Skip to main content

À la recherche du temps perdu…

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
avagy mi a baj a francia szocialistákkal?

„La vérité est une, l’erreur multiple, ce n’est pas pas hasard si la droite professe le pluralisme.” (Simone de Beauvoir)

A szociáldemokrácia egész Európában komoly válsággal küzd, mely krízis oka meglehetősen egyszerű: úgy tűnik, hogy a progresszív reform (értve ezalatt a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésének politikáját) a kapitalizmus jelenlegi szakaszában nem látszik kivitelezhetőnek. A gondot nemcsak a doktrinális kiüresedés okozza, hanem az esetleges reformpolitikát megvalósíthatóvá tevő eszközök fájó hiánya is: a célok és az eszközök olyan távol kerültek egymástól, mint a szociáldemokráciának a kapitalizmussal való megbékélése óta soha. Ennek értelmében talán nem túlzás egy történelmi korszak végéről beszélnünk.

Franciaországban a baloldal mély strukturális kiüresedése is tetten érhető: hagyományosan a bal­oldal két nagy tradíciónak a megtestesítője volt, a République-nek, a francia értelemben vett republikánus gondolatnak és a társadalmi emancipációnak. A társadalmi, gazdasági, politikai változásokkal a baloldal társadalmi és kulturális (elsősorban mégis a nagy francia forradalomból és a munkásosztályból jövő) forrásai már nem maguktól értetődőek.

A modern szociáldemokrácia progresszív, „egyen­lősítő” reformenergiájának a kapitalizmus jelenlegi viszonyai közötti kimerülése még azokban az országokban is komoly feszültséget okoz, ahol ennek a reformista szociáldemokráciának komoly hagyományai vannak, Franciaországban azonban nem ez a helyzet. A francia Szocialista Párt (Parti Socialiste) egy reformista, de nem szociáldemokrata tradíciójú párt: ennek a klasszikus szociáldemokráciától eltérő tra­dí­ció­­nak a felvázolására teszek írásomban kísérletet.

A nemzetközi szociáldemokrácia történetéből jól ismerhetjük azt a kétarcú jelenséget, mely a polgári demokrácia rendszerében ezeket a pártokat a politikai hatalom gyakorlásához fűzi (még tágabban: magához a rendszerhez való viszony is problematikus). Történelmileg a jelenség okainak keresése egyenesen a „demokratikus szocializmus” gyökeréhez, azaz a szociáldemokrácia identitásának az alapjához vezetnek vissza minket. A szociáldemokrácia a két nagy tizenkilencedik századi ideológiai és politikai eszmeáramlat dinamikájában formálódott: a demokráciáéban és a munkásmozgaloméban. Ezek viszonya természetesen távolról sem volt sosem problémamentes, sőt a liberális „burzsoá” demokrácia lényegi ellentétben áll a munkásmozgalom céljaival. A polgári demokrácia intézményrendszeréhez való viszonyulás kérdésére adott válasz főszabály szerint a rendszerbéli integráció („szociáldemokraták”, „szocialisták”) vagy a bolsevizáció („kommunisták”) képében jelentkezett. Visszakanyarodva szűken vett témánkhoz: így a francia esetben sem maga a probléma felmerülése vagy a választás ténye egyedi, hanem a polgári demokrácia intézményrendszeréhez való adaptálódás módja a speciális. Hogy ezeket a francia specialitásokat jobban szemügyre vegyük, egészen a párt kezdeteihez kell visszamennünk az időben: itt határozódtak meg hosszú távra azok a sajátos módozatok, ahogy a francia PS integ­rálódott a parlamentáris demokrácia politikai rendszerébe.

Az általános választójog és a Köztársaság előidejűsége

A parlamentáris demokráciában egy párt számára a társadalmi többségre való törekvés és az osztálylogika egymást értelemszerűen kizáró stratégiák: az előbbi magában foglalja a bázis határok nélküli bővítésének igényét, míg utóbbi éppen ezzel szemben a partikuláris, az osztály képviseletét jelenti. Ez persze minden szociáldemokrata párt számára megoldandó probléma volt, a különböző megoldási modelleket pedig alapvetően határozta meg a képviseleti demokrácia és a munkásmozgalom duettjének történelmi kronológiája.

A szociáldemokrata történet klasszikus esetében (ilyen természetesen mindenekelőtt a német, de egyébként a magyar is) a politikai demokráciáért vívott küzdelem párhuzamosan zajlik le a munkásmozgalom szociális harcaival (még Angliában is ez a helyzet a chartista mozgalommal és a trade-unionizmussal, csak éppen fél évszázaddal a kontinens előtt). Ez azzal jár együtt, hogy egyfajta párhuzamosság, sőt erős kölcsönös függés alakul ki a politikai és a szociális küzdelem között: a szocializmusért folyó harc nem válik el a demokráciáért vívott küzdelemtől (és vice versa). Franciaországban teljesen más volt a helyzet: az általános választójog, a demokrácia intézményesülése (1793, illetve 1848) jóval megelőzte egy valamiféle szociáldemokrata kultúra kialakulását, de egyébként magának az ipari forradalomnak (így az ipari munkásosztálynak) a kibontakozását is. A francia szocialisták nem voltak, mert nem lehettek a demokrácia kivívásának élharcosai, így értelemszerűen azonnal jóval fogékonyabbak voltak annak kritikájára, mint azok a pártok, melyek évtizedeken keresztül ezért küzdöttek. Franciaországban a „szociális kérdés” már a parlamentarizmus kialakulása után kezdte el dominálni a munkásosztály kollektív öntudatát: innen az a jelenség, hogy itt már kevéssé hittek abban, hogy ez a rendszer képes megoldani a munkások szociális problémáit. Míg Németországban a lassalle-iánus „szociális népállam” és más illúziók sokáig uralták a munkásmozgalmat, addig Franciaországban a szocialista mozgalom egyidős a parlamentáris demokráciában való csalódással, kiábrándultsággal. Míg a kontinens más szociáldemokráciái hihettek abban, hogy a parlamentáris demokrácia elvezet a szocializmushoz (éppen azért, mivel nem volt országukban demokrácia), addig a franciák számára egyértelmű, mert tapasztalt volt, hogy ez illúzió: számukra az általános választójog már korántsem volt ebből a szempontból önérték.

Hasonló a helyzet a Köztársasághoz, a republikanizmushoz való viszonyban is: a francia szocialisták ezeregy tekintetben ennek az eszmeáramlatnak a részei, azonban korántsem mondható, hogy itt egyedülálló vagy akárcsak domináns szerepben lennének. Márpedig Franciaországban a „culture républicaine” nem egyszerűen egy államformához való viszonyt jelent, hanem egy eszmerendszert, egy politikai dinamikát, vagy még egyértelműbben: egy világmagya­rázatot, mely egyébként a legfontosabb politikai választóvonalat is jelentette. A munkásmozgalom kialakulásáig ez választotta el egymástól a bal- és jobboldalt. Ekkor vált sürgetővé a szocialisták számára annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy vajon a munkásmozgalommal felül kell-e írni ezt a törésvonalat, szembeállítva a munkásosztály pártjait a burzsoázia pártjaival? A kérdésre természetesen a mozgalom balszárnya más válaszokat adott, mint a jobbszárny, mint ahogy maga a proletariátus is ingadozott a társadalomból való „kivonulás” (Proudhon) és „a Köztársaság védelme” között, a helyzet pedig csak még bonyolultabbá vált a lassan beinduló állami szociálpolitika, a helyi szocialista választási sikerek, a Dreyfus-ügy stb. miatt. Mindenesetre a párt minden irányzata alapvető jelentőségűnek tartotta a szocialista identitás megőrzését, azaz annak elkerülését, hogy a párt felolvadjon a republikánus táborban, ezt azonban csak – a gyakorlatnak egyre inkább ellentmondóan – a szocialista doktrínához való intranzigens ragaszkodás garantálhatta. Mint látni fogjuk, más körülmények is ennek a jelenségnek a kialakulásához vezettek.

Késői iparosodás, széttagolt mozgalom

A születő francia politikai munkásmozgalom nagyfokú heterogenitását, széttagoltságát több ok is magyarázta. Egyrészt az indusztrializáció lassabb ritmusának következménye egy (életmódban, képzettségben, bérben, körülményekben stb.) végtelenül sokszínű munkásosztály lett, másrészt maga a francia premarxista szocializmus is rendkívül sokszínű, melyet még tovább tarkítanak a szintén szerteágazó forradalmi hagyományok. Persze fontos körülmény volt az is, hogy a francia munkásmozgalom már a demokrácia keretei között született, így nem volt oly politikai represszió (mint a kontinensen majd mindenütt!), mely az egységesedés felé lökte volna a francia szocialistákat.

A XIX. század elején Franciaország a világ második ipari hatalma volt, 1870-re azonban a népességre vetített ipari dolgozók számát tekintve már Svájc és Belgium (nem beszélve az Egyesült Államokról vagy Németországról) is maga mögé utasította Franciaországot. Ráadásul az ipar szerkezete is eltérő volt: felülreprezentáltak voltak az olyan tradicionális (illetve tipikusan kézműves szervezetben űzött, „artisanat”) iparágak, mint a ruha- vagy az építőipar, de még a textil- vagy a gépipar is kis-, illetve középüzemi szervezetben működött. Még 1900-ban is átlagosan egy francia „gyárban” négy munkásra jutott egy tulajdonos, az üzemek 90 százaléka pedig 10 munkásnál kevesebbet foglalkoztatott. A különböző fogyasztási ipa­r­ágak jelentős túlsúlya érvényesült a nagyipari keretek között működő bázis-iparágak felett. Az ipari koncentráció is ezekben az új iparágakban ér el jelentős szintet, míg a tradicionális iparágakban a műhelyek maradtak az egyeduralkodók. Ez az ipari szerkezet természetesen a munkásosztály struktúráján is nyomot hagyott.

Valójában természetesen nem is egyszerűen az indusztrializáció kiterjedése okozza a francia helyzet egyediségét, hanem kibontakozásának, lezajlásának ritmusa: az ugrásszerű angol vagy még inkább német iparosodáshoz képest a francia jóval lassabb lefolyású volt. A francia klasszikus munkásosztály megszületése egy jó fél évszázados folyamat terméke volt, mely sokkal kevésbé radikális hirtelenséggel alakította át a munkások szociális körülményeit (és ami persze még fontosabb, mentális berendezkedésüket), de egyébként életterüket, a nagyvárost is. Franciaországban a faubourgok sosem alakultak át valamiféle cotton townokká vagy Ruhr-vidékké. A klasszikus szociáldemokrata munkásöntudat egyfajta monoindusztriális iparosodás terméke: iparvárosoké, melyekben kizárólagosan munkások élnek, akik jórészt ugyanabban az iparágban, gyakran lényegében ugyanabban a gyárban dolgoznak, ugyannak a szakszervezetnek, pártnak tagjai és így tovább. Franciaországban semmi ilyesmiről nem volt szó az SFIO,1 a francia szocialista párt születésének idején (1905). Proudhonnak bel et bien igaza volt, mikor, hangsúlyosan többes számban, francia munkásosztályokról beszélt (igen távolt állt egymástól minden – gazdasági, szociális, mentális – tekintetben egy északi textilipari gyármunkás és mondjuk egy Faubourg Saint-Denis-i cipész), a francia helyzet merőben különbözött nemcsak a burzsoák absztrakt jogaiban egyenlő citoyenekre alapozott társadalomképétől, de a „munkásosztály angliai helyzetétől” is.

Nem véletlen, hogy a társadalmi helyzet változatosságának, a Marxot jóval megelőző teoretikus koncepcióknak – a francia kommunizmus születése nem 1848-ra (Kommunista Kiáltvány), hanem 1796-ra (a Babeuf-féle Egyenlők Kiáltványa) tehető – a következménye egy példátlanul széttagolt politikai mozgalom lett. Ezért nagyon röviden szólnunk kell itt azokról a politikai eszmeáramlatokról és szervezetekről, melyekből a XX. század elején, jellemzően nagyon későn, megszületett a szocialista párt (SFIO).

A képet csak illendőségből, nem a jelentőségük miatt kezdjük a francia „marxistákkal”. Mint ismeretes, a II. Internacionálé domináns szociáldemokrata ideológiája az 1890-es évektől az ún. ortodox marxizmus volt, azaz a szocialista mozgalomnak egy egal­i­tárius és „hivatásrendi” mozgalommá szűkítése. Rá­adásul a korabeli francia Marx-recepció ekkor a legudvariasabban szólva is meglehetősen gyenge volt: lényegében a Kiáltványon és a Franciaországot érintő politikai műveken kívül Marx teoretikus művei tökéletesen ismeretlenek voltak. A franciák a forradalmi marxizmusból sokkal inkább értették a forradalmat, mint a marxizmust. Tulajdonképpen néhány leegyszerűsített dogmává foglalták össze azt, azonban ezt hallatlan fölényes és intoleráns propagandává alakították, amelyet az egyetlen tudományos szocializmus tudósaiként képviseltek. Jellemző, hogy a kor egyetlen valamennyire elismert francia marxista teoretikusáról (Marx vejéről, Paul Lafargue-ről) szól az ezerszer idézett Marx-kiszólás: „Mikor Lafargue-ot hallgatom, egy dologban vagyok biztos, hogy én nem vagyok marxista.” Hozzátehetjük, hogy még Lafargue az egyetlen, aki komolyan foglalkozott a marxizmussal. A néhány sémára leegyszerűsített dogmatizmust képviselő, Jules Guesde által vezetett francia „marxista” párt, az 1879-ben megalakult POF (Parti Ouvrier Français) az első valódi francia munkáspárt volt, a guesde-isták pedig mindvégig megőrizték szakszervezeti bázisukat elsősorban az észak-franciaországi textiliparban.2

A Kommün után többnyire emigrációban levő blanquisták 1881-ben szerveződnek újra CRC (Comité Révolutionnaire Central) néven, Blanqui halála után Eduard Vaillant vezetésével. Vaillant a forradalmi, felkelő szektából (a híres „blanquizmus”) egy nyitott párttá alakította a mozgalmat, mely egyre inkább elfogadta a legális eszközöket. A blanquisták lényeges kérdésekben különböztek a guesde-istáktól, számukra ugyanis maga a teória nem sokat jelentett, a blanquista doktrínát néhány fogalomban össze lehet foglalni: közvetlen demokrácia, ateizmus, a Kommün és más forradalmi hagyományok, internacionalizmus, osztályharc, forradalmiság. A blanquisták a teoretikus vitákra úgy tekintettek, mint a munkásmozgalom megosztottságának legfőbb okára: a blanquizmus nagyon is gyakorlati jellegű mozgalom volt (mely a Kommün után már nem merült ki a „puccsizmusban”), jóval kevésbé doktriner, mint a guesde-izmus.

Az 1879-es marseille-i munkáskongresszuson megalakult POF-ból szakadt ki Pierre Brousse vezetésével 1882-ben a reformista szárny, a korabeli elnevezéssel a posszibilisták vagy brousse-isták. A posszibilisták elképzelései szerint a kapitalizmus elkerülhetetlenül monopóliumokhoz vezet, mely maga után fogja vonni az állam szerepének (egyszerűen a közhatalom védelmének) növekedését. Ebben a folyamatban a kapitalista fejlődés végpontja a services publics-re (az önkormányzati kollektív tulajdonra) alapozott rendszer. A posszibilisták ezt a fejlődést békésnek és demokratikus úton végigjárhatónak gondolták, ez az elképzelés kiegészült a decentralizáció, a föderalizmus lelkes támogatásával.

A Jean Allemane vezette forradalmi szárny 1890-ben vált ki a posszibilisták pártjából, és alakította meg a POSR (Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire) nevű munkáspártot. Az allemane-isták leginkább a blanquistákkal mutattak hasonlóságot, abban az értelemben, hogy ők is a forradalmi hagyományok olvasztótégelyét alkották. A párt három alapdokumentumának a Babeuf-féle Manifeste des Égaux-t (az Egyenlők Kiáltványát), a Kommunista Kiáltványt és az I. Internacionálé Alapítólevelét tartották. A blanquistákhoz hasonlóan az allemane-isták is meglehetősen bizalmatlanok voltak a különböző teóriákkal szemben, inkább a mozgalom spontaneitásában hittek. Átvették a posszibilistáktól a föderalizmus igénylését és a „services publics”-re ala­pozott programot, azonban annak forradalmi vál­tozatát képviselték. Közös pont volt még a blanquistákkal, hogy az allemane-isták is anti-parlamen­ta­riá­nusok voltak, az anarchizmushoz a végcél tekin­tetében igen közel álltak: számukra az államot a forradalom után felváltja a seule administration des choses (a dolgok egyszerű irányítása, vö. Prou­dhon). Az allemane-isták két eredetiséggel gazdagították a francia munkásmozgalmat: az egyik a hangsúlyos ouvrierizmus volt, a másik pedig a szakszervezeteknek tulajdonított primátus az osztályharcban. Először az allemane-isták propagálták a politikai erők közül az általános sztrájk eszméjét, „mint az egyedüli lehetséges eszközt a gazdasági rendszer átalakítására, mely elvezet az emberiség jólétéhez”.

A későbbi SFIO-t konstruáló ötödik, igen diffúz áramlat, az ún. független szocialisták csoportja számarányánál jóval nagyobb befolyással bírt a korban. Jóllehet a parlamentáris politikatörténetre koncentráló történettudomány miatt olvasóinknak némiképp torzító képe lehet a különböző történelmi figurák jelentőségéről, mégis tény, hogy a francia szocializmust jellemző, jelentős személyiségek alkották ezt a csoportot (Millerand, Viviani, Jaurès, Briand). A független szocialisták alkották a parlamenti szocialista frakció abszolút többségét, de lényegében monopolhelyzetben voltak az önkormányzati szocialista napilapok területén is (a legnagyobb országos szocialista lap természetesen a szakszervezet La Vie Ouvrière című lapja volt). Ezek a független szocialista képviselők, új­ságírók egy reformista eklektizmust képviseltek a politikai eszmék terén.

A II. Internacionálé 1904-es amszterdami kongresszusa hozza meg a változást, azzal, hogy a tagjait, elsősorban mindenekelőtt a franciákat, egységes munkáspártok szervezésére szólította fel. Ez Franciaországban 1905-ben történik meg, ekkor jön létre a Section Française de l’International Ouvrière (SFIO). Az alakuló kongresszus az Internacionálé kívánalmainak megfelelően egy forradalmi programot fogadott el, azonban a forradalmárok győzelme csak tiszavirág-életű volt. Az 1908-as toulouse-i kongresszus is egy Jaurès által létrehozott ügyes kompromisszum eredményeképpen szavakban minden forradalmi szárnynak az elképzelését beépítette a párt programjába (szólt a politikai hatalom meghódításáról, a felkelésről és az általános sztrájkról is), azonban a jaurèsi koncepciónak megfelelően ezeket nem ítélte időszerűnek, és egy nagyon is reformista azonnali programot dolgozott ki.

Természetesen nem is ez a nem kevés, legalábbis külföldinek érthetetlen, történészi pátosszal kezelt fogalommal, a „synthèse jauressiènne”-nel volt a gond (hiszen ez a „kettős beszéd” minden korabeli szociáldemokrata pártra jellemző volt), hanem hogy hiányzott alóla a mankó: a munkásmozgalom pártja. Párt volt, csak a munkásmozgalom hiányzott mögüle.

A hiányzó szociáldemokrata modell

Az egész kontinens legfontosabb pártjáról, a német SPD-ről mintázhatjuk meg a szociáldemokrata párt és a társadalom kapcsolatának modelljét. Egy milliós tagságú pártot, amely szoros szimbiózisban él a szakszervezeti mozgalommal (Németországban a szakszervezet teljesen a pártnak alávetett helyzetben van, Angliában éppen fordítva), de ami lényegesebb, egy valódi szocialista ellentársadalom képét rajzolhatjuk fel, mely munkástagjainak egész szocializációjában, az óvodáktól a sajtón át a dalegyletig alapvető szerepet játszik. A párt éppen ezen szerepének következtében – ha csak távlatosan is, de a történelemben előrehaladva egyre valószínűbben – komolyan esélyes egy-egy választás megnyerésére, azaz a kormányzati szerepre.

Franciaországban ennek nyomát sem látjuk: a francia SFIO-nak az első világháború előestéjén 93 000 tagja volt (miközben a németnek több mint egymillió), ugyanekkor a párt a szavazatok 17 százalékát szerezte meg (durván annyi választója volt, mint a németnek tagja…), amely kétségkívül előrelépés volt, azonban igen távol volt azoktól a reményektől, hogy a szo­cializ­must valaha parlamenti úton lehessen „bevezetni” Franciaországban (amely Németországban nem tűnt lehetetlennek). A jelenség magyarázata a párt és a szakszervezet a szocdem modelltől teljesen eltérő viszonyában rejlik: Franciaországban a párt és a nagy szakszervezeti szövetség nem egymással komplementer, hanem konkurens viszonyban állt.

A francia helyzet specifikuma az a paradoxon, hogy míg a munkásosztály Franciaországban a forradalmak révén már a XIX. század közepére integrálódott politikailag (még a polgárháborús Kommünnek is az egyik cementje az volt, hogy a francia munkásnak igenis „volt hazája”), azonban teljes szociális kizártsággal találkozott. A francia munkások az itt valóban létező forradalmi burzsoáziával szövetségben vívták meg forradalmaikat (három ízben is 1789 és 1848 között), mely mélyreható következményekkel járt: a baloldali egység, azaz a szövetség a baloldali értelmiségiekkel és az általuk befolyásolt progresszista kispolgársággal a baloldal alapvető konstruáló tényezőjévé vált (l. Népfront, a „Közös Program” 1972-ben stb.). Ez kétségkívül a kontinensen sokáig példátlan politikai hatalmat adott a munkásosztály kezébe (például a német proletariátus valódi politikai integrációja lényegében csak 1945 után történt meg), azonban mindez a szociális marginalizációval3 járt együtt. A proletár mint citoyen minden volt, mint termelő semmi.

Franciaországban nem kellett hozzá a szociáldemokrácia, hogy (mint azt Tamás Gáspár Miklós oly szépen mondja) a „szubaltern népességet: a munkásosztályt, ezt a társadalomban alávetett csoportot be­emeljék a társadalomba, politikai, hatalmi és kulturális ténye­zővé tegyék”.4 A munkásosztályt 1789, 1793, 1830 és 1848 tette politikai, hatalmi és kulturális tényezővé, hogy gazdasági, szociális tényezővé váljon, ahhoz pedig nem pártra, hanem szakszervezetre volt szükség.

A szindikalizmus ideológiája és gyakorlata tulajdonképpen ezt a hiátust, a proletariátus szociális marginalizációját fordította át erénnyé, azaz a munkások – politikától, politikusoktól független – autonóm szerveződésének propagálásává. Ennek itt számunkra az a jelentősége, hogy innen ered az a más országokban oly kevéssé jellemző jelenség, hogy a szakszervezeti mozgalom és a szociáldemokrácia egymástól függetlenül, sőt egymással konkurálva működik.5

Ezt az alapvető körülményt, azaz a párt gyenge munkáspártjellegét,6 csak fokozta a két világháború között egy valódi munkáspárt, a Francia Kommunista Párt létrejötte, és az a tény, hogy az SFIO lassan átvette a déli országrészben („a vörös Midi”) a Radikális Párt bázisát a republikánus táborban, mely értelemszerűen nem munkásjellegű bázis volt. Majd az egészre feltette a koronát a második világháború után a minden szocdem pártra jellemző néppártosodás, amely Franciaországban – mivel volt par evidence munkáspárt, a kommunista párt – leginkább azt jelentette, hogy a párt eddig főleg tanárokat, republikánus attitűdű kisegzisztenciákat tömörítő bázisa kiegészült a középosztály más elemeivel (mindenekelőtt a fehérgalléros állami alkalmazottakkal).

Lényegében Franciaországban a klasszikus szociáldemokrácia modelljének minden eleme hiányzott, ráadásul az elkésett ipari forradalom és ebből következően a munkásosztály heterogenitása megakadályozta egy szocialista ellentársadalom létrejöttét is. Ennek egyébként az is a következménye lett, hogy szemben a klasszikus modellel, a francia párt nehezebben adaptálódott a parlamentáris demokrácia rendszeréhez, hiszen egyszerűen nem volt magától értetődő, hogy ez a párt „a munkáspárt” (azaz a munkásosztály szószólója a parlamentben).

Bizalmatlanság a hatalomgyakorlással szemben, a doktrína súlya

A francia szocialista pártot sok tekintetben még napjainkban is a fentebb vázolt modellből következő két legfontosabb következmény jellemzi: egyrészt egy alapvető bizalmatlanság (illetve a hatalomban megélt tapasztalatok miatt egyfajta melankólia) a tőkés rendszerben történő politikai hatalomgyakorlás iránt, másrészről pedig a leggyakorlatiasabb politikai kérdéseket illetően is a teória korunkban példátlan súlya.

Egy olyan pártban, melynek története során a valódi identitása éppúgy kérdéses volt (hiszen mint fentebb hosszan fejtegettük, nem létezett a szociáldemokráciára oly jellemző egyértelmű megfelelés munkásosztály és pártja között), mint egysége. A nagy nehezen megtalált ideológiai szintézisekhez való ragaszkodás lényegében az egyetlen eszköz volt a párt egyben tartására. Egyébként azt is láthatjuk, hogy egy miliőben, ahol minden politikus teoretikus is (a francia szocialista politikusok napjainkban is ontják a döntő többségében távolról sem eredeti, nem is túl érdekes, de mégis teoretikus igénnyel is fellépő könyveket), a szűken vett politikai teoretikusok mily keveset számítanak,7 és persze másrészről a filozófusok milyen sokat.

A doktrínához való görcsös ragaszkodás, a folyamatos ideológiai kettős beszéd oka éppen a párt és választói bázisa szociológiai összetétele (nem munkás jellege) volt. Sok területen az indusztrializáció lassabb, tökéletlenebb lefolyása, illetve a republikanizmus eszmerendszerének súlya miatt a „munkáskérdés” egyszerűen nem volt a legjelentősebb probléma. Mindez persze nemcsak a teória súlyán, hanem tartalmán is nyomott hagyott.

Maga a teória fő váza is a párt „kettős kötődését” mutatja: a marxista osztályszemlélet és a valamiféle szociális republikanizmus érdekes elegyében a hangsúlyeltolódások jól mutatják a párt ideológiai moz­gásait. Csak egy példával élve, szimptomatikus volt, amikor a párt hatvanas-hetvenes években „ortodox marxista” áramlata, a CERES-csoport a nyolcvanas évekre valamiféle baloldali, etatikus, „jakobinus” republikanizmussá alakult át (ők a francia politikai szótárban a baloldali „szuverenisták”). Mára a PS-ből kivált szuverenista párt nem véletlenül jóval közelebb érzi magához a mindig is erősen nacionalista, mára lényegében egy jóléti szociáldemokrata párttá szelídült kommunistákat, mint a szocialistákat.

Ebben a francia szocialista párti szocializmusképben a társadalom érdekes kettős reprezentációja jelentkezett sokáig, melyben keveredett egymással a marxista és a republikánus olvasat: a proletariátus mint új Harmadik (vagy Negyedik) Rend, a burzsoázia szerepének megfeleltetése az ancien régime arisztokráciájának stb. A két olvasat persze leginkább egymásba csúszott, és ezekkel a párhuzamokkal lehetővé vált a munkásosztály azonosítása a néppel, vagy éppen az ipari forradalom és a nagy francia forradalom párba állítása.8

Egy municipális párt

A párt társadalomban való meggyökereződése nem a klasszikus úton, azaz a szakszervezeteken és más munkásszervezeteken keresztül történt, hanem a helyi politikában. Az önkormányzatok váltak a francia szocializmus alapvető strukturáló tényezőjévé. Ez igen jól hangzik, azonban a valóság kevésbé szívderítő: a párt hagyományosan teljesen decentralizált struktúrája csak elősegítette a helyi bárók, klánok kialakulását (melyek többé-kevésbé az országos po­litikától teljesen függetlenül működtek). Ez a mu­ni­cipális szociáldemokrata modell kicsiben létrehozta egy-egy helyi szocialista ellentársadalom csíráját, azonban teljesen a helyi képviselő, polgármester irányítása alatt, másrészt pedig teljesen a (helyi) állam függésében. A történelmi hagyományok erejét mu­tatja, hogy míg 1925-ben a párt 110 000 tagjából 14 000 volt önkormányzati alkalmazott, addig ma­napság az aktív 130-140 000 tagból majd 40 000 dolgozik az adminisztrációban…

Ennek gyökereit szintén a történelemben kell keresnünk: már az 1905-ben megalakult SFIO is egy igen decentralizált párt volt, hiszen az őt alkotó irányzatok féltékenyen őrizték függetlenségüket. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a párt – éppen a parlamentarizmus „derivációjától” való félelmében – kizárta a parlamenti képviselőket a párt vezető testületeiből, amellyel persze éppen az ellenkező hatást érte el: képviselői példátlan önállóságot élveztek. Az 1920-as tours-i kongresszus9 valósággal kiürítette a pártot: nemcsak a taglétszám csökkent hatodára, hanem a pártból egész régiók távoztak, mint ahogy ekkor lett kommunistává a párt még Jaurès alapította országos napilapja, a L’Humanité is. Az SFIO a túlélését egyedül a városi önkormányzatokban és a parlamenti frakcióban (a tagsággal ellentétben a frakció döntő többsége szocialista maradt) megőrzött pozícióinak köszönhette. Nem véletlen, hogy ezek, egy a szociáldemokráciára másutt oly jellemző tömeges munkástagság hiányában, oly nagy önállóságot élvezhettek és élveznek napjainkig (noha persze közben másutt is eltűnt ez a munkásság, az erre épülő centralizált párt azonban nem).

Elmaradt megújulások

Az 1920-as tours-i kongresszus, az egységes munkáspárt kettészakadása és a Francia Kommunista Párt megalakulása után a szocialista párt vitathatatlan vezére, Léon Blum azt a stratégiát választotta, hogy a kommunisták bolsevizmusára mint az „orosz barbárság” megnyilvánulási formájára tette a hangsúlyt, azzal érvelve, hogy a forradalom iránti elkötelezettségben nincs különbség a két párt között. A szocialisták számára pedig kidolgozta az ismert kétlépcsős (a hatalom gyakorlása és megragadása között különbséget tevő)10 modelljét. Ez kiegészült azzal, hogy szemben a német vagy az angol párttal, az SFIO a Népfrontig nem lépett be „burzsoá kormányokba”, noha konkrét gyakorlati programja (1924 és 1928 között a párt támogatta a radikálisok kormányzását, ez volt az ún. Bloc de Gauche) lényegében nem lépett túl az európai testvérpártok elképzelésein és néholi gyakorlatán. A politikai demokrácia szélesítése (női választójog, arányos választási rendszer, a korporatív szenátus megszüntetése), államosítások, illetve a munkahelyi, szociális törvénykezés elfogadása lényegében a már említett „jaurèsi szintézishez” képest nem sok újat jelentettek. Mint ahogy a Blum-féle kétlépcsős modellnek is ugyanaz volt a funkciója: azaz a párt egységének fenntartása (Jaurès idejében a párt ezerfelé húzó irányza­taival szemben, Blumnál a kommunista, forradalmi konkurencia miatt), és az ideológia révén a párt végcéljának és a nagyon is reformista politikai gyakorla­tának összeegyeztetése. Ma is jellemző a szocialista pártra az ebből a tradícióból érkező paradox jelenség: noha a szocialisták vég nélküli elvi vitákat tudnak folytatni, de ez valójában doktrinális érdektelenséget takar, hiszen a politikai következtetések levonása (mely értelmet adna az egésznek) rendszerint elmarad. Marad a föld felett lebegő, absztrakt doktrína és az éppen ezért minden doktrinális elképzelést nélkülöző politikai gyakorlat.

Ezt a valósággal egyre távolabbi kapcsolatban levő kettős beszédet már a harmincas években érték a párt baloldaláról is kritikák (elsősorban Marceau Pivert Bataille Socialiste című lapját és csoportját érdemes ismernünk a korból), a kor tendenciája az állam szerepének felértékelődésével párhuzamosan mégis inkább a szociáldemokrata reformizmus volt. Franciaországban azonban a marxizmuson túllépő,11 a vegyes gazdaságot, az osztály-együttműködést propagáló Henri de Man vagy a korban divatos planisme-t (kapitalista tervgazdaságot) teorizáló Jules Moch gondolatai semmilyen visszhangot nem váltottak ki a pártban. Blum ragaszkodott a francia szocializmus kivételes helyzetének feltételezéséhez, amelynek egyetlen alapja az volt, hogy a párt nem lépett be burzsoá kormányokba. Jellemzően az 1914 után reformista irányba forduló legnagyobb szakszervezeti konföderáció, a CGT12 köreiben jóval nagyobb fogékonyság volt ezekre a gondolatokra.

A párt a Népfront idején is úgy lépett kormányra, hogy a gyakorlati teendőket illetően nem rendelkezett kiforrott elképzelésekkel, nem kevéssé ez is az oka volt annak, hogy a Radikális Párt csatlakozása után meghirdetett Népfront-program valójában még a szocialisták programjától is jobbra állt. A kommunisták – akik be sem léptek a kormányba, csak kívülről támogatták azt – lényegében az egész Népfrontot eleve, és persze erős szovjet „sugallatra”, egy liberális demokráciát, azaz a Szovjetunió szövetségesét megvédő antifasiszta összefogásként értelmezték, ahol tehát fel sem merülhet egy azon túlmutató rendszer lehetősége. Noha a Népfront hatása óriási volt, hiszen ez tette nagy párttá a Francia Kommunista Pártot, tette kommunista többségűvé az újraegyesülő CGT-t, és ez adta meg a lehetőséget az SFIO-nak, hogy valódi országos párttá váljon azzal, hogy a Loire-tól délre eső területeken elhódította a radikálisok baloldali republikánus táborát, de ez inkább lélektani értelemben13 értendő, a valódi, strukturális reformok elmaradtak. A radikálisok ezt nem akarták (a republikánus kisegzisztenciák pártjának legbaloldalibb – a korban valóban igen progresszív – követelése a jövedelemarányos adórendszer volt), a kommunisták nem foglalkoztak ezzel, a szocialisták meg nem nagyon tudták, mit is kellene tenni. A Népfront gyors bukása igazolta, hogy a doktrinális érdektelenség oda vezetett, hogy a hatalmat sem megragadni, sem gyakorolni nem sikerült.14

A második világháború utáni szociáldemokrata megújulás (a kialakuló néppárti stratégia, a tulajdon­viszonyok helyett az „irányítás” kérdésének hangsúlyozása a termelésben, a tőkés tervgazdaság európai modellje – szóval a Bad Godesbergben kodifikált modern szociáldemokrácia) jórészt érintetlenül hagyta az SFIO ideológiáját. Az ekkor Guy Mollet által vezetett párt egyszerre tartotta fenn „forradalmi elkötelezettségét”, és merült bele a IV. Köztársaság parlamentáris kamarillapolitikájába (igen gyakran kormányon, Mollet miniszterelnök is volt, éppen az igen rosszul sikerült szuezi kaland idején). A korban a két fontos baloldali reformprogram, a modern szociáldemokráciához igen közel álló ún. mendèsisme (azaz a Pierre Mendès-France körül tömörülő fiatal technokraták, liberális baloldaliak és baloldali katolikus aktivisták és szindikalisták köre) és a kommunista párt által propagált állami tervgazdaság volt, a szocialisták egyre vesztve politikai befolyásukból valójában a kommunistákkal és a gaulle-istákkal szemben álló polgári pártok egyike voltak csupán.

A pártot minden bizonnyal megmentő megújulás a lehető legváratlanabb helyről, az új baloldalról, és (az előzőnek is ellentmondóan) a legváratlanabb személytől, a még csak nem is szocialista François Mitterrand-tól érkezett. Mellesleg 1968 teljes vereségét mutatja, hogy az új baloldalból érkező megújulás haszonélvezője éppen az a párt és az a személy volt, amelynek és akinek 1968 valójában igazi „annus horribilis” lehetett.

A párt élére (a párton kívülről!) 1971-ben megérkező Mitterrand – miközben, ha nem is vált szocialistává, de „megtanult szocialistául beszélni”, ahogy Mollet mondta róla – lényegében instrumentalizálta a pártot az V. Köztársaság politikai rendszerében kulcsfontosságú köztársasági elnöki poszt megszerzése érdekében. A párt áramlataira hagyva a doktrinális kérdéseket, legtöbbször azokat egymás ellen kijátszva prezidenciálta a pártot, és a nagy cél, a hatalom meghódítása (ne felejtsük el, hogy a párt 1958 óta nem volt kormányon) szolgálatába állította. Mitterrand visszafordította a pártot a IV. Köztársaság, majd az új rezsim alatti anti-gaulle-ista és antikommunista centrumpolitikájától, ami természetesen csak úgy volt lehetséges, ha „nem akarja visszacsinálni Tours-t”, azaz a doktrinális egység helyett csak egyszerű választási együttműködésre törekszik a kommunistákkal.15 Ezt valósította meg végül az 1972-ben elfogadott Közös Program,16 melyet ugyan a kommunisták 1977-ben felmondtak, de mégis ez a baloldali egység hozta el a győzelmet 1981-ben.

Azonban ezek csak hatalomtechnikai lépések voltak, a párt valódi megújulását az 1974-ben csatlakozó újbaloldali politikai és szakszervezeti csoportok belépése hozta magával (a második legnagyobb konföderáció, a ’68-ban komoly szerepet játszó, „önigazgatásos”, „munkástulajdonos” ekkorra már megszelídült CFDT-vezérkar csatlakozott a párthoz). Ez az ún. második baloldal (az első baloldal a domináns, „jakobinus”, államelvű szárny) az újbaloldal önigazgató szocializmuselképzeléséből érkezett. Nagyon erős szakszervezeti és mozgalmi gyökerekkel rendelkezett, amely a kapitalizmussal megbékélve egyfajta együttdöntésen, munkásrészvételen alapuló, a tulajdonviszonyokat nem érintő vállalati demokráciát és persze életmód-forradalmat hirdetett.17 Ez az elsősorban Michel Rocard fémjelezte második baloldal (vagy ellenségeik szerint: az „amerikai baloldal”) valójában nem állt messze a kor szociáldemokrata főáramától, ha a párt kétségtelen hetvenes évekbeli megújulásáról beszélünk, akkor elsősorban rájuk kell gondolnunk.

A Mitterrand-féle egység tulajdonképpen ezeket az elképzeléseket egyesítette az ortodox marxista, államelvű (ennek volt a legfontosabb képviselője a már említett CERES-csoport) programjával, melynek a végeredménye egy valódi, önálló francia szocializmusmodell megteremtése lett, mely egyesítette egymással az államosítás, a munkásirányítás és a piacgazdaság elveit (legalábbis elméletben). Ma már ez talán hihetetlennek tűnik, de a nyolcvanas évek elején a párt programja a szó szoros értelmében szocialista program volt, a híres formula szerint a párt célja „az egyik rendszer felváltása egy másikkal”, azaz a demokratikus tervezésen, a munkástulajdonon, de a piaci koordináción is alapuló ún. önigazgatásos szocializmus modellje volt.

Maga a pártszervezet is megújult a csatlakozó, az újbaloldal szervezeti kultúrájából érkező militáns tömegekkel, akiknek politikai stílusa és elképzelései egyre vonzóbbá váltak a feltörekvő középosztály számára is. A nagy, megható 1981-es győzelmet18 végül ez a szövetségi politika hozta el: a már erősebb szocialisták hozták a többségbe a nyitott, „’68-as”, főként állami alkalmazott középosztályt, míg a kommunisták a klasszikus kékgalléros munkásokat.

A példátlan lelkesedést hozó választási győzelem (Mitterrand megnyerte az elnökválasztást, majd két hónappal később a szocialisták abszolút többséget szereztek a Nemzetgyűlésben, noha végül koalíciós kormány alakult, négy, kevésbé jelentős tárcát birtokló kommunista részvételével) és a felálló, a párt nagy baloldali öregje által vezetett Pierre Mauroy-kormány ambíciója az volt, hogy új korszakot hoz a nemzetközi szociáldemokrácia történetébe. A párt a korban már hihetetlennek tűnő baloldali reformpolitikát hirdetett meg, úgy tűnt, hogy valóban a francia szocialisták lehetnek az európai szocializmus avantgárdja.

A Franciaországot alapvetően megrengető re­­formprogram egyszerre jelentett szociális intéz­­­ke­dé­seket (10 százalékos minimálbér-, 25 százalékos családipótlék-, 20 százalékos nyugdíjemelést), a kulcs­­­ágazatok, bankok, autógyárak államosítását (de még ezzel is csak a GDP 11 százalékáról 17 százalékára emelkedett az állami tulajdonú cégek részesedése a termelésben), a kulturális hozzáférés demokratizálását és prioritásként való kezelését (ez volt a Jack Lang-féle kultúrpolitika lényege), valódi nagyvonalú bevándorláspolitikát, a vállalati szakszervezeti jogok jelentős szélesítését stb. A program a szocialisták domináns politikai kultúrájának megfelelően egy erősen etatista, ún. maximum keynesiánus politika19 volt, azaz a kereslet által beindított növekedéssel számolt. A problémát az jelentette, hogy az olajválságok utáni Európában sem a növekedés nem indult meg, de az európai partnerekre (különösen a német SPD-re) sem lehetett számítani: a monetáris helyzet 1982 júniusára odáig romlott, hogy Franciaországnak választania kellett, kimarad az Európai Monetáris Rendszerből (EMS), vagy megszorító intézkedéseket vezet be a frank vé­delmében. Mitterrand teátrális színjátékok után az utóbbit választotta, amivel persze az is nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak szocializmus, de még „maximum keynesiánus” politika sem lehetséges egy országban.

A beinduló megszorító politika (a „rigueur”) a súlyosbodó, a szociális juttatásokat, valamint a béreket is devalváló infláció ellen egyre szigorúbb központosított jövedelempolitikára kényszerült. Azonban az árak ellenőrzése kilátástalan volt a bérek visszafogása és egyéb restrikciók nélkül, ezzel az állam szembekerült a szakszervezetekkel, amelyeket igyekezett „megpuhítani”, illetve a döntési folyamatokból kiszorítani. Ugyanakkor a restrikciók következtében felerősödnek a jövedelmi egyenlőtlenségek, s ami még súlyosabb, nem csökkent – sőt egyenesen nőtt – a munkanélküliség. A kormányba frissen integrált, új liberális irányultságú, gazdasági tárcákat felügyelő miniszterek (elsősorban Jacques Delors és Laurent Fabius) megindították a bankok reprivatizációját, sor került számos (főleg bányászati és kohászati) üzem bezárására, a némi eufemizmussal ún. ipari „rekonstrukciós” politikának nevezett intézkedések keretében.

Ennek következtében a párt népszerűsége gyors zuhanásnak indult, és a ciklus végére (1986-ra) a mérleg egy baloldali párt számára nem volt túl szívderítő: sikerült a gazdaságot helyre rakni, azonban a társadalmi egyenlőtlenségek, a munkanélküliség és persze a profitráta tartós emelkedésnek indultak. Ráadásul – az előbbiektől távolról sem függetlenül – összeomlott a természetes szövetségesnek számító kommunista párt, és megerősödött a szélsőjobboldal, a „bevándorlókat” démonizáló nyelvezetével.

A párt 1988-ban elsősorban Mitterrand személyes népszerűségének köszönhetően újabb öt évre visszatért a hatalomba (Mitterrand, miután valamiféle „össznemzeti” programmal20 megnyerte az elnökválasztást, feloszlatta a jobboldali többségű Nemzetgyűlést, majd a választások után kisebbségi szocialista kormány alakult), azonban különösebb elképzelések nélkül. A centrum felé való nyitást képviselő Rocard-kormányt (majd kevésbé koncepciózus utódjait, Edith Cressont és Pierre Bérégovoyt) megbénították az egyre növekvő szociális feszültségek, az egyre több korrupciós ügy, a párt belső harcai, de leginkább a koncepciótlanság.

A végül 1995-ben lezárult Mitterrand-korszak, noha kétségkívül a baloldal domináns pártjává tette a PS-t,21 és a szocialisták számára hosszú távú kormányzási lehetőséget biztosított, azonban kevés volt ahhoz, hogy akár csak valódi szociáldemokrata párttá tegye a francia szocialistákat. A hetvenes években jellemző aktivista lelkesedés a hatalomban gyorsan elkopott, az etatista kísérlet bukása pedig visszalökte a pártot oda, ahol Mitterrand előtt volt: azaz a gyakorlat és az elmélet újra igen távol került egymástól.

Ma is az a helyzet, hogy a Francia Szocialista Párt még a nem túl jó bőrben levő európai szociáldemok­ráciának is a „beteg embere”. A sajátos francia „har­madik úttal” kísérletező Jospin-kormány bukása, majd a Ségolène Royal-féle „együttérző konzervativizmus”, a konzervatív, rendpárti mázzal leöntött szocálliberalizmus elvetélt kísérlete csak tovább rontott a helyzeten. Sőt mára a szélsőbaloldal és a Daniel Cohn-Bendit-féle liberális-libertariánus zöldek felemelkedésével a párt természetes váltópárti szerepe is veszélybe került.

Nem nagyon látszik a kiút.

Jegyzetek

1 Section Française de l’Internationale Ouvrière, a Munkásinternacionálé Francia Szekciója (1905–1971), a mai Szocialista Párt elődje.

2 Nem véletlenül ez volt az egyetlen klasszikus, komoly monoindusztriális iparvidék a korabeli Franciaországban.

3 A francia szociális törvénykezés igazából csak a második világháború után indult meg. Mindez példátlanul reakciós tőkés magatartással párosult: az 1884 (ekkor ismerik el legálisnak a szakszervezeteket) és 1914 közti sztrájkok jóval kevésbé béremelésért, mint maguknak a szakszervezeteknek a munkahelyi szerveződési jogáért folytak. A tőkések inkább mondtak le a pénzükről, mint hogy elismerjék, hogy a munkásnak mint termelőnek is joga van a szerveződésre.

4 „Mi a filozófiai botrány?” – Beszélgetés Tamás Gáspár Miklóssal. Beszélő, 2008. november–december.

   Érdemes megfigyelni, hogy Franciaországban nem volt olyan kulturális osztálytagolódás, mint például Angliában. A francia munkás ugyanúgy Hugót, Dumas-t, Zolát olvasott, mint a burzsoá: kulturálisan nem jelentkeztek az osztályok. A francia munkásságnak nem jött létre valamiféle Gramsci által leírt ellenkultúrája, hiszen a magaskultúra is az övé volt. Ez természetesen nem hiátus, sőt, a munkásmozgalom univerzális küldetése tekintetében erény.

5 Ennek legfontosabb dokumentuma az ún. Amiens-i Charta („Charte d’Amiens”), amelyet a legnagyobb szakszervezeti konföderáció (CGT, Confédération Générale du Travail) fogadott el 1906-ban: a dokumentum nemcsak a szakszervezet teljes politikai függetlenségét mondja ki, hanem azt is, hogy a szakszervezetek (nem a pártok) a szocializmus elérésének első számú aktorai, sőt a jövő társadalom alapjai is.

6 Egyetlen, ámde máig ható kivétellel: a guesde-isták számottevő befolyással rendelkeztek Franciaország leginkább nagyipari régiójában, Nord és Pas-de Calais megyéiben. Ezt a befolyást magukkal hozták az SFIO-ba is, ezek a mai napig a párt legszolidabb bázisát jelentik. Láthatjuk, hogy a szakszervezetekhez való kapcsolat döntő egy szocialista párt meggyökereződése tekintetében.

7 Érdemes megfigyelni, hogy a mondjuk a századforduló körül a francia szocialisták „panthéonjában” egyetlen szocialista teoretikust sem találunk (de nem francia sincs…): Descartes, Danton, Carnot, Hugo, Gambetta, Zola, Anatole France a hősök, hozzájuk csatlakozik a két világháború között Jaurès, és nagyon későn, a hatvanas években Marx (és a „másik oldalról” Proudhon).

8 Sajnos azzal jócskán eltávolodnánk témánktól, ha belemennénk a nagy francia forradalom historiográfiájába, de annyit meg kell állapítanunk, hogy a francia baloldal legfontosabb konstruáló tényezője a forradalom egységes egészként való felfogása („la Révolution est un bloc” – ahogy mondjuk a kevéssé robespierre-ista Clémenceau mondta volt), melyből az egyetlen kivételt a libertariánus szocialisták jelentik. Minden baloldali francia forradalomtörténet, mutatis mutandis Michelet-től Soboulig, a különböző hangsúlyú népi felkelés eszméjét hirdetik, egyedül Kropotkin, Daniel Guérin és persze ’68 tételez egy alapvető törést a kispolgári robespierre-isták és a magántulajdon eltörlését hirdető „veszettek” között.

9 Ekkor vált ki a pártból és alakult meg, a tagság és a küldöttek vaskos, majd háromnegyedes többségével, a Francia Kommunista Párt (Parti Communiste Français, PCF).

10 A hatalom gyakorlásán (l’exercice du pouvoir) lényegében a tőkés rendszeren belüli reformpolitikát értett, míg a hatalom meghódításán (la conquête du pouvoir) a szocialista átalakulás megvalósításának eszközét.

11 Vö. Henri de Man: Au déla du marxisme (1926).

12 A politikai mozgalom kettészakadása után, 1921-ben a CGT is kettévált, a reformista irányú, de a szocialista párttól való függetlenségét megőrző CGT-ből kiváltak az orosz forradalommal szimpatizálók, akik megalakították a CGTU-t (Confédération Générale du Travail Unitaire). Ekkor még a proletárforradalomhoz való viszony volt a döntő, hiszen kezdetben a CGTU-t forradalmi szindikalisták és bolsevikok éppúgy alkották. Kemény csaták után sikerült a szindikalistákat kiszo­rítani a szakszervezetből, majd azt a lenini „transz­missziós szíj” elméletnek megfelelően alárendelni a pártnak. Még a munkásmozgalom történészei is elsősorban az első szakadást tekintik lényegesebbnek (azaz a reformista és a valójában csak papíron forradalmi szárny szétválását), noha ma már látszik, hogy valójában – legalábbis a szocializmus története szempontjából – az utóbbi harc volt a fő front!

13 A Népfront-kormány talán szimbolikusan legnagyobb tette a fizetett szabadság intézményének törvénybe iktatása volt. Az eddig a nyaralást nem ismerő munkástömegek 1936 nyarán elárasztották a burzsoá vonatokat, nyaralóhelyeket, strandokat. Ennek hatalmas lélektani jelentősége volt, mint a proletariátus, mind a burzsoázia szempontjából.

14 Nem szeretnénk igazságtalanok lenni, hiszen a gyors bukásban más körülmények is szerepet játszottak a spanyol polgárháborúba való beavatkozás kérdésétől a hisztérikus, a nacionalizmusnak egyre kedvezőbb nemzetközi klímán át a tőke Franciaországból való meneküléséig.

15 Az SFIO hivatalosan 1969-ben alakult át Új Szocialista Párttá (Nouveau Parti Socialiste), melyet Alain Savary irányításával egy olyan erősen baloldali többség vezetett, mely végig kívánta vinni a kommunistákkal az ideológiai, doktrinális vitákat. Ez, noha nemes álláspont volt, a korabeli, a szovjet modellt etalonnak tételező PCF-fel nem volt lehetséges. Mitterrand őket győzte le az 1971-es épinay-i kongresszuson, ahol magalakult a mai szocialista párt. A szövetségkötés szempontjából az új főtitkárnak komoly előnye volt, hogy mentes volt minden marxista és szocialista örökségtől, kapcsolata a kommunistákkal jóval kevésbé volt szenvedélyes, mely lehetővé tette, hogy egy konkrét vitát folytasson velük a társadalom szocialista átalakításának első lépcsőiről (hiszen mindkét párt célja programok szintjén ez volt).

16 A Közös Program megalkotása viszonylag (legalábbis az évtizedes vitákat tekintve) könnyen ment, hiszen a doktrinális kérdéseket nem érintette, megkötésére mindkét részről megvolt a politikai akarat, és az államosítások szükségességében mindkét párt egyetértett. A legnagyobb viták az államosítások mértékéről, a külpolitikáról és az V. Köztársaság intézményeihez való viszonyról folytak. Végül Mitterrand elérte, amit akart: megnyílt előtte az elnöki poszt lehetősége egy a piacgazdasággal legalábbis nem azonnal szakító, a nyugati szövetségi rendszerben maradó és prezidenciális politikai rendszerű országban.

17 Nem vagyunk olyan lelkes pártprogram-olvasók, hogy pontosan meg tudjuk ítélni, de az a gyanúnk, nem sokszor fordult elő a történelemben, hogy egy nagy, győzelemre esélyes párt programja a „Changer la vie” („Változtassuk meg az életet”) címet viselte volna, mint a francia szocialistáké a hetvenes években. A párt megújulásának kétségtelenül fontos eleme volt a ’68-as „életmód-forradalom” követeléseinek – persze részbeni – beemelése a párt programjába. Ennek a jele volt, hogy már a győzelem után a szocialista kormányban volt például „szabadidőügyi miniszter” is…

18 Minden mai baloldali visszaemlékezés elmaradhatatlan eleme a Mitterrand győzelmét ünneplő, a Bastille téren (véletlenül sem a Champs-Elysée-n) az Internacionálét éneklő százezrek képének felelevenítése. Egy szocialista párt diadalának eufórikus ünnepe.

19 A fogalmat Mikecz Tamás tanulmányából vettem át, aki szerint: „A maximum-keynesianizmus keretei kö­zött a szociáldemokrácia nem adja fel hagyományos gazdaság- és szociálpolitikai céljait. A tartós recesszió, a kedvezőtlen világpolitikai, illetve nemzetközi gazdasági környezet, a strukturális válság kontextusában beszűkült mozgásterét úgy próbálja bővíteni, hogy a centralizált, etatista elemeket erősíti: államosít, adóztatja a magas jövedelmeket a beruházások, a foglalkoztatottság és a szociális kiadások szinten tartása, sőt emelése érdekében.”

20 A jelszó már nem „az egyik rendszer felváltása volt egy másikkal”, mint 1981-ben, hanem az „Egységes Franciaország” („La France unie”). És innen az MDF-es „nyugodt erő” is.

21 És persze ezzel, noha egy nem kétpárti, de kétpólusú politikai váltógazdaság természetes váltópártjává. A párt tulajdonképpen 1971 és 1988 között vált valódi országos néppárttá (földrajzilag is országossá vált, betört jobboldali területekre éppúgy, mint például az eddig kommunista párizsi medencébe), 1978-ban kapott először (a Népfront óta!) több szavazatot, mint a kommunista párt, és a nyolcvanas évek közepére egyértelműen a baloldal fő strukturáló tényezőjévé vált.

Felhasznált irodalom

Beand, Michel: Le socialisme à l’épreuve de l’histoire 1880–1981. Paris, Éditions du Seuil, 1982.

Bergounioux, Alain-Grunberg, Gérard: L’ambition et le remords. Les socialistes français et le pouvoir (1905–2005). Paris, 2005, Fayard.

Castagnez-Reggiu, Noëlline: Histoire des idées socialistes en France. Paris, La Découverte, 1997.

Cotcuff, Philippe – Maillard, Alain (sous la direction de): Les socialistes français à l’épreuve du pouvoir. Pour une critique mélancolique de la gauche. Paris, Les éditions Textuel, 2006.

Halimi, Serge: Quand la gauche essayait. Paris, Arléa Poche, 2000.

Juillard, Jacques: Autonomie ouvrière: études sur le syndicalisme d’action directe. Paris, Gallimard, Le Seuil, 1988.

Kergoat, Jacques: Histoire du parti socialiste. Paris, Édi­tions La Découverte, 1997.

Lerèvre, Rémy-Sawicki, Frédéric: La Société des socialistes. Le PS aujourd’hui, Bellecombe en Bauges. Éditions du croquant, 2006.

Legoff, Jean-Pierre – Thibaud, Paul – Weber, Henri: Où va la gauche française? I. et II. Le Débat, mars-avril 2003 et mars-avril 2004.

Legoff, Jean-Pierre: Hypothèse pour comprendre le chaos ambiant. Le Débat, sept-oct. 2003.

Marlière, Philippe: De Lionel Jospin à Ségolène Royal, l'introuvable troisième voie du socialisme français. Mouvements, 2007/2, Numéro 50.

Mikecz, Tamás: A szociáldemokrácia kultúrafelfogásának néhány vonatkozása. In: A mai szociáldemokráciáról. Budapest, Kossuth, 1986.

Willard, Claude: Socialisme et communisme français. Paris, Armand Colin, 1967.

Winock, Michel: La culture politique des socialistes. In: Les cultures politiques en France. Sous la direction de

Serge Bernstein. Paris, Éditions du Seuil, 1999.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon