Skip to main content

A népi ideál

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A népi ideál a népkultúra kultúreszménnyé, a népművészet az egyéb indíttatású művészetek értékelési normájává, föléjük rendelt művészeti eszménnyé emelése. Ez az ideálalkotás készíti elő a voltaképpeni törekvést, vagyis azt, hogy a népkultúra létrehozására képes közösséget – ez neveztetik ebben az összefüggésben népnek – a politikai élet vezérlő eszméjévé tegyék.

A mondottakból kiviláglik, hogy míg a népkultúra: a népzene, népművészet, népköltészet megtapasztalható „társadalmi tény”, amelynek létezése kétségbevonhatatlan, a nép – ebben az összefüggésben értve és használva a szót – csak másodlagosan határozható meg mint a népkultúra alkotója, hordozója, áthagyományozója. Népen több mindent lehet érteni. A baloldali szóhasználatban a nép, a populus, a people a hűbéri és a rendi társadalmaknak a nemesség és a városok patríciusai alatt elhelyezkedő közrendű részét és ennek modern kori utódrétegét jelenti. A társadalomnak azt a részét, amely – demokrácia ide, népuralom oda – az uralkodó osztályok, hatalmi elitek által gyakorolt uralom objektuma, és nem szubjektuma. Triviálisabb értelemben a társadalom legalacsonyabb jövedelmű, privilégiumok nélküli részét jelenti – leginkább a kétkezi munkát végzőket. A romantikus és a konzervatív szóhasználatban az etnográfia népfogalma jelenik meg politikai fogalomként. A néprajz számára a nép elsősorban archaikus, civilizáció előtti kultúrszinten élő közösséget jelent, a civilizációba való átmenet szakaszában olyan származási, nyelvi, illetve kultuszközösségeket, amelyek már bizonyos feltételek mellett képesek lehetnek államalkotásra. A népet a romantikus és konzervatív szóhasználat a nemzettel szinonim értelemben használja. A nép abban különbözik a nemzettől, hogy míg az előbbi szociálisan tagolatlan vagy kismértékben tagolt: foglalkozási csoportokra, rétegekre még nem vagy csak kismértékben differenciálódott közösséget jelent, addig a nemzet tagolt és államalkotásra alkalmas közösséget. A nép eme értelmében esik szó egyféle tevékenységet űző közösségekről: pásztornépekről, földművelő népekről, kereskedő népekről. Az így értett népiség nem vagy csak részlegesen szekularizálódott, deszakrálódott – politikai dimenzióban fogalmazva: nem vagy csak részlegesen emancipálódott – csoportközösségekhez kapcsolódik. A romantikus és konzervatív szemlelet éppen ezeket a vonásokat eszményíti. A népi ideálképzés szemléleti értelme, hogy a deszakrálatlanságot, szekularizálatlanságot és emancipálatlanságot á természetességgel azonosítja, és ezt a feltételezett természetességet mércévé emelve, a modernséget a mérés eredményeként elfajulásnak nyilvánítja. Ez a népi ideál kifejlett formája. A romantikus és a konzervatív törekvés azokból a közösségekből akarja a nemzetet újraépíteni, amelyek az ilyen értelemben vélt természetességet őrizték meg.

E törekvés megvalósításához az a történelmi örökség ad esélyt, hogy a történelemkép és a művészet – elsősorban az irodalom és azon belül is leginkább a költészet – része a kelet-, valamint a kelet-közép-európai és a balkáni nemzetek politikai kultúrájának. Ilyen értelemben és összefüggésben a népkultúra része a politikai kultúrának is. A néprajzi értelemben vett népi közösséget azért használhatja fel a modern kori politika, mert a népi közösség benső életét olyan intimitás hatja át – amit Thomas Mann a Varázshegyben „istállómelegnek” nevez, Marx pedig a Kommunista Kiáltvány bevezetőjében bornírtságnak –, amely a modern világban már nem létezik. A tradicionális közösségi élmény felfokozható, ha a tradicionális közösséget erre specializálódott szubkultúra szimulálja. A felfokozást ebben az esetben a szubkultúra-fundamentalizmus végzi el, egyúttal az ideológia motiváló erejét is növelvén. A népművészetben ez az élményadó közösségi atmoszféra objektiválódik, és tárgyiasult formájában a létrehozó közösségi közegen kívülre vihető, így juttatván el az élményt a modern közösségi atmoszférában élőkhöz.

Nemes törekvés volna ez, de politikai veszélyeit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az emancipáció, mint érték tagadása, amit ez a törekvés kimondva-kimondatlanul hordoz, nyilvánvalóan antidemokratikus. Mint ahogy az a tendencia is, amely a politikai ideállá avatott kultúreszmény monopolhelyzetre törekvésében fejeződik ki, és amely így a politikai eszmék pluralitásának s így magának a demokrácia leglényegéhez tartozó politikai pluralizmusnak a tagadását jelenti. Politikai veszélyt hordoz a romantikus indíttatású politikai esztétizálás is. Látszólag rokonszenves törekvés olyan „csúf” dolgok megszépítése, mint hatalom vagy pártversengés. Aki esztétikai normát alkalmaz a politikára, az azt követeli, hogy ne az eredmény, a kitűzött célok megvalósítása, a képviselt közösségi akaratok és érdekek érvényre juttatása legyen a kizárólagos vezérelve, hanem az is, hogy egészében és egyes részakcióiban a lehetséges eszközök tökéletes alkalmazásával valósítsa meg a célokat. A tökéletes megvalósítás esztétikai hatást, vált ki. A megoldásnak „szépnek” kell lennie, akár az eredmények rovására is. Ilyen követelmény mellett a politikai harc és a háború bikaviadal vagy lovagitorna-stilizáció lesz, ahol a legfontosabb nem a bika leszúrása vagy az ellenfél ledöntése a lóról, hanem eme egyszerű akciók szabályos és ezen belül is szép végrehajtása. Az esztétizálás félreorientálja a politikai cselekvést, és rossz pszichológiai hatású kompenzációs eszközt kínál kudarc esetére.

A politikai kultúrába beemelt népkultúra a kulturális örökség két másik ugyancsak ideológiává előléptetett elemével tart szoros kapcsolatot. Az egyik a hagyomány, amellyel azonosítani szokták. A politikai hagyomány valamely politikai törekvés előzményeit jelenti. A hagyomány igazolja a törekvés mély gyökerét, beágyazottságát a nagy távlatú történeti folyamatba. Politikai hagyománynak csak események és múltbeli eszmék olyan sorozata tekinthető, amelyek egymás előzményeiként, illetve következményeiként összekapcsolódnak. A hagyománynak megszakítatlan folyamatosságot kell időben visszafelé képeznie mindaddig a kezdőpontig, amíg eléri a hagyományt teremtő eseményt, struktúrát vagy korszakot, vagy ameddig a folyamatosság követhető. Nemzeti hagyománnyá akkor válhat, ha elfogadható az egész nemzetet jelentő közösség számára. A magyar fejlődést átélők számára fantasztikus és átélhetetlen, hogy vannak nemzetek, amelyeknek két rivalizáló nemzeti hagyománya van. Mindkettő elég erővel bír, és elegendő mértékben átfogó ahhoz, hogy nemzeti hagyománnyá váljék. A magyar nemzeti hagyomány is megosztott. Az anti-Habsburg (kuruc, ’48-as) tradíció áll szemben a pro-Habsburg (labanc, ’67-es, Szekfű Három nemzedékére esküvő) tradícióval. Az elválasztó probléma: a kisnép magyarság számára a kedvező és hozzá méltó nemzeti pozíció az állami függetlenség vagy valamely nagyhatalmi védernyő biztonsága. Utóbbi az erősebb, de mindenki számára az előbbi a magyarabb. Mindkét hagyomány gyenge. A „labanc”, mert nem értékekből merít erőt, hanem pragmatikus megfontolásokból kovácsol tőkét. A „kuruc”, mert örökké vesztes. Utóbbi értéket képvisel: a szabadság érték, a szabadságvágy erény. Az előbbi esetében azonban kérdéses, hogy a pragmatizmus rugója a bölcsesség erénye-é, avagy a gyávaság bűne. A magyar hazafi nemzeti hagyományt keresve a donquichoteria és a pecsovicsság tradíciói között választhat.

A gyenge nemzeti tradíciót régiónkban a nemzeti mítosz helyettesíti. A hagyomány a visszakövetelhető múlt. Gyakorlatilag közelmúlt, még ha értéke is a szokásosnál esetleg messzebbre visszanyúló sor. Helyettesítése bizonyos történelmi személyek, struktúrák, korszakok kiemelése a történelem folyamatából: statikussá merevítése, és példává, normatívává stilizálása. Mércévé, amellyel a jelen teljesítményei mérhetők. A mítoszok a régmúlt homályba vesző jelenségei, amiket a jelen szükségleteinek megfelelően manipulálhatóvá tesz az, hogy alig tudunk róluk valami valóságosat. A mítoszgyártás regresszió ad absurdum. István királytól vissza Árpád apánkhoz, majd elhagyva a valóságos magyar történelmet, vissza Attilához, tovább vissza a magyar Mezopotámiába a sumérokhoz, akiknek bölcsője a Duna–Tisza mentén ringott, innen rajzoltak ki, és váltak a magyar világbirodalom közel-keleti colonusaivá. Végül visszaérkezünk ősünkhöz, Samuhoz, a bükki ősemberhez. A jávai majomember csak tőle származhat. Tartalmat nyer a nemzeti program:

Borneó, Jáva, Celebesz.
Magyar volt, és magyar lesz.


A kulturális örökség másik tényezője, a népkultúra, szintén részévé válhat a politikai mítoszgyártásnak. A XVIII–XIX. század fordulóján lezajlott romantikus nemzeti ébredések felfedezlek a népkultúrát, és igényt is tartottak rá a nemzeti identitáskép megfestésekor. Korábbi államiság, tehát hatalmi-politikai történelem nélküli népek, mint a szlovákok vagy a finnek, csak a népkultúrából remélhették felépíteni a politikailag monopolhelyzetbe konstruált nemzeti kultúreszményt. A népkultúra helyettesítheti a hiányzó hagyományt, és építőanyaga lehet a politikai mitológiának. Felfedezése Magyarországon is beletartozik a politikai eszmetörténetbe. Az első népkultúrát alkotó és hordozó társadalmi csoport, amelyet a népkultúra-felfedezés figyelme középpontjába állít, a pásztor, nem a földművelő. A pásztor kedvelt tárgya lesz a romantikus festészetnek, a néprajzi leírások elsősorban neki szentelnek figyelmet. Ennek az az oka, hogy a pásztorban látják tovább élni azoknak a harcias nomád honfoglalóknak a jellemvonásait, akiktől egykor a nemesség származott. A múlt századi jelenkor pásztora: a csikós, gulyás, juhász, kondás még őrizte a nemesi rátartiságot, a kiváltságos réteg keleties méltóságát, és persze mindenekfölött harciasságát. Nem véletlenül áll a felfedező és a művészi ábrázoló tevékenység érdeklődésének előterében a pásztorból lett betyár típusa. A pásztor, aki visszavedlett harcossá. A pásztor nem csupán abban az értelemben őrzi a nyájat, a ménest, a gulyát, a kondát, hogy nem engedi elbitangolni, szétszéledni, hanem abban az értelemben is, hogy fokossal, bottal, karikás ostorral, „fényes baltával” megvédi a rablóktól. A rablóktól, akik jobbára maguk is aktív vagy volt pásztorok. A fegyveres védelem és a fegyveres szerzés együtt jár. Legeltető pásztor és betyár közölt flexibilis az átmenet. A pásztorok népi világából kihámozható a nemesi liberalizmus magyarságideálja: a pásztorral azonosított parasztság és a nemesség szerves mentalitásbeli egysége. A pásztor felfedezése ad hitelt az ideologikus magyarságképnek: az egész magyarság – beleértve az alsó néprétegeket is – nemesi arculatú, s éppen ezért elementárisan demokratikus, mivel ahol mindenki úr, ott az igazi egyenlőség; és a mindenki kvázi nemesúri önérzete és autonómiája a valódi szabadság lehetősége.

Ehhez az állapothoz képest demokratikus irányba történt előrelépés, amikor a két világháború között a népi mozgalom a földművelőben fedezi fel a népkultúrát alkotó és teremtő népet, és vele azonosítja a magyarságot. Ez a felfogás nem kiegészítése a nemesi hagyományra épülő nemzetszemléletnek, hanem ellentéte: a magyar történelmi típusa nem az állam fenntartó nemes, hanem a társadalomfenntartó paraszt. A magyar történelem nem a nemesi dicsőség és a nemesi viszálykodások históriája, hanem a parasztság története. Nem politikát jelentő eseményeké, hanem az eseménytelen mindennapoké, az életé. A mai társadalomtudományoké, a jelenkori történettudományé, amely számára a történelem elsősorban társadalomtörténetet jelent, és nem korlátozódik az államélet történetére.

A népi írók megközelítése világossá teszi, hogy a népkultúra a civil társadalom kulturális összetevői közé tartozik, nem pedig az udvari kultúra szekularizált örökségét jelentő hatalmi kultuszhoz, és stilizált változatában sem a politikai erők ideológiájának alkotórésze. A civil társadalom része mint feltárásra, megismerésre és megőrzésre joggal igényt tartó értékes kulturális örökség, és mint a társadalom mikro-szociokultúrájába szervesen beépült, attól már elválaszthatatlan funkcionális elem.

Régi vita, ideológiai szempontokkal átszőtt disputa a múlt században a népkultúra eredetének kérdése. Elsősorban azok a népkultúra-feltárók erősködtek amellett, hogy a népkultúra a civilizáció előtti archaikus közösség kultúrája, és hogy jelenléte, sőt észlelhető elevensége, újratermelődése a modern korban arra mutat, hogy a hordozó archaikus közösség rejtve – legalábbis fragmentált állapotban – még él a modern civilizáció felszíne alatt, akik számára ehhez az őseredetiséghez való visszatérés jelenti a nemzet visszatérését történeti, sőt történelem előtti gyökereihez. Ezt a népkultúra-értelmezést vitatta Hans Naumann német irodalomtudós-etnográfus, aki egy, a huszadik század húszas éveiben megjelent tanulmányában azt a teóriát állította fel a népkultúra keletkezésére, amely szerint a népkultúra „gesunkenes Kulturgut”, lesüllyedt kultúrkincs. A „magas kultúra” folyamatosan leszivárog a néphez, és körülményeihez asszimilálódva annak sajátosként ható kultúráját képezi. A modern néprajz mindkettő létezését elismeri. Miután Bartók és Kodály felfedezték a népdalok egy típusában a precivilizációs kor fennmaradt zenéjét, nem lehet kétségbe vonni, hogy a kelet-európai és a balkáni tájon feltárható az autentikus ősi népkultúra maradéka. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy a XVI–XVII. századtól kezdve az újonnan keletkező népkultúra esetében nyilvánvalóan a magasabb társadalmi körök kultúrája szivárog le, és válik a nép saját specifikumokkal rendelkező kultúrájává. A hazai népi építészet a kora újkorban népivé vált reneszánsz – és kisebb mértékben barokk – architektúra. A parasztház tornáca a lőcsei városháza vagy a sárospataki Rákóczi-vár árkádjának örököse. Legszebb újabb népdalaink, a „Lovamat kötöttem”, a „Hej, halászok, halászok”, a „János úr készül németi Bécsbe” (a Don Juan-mondának egy magyar népi variánsa) rokokó virágénekek, a cigányzene „pricc-pracc-prucca” a barokk kádencia egyenes ági leszármazottja.

A civil társadalomban a kétféle népkultúra gyökeresen eltérő módon van jelen. Az archaikus népkultúra statikus eleme a társadalom kulturális örökségének. Már nem megy át érdemi változásokon, átalakulásokon, és ez egyben a civil társadalmi jelenlétét is passzívvá teszi. Ezzel szemben a hagyomány, ha tartalmát nem is, de formáit, alakzatait az áthagyományozódás során változtatja. A nemzeti mitológia is statikus, létrejött alakzatai változatlanok, csak míg az ő statikája művi, szándékos stilizáció eredménye, a népművészeté „természetes”. A népművészet csak hamisítás árán manipulálható. A társadalmilag és kulturálisan megengedett magatartás a korrekt, valóságtisztelő feltáró munka. A népkultúra feltárásának kezdetét még ideologikus, idealizáló szándékú ferdítés jellemzi. Tisztes és jóhiszemű ferdítés. Kriza János és Erdélyi János úttörő gyűjtő munkájuk során az értékeket kívánták megmenteni a nemzeti kultúra számára, és nem a népkultúra valóságát feltárni és rekonstruálni tényleges teljességében és struktúrájában. Erdélyi és Kriza csak „szép” szövegeket vettek fel gyűjteményükbe. Olyanokat, amelyek kielégítették koruk esztétikai követelményeit. A művészetet nem történeti módon kezelték, nem azzal a megközelítéssel tehát, amely azt feltételezi, hogy művészileg hitványnak érzett szövegek más kor más művészi érzékenysége számára lehetnek esztétikai gyönyörűség forrásai. A szelekció szempontjai a szépészeti mellett leginkább morálisak voltak: az obszcén népdalszövegeket mellőzték. A mai tudományosság nélkülözi az esztétikai és etikai szempontot, a kulturális örökség valóságát kívánja feltárni. A népkultúra-idealizálók ettől a gyakorlattól idegenkednek, számukra a népkultúra archaikus vonulata még mindig élő organizmus, amelyet a tudományos feldolgozás múzeumi tárlók kiállítási darabjaivá mumifikál. A szemrehányásban a tudományos megközelítés gyakorlata számára is van tanulság. A múzeum is szelektál, ha más szempontok szerint is, mint a múlt századi gyűjtők. A jellegzetesség és a reprezentációérték szempontja szerint. A struktúra teljességének összefüggését ez sem tudja teljes extenzitásában és intenzitásában bemutatni, sokszor szándéka ellenére csonkít és ferdít. Ezt a veszélyt áthidalhatja, ha az archaikus népkultúra része a civil társadalomnak. A széles körű laikus-amatőr tevékenységgé vált gyűjtő, feltáró, megőrző és népszerűsítő munka enyhíthet a „múzeumszindrómán”, mert széles társadalmi kör eleven ismeretévé teszi a népkultúra „strukturális totalitását”. Ez a feltáró munka értékes civil társadalomépítő, kapcsolatteremtő, motiváló tényező lehet mint az iskolán kívüli népművelés része, méghozzá aktív népművelésé, amiben a gyarapító tevékenység és elsajátítás párhuzamosan zajlik. Az archaikus népkultúra azzal a kihívással, amit puszta léte és értéke jelent, másodlagos közösségképző tényező lehet. A gyűjtő és értékmentő munka erősíti a közösségi otthonosságérzést, sőt a fundamentalizmus veszélyessége nélkül adhat közösségi élményt. Az intenzív, akár eufórikus közösségi élmény érték, amennyiben a civil társadalmon belül marad, és nem válik politikummá.

A „gesunkenes Kulturgut” nem holmi kulturális csapadék, amely itt-ott megülepszik vagy elszivárog. A magasabb kultúra elemeit a kétkezi munkát végzők, a társadalom alsó, a felsőnél tradicionálisabb szintje kreatíve adaptálja. Csak a számára hasznosíthatót fogadja be, és azt is szükségleteihez idomítja. A kreatív adaptáció folyamatos, és a felhasználásban is megmarad. A másodlagos népkultúra szerkezetileg homológ az archaikus népkultúrával abban, hogy a népdal, népköltészeti szöveg változik az előadásban. Variációk és improvizációk gazdagítják az alapművet.

Ugyanebben a struktúrában él, és ezen az alapon a népkultúrához sorolható a modern kor köznapi szociális kultúrája is, amelyben a szövegnek ugyancsak nincs szerzője, és minden egyes előadással változik. Példaként csak a modern népkultúra egy jellegzetes termekét említem: a viccet. A vicc is szerző nélküli alkotás, mint a népdalszöveg és a népballada, és ahányszor elmondják, annyi változat keletkezik. A még elevenen élő kora újkori népkultúra és a modern népkultúra döntő jelentőségű szocializálós tényező. A társadalmi szokások világának részeként szerepe van az egyén társadalomba való beillesztésében. Eleme a mindennapi világ kommunikációs hálózatának. Ebben az értelemben mindenki népkultúrában él, ahogy mindenki prózában beszél, mint azt Molière óta tudjuk, akkor is, ha ennek nincs tudatában, és nem kapcsolják a népkultúrához ideológiai színezetű emóciók. Mint ahogy mindenki ugyanazt az anyanyelvet beszéli. Azok is, akik számára az anyanyelv nem bír szakrális jelentőséggel. Ha a népkultúránkra büszkék vagyunk, ez egészséges civil társadalmi öntudat-megnyilvánulás, és nem mások lenézésének igénye. Nem az a fóbiás és hiszterizált vélekedés, miszerint ahhoz, hogy egy százmilliós népességszámnál kisebb nemzet fennmaradjon, különbnek kell lennie másoknál. A népkultúrára büszkének lenni szintén mások fölé emelkedés, de nem abban az értelemben, hogy a mi népkultúránk feltételezésünk szerint különb másokénál, hanem abban, hogy azért látszik másokénál többnek, mert nagyobb a feltárási teljesítményünk.

A népkultúra nagy nemzeti kincs a maga helyén, a civil társadalom világában, de politikai ideológiává tenni tévútra vezet. Györffy István nagyszabású vállalkozása 1938-ban, nevezetes röpirata, mely a magyar magaskultúrát teljes egészében az archaikus népkultúrából kívánta megújítani, jóllehet szándéka szerint demokratikus és nácihódítás-ellenes kísérlet volt, mégis rossz irányú.

A népkultúra avantgárd, korukon túlmutató kulturális és eszmei törekvések kibontakozásának eszköze is lehet az ún. „reneszánszok” idején. A XIII–XV. századi „klasszikus” reneszánsz az újrafelfedezett antik kultúrában talált ideiglenes lehetőséget olyan új, még artikulálatlan felismerések kifejezésére, amelyek saját nyelve csak később alakult ki. A századforduló és a századelő művészi törekvései a természeti népek művészetében és sokszor a népművészetben találtak ilyen áthidaló kifejező eszközt. A népkultúrának tehát lehetnek, és valószínűleg a jövőben is lesznek reneszánszai. Ezért a jövő felé forduló törekvéseknek ugyanúgy megvan a kötődésük a népkultúrához, mint a múlt felé forduló törekvéseknek. Bartók pentatónia-felfedezésében láthatjuk a hó alatt áttelelt magyarságmagvat, de azt a szerepet is, amit ez a felfedezés a modern zene létrejöttében játszott.

A népkultúra helyes politikai aktualizálására adhat példát Göncz Árpád oroszországi útja, amelynek során újrafelfedezte az ugor örökséget a mai magyarság számára. Diszkrét ellensúlyozása volt ez az egyre terebélyesedő neoturanizmusnak. Figyelmeztetés az újra fanyalgással szemlélt „halszagú rokonságra”. Intés – verbalizált „lelki fröccs” és arrogáns kioktatás helyett –, hogy a magyarság hiteles történeti öröksége nem a világverő lovasnomád birodalmakhoz való tartozás, hogy a magyar nem az a nyeregbe termett nemzet, ahol lovas még a tengerész is.

A népkultúra magyarságunk fontos tényezője. A civil társadalomban – nem némethlászlói, hanem jó értelemben vett – mélymagyarság a felszín giccsmagyarságával szemben.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon