PappI somogyi SzűcsG szentbenedeki szegényes/vénes/forg
Felcsíki lassú/sebes magyaros/verb HájasT gyimesi
BarabásB Magyarságkut Int AndrásfalvyB Magyarság-európaiság VUJICSICS EGY
németek(Köln, Hamburg, Berlin) belga, Luxembourg, Vancouver, USA, szlovák, Topolya/Bácska
szerbek
Bp: György Lajos-PIROS Maurer György ITDK Vásárhelyi Judit
FIDESZ Csorba László Dr.Galli Mihály Nagy Péter/ABDA

1990 júli 31-aug 6 Jászb X. Nemzetközi táncház és zenész tábor PappI: Kalotaszegi cs
SzűcsG: szentbenedeki Szabó Szilárd: mezőkölpényi cs korcsos cigánytánc moldvai
KallósZ Koncert: tábor/HalmosB: széki táncrend HF Szabó Viktor zenekara Magyarszovátpatak
holland hegedűs Mezőkölpény Csíkszentdomokos Székelyföld Szentbenedek Gyimes Moldva
Méra/Kalotaszeg Jászsági Egy aug 4 Menettánc (végén: és Csövesek DezsőL NémethK)
Uszodai vitakör: A csángók kiárusítása/kétes források

Ökokiskáté 7 főbűn BME/Zöd Kör Zaja Péter György Lajos-Piros Foltányi Zsuzsa Móra Vera

aug 6-10 Spatak Népfőiskolai Napok Dr. Balázsi Károly/BordásI Dr. Újszászi Kálmán (80)
DobrichI Jávori Ottó csillagász Nagykönyvtár: Szentimrei Mihály Makovecz-művház
aug 9: Hollóháza kerámia
aug 11-12 Bugac nemzetközi ifjú környezetvédő tábor (káosz, lenyúlás)
MUZSIKÁS in Köln bei CINEGE
SEBŐ EGY Konzert in Köln Hans Block HULLÓCSILLAG/Bensberg

1991 júli 21 Szeged NÉPZENEI FESZT VÁLASZÚT/Bp MIDRICA/Kolozsvár HM BOLYAI/Bp PESELJ/KumarovoMacedón
RÓNA/Szabadkai Népkör VASAS/Bp LIPTOK/CSFR HÁROMSZÉK/Sepsziszentgyörgy NAGYIDA/szlovák SZEGED
júl27-aug 4 Jászb XI. TÁBOR SzűcsG maros PappZ kalotaszegi
aug 4 CSÁNGÓ FESZT Antall József/Göncz Árpád menettánc Erősné Krisztina/katalán Debeljacsa/Bánát
aug 4 Bicske Bors Mar i/MaurerGy Fidrich Róbert/Bakonycsernye GALGAFARM VargaG/Orosz Kati
aug 6-9 Magyarlukafa Ökofalutábor Lovas Kata/Lukafa ZajaP FidrichR ErtseyA HegedűsZs FöldiM
gyalog Visnyeszéplakra Gyűrűfű

1992 febr/márc RózsaS: ÉPÍTSÜNK NAPKOLLEKTORT! egyetemi előadáskörút Sopron Győr Pécs Debr
Gödöllő Szeged Bp Szelíd Energia Alapítvány/Pécs
aug 6 Jászb bodrogközi dalok
szept 24 Szhely MMIK Építsünk napkollektort! Szelíd Energia Egyesület tartálykollektor
Niedrigenergiehaus NEH

1993 ápr Pécs/DOZSO ARGE-síkkollektor üzemben
aug 3-6 Jászb Végső Miklós cigánytánc

1994 febr hazatelepültem Köln-Táplán Militär-Mikrobus
júl 14-17 TÉKA tábor Nagykálló tartálykollektor
júl 22-30 GALGAFARM tábor Galgahévíz
aug 1-6 Jászb
aug 13-15 Zselickisfalud MAGYAR HAGYOMÁNY MŰHELY Molnár V József HintalanL BakayK FalvayK

SZÓRAKOZTATÓ IPAROSOK

SZÓRAKOZTATÓ IPAROSOK, NÉPZENÉSZEK

Nemrég láttam egy népzenész fiatalkori fölvételét: mennyi ártatlanság, őszinteség, becsületesség!
És mára mi lett belőle!

Elvesztettük önszórakoztató képességünket; bérénekeseket, bérzenészeket rendelünk meg, ahelyett, hogy magunk énekelnénk, táncolnánk! Ez a nép elfelejtett mulatni!

Ebben az iszonyatos szórakoztató iparban maguk a művészek is tönkremennek, egymást ölik a konkurenciaharcban. Pénzért csinálják, arcukra van írva. Néha látok balkániakat: mulatnak!

A folkloristák külön fejezet, ám itt is érvényes, ami a zöldeknél: előbb embernek kell lenni, aztán zöldnek (népzenésznek, színésznek, írónak).

A "gyűjtők" korrumpálták magukat és forrásaikat. Leitatták a falusiakat, nylon-stúdiókba cipelték, folk-sztárokat csináltak belőlük.

Közben mindent begyűjtöttek, elfogyott az anyag, a "források" visszaénekelték, visszatáncolták a tévében látottakat, rádióban hallottakat.

A kirakodóvásárokra elkezdték sorozatban gyártani a csicsás "népművészeti" termékeket. A folkfesztiválokat ellepte a biznisz és a kommersz.

Egy zenész mondta: Nem szeretek színpadon. Az az igazi, ha táncházban, jókedvünkben muzsikálunk, táncolunk.s

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon