Skip to main content

A papírmacska

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Képzeljünk el egy kőgátat, amely a Duna elrekesztése miatt igen erősen megcsappant sodrú Dunát s egyúttal a szlovák–magyar határt metszi keresztbe. Ha ez a kőgát a Duna vize alatt húzódik, s ekként a folyó átbukik fölötte, fenékküszöbnek nevezett objektumról van szó; míg ha koronája kiáll a vízből, mederelzárás történik, ami csakis a dunakiliti átvágással szemközt, a természetes ágban, a duzzasztómű üzembe helyezésével lehetséges. De elképzelhető a kettő kombinációja is: fenékküszöböt helyeznek el a kiliti átvágással szemközt (mondjuk az 1843-as folyamkilométernél), és üzembe helyezik a duzzasztóművet, például azért, hogy az arra vetődő kajakkonvojok ne a bukógáton bukjanak át, hanem békésen átzsilipeljék őket.

A Vituki étlapja

Kőgátépítés ötféle változatban is szerepel a között a kilenc módozat között, amelyet a kormány által szakértőnek fölkért Vízgazdálkodási és Tudományos Kutató Rt. (Vituki) étlapja mutat be. Az étlapról a kormány választhat a héten. Szerepel még: háromféle változatban az, hogy netán a szlovákok mégiscsak hajlandók több vizet adni a csúnyi tározóból (ez esetben a többlethozam a jobb oldali szivárgócsatornán kerülne a Szigetközbe, ami mindenképpen mederbővítést igényel, sőt az egyik verzióban új csatornaépítést proponálnak). A kilencedik változat: az a szivattyúzás, amely mellett az Országgyűlés tavaly áprilisban, határozatban tette le a voksát, de amelyet – állítólag praktikus nehézségek folytán – csak július vége felé kezdtek el, akkor is zajos dízelmotorokkal.

A szakértő Vituki – s nyomában a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (KHVM) – pontozásos értékeléssel az 1843. folyamkilométernél elhelyezendő fenékküszöböt hozta ki elsőnek. Utána mindjárt a dunakiliti duzzasztóművel szemközt emelendő kőgát következik a rangsorban. Mindkét esetben megemelkedne a Duna vízszintje, s így a főág, immár „gravitációs úton”, azaz mintegy magamagától visszafolyva, ellátná vízzel a szigetközi mellékágakat. Viszont a jobboldali gátrendszer megerősítésére, azaz, akárhogy is, a dunacsúnyi elterelés folytán eleddig üzembe nem helyezett dunakiliti tározó továbbépítésére volna szükség, még ha a tározót nyilván nem is töltenék föl teljesen vízzel. A szivattyúzást a Vituki és a KHVM csak a harmadik helyre sorolja, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) azonban ehhez a megoldáshoz ragaszkodik.

Eszerint a fenékküszöb kontra szivattyú harchoz a szakértő Vituki többi verziója csupán a kísérőzenét – meg persze a figyelemelterelést – szolgáltatja. Az előző kormány tavaly februárban, egy titkos 3000-es határozatában a fenékküszöb-építés mellett foglalt állást, 499–528 millió Ft-ra taksálva az 1994–1995. I. félév során fölmerülő beruházási költségeket, amihez később évi 26 millió Ft üzemeltetési költség és esetleg még 86 millió Ft bontási költség járult volna hozzá. A parlament ezt fúrta meg, s változtatta át az annyiszor szidalmazott szivattyúzásra. A Ház s benne a környezetvédő képviselők a csehszlovák–magyar szerződést fölmondó, 1992 júniusában kihirdetett XL-es törvénnyel érveltek. Ennek preambulumában ugyanis benne foglaltatik, hogy „a vízlépcsőrendszernek vagy bármelyik főlétesítményének üzembe helyezése súlyosan hátrányos ökológiai és gazdasági következményekkel járna”. Márpedig – ez a mindmáig hivatalos álláspont – a dunakiliti duzzasztógát és tározó olyan „főlétesítmény”, amelynek tabuját a nemzetközi per miatt kell megőriznünk: nehogy azt mondhassák Hágában, hogy nem is jött nektek olyan rossszul az a jó kis vízlépcsőcske. A Boross-kormány nem tehetett mást: az említett 3000-es (szám szerint: 3045/1994-es) határozat helyett előbb a 3104-es, majd a 3144-es szám alatt titkosította a teendőket: azt, hogy másodpercenként 25 m3 víz kiemelésére alkalmas elektromos szivattyúrendszert telepítenek, átmenetileg azonban három helyen – (Dunakilitinél, továbbá Bodaknál és Dunaremeténél) összesen 15 m3/sec kapacitású, Diesel-üzemű szivattyúkat működtetnek. A Nagy Föloldás alkalmából a Horn-kormány a 3405-ös, érvényét vesztett határozatot nyilvánosságra hozta ugyan, de nem rántotta le a leplet az érvényben lévő 3104-esről és 3144-esről. A szivattyús vízpótlás hivatalosan történt ugyan, de ez titok.

Az előminősítés rejtelmei

Most új kormány alatt köszönt majd be a tavasz–őszi (vegetációs) időszak (immár harmadszor a Duna 1992. októberi elterelése óta), s a vízműépítésben érdekelt körök talán most, a múlhatatlanul szükséges szigetközi vízpótlás alkalmából fölpuhíthatják a hivatalos álláspontot. Föllángoltak e remények már 1994 nyarán, a Horn–Moravcík-találkozó előtt is, amidőn egy pillanatra úgy tetszett, hogy a vízlépcsőügy a jószomszédi kapcsolatnak, személy szerint Kovács László külügyminiszternek rendelődik alá (Beszélő, 1994. július 28.). Végül azonban a nyilvánosság nyomására a kormány megtiltotta Kovácsnak, hogy a fenékküszöbről tárgyaljon a szlovákokkal. A fenékküszöb-építés szlovák beleegyezést és közreműködést kíván meg, ám ezt minden további nélkül meg is kapnánk – érvelnek most a vízügyben érdekeltek. Csakhogy – vetődhet föl a józan ellenérv – kellenek a szlovákok a fenékküszöb elbontásához is, s abba már nyilván nem mennének oly készségesen bele; hogy beszélhetünk akkor „ideiglenes” vízpótlási megoldásról? Mindenesetre szeptemberben – a politikai kurzusváltást hozó vegetációs időszak végeztével – a kormány nyitva hagyta a vitát: 2086/1994. sz. – nem titkos! – határozata szerint „alternatívák kidolgozásával kell új javaslatot készíteni” a vízpótlásról, mi több, a kormány „szükségesnek tartja a szigetközi vízpótlással kapcsolatos… országgyűlési határozatok felülvizsgálatát” is. A „felülvizsgálat”, amelyre a mostani kormányülésen kerül sor, persze nem jelent föltétlenül megváltoztatást. De jelenthet.

A Népszabadság és a Kisalföld december 14-i számában a Főber Kft. – a KHVM megbízásából – előminősítő pályázatot hirdetett meg „a Szigetköz vízpótlásának ideiglenes megoldása kivitelezési munkáinak megvalósítására”. A hirdetményből kiviláglik még, hogy a jelentkezőknek 20 000 Ft+áfát kell leperkálniuk a „tenderdokumentációért” (ami közli a pályázókkal, milyen munkáról is volna szó). A beadási határidő igencsak szoros volt: december 20., sőt, 22-ére már eredményhirdetést ígértek. Utóbbiból nem lett semmi. Mint a Főber ügyintézőjétől megtudtuk, „tíznél több” cég pályázott. De hogyan lehetséges pályázat – kérdeztük –, mielőtt döntött volna a kormány a vízpótlás mikéntjéről? A pályázók a „munka jellegéről” kaptak tájékoztatást, hallhattuk, egyébként is csak előminősítés folyik, a jelentkezők gazdasági-pénzügyi helyzetét bírálják el. Más forrásból megtudtuk, a „munka jellege”: „kőgát építése gabionból és kőből” (gabion = kövek tartására szolgáló acéldrót zsák, ami a kiliti parton van fölhalmozva elhagyottan, mementóként). Szentiványi Árpád, a KHVM kebelében működő Dunai Rehabilitációs Iroda helyettes vezetője kérdésünkre először csak annyit árult el: a munka „általános megjelölésére” szorítkoztak, majd beismerte, hogy a „gabion” és a „kőmunka” kifejezéssel is találkozhattak a 25 ezer Ft-os tenderdokumentáció boldog tulajdonosai.

A KHVM tehát máris meg tud nevezni néhány, kőgátépítésre alkalmas céget (köztük vélhetően a szakértő Vitukinak szakértőként bedolgozó Observator Kultúrmérnöki Kft.-t), demonstrálva, hogy az ilyen beavatkozások gyorsan kivitelezhetők. A vegetációs időszak közeledte miatt megkívánt gyorsaság mellett komolyan esnek latba a költségek is. A szakértő Vituki szerint a fenékküszöb-építés 3 hónapig, a vízszint feletti gát kombinációjával megvalósított duzzasztás megvalósítása 8 hónapig, az elektromos szivattyúk telepítése 6 hónapig (?!) tartana; a fenékküszöb-verzió esetén a beruházási költséget 500 millió Ft-ra, az éves üzemeltetési költséget 30 millió Ft-ra taksálják, duzzasztás esetén az építés potom 2,3–2,4 milliárdba, a fenntartás évi 50 millióba kerülne, míg az elektromos szivattyúk telepítéséért 800 milliót, üzemeltetéséért – a vízügyesek így tudják – évi 200 milliót kellene fizetni. Láthatóan feltételezik: a Diesel-szivattyúkat kiváltó elektromos szivattyúk több mint hatszor (?!) annyiba kerülnek, mint zajos elődeik, a teljes vegetációs időszakon át működnek, feleakkora napi üzemeltetési költséggel. Az utóbbi spórolást más források is reálisnak tartják, viszont a környezetvédők vitatják, hogy 25 m3/sec vízkiemelésre alkalmas szivattyúegyüttest kell működtetni teljes kapacitással, a teljes vegetációs időszakon át.

Mire jó a vízpótlás?

Hogy megértsük a környezetvédő érvelést, látnunk kell, miért van szükség egyáltalán vízpótlásra a Szigetközben. Vízszempontból a tájat három részre osztják: a hullámtérre, a mentett oldalra és a Mosoni-Dunára (az elnevezések az elterelés előtti boldog időkből valók, amikor a szigetközi ágak az árhullámokat vezették le, miközben a jobb parti gát mentette a többi területet az árvíztől). Abban mindenki egyetért, hogy a vízpótlórendszer 1993. augusztusi megépítése óta a Mosoni-Duna és a mentett oldali csatorna (a Kiliti–Cikolai-mellékág) vízellátása megoldottnak tekinthető, s belátják a vitázó felek azt is, hogy a hullámtérnek – környezet- és természetvédelmi szempontból – 25 m3/sec vízhozamra van szüksége, valamint arra, hogy évente legalább két alkalommal 5–7 nap hosszáig árvízi elöntés érje e területet. A vízpótlás nagyobb részben a csúnyi tározóból, a mosoni vízkivételen keresztül, kisebb részben a jobb oldali szivárgócsatornából történik, vízszabályozó zsilipek segítségével.

Mármost – érvel a környezetvédelmi minisztérium – ha a szlovákok adnak 40 m3/sec hozamot a mosoni vízkivételi művön keresztül (mint ahogy speciel most, a téli hónapokban adnak), akkor ez, a szivárgócsatornán át jövő 5 m3/sec-mal kiegészítve nagyjából elegendő pótlást jelent: 20 m3/sec jut a Mosoni-Dunába, 5 m3/sec a cikolai ágba és 20 a hullámtérbe. Szükségmegoldásra akkor van szükség, ha a szlovákok kevesebbet adnak, mint a tavalyi vegetációs időkben, amikor valóban ráfanyalodtunk a szivattyúzásra. A KTM szerint tehát az ideiglenes vízpótlás alapjában véve megoldottnak tekinthető, a szükséghelyzetek áthidalására pedig épp az alkalmanként bekapcsolható elektromos szivattyúk a legalkalmasabbak. „A dunakiliti duzzasztómű környezetvédelmi szempontokra hivatkozó üzembe helyezése elfogadhatatlan” – olvashatjuk egy a KTM által nemrég készített és terjesztett elemzésben. Sőt – érvel a minisztérium – ha a mosoni vízkivétel zökkenőit a főmederből való eltereléssel ütnénk helyre (mint ahogy a fenékküszöb-pártiak szeretnék), azzal kifejezetten tetéznénk azt a kárt, amelyet a Duna elterelése következtében előálló talajvízszint-csökkenés miatt kellett elszenvednünk. A talajvízszint-csökkenés katasztrófáját sem a szivattyúzás, sem a kőgátépítés nem akadályozhatja meg. A vízpótlás csak arra jó, hogy megkímélje az azonnali pusztulástól a szigetközi ágak élővilágát, de nem mentheti meg a talaj kiszáradása okozta végérvényes veszteségektől.

A fenékküszöb iránti olthatatlan vágyat nem környezetvédelmi nosztalgiák táplálják, még ha effélére is hivatkozik a kormány vízműépítésben érdekelt fele. Akkor milyen nosztalgiák? Nyilván szeretnek vizet terelgetni. Bár a szlovák vízpásztorok igen szűkmarkúak, azért csak hagytak magyar kollegáiknak egy kis terelgetnivalót.


Hivatkozott cikkek

Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon