Skip to main content

Furcsa pár a kabinetben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Japán


A japán politikai életben a tavalyi választások véget vetettek a Liberális Demokrata Párt (LDP) több évtizedes egyeduralmának, és valóban új történelmi korszak kezdődött, az értékek újraértékelésével pedig a tegnapi eretnekségből mára ortodoxia lett. Az már a japán helyzet sajátossága, hogy az 1945 óta második legerősebb parlamenti párt, amely idén júniustól kormányzó párt is, rendkívüli kongresszuson kénytelen például elismerni a hivatalos nemzeti jelképeket: a lobogót és a császári himnuszt.

Az új helyzet nem előzmények nélkül való. Végtére is a Szocialista Párt és a Liberális Demokrata Párt egyaránt fúzió eredményeként jött létre még 1955-ben. Az akkor egyesült pártokat ugyanúgy furcsa hálótársaknak tekintették a politikai megfigyelők, mint a mai japán szocialista–liberális kormánykoalíció tagjait. A rossz nyelvek szerint persze a japán belpolitikában a politikai meggyőződés mindig másodlagos szerepet játszott: a döntések a színfalak mögötti alkudozások révén születtek olyan politikusok között, akik kölcsönösen lekötelezettjei voltak egymásnak és – mint kínos rendszerességgel kiderült – külső érdekcsoportoknak is.

A Murajama-kormány azonban még ebben a koordináta-rendszerben is a politikai opportunizmus új csúcsteljesítményének tűnik – sokan ezért nem jósolnak nagy jövőt neki. Más megfigyelők viszont azzal érvelnek, hogy lehetnek a koalíciós partnerek között feloldhatatlan ellentétek, egy dologban viszont teljes az egyetértés: mindketten hatalmon akarnak maradni. Kérdés, hogy a hatalom megtartásának vágya erősebbnek bizonyul-e az ideológiai ellentéteknél.

A két párt közül a szocialistáktól várják a látványosabb politikai szaltókat. A rendkívüli pártkongresszus előtt kiadott elnökségi állásfoglalás elárulja, hogy mire készülnek: alkotmányosnak ismernék el az önvédelmi erők fenntartását, többé nem ragaszkodnának a működő atomerőművek bezárásához, sőt hozzájárulnának az építés alatt álló erőművek befejezéséhez is. Ehhez a pálforduláshoz képest a párt nevének a megváltoztatása szocialistáról szociáldemokratára, már valóban csak jelentéktelen kozmetikázás.

A liberális demokraták helyzete valamivel könnyebb: az ő hagyományos érdekeiket leginkább veszélyeztetni látszó választói reformról már az előző koalíció döntött – erről tehát nem kell vitatkozniuk a szocialistákkal. Ellentmondásba kerülhetnek viszont önmagukkal egy rendkívül fontos biztonságpolitikai kérdésben, nevezetesen abban, hogy a jövőben Japán milyen intenzitással vegyen részt az ENSZ békefenntartó tevékenységében. A párt vezetője, Kono Johei, aki egyben miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter is, pacifista hajlandóságú politikus, aki szíve szerint még azt se nagyon szorgalmazná, hogy Japán a Biztonsági Tanács állandó tagja legyen. Az LDP-n belül ugyanakkor számos befolyásos csoport vélekedik úgy, hogy Japán kül- és biztonságpolitikai szerepe korántsem áll arányban gazdasági súlyával.

Nemzetvédelmi „Fehér könyv”

A várható vitához minden bizonnyal érveket fog szolgáltatni a Nemzetvédelmi Hivatal is, amely július közepén kiadott Fehér Könyvében már kísérletet tett arra, hogy most, a hidegháború vége után újrafogalmazza az ország védelmi szükségleteit. A tanulmány szerzői szerint a szovjet fenyegetés elmúltával a regionális válsággócok kialakulása jelentheti a legnagyobb veszélyt Japán biztonságára. Elsősorban Észak-Korea, amelyről elképzelhető, hogy mégiscsak van atombombája, és ezt el is tudja juttatni japán vagy dél-koreai célpontba. Ezért a szárazföldi erők és a tengeralattjáró-elhárító kapacitás fejlesztése helyett rakétaelhárító védelmi rendszert kellene kiépíteni.

Egy ilyen döntésnek azonban kényes politikai vetületei lehetnek. Egy rakétaelhárító védelmi rendszer akkor lenne hatásos, ha közösen működtetnék az amerikaiakkal, márpedig a háború utáni japán alkotmány 9. cikkelye kizárja a részvételt mindenfajta kollektív biztonsági együttműködésben.

S ha már az amerikaiakról van szó: a Murajama-kormány egyik legsürgősebb feladata a két ország gazdasági kapcsolatainak a rendezése. Washingtonnak immár semmiféle „biztonságpolitikai pikantériát” nem jelent az a gazdasági feladat, hogy felszámolja a hatalmas amerikai kereskedelmi deficitet, betörjön a japán piacra – hisz nem kötelező már tekintettel lenni a japán veszteségekre.

Egy új Japán tervrajza

Két egymással ellentétes ideológiájú, indíttatású párt pragmatikus együttműködése nem sajátosan japán jelenség, nem mérföldkő. Japánban is csak tünete az elmúlt húsz évben a mélyrétegekben végbement változásoknak. Nem is kell elfogulatlan, távoli szemlélőnek lenni ahhoz, hogy ezeket az elmozdulásokat észre lehessen venni: maguk a gondolkodó japánok napi szinten élik meg szűkebb és tágabb környezetük átalakulását.

Ilyen gondolkodó, „kiművelt emberfő” az az Ozava Icsiró, a Japán Megújulás Pártjának szellemi atyja, aki kiemelkedő szerepet játszott az LDP hatalmi monopóliumának a megtörésében 1993 nyarán. Egy új Japán tervrajza című, angolul is olvasható könyvében nem kevesebbet állít, mint hogy Japán kinőtte mindazokat a gazdasági, politikai és civilizációs struktúrákat, amelyek segítségével utolérte a fejlett Nyugatot, és ahhoz, hogy most érett gazdasági szuperhatalomként tudjon működni, új szerkezetekre, intézményekre és gondolkodásra van szükség. Ozava szerint a japán társadalom spontán módon megkezdte önmaga átformálását, de ez nem elég: tudatos politikával kell a folyamatot meggyorsítani. A szerző persze nem lenne vérbeli politikus, ha nem saját pártját és önmagát tartaná legalkalmasabbnak a feladat végrehajtására – ez azonban nem gyöngíti elemzésének meggyőző erejét, különösen akkor nem, ha meggondoljuk, hogy ami a könyv megjelenése óta történt, az őt igazolja.

Az LDP országlása – a sorozatos korrupciós botrányok ellenére is – megingathatatlannak tűnt. Kedvezett neki az a választási rendszer is, amely a vidéki választókerületeknek aránytalanul nagy súlyt biztosít, továbbá a nagytőke jóindulata, az állami tisztviselők konzervativizmusa. Az LDP malmára hajtotta a vizet a legnagyobb ellenzéki párt, a szocialisták Szovjetunió-fixációja is. És mégis, tavaly megtörtént a csoda: a választásokon a konzervatív „ifjútörökök” – a zendülők –diadalmaskodtak. Győzelmükben persze a korrupciós botrányok keltette őszinte erkölcsi felháborodás mellett szerepet játszott a társadalom átrétegződése, szemléletváltása és a Szovjetunió széthullása is.

Új történelmi korszak?

Ami a társadalom átrétegződését illeti, jellemző adat, hogy húsz év alatt az ún. „fehérgalléros” munkavállalók aránya 36 százalékról 50 százalékra nőtt, miközben a mezőgazdasági tevékenységből élők arányszáma az össznépességen belül 2 százalék alá csökkent. Még drámaibb az értékrendváltás gyorsasága. Húsz évvel ezelőtt a társadalom alapegysége a nagycsalád volt: az idős emberek 75 százaléka élt együtt a gyerekekkel és az unokákkal; ma kevesebb mint 50 százalék. Húsz éve minden második házasságot még a szülők hoztak tető alá; ma minden hetediket.

A változás szele végigsöpört a munkahelyeken is. A háború után, amikor az országot romokból kellett újrateremteni, a munkások számára kifejezetten előnyös volt a feudális viszonyok felélesztése. A munkaadó atyailag gondoskodott alkalmazottairól: cserébe az alkalmazott teljes lojalitással tartozott a munkaadónak. Egy nagy család tagjának érezte magát, és abban a biztos tudatban hajthatta álomra a fejét, hogy amíg kezét-lábát mozdítani tudja, a cég gondját viseli.

A gazdasági talpra állás és az általános életszínvonal-emelkedés fokozatosan fellazította ezeket a szoros kötelékeket: kiderült, hogy a jámbor, paternalista kollektivizmust a szükség szülte, ám a bőség a sírját ássa meg. A törekvő és tehetséges fiatal diplomások arra is rájöttek, hogy a közmegegyezésen alapuló döntéshozatali rendszer a középszernek, a fejbólintójánosoknak kedvez. A társadalom elöregedése és ennek következtében a növekvő szakemberhiány ráadásul az állásváltoztatás kockázatát is csökkentette: fokozatosan veszített vonzerejéből az egész életre szóló munkahely.

De változott a munkaadói szemlélet is. A munkaerőhiány mellett az erős yen is arra ösztönözte a vállalkozókat, hogy az egyszerűbb munkafolyamatokat külföldön végeztessék el – sorra létesítették az összeszerelő üzemeket először Tajvanon és Dél-Koreában, majd egyre szélesebbre vetették ki a hálót, mígnem mostanra világméretű hálózatot alkotnak a japán vállalatok.

Nemcsak a termékek előállítása szélesedett nemzetközivé, hanem a pénzügyi háttér is: a beruházások finanszírozásához mind gyakrabban külföldi pénzintézeteket vesznek igénybe, különösen a nagy japán cégek. Ennek a folyamatnak figyelemre méltó emberi vetülete is van: évente ezrével és tízezrével áradnak külföldre dolgozni a japán mérnökök, menedzserek, banktisztviselők, akik hazájukba visszatérve a változások igazi katalizátorai lesznek.

E körülmények közül a hagyományos (nemcsak japán) munkaszervezésre a komputerizáció volt a legnagyobb hatással. Rohamosan csökkentette a termelőüzemekben az ún. minőség-ellenőrző munkakörök jelentőségét (a számítógép megbízhatóbb), és tette fölöslegessé a rendszeres, személyes kapcsolattartást a fővállalkozó és az alvállalkozók között: sokak szerint a japán munkaszervezési modellben a főnök és a beosztott, a tervező és a kivitelező, a megrendelő és a bedolgozó közötti állandóan újratermelendő harmóniát a technológia fogja felváltani.

Az itt csak érintőlegesen vázolt folyamatok jó néhány politológust és szociológust a jó öreg konvergenciaelmélet felélesztésére indították. Nem a kapitalizmus és a szocializmus, hanem a japán (és általában kelet-ázsiai) kollektivizmus és a nyugati individualizmus elkerülhetetlen összehajlásáról beszélnek és cikkeznek. Elgondolásuk szerint a japánok fognak nagyobbat hajolni (értsd: az individualizmus felé), mert szerintük az amerikai modell az általános érvényű. Kockázatos és korai lenne még ebben a kérdésben állást foglalni. Lábjegyzetként azért idekívánkozik, hogy a japánok eddig mindent a maguk képére formáltak, amit Kínától, Koreától, Európától és Amerikától átvettek. Egy azonban bizonyos: az utolsó fejezet címében feltett kérdésre, nevezetesen, hogy új történelmi korszak kezdődött-e Japánban, határozott igennel lehet válaszolni.

Cikkünk szerzője a Szabad Európa Rádió Magyar Osztályának egykori igazgatója, újságíró, orientalista
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon