Skip to main content

Gondolatok a népi kultúra, a szubkultúra és az ellenkultúra viszonyáról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Előadásomban e három fogalmat szeretném jellemezni a történész nézőpontjából, amit néhány kultúraelméleti megfontolással egészítek ki. Ezzel tudok talán hozzájárulni jelenlegi megbeszélésünk céljához, vagyis, ahogy értelmezem, ahhoz, hogy ne lehessen olyan könnyen visszaélni a népi kultúra fogalmával, mint ahogy azt sokan tenni kívánják.

Definíciókísérletekkel kezdem. Természetesen azt, hogy mi a kultúra, vakmerő dolog lenne néhány szóban meghatározni. De fontos kiemelni, hogy mindazok, akik a népi kultúrával foglalkoztak, olyan definíciót próbáltak adni a kultúráról, amely tágabban határozta meg azt, mint ahogy a „magaskultúra” művész, filozófus, politikus civilizációfenntartó képviselői szokták. A magaskultúra produkcióin túl a kultúrába sorolták azokat az értékrendszereket, a nyelvi, díszítőművészeti, viselkedésbeli formák, szimbólumok azon rendjeit, amelyekkel a mindennapi életben, a közösségi szertartásokban, a szóbeli kultúrában lehet találkozni. Éppen ebből a tágabb kultúrameghatározásból született az az igény, hogy a kultúrának különböző szintjeit, különböző típusait határozzák meg, majd ezeket különböző szociológiai, földrajzi, nemzeti alcsoportokra bontsák, tehát így különböztessenek meg a történelem folyamán egyházi, udvari, városi, paraszti kultúrát, olyan etnikus szubkultúrákat, amelyekben a kultúra különböző – „elit” és „népi” – alkotóelemei más és más kombinációban, eltérő rendszer szerint állnak össze.

Arról sem könnyű definíciót adni, hogy mi a nép. Miközben maga a fogalom inkább metafora, mint egy valós embercsoport megjelölése, a történelemben sokféle jelentés kapcsolódott hozzá. A római nép, a populus romanus a politikai közösséget jelölte ki, akiknek az „idegenekkel” szemben számos előjoga volt. A populus christianus a keresztény hívők közösségét jelölte. A kulturális és szociológiai értelmezések csak későbbtől, a XVIII. századi Herder idejétől kezdve tették lehetővé a népi kultúrának a mostani értelemben vett meghatározását.

A „népi kultúra” újrafelfedezői a paraszti kultúra XVIII. századi formáiban vélték felismerni azt az őseredeti kulturális modellt, amiből a civilizáció kinőtt, és amivel ambivalens módon áll szemben: vagy megpróbálja civilizálni, vagy megpróbálja önmagát megtagadva a saját eredetét újra fellelni ebben a népi kultúrában. Azután a XIX. században a romantikus nemzeti gondolkodás keretén belül megpróbálták a népi kultúrában kicsit utópikus, kicsit forradalmi módon az értékek olyan tárházát megtalálni, amit szembe lehetett állítani a modern ipari civilizációval, és valamilyen újra megvalósítandó célként lehetett kitűzni a XIX–XX. századi kulturális és politikai mozgalmakban.

A népi kultúra fogalma tehát történetileg nagyon is komplex alapon jött létre a XVIII–XIX. században. Hogyha ezt megpróbáljuk tipológiai vagy kulturális antropológiai nézőpontból pontosítani, e fogalomnak természetesen lehet határozottabb jelentést is adni. Megkülönböztethetünk például a szóbeliségben élő, a közösségen alapuló, a közösségi tradícióátadás formáin létező, a rítusokat jobban előtérbe helyező kultúratípust, ami jobban jellemző a paraszti kultúrára – de nemcsak arra, hanem a pásztorokra, a csavargókra, a városi tömegekre, sőt még olykor a legcivilizáltabb értelmiségi szalonokra is –, amitől különválasztható az „elitkultúra”, mely elsősorban intézményen, írásbeliségen, az egyéni produkció változatlan formában való továbbörökítésén, az újítás rendszeressé tételén alapszik. A népi kultúra történeti vizsgálatában hosszú ideig Hans Naumann gesunkenes Kulturgut (lesüllyedt kultúrjavak) elmélete volt az irányadó. A romantikus egzotikumfelfedezőkkel szemben a történészek azt próbálták kimutatni, hogy egy bizonyos kultúrlépcsőn keresztül a népi kultúra legtöbb eleme az elitkultúrából „szivárog le”, és egyszerűsödik, közhelyesedik a történelem folyamán „parasztreneszánsszá”, „parasztrokokóvá”. Ez az értelmezés a kétféle kultúra között szigorú értékhierarchiát állapított meg, ami ellen joggal lázadtak azok, akik a népi kultúrában valami őseredeti tradíciót próbáltak felfedezni, vagy egyszerűen csak azt nem hitték el, hogy csupán a „magaskultúra” képes önálló értéket teremteni.

A népi kultúra rehabilitációjáért sokat tett a XX. század nagy irodalomelméleti írója, az orosz Mihail Bahtyin. A középkori és a reneszánsz „népi nevetéskultúrát” elemezve bemutatta, hogy a népi kultúra önálló logika szerint működik, megvan a maga sajátos esztétikai kánonja (a „groteszk test”, a „feje tetejére állított világ”), a maga termékenységpárti, egyenlősítő értékrendje, amely a komoly hivatalos kultúrával tiszteletlenül, azt kigúnyolva, de egyúttal kozmikus értékekkel szembesítve küzd. Ez is egy egyféle mítoszteremtés volt, ami egy kicsit a XX. századi kulturális harcok, a két kultúra, proletkulttal kapcsolatos elmélete idején keletkezett, de nagy hatású elmélet lett belőle, ami azután a hatvanas–hetvenes években lett igazán divatos.

A húszas–harmincas években folyt a legjelentősebb gyűjtő tevékenység a hagyományos paraszti kultúra még élő kultúrformáinak körében, de a néprajzi, népzenei kutatások pontosodó tudományos kritériumai mellett ugyanez a kor hozta el a „népi kultúra” legszélsőségesebb (jobboldali és baloldali) politikai-ideológiai kihasználását is. Az egyik oldalon a nemzeti és a faji gondolatokkal kapcsolódott össze egyértelműen a „népiség”, a másikon pedig egyféle szocialista népfogalomba olvadt bele.

Mindettől különbözik az a népikultúra-fogalom, ami a hatvanas–hetvenes években lett közkeletű. Itt a kortárs ifjúsági kultúra karneváli megnyilvánulásai mellett Bahtyin volt talán a legnagyobb ihlető azokban a kutatásokban, amelyek a hetvenes–nyolcvanas években a népi kultúra történeti vizsgálatát egy külön tudományággá tették az európai történetírásban. Az egyik legkiválóbb összefoglalás, Peter Burke könyve magyarul is olvasható a kora újkori népi kultúra történetéről. Burke úgy mutatja be a népi kultúrát, hogy az Európa történetében egy nagyszabású történeti kirekesztésfolyamat áldozata lett: míg a reneszánszig együtt vigadt az utcai karneválokon az uralkodó, a kísérete, a polgár és a paraszt, a kora újkorban ezt a hagyományos népi kultúrát fokozatosan száműzik a civilizáció színtereiről, „megreformálják”, babonaként megbélyegzik, képviselőit boszorkányként máglyára küldik. Mindezért elsősorban az egyházakat és a reneszánsztól kezdve felemelkedő udvari-városi civilizációt teszi felelőssé a történészek többsége. Bemutatják, hogy a civilizációnk tulajdonképpen oly mértékig kirekesztette a szóbeliség, a karneváli típusú ünneplés, a vidámság, a közvetlenség különböző kulturális formáit, hogy azokat a felvilágosodás korában, Herder idején vagy a XIX. században, vagy akár a hatvanas–hetvenes években úgy kellett újrafelfedezni, mint ahogyan az amerikai „nemes vadembereket” fedezték fel az európaiak.

Hasonló kultúrkritikai dilemmákat, hasonló szüntelen átértékelést és alapjában véve hasonló kulturális mechanizmusokat figyelhetünk meg a népi kultúra városi ellenlábasában és párjában, a szubkultúrában is.

Szubkultúra – ismét egy rossz elnevezés: azt próbálja megfogalmazni, hogy vannak olyan területek, amelyek a kultúra alatt vannak, vannak olyan népcsoportok, akiknek nem kultúrája, hanem csak szubkultúrája van. Bár a szociológusok egy idő után fellázadtak ez ellen, mégis – akár a népi kultúra megnyilvánulásain – megmaradt ez a rossz elnevezés. Azoknak a népcsoportoknak a kultúráját jelöli, amelyeket társadalmi, etnikai, kulturális vagy jogi szempontból kirekesztett magából a modern ipari civilizáció, és épp ez a kirekesztettség tartott egy olyan állapotban, hogy kultúrájuk nem a tömegkultúra formái szerint alakult, hanem valahogy attól függetlenül, a megtűrtség határán, a marginalitásban tenyésző furcsa, új népi kultúrává lett. A munkáskultúra volt az első ilyen szubkultúra, és a négerek, illetve más etnikai kisebbségek kultúrája Amerikában, Angliában, vagy a cigánykultúra Magyarországon. De hamarosan idesorolódott a bűnözők, a szexuális normákat megsértők, a kábítószeresek és más, a társadalom peremén elő csoportok kultúrája. A szubkultúrákon belül a közösségi kultúraformálásnak hasonló típusaival, rítusaival, területeivel találkozunk, mint a hagyományos népi kultúrában. Csak itt nem a falusi, hanem a városi kocsmák vagy terek vagy, az országutak adják a színteret, a „médiumok” azonban hasonlóak: a dal, a tánc, a díszítőművészet vagy öltözködés. A tetoválás új népművészetéről Kovács Ákos jóvoltából épp itt Szolnokon láthatunk szép kiállítást. A szubkultúrák világából emelkedtek ki azok a kulturális mozgalmak, amelyek az ifjúsági kultúrát és a művészeti avantgárd egyes köreit is a szubkultúrákhoz hasonították az ötvenes–hatvanas években. A városi munkás, etnikai és ifjúsági szubkultúrák hasonló pályát jártak be a XX. században, mint a paraszti-népi kultúrák a XIX. század kezdete óta. Ezeket a kultúrákat is megpróbálták mindenfele társadalmi és kulturális mozgalmakban felhasználni, és általánosabb politikai törekvésekre is alkalmassá tenni. Ezeknek a mozgalmaknak lett az egyik kicsúcsosodása mindaz, amit a hatvanas–hetvenes években ellenkultúrának neveztek.

Az ellenkultúra esetében ismét olyan jelenségkörrel állunk szemben, amelynek sokrétű történeti előzménye van. A „gyökereket” kutatva vissza lehetne menni az antik cinikus filozófusokig vagy a középkori kereszténység olyan meghatározó alakjaihoz, mint Assisi Szent Ferenc. E mozgalmaknál tulajdonképpen arról van szó, hogy a civilizációval szemben egy valamilyen ellencivilizációt, egy azzal majdhogynem diametrálisan szemben álló kulturális értékrendet javasol akár egy vallási, akár egy politikai vagy kulturális irányzat. Minthogy ezek a törekvések kritikusak a „magaskultúrán” alapuló civilizáció értékeivel, intézményeivel, tudásával szemben, nagy szerepet kap bennük mindaz, amit a népi kultúra vagy a szubkultúrák spontaneitása, kreativitása, közösségi szelleme kínál. A hatvanas–hetvenes évekbeli ellenkultúra a rockzene és a kommunamozgalom, a hippiideológia mellett támaszkodott a feketék és más színes bőrűek emancipációs mozgalmára, de az ökológia jegyében a népi-paraszti kézműveskultúrára is. Minden idesorolódott, ami a hatvanas–hetvenes években átfogó alternatívákat próbált a modern ipari társadalommal szemben felvonultatni.

Volt az ellenkultúrának egy sajátos kelet-európai s ezen belül egy magyar változata is. Fontos megemlíteni, hogy ebben az ellenkultúra-környezetben született a hagyományos népi kultúrát újra „divatossá” tevő táncházmozgalom, amely egy kozmopolita ifjúsági közösségi kultúra fontos színfoltjává tette ezt az archaikus szórakozási formát. (És nem csupán a magyar táncokat kultiválták, hanem Közép-Európa és a Balkán etnikai sokszínűségét, a néphagyományok kozmopolitizmusát.)

A kilencvenes évek elejéről visszapillantva azt láthatjuk, hogy mint a népi kultúrát és a szubkultúrákat, az ellenkultúrát is változatos formákban próbálták kihasználni művészek, politikusok, értelmiségiek. Azt is lehet mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a népi kultúrával és a szubkultúrával, az ellenkultúrával is lezajlott az a folyamat, hogy végül is ez az értelmiségi rendszerezés, ez a művészi, politikusi beavatkozás tette igazán teljessé, ez próbálta igazán kultúrává változtatni a spontán mozgalmi törekvéseket. A hetvenes évek elején néhány értelmiségi megpróbálta a kereszténység gyökeréig visszavezetni és világtörténelmi méretűvé stilizálni ezt az ellenkultúra-törekvést, mint például Theodor Roszak a The Making of a Counter Culture című könyvében. Amikor azonban mindezek a törekvések, mindezek az utópiák megpróbáltak megvalósulni, noha születtek újabb kulturális értékek, a végeredmény mégis, talán szükségszerűen negatív lett, és hiányérzeteket kelt abban, aki ezt a mai pillanattól visszatekintve szemléli.

Ami a népi kultúrát illeti, illetve a népi kultúrának azt a reneszánszát, ami bekapcsolódott az ellenkultúra-törekvésekbe a hetvenes évek derekán, a táncházmozgalom magyarországi megnyilvánulásaitól kezdve az archaikus törzsi kultúrák újrafelfedezéséig illúzió volt azt gondolni, hogy itt valamiféle újszerű, nemzeti ellenségeskedéseken felülemelkedő tradícióbörze jön létre, ami megismertet bennünket egymás népi kultúrájával. A reneszánsznak első pillanatban még nem lehetett látni a gyökereit: az etnikus gondolkodás reneszánsza táplálta, amiből a nyolcvanas évek végére szárba szökkentek az új elvakult nacionalizmus hajtásai is. Az újrafelfedezett „folklorisztikus” ifjúsági-ünnepi kultúra a mai időpontra olyan állapotba került, hogy részint államilag támogatott kultúrává lett, részint új, nacionalista törekvések kiindulópontja (tisztelet persze a kivételnek). Az ellenkultúrának és a művészeti-rockzenei undergroundnak a törekvései ma már történelemnek számítanak, íródnak róluk az első történelemkönyvek. Ezek az elemzések bizonyára felfigyelnek majd arra, hogy hol, mikor és miként vette át az uralmat a politikai „proteszt” akcióktól a divat kommerciális szempontokat követő licitje, amelyben újabb és újabb, extrémebb és extrémebb megnyilvánulásokon keresztül végül minden lehetséges szubkultúrát feltálalt és felfalt a politika és a divatkészítés piaca. Egy érdekes ciklusnak a vége felé közeledünk, amikor az egyetlenegy még életben álló és talpon álló ifjúsági szubkultúra-mozgalomban, a szkinhedek körében már teljesen nyilvánvalóvá váltak a politikai kihasználó szándékok. Baljós megnyilvánulásaik ezt a szubkultúrát már nem tudják azzal a hamvas bájjal ellátni, amellyel még a punkok is rendelkeztek.

Összefoglalva: most a század végén, a népi kultúra, szubkultúra-reneszánszok többé-kevésbé lefelé szálló ágában persze nincsen kizárva egy-egy újabb romantikus vagy szubkulturális vagy, népi kulturális reneszánsz, sőt, akár egy új ellenkultúra felbukkanása sem. De ezekkel kapcsolatban az eddigi történelmi tapasztalat kellő józanságra int. A kultúra ezen „alternatív” formáinak gondos szociológiai, tipológiai vizsgálata alátámasztja azt, hogy ezekben az esetekben, és feltehetőleg majd a következőkben is, fontos értékekkel, izgalmas kultúrákkal állunk szemben, amelyekre érdemes odafigyelni, és amelyek feltétlenül tanulmányozást igényelnek. Ugyanakkor azt az értelmiségi naivitást, amely egy-egy ilyen újonnan felfedezett „népi kultúrával” vagy „szubkultúrával” azonosulva rögvest megváltó célokkal lép fel, ezt a naivitást a mai pillanatban nem lehet elfogadni. Pontosabban: nehezen lehet elhinni, hogy valaki pusztán romantikus naivitásból teszi, és nem hűvös üzleti vagy politikai számításból.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon