Skip to main content

A vágy titokzatos tárgya

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az új magyar burzsoázia


Soha többet pártot, soha többet politikát! – ettől a szent esküvéstől zengett anno ’89-ben a vállalatvezetők és vállalkozók kara. Erre az időszakra esik, hogy a potenciális újtőkés réteg egyik szárnya – az államigazgatásból és a széthulló nagyvállalatokból idejekorán kilépő szakértők és menedzserek – látványosan szakítanak az MSZMP-vel, sőt azt bizonygatják: kötődésük korábban is csupán formális volt.

„Én nem politizálok, üzletember vagyok”

A hagyományos vállalkozásokat tömörítő érdekképviseletek éppúgy, mint a nagyipart tömörítő MGK – ugyancsak hátraarcot csinál. Tárgyaltak ugyan az átmenet Németh-kormányával, de már nem kötöttek alkukat. Ugyanis felismerték: most éppen (még?, már?) nincs miről egyezkedni. Ez az az időszak, amikor minden magára valamit is adó hírlapíró azzal a tapintatlannak tetsző kérdéssel zárja a beszélgetést, hogy vállalkozó partnere politikai rokon-, illetve ellenszenvei iránt érdeklődik. A válasz az esetek túlnyomó többségében ugyanaz: „Kérem, én nem politizálok, én üzletember vagyok.”

1990 legelejére már némileg változik a kép. A privatizáció előszele által megcsapott nagyvállalati másodvezető vonal és a magánvállalkozók középerős tőkével rendelkező csoportja megjelenik a nagy pártok holdudvarában. Egyelőre mint szakértő. A politikai háttértámogatásukat elveszített nagy szakmai érdekképviseletek – így a Kamara, a TOT, a SZÖVOSZ, az OKISZ – elbizonytalanodnak: változatlan formában nem találnak lobby-partnerre egyetlen pártban sem, míg az újonnan szerveződő magánkamarák, alkalmi érdekszövetségek eleve valamelyik politikai erőcsoport védőernyője alá húzódnak. A politikai és az érdekképviseleti szerep teljes összekeveredését mutatja a hamvába holt Vállalkozók Pártjának színre lépése, majd a választási kudarc után teljes háttérbe szorulása. (Igaz, újabban már a Jurta Színház környékén tűntek fel…)

A tavalyi év – kora tavasztól őszig terjedő szakasza – a szabadság pillanatát adja a gazdaság különböző szereplőinek. Miután a parlament, a kormánykoalíció önmagával volt elfoglalva – időlegesen – „nem szólt bele” a gazdaságba. Pártatlan szakértők szerint ez volt a fő mozgatórugója annak, hogy az elmúlt évben nemcsak talpon maradt a magyar gazdaság, hanem relatív sikereket is felmutatott a piacváltásban, alkalmazkodásban.

Az újtőkés osztály? csoport? réteg?

A rövid lélegzetű interregnum alatt hihetetlen gyorsasággal épültek ki az újtőkés osztály? csoport? réteg? hadállásai. Az első a nagyvállalatokból kiemelt külföldi, vagy hazai magántőkével párosuló társaságok vezetőinek – „átmentőknek” nevezett – tábora adja. Ők továbbra is deklaráltan távol tartják magukat a napi politizálástól, miközben – informális kapcsolataik révén – puhatolózni kezdenek a koalíció pártjainál: milyen „gesztusokra” tartanának igényt? A második csoport a 80-as évek elején magán- vagy társas vállalkozásokba kezdett, s az évtized végére már szerteágazó vállalkozásbirodalommal rendelkező, jelentős tőkeerővel rendelkezőkből alakul. Fő képviselői közel ülnek ugyan a tűzhöz – Palotás János, a VOSZ elnöke az MDF elnökségének tagja stb. –, ám az újtőkés „társadalom” – ekkor még – direkt módon nem folytat párbeszédet a hatalommal. A harmadik csoport szociológiailag a legvegyesebb: ide tartoznak a hajdani kisiparosok, kiskereskedők „túlélői”, a „butikosok”; a kereskedelmi és vendéglátó-ipari tőke középerős „cápái”; a kormányzati „vállalkozásélénkítés” és a „kárpótlás” szerencselovagjai s az a kényszervállalkozói réteg, amely a munkanélküliség elől menekülve alakít valamilyen társaságot, vesz fel hitelt, kóstolgatja a piacot. Ez a csoport látszólag távol tartja magát a „nagypolitikától”, viszont szoros – s nem feltétlenül jogszerű – kapcsolatot tart fenn az önkormányzatokkal, a pártok helyi képviselőivel. A negyedik csoport az a fiatal, szakértelmiségi réteg, amely főként a bankvilágban, illetve a tanácsadó cégeknél helyezkedik el, részben társtulajdonosként: 1990-ben ők voltak a leginkább intaktak a pártpolitizálástól.

Ki jut a zsírosabb falatokhoz?

1991-re azonban kiderült: a kormánykoalíció – a politikai hatalom gyakorlói – ismét csak „ráültek” a gazdaságra. A gazdaság, a kultúra, a tudomány stratégiai vállalati pontjaira a koalícióhoz közel álló vezetőket neveztek ki. Erőteljesen átpolitizálódott a privatizáció és a szanálás-csődeljárás-felszámolás rendje: az jutott zsírosabb falatokhoz, aki „lojálisnak” mutatkozott a koalícióhoz. Ahogyan a kormányzásban erőteljesebbé váltak a hatalomkoncentráció, a tekintélyelvűség és a paternalizmus új – hárompárti – formái, úgy kezdett ismét egyre erőteljesebben átpolitizálódni a gazdaság vállalati, vállalkozói szereplőinek magatartása is.

A hatalom „kívánságaihoz” való igazodás kényszere a legerőteljesebben a pozícióikban (még) meghagyott nagyvállalati, illetve a privatizáció-köztes állapotában lévő középvállalati vezetőknél érhető tetten. Ez a csoport ma már egyszerre kínálkozik fel a koalíciónak, és keres szövetséget az újtőkés magán-, illetve társasvállalkozói körben. (Ám eddig a legnagyobb „segítséget” a külföldi befektetőktől kapta, amit a privatizációs bevételek elég jól érzékeltetnek.) Egy év alatt sokat vesztett integritásából az újtőkések negyedik – legszabadabbnak tetsző – csoportja. Éppen a privatizáció felülről vezérelt módszerei révén belekényszerültek olyan szerepekbe, amelyek a gazdasági és politikai korrupció határát súrolják. Ezt leginkább a különféle privatizációs listákra való felkerülés lehetőségei mutatják.

Sajátos kettősség jellemzi a kis, kezdő vállalkozások, a kényszervállalkozók és az erősödő verseny révén korábbi kedvező pozícióikból engedni kényszerülő középvállalkozói réteg újabb politikai attitűdjeit, amelyre egyre inkább rátelepszik a részben pártbefolyású maffia. A felszínen a legkülönbözőbb vállalkozói csoportoknál tapasztalni egy általánosságban megfogalmazott ellenérzést a kormányzat gazdaságpolitikájával szemben. Ennek alapvető oka abban kereshető, hogy míg kezdetben minden párt – a kormányzóké és az ellenzéké is – vállalkozásbarát politikát hirdetett, mára kiderült: a kormányzat a gyakorlatban képtelen egyszerre pénzügyi egyensúlyt óvó restriktív és a szerkezetváltást és a növekedést felgyorsító vállalkozásösztönző intézkedések meghozatalára. Pontosabban: ezek jó arányainak összehangolására. (A távlatosabb gazdaságpolitika hiánya éppen abban mutatható ki, hogy az igen széles körű külföldi segélyek és hitelforrások – amelyek zömében a kezdő vállalkozásokat segítenék – mindmáig kihasználatlanok, nem „lehívhatók”.) E tekintetben a mai kabinet ugyanazt a tétova politikát folytatja, mint elődjei, s ez egyaránt elkedvetleníti a kezdő vállalkozókat meg a sokat próbált, a nyolcvanas évek elején induló s mára megerősödött „nemzeti tőkét”. Csalódottságérzetük ugyanarról a tőről fakad: milyen rendszerváltás az, amely nem ad prioritást – azaz: nem kedvezményez, kivételez, nem nyújt előnyt, akár a másik vállalkozó rovására is – az újtőkés rétegnek? Vélt vagy valódi jogaik kiharcolásához – ma még – csak keresik az érdekérvényesítés új formáit, és próbálják a politikai nyomásgyakorlás újabb lehetőségeit.

Strukturálatlan érdekhalmaz: ÉT

Ezek közül a társadalom számára a leginkább ellenőrizhető módon a harc az átalakuló vagy újraszerveződő érdekképviseletekben, illetve az Érdekegyeztető Tanácsban követhető nyomon.

Az ÉT munkaadói oldalán ma kilenc szervezet foglal helyet, amely azonban nem a tőke „lobby-tanácsa”, még csak nem is a tulajdonosok-munkaadók és megbízottjaik laza együttese, hanem önnön legitimitását is megkérdőjelező, egymással rivalizáló strukturálatlan érdekhalmaz. (Hogy mégis viszonylagos sikereket érnek el a tárgyalások során, az a munkavállalói oldal szétesettségének és a kormányzat érdek-képviseleti ügyetlenségének köszönhető.) Ha sorra vesszük ezeket a tömörüléseket, jól látható, hogy szakmai-gazdasági kompetenciájuk és politikai befolyásuk rendkívül eltérő. A mezőgazdasági szférát két szervezet képviseli – a MOSZ és az Agrárkamara –, ám az agrárvilágot érintő fontosabb döntések alakításában nincs szerepük, mert ezek a részint a kisgazdapárt hátterét alkotó Parasztszövetségben, részben a nagyobb mezőgazdasági üzemek érdekeit képviselő Agrárszövetségben dőlnek el. Jelenlétük az ÉT-n csupán arra szorítkozik, hogy e testületek számára visszajelezzenek. Részvételük az egyezkedésben teljesen marginális, s amíg a mezőgazdaságban nem alakulnak ki stabil tulajdonviszonyok, vélhetően az is marad. (Megjegyzem: a kormányzatnak ez a „lebegtetés” rendkívül jól jön, mert így tudnak az ÉT-n belül is jól egyensúlyozni az MDF-kisgazda erőviszonyok között.)

Más szerepelosztásra vállalkozott a kisiparosokat és kiskereskedőket tömörítő IPOSZ, amely egy darabig abban tetszelgett, hogy egyenrangú partnere lehet a VOSZ-nak. Erre utal az a vita, ami a két érdekképviselet között a „Start”-hitel kezelése körül kialakult, s amelynek folyományaként most az IPOSZ önálló bankot alapított. Az IPOSZ sok tekintetben utóvédharcot folytat, hiszen azokat a hagyományos „ezermester” típusú kisiparosokat, kiskereskedőket tömöríti, amelyek ma zömében nem bírják a (tőke)versenyt, s kiszorulnak a piacról, illetve önállóságukat feladva alvállalkozói szerepre kényszerülnek. Gazdasági befolyásuk csökkenését sajátos háttér-politikai kapcsolatokkal kívánják enyhíteni. Különös – helyi – együttműködéseket alakítanak ki a parlamenten kívül rekedt pártokkal. (Ugyanez a politikai holdudvar vonzza a „lumpenproletár” szinonimájaként értelmezhető kényszervállalkozói réteg jelentékeny részét is.)

Ma a munkaadói képviseletek közül három szervezet tekinthető nagyobb politikai befolyásúnak: a VOSZ, a GYOSZ és a Kamara. (A privatizálás alatt lévő vállalatok gyakran mind a háromba belépnek, a „sose lehet tudni” elve alapján.) A VOSZ befolyása főként a külföldi kapcsolatokban erős, amiben közrejátszik Palotás János személyisége is. A VOSZ szívesen lép fel a nemzetközi tárgyalásokon és itthon is, mint az egész magyar vállalkozói réteg képviselője, miközben kiemeli: csak a magánvállalkozókból nőhet ki a valódi nemzeti tőke. Hangsúlyozottan politizál: vállalkozásélénkítésben – kormányon belüli – alternatívát kíván felkínálni a kabinet számára: ezt bizonyítják Palotás költségvetési, adórendészeti, illetve a világkiállítás megrendezése mellett lobbyzó módosító indítványai. Gondolkodás- és magatartásformáit ugyanazok a motívumok befolyásolják, mint például Matolcsy Györgyét. Kalkulál is azzal, hogy ő a koalíció elkövetkező éveinek egyik „befutottja”, s ebben sok lehet az igazság.

„Nagy riválisa”, Széles Gábor azonban újabban rugalmasabban politizál, s ezért gyorsabb sikereket is ér el. Egy év alatt például alapvetően módosította a GYOSZ „filozófiáját”. A tavaly életre hívott szervezet ugyanis a két háború közötti alapelvekre hagyatkozott, s induláskor kizárta soraiból a külföldiekkel társuló cégeket, illetve az állami nagyvállalatokat. Az idén nyáron azonban rajtaütésszerűén megváltoztatták alapszabályukat, s így tagságuk húsz alapítóról három hónap alatt 250 tagra gyarapodott. Ez az expanzió a politikai befolyás alátámasztásául szolgált. Széles megnyerte elképzeléseihez a szövetkezeti ipar szervezeteinek zömét, valamint a gyorsan privatizálható nagyvállalatok közül a műszer- és híradástechnikai ipar, a vegyipar és az alumíniumipar jelentős részét. Ezáltal egyszerre nyitott a külföldi tőke és a menedzseri réteg felé. Egyik célkitűzése, hogy a GYOSZ-t a legerőteljesebb érdekkijáró szervezetté növelje: ennek érdekében például fizetett GYOSZ-tisztviselőkből delegált szakértői irodákat kíván nyitni a gazdasági minisztériumokban, amelyek „véleményeznék” a tárcák törekvéseit. A másik törekvés, hogy a GYOSZ-nak privatizációs funkciókat is „kijárjon”: ugyanazokra a tanácsadói jogosítványokra kíván szert tenni, mint amelyeket a Vagyonügynökség „listás” cégei már megkaptak, s ily módon önmagának, önmagán belül privatizálna – egybe mosva a tulajdonváltást a csődbe jutott vállalatok „megsegítésével”, illetve a felszámolásközi felvásárlással.

Amíg a GYOSZ a „kertek alatt” próbál bejutni a gazdasági centrumokra, a Magyar Gazdasági Kamara „face to face” teszi mindezt. Apparátusa, kapcsolatai és szakismerete révén ma ez a munkaadói szervezet viszi a prímet az ÉT-üléseken, s láthatólag a kormányzati szakapparátus számára is a kamara a legkellemesebb tárgyaló partner. A tulajdonváltás előrehaladtával – feltételezhetően – eltűnnek majd a lényeges érdekkülönbségek a GYOSZ és a Kamara között: az is elképzelhető, hogy összeolvadnak. Ám ma még – vezetőik és tagságuk eltérő politikai motiváltsága okán is – konkurensként lépnek fel egymással szemben. Aki figyeli az egyezkedést, jól láthatja: a szakértelem másfajta lobbyzáshoz vezet, mint a direkt párttakaró-alatti ügyeskedés. Ennek ellenére érdekeik egyre közelebb kerülnek egymáshoz, s ezért gyakori, hogy közösen is lépnek fel egy-egy kormánytervezet bírálatakor, avagy a módosításokat közösen alakítják ki. Ám mivel az ÉT jogosítványai csak igen szűk körben írnak elő konszenzusos döntést, az ÉT – s így a munkaadók szervezetei – többnyire rábólintó-véleményező szerepkörbe szorulnak. Ezt a nemzeti tőke érdekeit egyre artikuláltabban megjelenítő szervezetek keveslik, s ezért – miközben hangsúlyozzák politikai semlegességüket – ki-kilépnek a szabályozott érdekegyeztetés keretei közül. Bele a politikai ingoványba.

Műhisztéria a koalícióban

Ennek a „kilépésnek” a látványos megnyilvánulása volt a nyár közepén három napilapban publikált „Második kiegyezés” című tézisgyűjtemény, amelynek különös pikantériát adott, hogy a szerzőpáros egyik tagja – Széles Gábor – az MDF felső vezetéséhez, míg a másik – Kocsis András – a kisgazdapárt felső vezetéséhez áll közel. A cikket követő „műhisztéria” – az MDF elhatárolódása, majd Kónya Imre dörgedelme, illetve a kisgazdák „tisztogatásra” felszólító határozata – mind csupán a nagyközönségnek szóló színjáték. A kulisszák mögött azonban az érdekeltek pontosan tudják, mi történt: az újtőkés réteg – eddigi pénzügyi támogatásáért – benyújtotta a számlát a mai és számításaik szerint a potenciális hatalomnak. Másként fogalmazva: ezentúl nem alázatos szolgája, hanem aktív formálója kíván lenni a gazdasági – és ebből fakadóan a politikai hatalomgyakorlásnak.

Tekinthető ez első erőpróbának is, amiben van egy furcsa kettős játék. Egyszerre akarják ugyanis az ideologikus politikai gyámkodástól megszabadítani a nemzeti tőke mozgásterét, miközben maguk is különböző „ideológiákat” gyártanak: miért van szükség befolyásuk növelésére – túl a primer gazdasági szférán. A szirénhangok közül most csak arra hivatkozom, amely így érvel: a politikai hatalmat gyakorlók jószándékúak, de nem értenek a gazdasághoz, és a nehézségek egyre inkább a középről jobbra tolják a kormány politikáját. Meg kell hát nyerni, becserkészni – netán megvásárolni – ezt a kemény hangú jobboldalt, hogy irányítani lehessen. Hiszen az ehhez szükséges szakértelem, a kapcsolatrendszer és a tőke a magát nemzeti burzsoáziának tekintő laza vállalkozás-csoportok kezében van. Mindemellett egyfajta nosztalgikus elhivatottságtudatból közvetítő szerepre is vállalkoznak: hozzák-viszik a híreket – s a pénzeket is – a pártok között. Homályosan célozgatva arra is, hogy a tőkének – minden oldalról – kiszámítható politikai partnerekre van szüksége.

Hatalom és tulajdon persze egymást feltételezi. Nem tartom véletlennek, hogy a nemzeti tőke éppen akkor jelentette be igényét a politikai torta nagyobb szeletére, amikor a kormányzaton belül még nem dőlt el a vita: melyik útját is választják a gyors privatizációnak, s kinek a kezében marad a mozgó állami tulajdon kezelői joga. Ehhez az osztozkodáshoz kívánnak maguknak az eddiginél nagyobb politikai befolyást szerezni, tán azért is, hogy a választási ciklus lejártával múlékony parlamenti többséget a gazdasági hatalomban lebetonozzák. S nem eredménytelenül! Legalábbis erre lehet következtetni az újabb nagyobb privatizációs akciók konzorciális jelenlétéből, illetve az MDF-es vállalkozói réteg erőteljesebb szerepvállalásából a Vagyonügynökség igazgatótanácsában.

Ez újabb fontos hídfőállás. Ami nem csupán a privatizálható vállalatok feletti befolyás növelését jelenti, de egyben ahhoz is segítséget ad, hogy lefékezze a nemzeti tőke hátterében sötétlő s egyre baljóslatúbb méreteket öltő fekete gazdaságot. (Nem az állam bevételeit védő-óvó adócsalások ellen akarnak így védekezni, hanem azért kívánnak álljt parancsolni, mert ezek mögött a parlamenten kívüli szélsőségek is megtalálhatók, amelyek az anarchia irányába mutatnak. Ezzel szemben a virulens befolyású nemzeti tőke legfőbb óhaja – legalábbis szeretik ezt állítani – a politikai stabilitás, a társadalmi béke megőrzése. Ezért is kívánják „megszelídíteni” a szélsőségeket, a politikában és a gazdaságban egyaránt. Ugyanakkor azt sem rejtik véka alá: támogatnák az „erős kéz” (gazdaság) politikáját. Amitől már igazán nem esik távol a „kevesebb demokrácia – nagyobb produktivitás” ismerős tézise.

Hol van már a „soha többet politizálást” ’89-es sóhaja. Rég elfedte a burzsoázia diszkrét bája.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon