Skip to main content

Fonódni fényvető szavakba

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Változatok lírára és líraiságra – II. rész

A pécsi Jelenkor Kiadó kultúraközvetítő elhivatottsága közismert. Köztudomású az is, hogy ez a küldetéses munka jó ideje már nemcsak a mai magyar irodalmat, de a kortárs és klasszikus világirodalom legjelesebb alkotásait is igyekszik minél szélesebb körben hozzáférhetővé tenni. E törekvés egyik legújabb eredménye az a kiadvány, amely az osztrák Ingeborg Bachmann (1926–1973) lírai életművét fogja egybe. Bachmann német nyelvterületen kultikus (de legalábbis kánoni) szerző; műveivel nálunk eddig alighanem csupán a szakmai olvasás találkozott rendszeresebben. A kimért idő két fordítója, Adamik Lajos és Márton László ebben az összefüggésben irodalomtörténeti jelentőségű munkát végzett. (Ténykedésük szakszerű alaposságára vall a kettejük által jegyzett, igen informatív utószó is.) Bachmann költészetének – tanulságosan módosuló – esztétikai karaktere e magyar fordításváltozatokból is tisztán kitetszik. Kitetszik, hogy a huszadik század kínálta katasztrofikus létélményeket Bachmann-nál a késő modern válságtapasztalat poétikája értelmezi. „Nem tartunk soká, művekkel dobálózunk / és visszatekintünk. De a tűzhely fölötti füsttől / nem lehet látnunk a tüzet. […] Lefelé terel a súly, / nem az ég irányába, s oly dolgokat / hozunk felszínre, melyekben pusztulás honol és / szétszóratásunk készsége.” (Bizonyság semmire) Itt a megszólalás hölderlini emelkedettsége ad nyomatékot a (poszt)egzisztencialista ború szemléletmódjának. A Dalok meneküléskor című alkotás zárlata a Paul Celan-i irodalomértéssel rokonnak mutatkozó versbeszédmódra bízza az időnek alávetett szubjektum és az időnek másként kiszolgáltatott szavak közti viszony problematizálását: „De az ének a por fölött, a rákövetkező / minket túlszárnyal.” A kötet (azaz Bachmann költői pályája) a neoromantikus képalkotással kísérletező, vallomásos hangütésű költeményektől az elvontabb jelenetezésű, a filozofikus hangoltságot hermetikus zártsággal társító darabokig vezeti az olvasói tekintetet. Ha „a világirodalom lényege, hogy a befogadó az esztétikai tapasztalat révén maga mögött hagyhatja meghatározottságait” (H. Nagy Péter), úgy a könyv (és a kiadó) célt ért: Ingeborg Bachmann verseiben könnyű elveszni, és könnyű antropologikus állandóként megélni az elveszettséghez való jogot. S hogy ez az elveszettség valójában a verssorok köztes világában vagy a szövegeken túli térben lesz-e az olvasó tulajdonképpeni osztályrésze – talán mindegy is. „Hisz szó / úgyis csak / szót von maga után, / mondat mondatot.” (Szavak, ti)


Mindössze négy évvel válogatott költeményeinek (A lét elrejtetlensége) megjelenése után újra versválogatás került ki Kalász Márton költői műhelyéből, s újra a Szent István Társulat jóvoltából. Az apropót e kiadói előzékenységhez (amely a munka könyvészeti értelemben vett szépségében is megmutatkozik) Kalász idei Stephanus-díja szolgáltatta. A Látható, láthatatlan című szövegegyüttes gondozója Zsille Gábor, akinek elmélyült és érzékeny utószava az összeállítás szervezőelvét is egyértelművé teszi: „a szellemi-lelki társra találás, a szerelem lírai krónikáját kapjuk, az összetartozás, a közös élmények már-már naplószerű történetét.” A szerelemről való beszéd valóban mindvégig a kötet legfontosabb szólamának bizonyul; a klasszicizáló megszólalásmód efféle, nehezen feledhető változatait eredményezve: „hol az ég, hol a föld volna fölül / ha e mindenség is egyszer tanulna minket / óvatos ujjal, gyöngéd ajakkal becézzük / míg ácsorgunk, titkolt érzékeinket” (Hol az ég, hol a föld); „testnek a test: hiszen ennyi nekem / szemnek a néző szem, ma léleknek a lélek / minden mozdulatodról én már azt hiszem / beteljesítő így, mert benne élek // hangodból kihangzott: vele beszélek / kelj át a városon, az égtájon nyugton velem / te a szép utazó, én a titok / benned balfelől; vigyél, hallgatok” (Te, én); „köszönöm a galamb jeléül odabent szerelmem kezét” (Fohász). E tematikus szerkesztői szempont meghatározó, de nem kizárólagos érvényű. Hiszen – folytatódik a tájékoztatás – „e szerelmetes krónikának természetesen számtalan egyéb vetülete is van: utazások […], hangverseny- és kiállításélmények, nemkülönben a családtörténet, a személyes múlt, az úgynevezett oral history eseményei”. Az öt ciklusból fölépülő kötetet egy-egy kurzív sze­déssel kiemelt vers nyitja és zárja (a szövegegységek számát így a jelképes hetessé alakítva). Előbbi A költészetről, utóbbi a Fohász címet viseli. A költészettől a fohászig, az irodalomtól az imádságig: Kalász Márton lírája úgy járja be ezt a szellemi-retorikai utat, hogy a keresztény szimbolika egyszerű lirizálásától és az ideologikusan zárt beszéd végleteitől egyaránt képes megtartóztatni magát. Képes, mert rendkívüli esztétikai ereje erre képesíti. Erre a szóhasználat neologizáló választékossága és a mondatszerkesztés többértelmű alakulatokat létrehozó bonyolultsága; a biblikus allú­ziók, reminiszcenciák és parafrázisok sugalmai; a szerepversek középkorias jelenetezése; a versformák saját szabályokhoz igazodó rendje; a hanghordozás szelíd békéjű nyugalma – és a látásmód, amely nem fél föltenni talán meg sem válaszolható (sors)kérdéseket („Olvastak rég a holtak gondolatainkban – / félő, ma nemigen?” [Delft]; „helyünk hol a megroppant, harmadnap lepléből újraöltöző / test lábánál?” [Summa]), ám bátorsága elég ahhoz is, hogy a kérdések övezte létben a boldogság feltételességét fogadja el válaszként: „szerencsés vagyok // vagy boldog legalábbis” (Válasz, kérdésére); „szinte ágyából kelve ki a rózsa / nyitott ablakon át / visszaköti, mellém, a kertbe ma gyökereit” (Ábránd). A lírai magatartást jóformán mindegyik szövegben a „tengeren fölül vetettség” (Fohász) személyes sorsképlete írja le; ez a személyesség azonban csaknem mindig a társakhoz való viszony függvényeként áll elő. Az egyén, az egyes számára nincs más út önmagához elérnie, mint „Egymás karjába lopódzva” (Utóhang egy szerelmes elégiához). Hasonlóképpen közösségi érdek emeli meg a művészi tevékenység értékteremtő hatalmának dicséretét: „Bármint festene, épp az ágacskát végzi be: amit letörnünk nem lehet.” (A rózsafestő [2]) Amint a társak, a közösség s egyáltalán: a más, a mások világában nyerheti csak el értelmét az emlékidéző beszéd alakjában voltaképp életbölcsességet színre vivő intelem is: „enni, inni csöndben, fonódni fényvető szavakba” (Együtt, Eschedében).


Ma még megválaszolhatatlan kanonizációs kérdés, hogy Juhász Ferenc legújabb könyve, a Halandóság-mámor fölélénkíti-e majd a költő művészetének évek, sőt inkább évtizedek óta egyre csöndesülő szakmai recepcióját. A Tiszatáj Alapítvány gondozásában megjelent kötet csupán tizenöt verset foglal magában, ám ezek a Juhász-líra hatvanas-hetvenes évekbeli, eposzi hosszúverseinek világát idézik. Azt a „különleges evokatív erejű költői nyelv”-et (Kulcsár Szabó Ernő) hozva játékba ismét, amely a posztmodern irodalmiság korában – egy másik horizont beszédeként – kétségkívül anakronizmust kísértő jelenségnek tetszik. A retorikus beszéd önparódiával határos túldíszítettsége talán csak azért nem zavaró Juhász verseiben, mert e művek ezt a kockázatot is nyíltan vállalják, ahogy vállalnak mindent: „[a] reményért való reménytelen drámai küzdelem szavai” (Bányai János) szólalnak meg, „az elmúlás és a metafizikai rossz ikergondolata” (Bodnár György) kap hangot e szövegekben, amelyek – a cím ígéretét beváltva – a halandóság léttapasztalatát poetizálják. Az Öcsém tavasz-halála című rekviem-vers még a kívülről megpillantott halál élményével próbál valamit is kezdeni: „Álarc lett, ami arc volt, / horpadás, ami harc volt […] úgy hull ki önmagából, / mint tejfog gyerekszájból […] nincs módja már, hogy lássa / miért volt elmúlása, / nincs sorsa, hogy túl-lásson / a vak-tér elmúláson, / se kék szeme, hogy nézzen / a másik titok-térben, / a fényderengés-mélyben, / a fekete fehérben.” Más szöveghelyek (s ezek vannak többségben) a saját (eljövő) halál gondolatából fejtik ki az egyetemes pusztulás filozófiáját: „cipeljük, húzzuk az időt, / ami bennünk erjedve nőtt, / a bent-burjánzó türelem: / szerelem, kín, bűn, félelem. […] Mi úgy vagyunk a mindené: / testünk tol a semmi felé, / élünk, mint a nádbóbiták, / nád-zöldön sörényes csigák.” (Az arany rózsafénye); „Az idő, mint levelek / életünkről lepereg. / Mi vak halottak leszünk. / Az idő lesz öregebb.” (Halandóság-mámor) A metafizikus garanciákat nem nyújtó, a véges létet – a mámor mellett – a szenvedés alkalmává avató világ legföljebb a kozmikus metaforákban megnyilatkozó költői öntudat révén volna uralható: „Költő vagyok, nem más: / mindenség-pupillás, / szemfenéki bíbor / vakfoltja aranyból.” (Grálkehely szigorból) Végül azonban a lírikusi önreflexió sem talál mást, mint kérdéseket – és kétségeket: „A költő mit tehet? // A költő mit ér el / képzeletével és hitével? / Áttetsző kristályrab Isten-szerkezetével? // Benne mi fér el? / Mert halálig játszik vele az öntudatos képzelet, / ami azért van, mert hiszen lehet: / mint macska a levegőbe földobott, / levegő-hordózsákban földobva táncoltatott egérrel.” (A képzelt inkvizítorok) Kérdések, kétségek, halandóság és mámor: nem a remény vidékein járunk. De Juhász Ferenc versei nem is biztatni akarnak (erre nem formálnak jogot). Mintegy mellékesen nyitják egymásba egy helyütt a hit, a költészet, a fantázia és a kétségbe­esés dimenzióit is. Nem zárva ki annak lehetőségét, hogy a „képzelt angyalok”, ha képzeltek is, mégiscsak angyalok. És, majd, talán „Ők visznek a halálon át, / mint a vakvezető kutyák.” (Halandóság-mámor)


A Székely Magda (1936–2007) összes versét közreadó kötet 2000-ben jelent meg; e mostani gyűjtemény (Régi és új versek, CET Belvárosi Könyvkiadó), dacára az eltelt esztendőknek, mindössze két karcsú ciklussal gyarapítja a már olvasottakat. Karcsú, de nem súlytalan ciklussal: a teljes életművét példátlan szigorral alakító (s így ritkán és keveset publikáló) költő legutolsó írásai is a transzcendens vonzatú létbölcselet kérdéseit teszik fel. A központozás mellőzésével is mívesnek megőrzött kiskompozíciók ezek, melyekben az absztrakt fogalmi s az érzelmesen személyes dikció egyensúlya egy már-már túlvilági etika szellemében áll elő. „[A]z irgalom óvatos szándékai” (Báthori Csaba) a Székely-féle versnyelvi magatartást (talán helyesebb volna tartásról beszélnünk) különleges esztétikai minőséghez segítik hozzá. A „túlvilági vonzatok” (Október) hatalma, a „félgömbnyi égbolt” szakralizált látványa s a „magasság révülete” (Égbolt), amely elemelné a földtől a testet is, mindenekelőtt a nyelven keresztül elérhető léttartalmak énnél erősebb állagáról biztosítják a beszélőt: „Az alakuló szöveg szólamát / elvétik a bizonytalan szavak / de a faktura fölött a magasból / már teljes hangzatok hallatszanak” (Magasból). Székelynél a nyelvről és az írásról való beszéd nem elégszik meg az ars poetica műfaji lehetőségeivel; az eredendően költészeti önreflexiók a nyelviség filozófiáját a szó teológiája felé tágítják: „Már nyelvemen volt hova lett / akadozik a ráció / ha nem találok rá a szóra / majd engem talál meg a szó” (Szó). Így válik lehetségessé, hogy ezek az epigrammatikusan tömör és aforisztikusan zárt szövegek a létösszegzés műveleteit mintegy a teljesség próbájaként végezzék el, s vessenek számot „egy addig ismeretlen / mindent megoldó mozzanat” (A szerkezet) belépésével – az ismert lét (az élet) végén. „Csak aki hull, az ismeri helyét” – szól egy Balla Zsófia-verssor. Székely Magda költészetének éppúgy mottója lehetne, mint annak az olvasói elszánásnak, amelyik nem fél szembesülni a Székely-versek szelíd bátorságával, kérlelhetetlen türelmével, a vigaszt a világosság szinonimájaként értő gondolatiságával.


Megtévesztő külsejű vendég az olvasó asztalán Takács Zsuzsa legújabb kötete, A megtévesztő külsejű vendég (Magvető). Alakilag történeteket elbeszélő rövidprózák, azaz novellák sorakoznak a könyvben (a megrendítő személyességű Ajánlást tizenhét szöveg követi), – ám, amint több kritikus is észrevételezte, olyannyira költői a nyelv s oly mértékben összetett az anyag mo­ti­vikus megalkotottsága, hogy az epikai igénynél gyakran lényegibbnek tűnnek föl a lírai beszéd- és szerkesztésmód eljárásai. Akárha megannyi „másként elmondott vers”-et (Reményi József Tamás) olvasnánk. (Beszédes mozzanat, hogy több történeten a szerző valamely korábbi versének szcenikája rajzolódik át; ezt Bodor Béla tanulmányszámba menő kritikája tárta föl a litera.hu-n. Takács Zsuzsa költészetének vonzalma az epikus alakításhoz ma már értékes kritikusi közhelyeink egyike. László Emese szavaival: „Takács Zsuzsa költészetének egyik leggyakrabban emlegetett, legjellemzőbb vonása az erőteljes narratív építkezés, a versek epikához közelítő szerveződése. A sokszor csak sejtető, olykor balladisztikusan tömör versek zárt történetei többnyire valóban magukban rejtik az önfeledt mesélés lehetőségét.”) A műfajjelölő alcím (Önéletrajzaim) is mintha inkább a Takács-versek beszélőjének megnyilatkozása volna (s nem a műfaji játékhoz a nevét adó szerzőé); mintha az, aki eddig versben szólalt meg, most a próza nyelvén igyekezne elmondani – mit is? Valamiképpen mindegyik írás a saját én idegenségével, az otthon(talanság) kísértő léttapasztalatával, a kommunikáció és az emlékezet defektusaival szembesíti hősét (akár első, akár harmadik személyű az elbeszélés, s függetlenül az adott elbeszélő nemétől is); a halálra szomjaztatott kisgyerek történetétől a disszidálás lé­lek­tanáig, az (elveszített) anyához való viszonytól a kar­rier­­építés balvégzetű módszertanáig vezetve a cselekményszálakat. Az álomi jelenetezés mint a Takács-féle narráció talán legsajátabb jegye; a montázsszerűséget eredményező vágások a történetmondásban; a történetek légkörének egyszerre misztikus-kísérteties és realisztikus-szociografikus volta; a kiszámíthatatlan szólam- és nézőpontváltások; a lélektani indokú áttűnések (egyik történetből/személyből a másikba); a variációk (egy vagy több témára); s a motívumhasználat poétikus ritmizáltsága: ezek azok a tényezők, amelyek munkát adnak az olvasónak (hogy élményt adhassanak); s amelyek az epika köréből a líra tartományába utalják Takács Zsuzsa prózáit. (Így volt ez már, csak kevésbé látványosan, A bűnök számbavétele című, novellákat, verseket, esszéket közreadó kötet [1998] epikai előlegként érthető prózaciklusával is.) Abba a tartományba, amely egy miniatűr remek formájában annak idején (a 2004-es Üdvözlégy, utazás!-ban) így szólaltatta meg a saját narratívának kiszolgáltatott önazonosság metafizikus drámáját: „Pillantásom kimenekült a fenyőfa / tüskés ujjhegyére, az ablakon túl / legelt a kéken-zöldön, akart, de félt is / messzebbre jutni, vergődött hosszan / a gallyakon, de hálójából végre szabadult. / Hullámzó, könnyű ösvényeken indult / a diadalmas trón felé, és fölszállt. / A szobában maradt száraz, üres tok / hallgatott és viselte történetét.” (Test és lélek)


„A költészet lett a járatlan ösvény, a még ismeretlen jelenség, a hajnali íz, ami az Emberiség Szellemi Archívumának Nagy Katalógusait fenyegeti.” Lorand Gaspar szavait, a fentiek fényében, nem nehéz komolyan vennünk. Mert ha nem széles avantgárd gesztusokkal avagy szubverzív poétikai eltökéltséggel is, de a maga módján mindegyik tárgyalt mű alkalmas arra, hogy megzavarja nyugalmunkat. Persze, csak azért, hogy egy másfajta nyugalomhoz: a művészi szép sokféleségének bizonyosságához segítsen hozzá. Mégpedig azzal az esztétikai elszántsággal, amelynek aligha lehet más az eredménye, mint hogy más lesz az eredménye: egy új, még ismeretlen én, aki majd nem érti, ki lapozta föl a könyvet azzal a kézzel, amely immár az övé.

A tanulmány első részét szeptemberi számunkban olvashatták.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon