Skip to main content

A villanyszámla mint nemzetiségi sajátosság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
avagy lesz-e a nemzetiségeknek iskolájuk?


A szerbhorvát iskola szétválasztása ellen felszólaló szülőkkel szemben a minisztérium és az önkormányzat képviselői többször is egyértelműen leszögezték, hogy az iskoláról a döntő szót csak maguk a kisebbségek mondhatják ki érdekképviseleti szervezeteik útján. A nem szerb és nem horvát szülők lehetőleg ne szóljanak bele a vitába, hiszen ez az iskola a szerb és a horvát kisebbségé. Az állam képviselői információink szerint most először ismerik el egy állami, önkormányzati fenntartású és a nemzetiségek oktatásügyét szolgáló intézményről, hogy az maguké a nemzetiségeké, és az intézmény sorsának alakítására az érintett kisebbségek képviselői a legilletékesebbek. Ennek az illetékességnek a szokásjog szintjén történő elismerése komoly előrelépést jelent a nemzetiségi oktatás autonómiája felé.

Nyelvmímelő iskolák

Nem árt azonban megvizsgálni, hogyan illeszkednek ehhez a deklarációhoz a nemzetiségek oktatásával kapcsolatos egyéb tények.

A nemzetiségi oktatás rendszere heterogén, szakmai színvonala és presztízse alacsony, tárgyi feltételei és hatékonysága rossz. Az identitás megőrzése szempontjából az ún. kétnyelvű önálló intézmények a legértékesebbek, ezeknek a száma azonban minimális. Sokkal gyakoribb a nyelvoktató forma, amely csupán anyanyelvi nyelvórákat nyújt az érdeklődő szülők gyerekeinek az órarenden belül vagy kívül. A csak nemzetiségi tannyelvű iskolák, mint amilyenekkel például a határon túli magyarok is rendelkeznek, Magyarországon nincsenek. A hivatalos statisztikában nemzetiségiként szereplő óvodák döntő többségében az anyanyelvi foglalkozások alárendelt szerepet játszanak. Az ilyen óvodákban jellemzően heti egykét nemzetiségi nap van mindössze.

A nemzetiségi oktatás-nevelés legtöbbször nem önálló intézményekben folyik, hanem (sokszor objektív okok miatt is) csak egyes osztályokban, csoportokban vagy részlegekben, s a tanári karnak is csak egy kis része nemzetiségi pedagógus.

A nemzetiségi származású iskolások többsége magyar iskolákba jár.

A nemzetiségi oktatás széthulló rendszeréből teljesen hiányzik a visszacsatolás, az ellenőrzés lehetősége az érdekeltek és érintettek részéről. Ennek következménye például az is, hogy az állami költségvetésből a nemzetiségi oktatásra szánt nem kevés fejkvóta időnként az iskolai fűtés- vagy villanyszámla kiegyenlítésére szolgál, mert felhasználásába a kisebbségi szervezeteknek és szakmai testületeknek nincs beleszólásuk, hiszen a nemzetiségi iskolarendszer szervezetileg nem önálló.

A nemzetiségi szervezetek többsége ma az oktatás ügyét tartja a nemzetiségi kérdés kulcsának, és itt szeretne elsősorban áttörést elérni. A nemzetiségi oktatás két alapvető kritériumnak kell hogy megfeleljen. Egyrészt legyen versenyképes a magyar nyelvű oktatással, másrészt legyen képes integrálni a nemzetiségi gyerekeket abba a közösségbe, amelyből származnak.

E kettős cél elérése érdekében gyökeres változásokra van szükség a nemzetiségi oktatás területén. Ez a feladat megköveteli a nemzetiségek szakmai és politikai erőinek koncentrálását, ugyanakkor nemzetiségenként, területenként és településenként eltérő megoldásokat igényel. Mindez aligha érhető el a nagy állami rendszereken belül, amelyekben a gyengébben szervezett, heterogén és szétszórtan élő kisebbségek érdekei amúgy is szükségszerűen marginalizálódnak. A kisebbségek oktatásában valószínűleg csak úgy lehet áttörést elérni, ha a működtetésben, az ellenőrzésben és a fejlesztésben a kisebbségi szervezetek és a szakmai testületek jelentős jogosítványokat kapnak.

A nemzetiségi oktatásban az állami funkciók decentralizálása, azaz a kisebbségi autonómia bevezetése nélkül szinte lehetetlen eredményt elérni.

A kabinetkérdés

Megalakulása után nem sokkal, 1990 decemberében, a Szerb Demokratikus Szövetség is egy ilyen program szellemében tett javaslatot az illetékes minisztériumnak az önálló szerb iskolarendszer megalakítására. Egyetlen konkrét kérés szerepelt a javaslatban, egy maximum négyfős szerb nemzetiségi oktatásfejlesztő-szaktanácsadói-módszertani kabinet felállítása az Országos Közoktatási Intézethez kapcsolódva azzal, hogy a feladatok megfogalmazásában és a társadalmi értékelésben a kisebbségi szervezet kapjon kompetenciákat. A javasolt kabinet sorsa mindmáig nem rendeződött. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium ugyan másfél év után, 1992 augusztusára elfogadta az ötletet, és tervezi, hogy az OKI-n belül nemzetiségi (szerb?, szlovák?, görög?…) szakértői csoportot hoz létre, ennek a határideje azonban továbbra sem ismeretes, és még mindig nincs szó a nemzetiségi közösségek szervezeteinek intézményes beleszólási jogáról.

Ugyanakkor a szerb szövetség javaslatában meg sem említett budapesti iskola szétválasztásának gondolata hivatalos formában csak 1992 májusában merült fel, 1992 szeptemberében a szétválás már meg is kezdődött, noha ennek megkerülhetetlen anyagi vonzata nagyságrendekkel több ennél, mint amennyit a kabinet kialakítása igényel.

Egyes esetekben problémát jelent a tankönyvek és a tanári kézikönyvek behozatala is az anyaországból (a Rózsák terén sem tudják még, mikor érkeznek meg Belgrádból a tankönyvek – a szerk.), hiszen számos olyan akadályt kell leküzdeni, amire a kisebbségeknek nincs befolyásuk. A könyveket az OKI-nak kell véleményeznie és a tankönyvjóváhagyó bizottságnak engedélyeznie, és ráadásul nem is örülnek annak, ha a rendelés „megelőzi a szükséges alaptanterveket”. Miközben még az a törvény sem létezik, amely az alaptanterveket előirányozza.

Az általános pénzhiányban sikerként könyveli el a nemzetiségekért felelős minisztériumi tisztségviselő, hogy szerzett pénzt a nemzetiségi szakfelügyelői hálózat létrehozására. Arról azonban nem esik szó, hogy maguknak a nemzetiségeknek jut-e intézményes szerep a szakfelügyelői hálózat feladatainak meghatározásában, a személyek kiválasztásában, az igényekhez és lehetőségekhez illeszkedő hálózat kialakításában, munkájának ellenőrzésében. A döntés alapja a kormány ez év márciusi határozata a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek oktatásának és művelődésének helyzetéről és fejlesztésének feladatairól. A határozat már tervezet formájában sem nyerte el a kisebbségi szervezetek tetszését. A Kisebbségi Kerekasztal úgy vélekedett a határozatról, hogy az ellentétes a kisebbségek kulturális autonómiájának elvével és a készülő kisebbségi törvény szellemével. A határozatból ugyanis teljesen hiányzik maguknak a kisebbségeknek a szerepe a célok, feladatok kijelölésében, a végrehajtásban és ellenőrzésben.

Az állami pénzből, a minisztériumi Tankönyvkiadó gondozásában megjelenő – szimbolikus mennyiségű – nemzetiségi könyvek kiadói tervébe eddig beleszólhattak az érintett kisebbségek a Nemzetiségi Szerkesztőségi Tanács útján. 1991 februárja óta azonban nem szólhatnak, mert az illetékesek egyszerűen nem hívják össze a NSZT-t, s most, annak ellenére, hogy az NSZT nem szűnt meg, a nemzetiségi közösségek részvétele és tudta nélkül létrehozott pályázati rendszer útján akarnak dönteni arról, hogy melyik nemzetiség melyik könyve jelenhet meg állami pénzen (más forrás ugyanis erre egyelőre nincs).

A nemzetiségi törvény tervezete elfogadja a kulturális autonómia elvét, és megengedi a kisebbségi önkormányzatoknak oktatási intézmények létrehozását, működtetését és bizonyos feltételek mellett átvételét a jelenlegi fenntartóktól. Továbbá az országos kisebbségi önkormányzatot illetné az a jog, hogy meghatározza a nemzetiségi oktatás „törzsanyagát”. A javaslatnak egy kis hibája van: hogy tudniillik a fenti jogosítványokkal felruházott szervezeti forma a nemzetiségi csoportok túlnyomó többségére nem illeszthető rá. A közoktatási törvény legutóbbi változata pedig már, noha alaposan foglalkozik a nemzetiségekkel, nem is fogadja el a kisebbségek kulturális autonómiájának elvét, nem vesz tudomást az alkotmányban is szereplő kisebbségi önkormányzatokról, így például nem is szerepelteti őket a lehetséges állami működtetők-fenntartók között. (Noha erre a hiányosságra a kisebbségek már a korábbi változatoknál is felhívták a figyelmet.) A tervezet szerint a kisebbségeknek nincs külön beleszólásuk a nevelési-oktatási intézmények létrehozásába, pedagógiai programjainak elfogadásába, vezetőinek kinevezésébe. A Nemzeti Alaptanterv mellől hiányoznak a nemzetiségi országos alaptantervek, csak az ajánlott iskolai tanterv szintjén jelentkezhetnek a nemzetiségi különigények. Ezek elbírálása azonban kizárólag a miniszter hatáskörébe tartozik, akárcsak a vizsgakövetelmények és a tankönyvvé nyilvánítás feltételeinek meghatározása. A kisebbségeknek mindebbe nincs intézményesített beleszólásuk. A szolgáltató intézmények, a tanügyigazgatás intézményei, a szakmai tanácsadás, a felügyelet, az ellenőrzés, a módszertani szolgáltatások, az oktatásfejlesztés, valamint a közoktatás országos irányítása terén sem biztosítja a tervezet a kisebbségek intézményesített részvételét, érdekeik érvényesülését. A tervezett Közoktatáspolitikai Tanácsba sem várják az egyes kisebbségek képviselőit.

Úgy látszik, hogy a kisebbségek szava csak akkor számít, ha szét akarják szedni az iskolájukat, de nem számít, ha össze akarják rakni…
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon