Skip to main content

Egy csónakban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A közép- és kelet-európai szabad szakszervezetek


A zárónyilatkozat

A szeminárium zárónapján elfogadott dokumentum szerint: „Közép- és Kelet-Európa szabad szakszervezeteinek képviselői egyetértettek abban, hogy a világ e térségében a munkanélküliség gyors növekedése jelenti a legfőbb veszélyt a munkavállalóknak… a kommunista rendszerek utáni átalakulás szakaszában fellépő munkanélküliségnek vannak általános, minden országban felismerhető okai. Ezek az átmenet általános sajátosságaiból adódnak. Ilyen a gazdaságtalan termelés, a vállalaton belüli munkaerőtartalék képzése, a világpiactól való elszakadás, a politikailag konstruált külkereskedelmi kapcsolatrendszer összeomlása. A piacgazdaságra való átmenetben nemzeti különbségek is mutatkoznak. Míg a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságban a munkanélküliség növekedése megállni látszik, addig Bulgáriában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Ukrajnában tovább folytatódik. Albániában az aktív lakosság nagy részére kiterjed, Litvániában viszont még félve várják a volt »össz-szövetségi« mamutvállalatok elkerülhetetlen összeomlását. Az eltérések összefüggenek a privatizációs folyamat előrehaladásával, sebességével, a kormány politikájával.” A tanácskozás résztvevői leszögezték „Közép- és Kelet-Európa szakszervezeteinek mind a térség gazdasági és társadalmi biztonságának törékenysége, mind saját erejük korlátozottsága miatt érdekük, hogy a munkavállalók biztonságát is elsősorban tárgyalásos úton, a társadalmi béke megőrzésével igyekezzenek elérni.” A meghívottak sajnálattal állapították meg, hogy térségünkben még „egyetlen kormány sem dolgozott ki megfelelő, átfogó politikát a munkanélküliség leküzdésére. A szabad szakszervezetek nevében leszögezzük, hogy a kormányok nem bújhatnak ki e felelősség alól, és mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a kormányok teljesítsék ezt a kötelességüket, mégpedig a munkavállalók érdekét szem előtt tartva. A szakszervezetek eddig is igyekeztek befolyásolni, illetve kialakítani egy ilyen politikát. Ennek részleges példái: a Solidarnosc és a lengyel kormány vegyes bizottsága a válságrégiók megállapítására, a Liga törekvése a privatizációhoz kapcsolódó munkanélküliség csökkentésére a privatizációba történő szakszervezeti beavatkozással.”

A kormány felelőssége

A szemináriumon egyetértés volt abban, hogy a munkanélküliség drasztikus csökkenését csak a gazdaság felvirágzásától várhatjuk, s hogy a jelenlegi gazdasági helyzethez kapcsolódó munkanélküliség nem a demokratikusan választott kelet-európai kormányok hozzá nem értésének következménye. Régiónkban a kormányoknak nemigen volt más választásuk, mint a pénzügyi stabilitás érdekében feláldozni a szociális stabilitást. Sokszor hallottuk már ezt a gondolatot, s ettől nem lett sem kevésbé igaz, sem kevésbé érdektelen. Manapság már a pszichoanalitikusok sem hiszik igazán, hogy a probléma okának feltárása egyben annak megoldását is jelenti. A munka nélkül maradtaknak rövid távú problémáik vannak, melyekre a lehető leggyorsabban megoldást és nem magyarázatot szeretnének találni. Mi lenne hát a teendő?

Mint ahogyan azt a fönti záródokumentumban is kifejtették, a független szakszervezetek véleménye szerint a kormány egy aktív foglalkoztatáspolitika kidolgozásáért felelős. De nincs-e itt ellentmondás a kívánságok között? Egyik oldalon azt akarják a független szakszervezetek, hogy a privatizáció haladjon előre, az állam minél gyorsabban szedje a sátorfáját, és vonuljon ki a gazdaságból. A másik oldalon viszont azt szeretnék, hogy avatkozzon be, és teremtsen munkahelyeket. Az ellentmondás látszólagos. A kormánynak a megfelelő feltételek, körülmények, jogi keretek biztosításával és betartatásával lehet és kell segítenie a munkahelyteremtést. Tehát nem a gazdaság szereplőjeként, hanem a szereplők számára a játékszabályok meghatározójaként kell működnie. Réti Tamás közgazdász, a Liga-akadémia igazgatója szerint az ellentmondás inkább a kormány irracionálisán nagy hatalma és egyre fokozódó tehetetlensége között van. Fontos, hogy ne engedjük, hogy a kormány tehetetlenségében a munkahelyteremtést a viszonylag gyenge magánszektorra hárítsa.

„Amerika hangja”

Vendége volt a konferenciának Gábor Róbert, a legnagyobb amerikai szakszervezeti szövetség, az AFL–CIO elnökének tanácsadója, aki egyben főszerkesztője az AFL–CIO sajtószolgálatának, mely hetente 3-4 vezércikket küld szét a világ jelentősebb demokratikus újságjainak. Nem tudtam megállni, hogy ne a jobboldali veszélyről kérdezzem először Gábor urat.

Beszélő: Milyen politikai szerepet játszhatnak a szakszervezetek a jobbratolódás elleni fellépésben?

G. R.: Igen jelentőset! Kelet-Európában – beleértve a volt Szovjetunió utódállamait – a legnagyobb veszélynek a munkanélküliség rohamos emelkedését tartom. Mint mindig a történelem során, a szélsőjobb vagy szélsőbal föl tudja használni azokat a tömegeket, amelyek kenyér nélkül vannak. Előtérbe kerülnek a nacionalista szlogenek, az antiszemitizmus. Ezért úgy látom, hogy a szakszervezetek elsődleges feladata a munkanélküliség elleni harc. Ezzel kapcsolatban konkrét projectek megszervezésével kell foglalkozniuk. Nem elegendő ebben a térségben, de sehol máshol sem, csak szidni a kormányt. Programtervezetekkel kell föllépni arról, hogy mit is kellene csinálni.

Beszélő: Programtervekről szólva gyakran bukkan fel a közmunka intézményének bevezetése. Mi a véleménye ennek szerepéről a munkanélküliség megoldásában?

G. R.: Beszédemben hangsúlyoztam, hogy az amerikai szakszervezet természetesen a piacgazdaság mellett van, de ebben a gazdasági helyzetben, amit ebben a térségben látok, feltétlenül szükség van valamire, amit nevezzünk akár közmunkának. Sajnos, történelmi háttere miatt rosszul hangzik ez a szó Magyarországon. Ha tudnak, találjanak ki jobbat, nekem még nem sikerült… Közmunka alatt nem a szemétösszeszedést vagy hólapátolást értem, hanem komoly infrastrukturális beruházásokat. Példának lehetne venni a Marshall-terv idején szervezett közmunkákat. Amikor infrastruktúráról beszélek, akkor elsősorban út- és hídépítésre, csatornázásra, környezetvédelmi munkákra, a telekommunikációs hálózat fejlesztésére gondolok.

Beszélő: Ki finanszírozná ezeket a beruházásokat?

G. R.: Természetesen ez a legnehezebb. Úgy tudom, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tárgyal arról, hogy közmunkákat is támogasson. A Világbank nem támogat ilyen projecteket, de mi reméljük, hogy ezen nézetüket sikerülni fog megváltoztatnunk, és ők is belátják, hogy a munkanélküliség megoldására ez az egyetlen válasz. Mi és a Szakszervezeti Világszövetség is mindent el fogunk követni, hogy a nagy pénzintézetektől a kelet-európai kormányok erre a célra pénzt kapjanak. Remélem, hogy ebben a térségben a szakszervezeteknek a közmunkák szervezésében vezető szerepe lehet. Külön intézményeket kellene létrehozni a kelet-európai országokban ezeknek a munkáknak a szervezésére, és ezek vezetőségében a munkavállalóknak, a munkáltatóknak és a kormánynak egyaránt helyet kellene foglalni.

Közmunka = közboldogság?

Mint a konferencia záródokumentumából is kiderül, a szakszervezetek hangsúlyozzák a kormányok felelősségét a munkanélküliség kezelésére alkalmas politika kidolgozásában és végrehajtásában. Gyakran hallani ezzel kapcsolatban a kifejezést: aktív foglalkoztatáspolitika. Horn Gábort, a Liga elnökét kérdeztem, mit is jelent ez a kissé elkoptatott kifejezés?

H. G.: Ebbe soroljuk új munkahelyek teremtését, egy olyan szakképzési rendszert, amely az ifjúsági munkanélküliségre az egyetlen válasz, hiszen megfelelő szakmák felé orientálja a fiatalokat. Eszközei a munkanélküliség elleni harcnak a regionális válságkezelő programok, vagy egy olyan privatizációs program, amelyben nemcsak az elvek és kinyilatkoztatások szintjén, hanem valóban a versenytárgyalások során szempont, hogy ki milyen munkahelyeket ígér a potenciális vásárlók közül. Mi úgy látjuk, hogy a kormány nemcsak hogy nem merítette még ki ezeket az eszközöket, hanem nem is kezdte használni. Határozott álláspontunk, hogy ezeket az eszközöket mozgásba kell hozni. Ugyanakkor látható, hogy ’93-ra a munkanélküliség el fogja érni azt a pontot, hogy ezekkel az eszközökkel már akkor sem lehet megoldani a problémát. Az is nyilvánvaló előttünk, hogy az igazi megoldást csak a gazdasági fellendülés hozhatja. Ez pedig nemcsak szakszervezeti program vagy kormányzati politika kérdése önmagában.

Beszélő: Az imént beszélgettem Gábor Róberttel, s az ő véleménye az, hogy a jelenlegi munkanélküliséget csak a közmunkák nagyarányú bevezetésével lehetne orvosolni. Mi erről a Liga álláspontja?

H. G.: A Liga nem alakított még ki álláspontot erről ez ügyben. Vannak azonban megfontolandó dolgok. Kérdés, hogy reálisak-e a mai Kelet-Európában az Egyesült Államokban a 30-as években alkalmazott eszközök? Ha hiszünk a modernizációban, akkor modern infrastruktúrát kell építenünk, modern eszközökkel. Ezeknek munkaerőigénye nem igazán nagy. Ma tehát az infrastruktúra-fejlesztés nem elsősorban munkaerő, hanem beruházás kérdése. Rossz emlékek is tapadnak ehhez az intézményhez térségünkben, s ezért félünk egy kicsit a közmunka kelet-európai gyakorlatától. Nem szabad, hogy közmunkának nevezzük, ha a legelesettebbeknek söprűt adunk a kezébe, és elküldjük őket utcát takarítani. Ez csak növeli kiszolgáltatottságukat. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy elutasítanánk a közmunka gondolatát. A Liga mindent megfontolás tárgyává tesz, ami a legkisebb esélyt nyújtja a munkanélküliség csökkentésére. A kormány felelősségét azért hangsúlyoztuk nyilatkozatunkban, mert úgy érezzük, hogy a közmunkák bevezetésén kívül még számos más olyan intézkedés lenne elképzelhető, amely javítaná helyzetünket.

Beszélő: Mondana néhány példát?

H. G.: Nem biztos, hogy a volt KGST-országok piacait el kellene veszítenünk. Javítani kellene az átképzési rendszert. Vagy itt van a hazai lakáspiac helyzete. Hiába menne el az ózdi munkanélküli Pécsre, hogy ott próbáljon szerencsét, a lakáspiac annyira merev, hogy nincs sok esélye lakáshoz jutni az új helyen. Egy olcsó lakások építésére szóló program nemcsak munkahelyeket teremthetne, hanem segítené a munkaerő átcsoportosulását is.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon