Skip to main content

Hogyan keressünk kiutat a válságból?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Beszélő javaslatai


A magyar gazdaság válságban van. A nemzeti jövedelem 1979 óta alig nőtt. A beruházások visszaestek. Néhány vezető iparág termelését a piaci kereslet szűkülése korlátozza; mások a pénzügyi megszorítások, az anyag- és alkatrészhiányok miatt kénytelenek visszafogni a tevékenységüket. A fogyasztói árak gyorsabban emelkednek a jövedelmeknél, miközben az áruellátás és a szolgáltatások színvonala romlik. Hatósági szükségintézkedések zavarják meg a vállalati gazdálkodást. Lökésszerű áremelések húzzák keresztül a háztartások számításait.

A 60-as, 70-es években a társadalom hozzászokott, hogy az életkörülmények javulását legfeljebb rövid időre töri meg egy-egy alkalmi visszaesés. Most azonban tartós hanyatlásra kell berendezkednie. Ez nemcsak a közhangulatot rontja; megváltoztatja az államvezetéssel szembeni várakozásokat is. Amíg jól mentek a dolgok, a nagy többség beérte annyival, hogy bizonyára hozzáértő és jószándékú emberek viszik a gazdaság ügyeit, nem sokat törődött vele, hogyan csinálják. A válság kikezdi ezt a feltétlen bizalmat. Hogy a társadalom higgyen a vezetés cselekvőképességében, világos, meggyőző cselekvési programot kell kapnia tőle. Az 1978 utáni Magyarországon ez a kívánság teljesül is, meg nem is.

A vezető testületek és személyek nyilatkozataiból összerakható egy „gazdasági kormányprogram”. Rövid távra: visszafogni a (nem rubel elszámolású) behozatalt, és fokozni a (nem rubel elszámolású) kivitelt. Hosszú távra: továbbvinni a gazdasági mechanizmus 1968-ban megkezdett, ám a ’70-es években félbehagyott reformját. A rövid távú intézkedések célja megmenteni az állam külső fizetőképességét – akár azon az áron is, hogy a belső gazdasági növekedés visszaesik, s felbolydul a termelés-fogyasztás megszokott rendje. A hosszú távra szóló reformok célja olyan mechanizmust teremteni, amely e megszorítások és zavarok nélkül is fenntartja a gazdaság külső egyensúlyát.

Ez a program jó irányba mutat. Mi több: a ’60-as évek közepe óta ez az első hivatalos program, amely nagy horderejű intézményi változásokat helyez kilátásba. Azt várhatnánk tehát, hogy felkavarja, izgalomba hozza a közvéleményt – de legjobb esetben is csak bágyadt érdeklődést vált ki. Hogy akiknek a reform sértené az érdekeit, nem lelkesednek: ez még csak érthető. De miért olyan rezignáltak azok is, akiknek érdekében állna?

Részint bizonyára a külső helyzet miatt: ki várna csodát éppen a külgazdasági viszonyaira annyira érzékeny Magyarországon az elhúzódó világpiaci pangás, a nemzetközi hitelrendszer megrendülése, a KGST-országok fejlődésében és egymás közti forgalmában beállott hanyatlás láttán? Részint talán azért, mert bármennyire jelentős reformokról beszéljen is az államvezetés, ígérni csak nagyon szerény javulást tud: hogy néhány év alatt megáll a visszaesés, majd lassan újra megközelítjük az 1978-as életszínvonalat. Részint azonban arról van szó, hogy a kormányzat e romló viszonyok között ugyanúgy áll a társadalom elé, ahogy a jó időkben megszokta. Ragaszkodik hozzá, hogy 1957 óta mindig helyes politikát űzött, legfeljebb a végrehajtásban estek hibák. A szorító intézkedésekről és a reformokról zajló vitákat zártkörű bizottságokba és albizottságokba igyekszik terelni; a közönséget csak a már hivatalos pecséttel ellátott döntésekről tájékoztatja. Nem beszél világosan az elkerülhetetlen áldozatokról; homályos körülírásokba csomagolja a kellemetlen tényeket. Társadalmi vita címén olyan testületek elé terjeszti intézkedési terveit, amelyek a lakosság szemében az államot képviselik, nem a társadalmat. Meg sem kísérli az érdekelt csoportok közötti egyezkedés tárgyává tenni, hogy ki mit vállaljon a válság és az átállás terheiből.

Előre látható, hová vezet a felemásság: társadalmi támogatás híján a reformtervezetek ellaposodnak az irányító apparátusok közötti bürokratikus alkudozásban, s ami mégis határozattá lesz belőlük, azt könnyen magához idomíthatja a nagyvállalati vezetők, a kormányhivatalnokok és a területi pártszervekben dolgozó funkcionáriusok begyakorlott összjátéka.

A Beszélő javaslatai egy olyan kibontakozást körvonalaznak, amelyben a nyilvánosság nagyobb és aktívabb szerepet játszik, mint jelenleg. Mit várunk a megfogalmazásuktól? Nem gondoljuk, hogy az államvezetés kapva kap rajtuk. Nem adja jelét, hogy másképp akarna bánni a társadalommal, mint eddig. Ragaszkodik a hatalomgyakorlás megszokott módjához, nem szívesen változtat politikai stílusán. Ám ehhez a stílushoz az is hozzátartozik, hogy a kormányzat igyekszik elnyerni a lakosság mértékadó csoportjainak jóindulatát – elsősorban azzal, hogy szabadabb kereseti lehetőségeket s a keresetek elköltéséhez jobb áruellátást kínál nekik, mint Kelet-Európában szokás. S tudja, hogy ez a képessége most veszélybe került. Tudja, hogy még ha a pénzügyi összeomlást sikerül is az életszínvonal túlságos leszorítása nélkül megúszni, a tartós veszélyeztetettség állapotából csak messzemenő reformok révén juthat ki a magyar gazdaság. Érdemes tehát szembesíteni vele, hogy mire kell elszánnia magát, ha meg akarja őrizni a köznyugalmat, és a reformokat sikerre akarja vinni. Érdemes emlékeztetni: kedvezőbb helyzetben van kelet-európai társainál ahhoz, hogy a maga választotta módon kezdeményezze a változásokat, s ne csak akkor lépjen, amikor a társadalmi nyugtalanság már kényszerpályára szorítja. Természetesen nem elég, hogy mindezt mi mondjuk, egy kis példányszámú folyóirat szerkesztői és munkatársai. De az sem sokat ér, ha bizalmas emberei a fülébe sugdossák. Az államvezetés akkor fog mozdulni, amikor lesz közvélemény, amely erkölcsi és intellektuális nyomás alatt tartja. Ehhez szeretnénk hozzájárulni javaslatainkkal, amelyeket most a nyilvánosság elé terjesztünk.

Az I. szakaszban arról beszélünk, hogyan lehetne a gazdasági tájékoztatást elfogadhatóbbá, a gazdaságpolitikai vitákat kielégítően nyilvánossá tenni. A II. szakasz az érdekvédelmi intézmények megújítására tesz javaslatot. A III. szakaszban a jól működő nyilvánosság és érdekvédelem jogi feltételeivel foglalkozunk. Végül a IV. szakaszban a könyv- és lapkiadás egy lehetséges reformjának példáján mutatjuk be, hogyan gondoljuk el javaslataink lépésről lépésre haladó, fokozatos megvalósítását. Az I. szakasz kapcsolódik a legszorosabban a válsággazdálkodás és a mechanizmusreform napi problémáihoz; később egyre inkább a problémák megoldásának háttérfeltételei kerülnek szóba. Javaslatainkat nem dolgoztuk ki részletesen; mindenütt csak annyit mondunk el, amennyi a megoldási irány kijelöléséhez okvetlenül szükséges. Ebből bizonyos egyenetlenségek adódnak: például a tájékoztatási törvény kibocsátására tett indítványt (I. 1.) jóval kevésbé részletezzük, mint az állampolgárok jogi biztonságának növelésére vonatkozókat (III. 3.).

I.

Vigyék nyilvánosság elé a gazdasági helyzet tényeit és a reform előkészítésének munkáját.

1. Bocsásson ki az Országgyűlés tájékoztatási törvényt, amely meghatározná, hogy miről (és milyen formában) köteles a kormány hivatalos tájékoztatást adni a lakosságnak. Egyebek között előírná,

a) hogy legalább félévenként ismertetni kell a gazdaság állapotát, kellően részletezett, összehasonlítható és értelmezhető adatokkal (beleértve az állam külső adósságállományának nagyságát és az adósságszolgálati terhek időbeli megoszlását is);

b) hogy közleményt kell kiadni a külső feltételek minden olyan változásáról, amire a kormány szükségintézkedéssel kénytelen válaszolni; például

– ha nem sikerül megvalósítani az éves tervben számításba vett hitelfelvételi ügyleteket;

– ha az ország valamelyik külkereskedelmi partnere nem tesz eleget jelentős szállítási kötelezettségének;

– ha egyik-másik hazai iparág a világpiaci kereslet csökkenése miatt kénytelen korlátozni termelését;

c) hogy a közönségnek megfelelő felvilágosítást kell kapnia a kormány szükségintézkedéseiről; például, ha a hatóságok importkorlátozáshoz folyamodnak, közöljék, hogy

– melyik államigazgatási szerv kapott felhatalmazást a vállalatok importigényeinek elbírálására;

– megbízatása mennyi időre szól, és hogyan teljesíti;

– kinek tartozik felelősséggel intézkedéseiért.

2. Hozzon létre a kormány független szakértőkből álló tanácsadó testületet, amely 3-4 havonként nyilvánosan értékelné az ország gazdasági helyzetét és a gazdaságirányító apparátus tevékenységét.

– Célszerűnek tartanánk, hogy a kormány a testület tagjainak legfeljebb a felét nevezze ki, s a többit – választás útján – tudományos intézetek, szakmai társaságok delegálják.

– Elemzései megjelennének a szaksajtóban, a napilapok ismertetést adnának róluk; időről időre közzétennék üléseik jegyzőkönyvét.

3. A párt és a kormány megbízásából működő reformbizottságok tevékenysége legyen nyilvános.

– Ismertessék a közönséggel, hogy milyen bizottságok létesültek, mi a feladatkörük, kik a tagjaik, milyen szerv számára készítik jelentéseiket.

– Tájékoztassák a nyilvánosságot a reformbizottságok ügyrendjéről; jelentéseiket ismertesse a sajtó, vitaanyagaikba bármely érdeklődő állampolgár nyerjen betekintést.

4. Bocsássák nyilvános vitára a javasolt tanácsadó testület és a reformbizottságok dokumentumait. A vitában ne csak egyének vehessenek részt, hanem önkéntes munkaközösségek is.

Legyen mód az ilyen munkaközösségek folyamatos működésére; nézeteiket képviselhessék klubokban, szakmai társaságokban és a sajtóban.

– Legyen mód rá, hogy elemzéseket és javaslatokat terjesszenek megvitatásra a javasolt tanácsadó testület vagy valamelyik reformbizottság elé.

II.

Legyen társadalmi vita és egyezkedés tárgya, hogy melyik csoport mit vállaljon a válság és a kilábalás terheiből.

1. Az alternatívák nyílt végiggondolása nyomán nyilvános vita döntse el, hogy milyen fajtájú és milyen mértékű egyenlőtlenségeket visel el a társadalom a válsággazdálkodás és a reformok sikere érdekében.

a) Minden szakértői javaslattól elvárható, hogy legalább durva közelítésben jelezze: milyen csoportok között és milyen mértékben növelné a jövedelmi egyenlőtlenséget, milyen mértékű és fajtájú munkanélküliséggel járna. Elvárható továbbá annak vázolása is, hogy milyen szociálpolitikai intézkedések, munkanélküli-segélyezés és átképzési formák ellensúlyozhatják (és milyen mértékben) e következményeket.

b) A hátrányosan érintett csoportok érdekvédelmi szervezeteit még az egyik vagy a másik alternatíva hivatalos rangra emelése előtt be kell vonni a döntési folyamatba. Módot kell kapniuk arra, hogy megbízóik érdekeire hivatkozva igyekezzenek befolyásolni a választást.

c) Ahol lehet, nyitott döntéseket kell hozni, választási lehetőségeket hagyva maguknak a közvetlenül érdekelteknek is. Például: ha az állam nem akarja tovább viselni egy veszteséges vállalat támogatásának költségvetési terheit, több lehetőséget állíthat a dolgozók elé:

– ragaszkodnak munkahelyükhöz, s cserébe elfogadják, hogy bérük meghatározatlan ideig stagnál, esetleg csökken;

– vállalják az átmeneti munkanélküliséget megfelelő kárpótlás fejében, biztosított munkanélküli-segélyre és átképzési lehetőségre számítva;

– vagy (ha a munkahely adottságai ezt megengedik) átveszik szövetkezeti kezelésbe üzemegységüket.

A legfőbb nehézséget az okozza, hogy az államnak jelenleg nincs a társadalom által elfogadott partnere az ilyen megállapodásokhoz. Ezért

2. Szükség van az érdekvédelmi rendszer alapos reformjára. A szakszervezeti hierarchia alsó – munkahelyi – szintjeinek megújítása látszik a legsürgősebb feladatnak.

a) A SZOT dolga lenne új szervezeti szabályzatot alkotni, amely biztosítaná, hogy a munkahelyi szakszervezeti tisztségviselők valóban azoknak legyenek felelősek, akik megválasztották őket. Néhány ésszerű alapelv:

– Minden tisztségviselőt titkos szavazással választanak meg, előzetes jelölőlisták nem készülnek. A megválasztottakat csakis választóik hívhatják vissza; magasabb szakszervezeti testületek csupán javaslatot tehetnek az elmozdításukra.

– A függetlenített tisztségviselők, megbízatásuk lejárta után, visszatérnek eredeti munkakörükbe. Valamely társadalmi szervezet apparátusába vagy munkahelyükön előnyösebb beosztásba csak választóik – titkos szavazás útján kifejezett – jóváhagyásával kerülhetnek.

– A magasabb szintű szakszervezeti testületek tanácsot, javaslatokat és tájékoztatást adhatnak a munkahelyi tisztségviselőknek, de nem utasíthatják őket. Csak olyan kezdeményezésüket tilthatják meg, amely törvényt sért, vagy ellentmond a szakszervezet működési szabályzatának.

– A munkahelyi szakszervezeti bizottságok nem kötelezhetőek munkaversenyek és egyéb termelési kampányok lebonyolítására.

b) Az Országgyűlés dolga lenne szakszervezeti törvényt alkotni, amely

– újraszabályozná az érdekegyeztetési eljárások rendjét;

– meghatározná a törvényes nyomásgyakorlási formákat; egyebek között a sztrájkjog tisztázatlan kérdését is rendezné;

– intézkedne a szakszervezeti tisztségviselők hathatós védelméről;

– körülhatárolná azokat az ügyeket, amelyekben a szakszervezet tárgyalást követelhet és akciót kezdeményezhet.

c) Célszerű volna, ha a kormány ezzel egy időben nyilatkozatot adna ki arról, hogy milyen természetű követeléseket visel el mai helyzetében a magyar gazdaság. Ez a nyilatkozat azonban csupán iránymutatóul szolgálna, nem rendelkeznék kötelező erővel, különben az éppen megadott jogok önkényes korlátozásaként hatna. Ám ha az államvezetés kész magától teret biztosítani az ésszerű követeléseknek és a méltányos megegyezéseknek, akkor nem kell a gazdaságot szétziláló, ésszerűtlen követelőzéstől tartania.

d) A javasolt intézkedéseket azzal a záradékkal lehetne kiegészíteni, hogy meghatározott idő (2-3 év) múltán mind a szakszervezetek, mind az Országgyűlés és a kormány megvizsgálják a szakszervezeti reform tapasztalatait, és fontolóra veszik, hogy miként lehet a változásokat fokozatosan kiterjeszteni a szakszervezeti hierarchia magasabb szintjeire.

3. Néhány területen indokolt volna új érdekvédelmi és érdek-képviseleti szerveket létrehozni.

a) Külön érdekvédelmi szervre szorulnak azok a társadalmi csoportok, amelyeknek létbiztonságát a gazdasági válság az átlagosnál jobban veszélyezteti.

– A legnagyobb veszélyeztetett kategória a nyugdíjasok, akik jelenleg szét vannak szórva az ágazati szakszervezetek között.

– Ugyancsak nagy lélekszámú – és mind a jövedelmi helyzetet, mind a foglalkoztatottsági biztonságot tekintve a veszélyzónában lévő – kategória a cigányság. Noha a cigányok hátrányos helyzete összefügg cigány voltukkal, mind ez idáig nincs saját érdekvédelmi szervezetük.

– Példa a kisebb, de szintén veszélyeztetett és védelem nélküli kategóriákra: az alkalmi munkákból élő, állástalan érettségizettek és diplomások.

b) Szükség van az 1982. január elsejétől engedélyezett, különböző fajtájú kisvállalkozások közös érdekképviseletére.

4. Rendezni kell az önkéntes társadalmi segítségnyújtás jogi feltételeit. A szegények és más okból rászorultak támogatása nem lehet állami monopólium. Karitatív kezdeményezésekre a legbőkezűbb jóléti államban is szükség van, mert az állam nehézkes apparátusai sok helyre nem jutnak el, ahová a mozgékony kezdeményező csoportok el tudják vinni a segítséget.

– Tudomásul kell venni, hogy a jótékony kezdeményezések túlnyomórészt vallási közösségek, egyházközségek körül szerveződnek meg. Olyan jogi helyzetet kell teremteni, hogy ne lehessen egyházi szervezkedésért üldözni őket, mint manapság.

– Biztosítani kell a jogi lehetőségeket meghatározott célra vagy korlátlan időre összeálló, világi kezdeményező csoportoknak, hogy gyűjtést indítsanak, jótékony célú rendezvényeket szervezzenek, jogi tanácsadó szolgálatot hozzanak létre.

III.

Közeledjék a politikai intézményrendszer a jogállamiság követelményeihez.

1. Növeljék a törvényhozó hatalom súlyát, és erősítsék meg képviseleti jellegét.

a) Csökkentsék a végrehajtó hatalom szervei által kiadott rendeletek, határozatok, utasítások szerepét a jogszabályalkotásban; növeljék az Országgyűlés által alkotott törvényekét. A törvény-előkészítés munkáját vigyék nyilvánosság elé, kezdeményezzenek társadalmi vitát a kibocsátandó törvényekről.

b) Kapjanak az Országgyűlés állandó bizottságai széles körű meghatalmazást törvényességi felügyelet gyakorlására; bizonyos esetekben fellebbezési fórumként működhessenek.

c) A meghirdetett választójogi reformnak elsősorban a jelöltállítás eljárásain kellene változtatnia. A magyar Országgyűlés képviselői nem politikai programokra szavazó állampolgárokat, hanem társadalmi csoportokat képviselnek: annyiban ugyanis, hogy – akárcsak a társadalomban – van köztük munkás, paraszt, író, pap, pártfunkcionárius stb. A belátható jövőben ez így is marad. De abban már most lehetne változás, hogy az egyes társadalmi csoportok képviselőjelöltjeit maguk ezek a csoportok állítsák, szakmai egyesületeik, érdekvédelmi szervezeteik nyilvános döntése útján. Jelölje az írót az írószövetség választmánya, a tudóst – az akadémiai intézetek voksait összegezve – az MTA elnöksége, a munkást a nagyüzemek szakszervezeti titkárainak gyűlése stb. A Hazafias Népfront keretében lehetne egyeztetni, hogy mely szervezetek hány jelöltet állíthatnák, és hogyan rendeljék hozzá a jelölteket a választókerületekhez.

2. Növeljék a bírói hatalom szerepkörét és önállóságát.

a) Létesítsenek Alkotmánybíróságot, amely vitás esetekben megvizsgálná, hogy valamely hatályos jogszabály összhangban van-e az alkotmánnyal, illetve más elvi jelentőségű törvényekkel.

b) Hozzanak létre közigazgatási bíróságot, amely az államigazgatási szervek működésének törvényességére felügyelne, és – rendes bírósági eljárás útján – ítélkeznék magánszemélyek és magánszervezetek, illetve a hatóságok közötti peres ügyekben.

– Megjegyezzük, hogy az államigazgatási eljárásról szóló törvény végrehajtási utasítása (63/1981. [XII. 5.] MT) indokolatlanul szűkre vonja azoknak az eseteknek a körét, amelyekben az állampolgárok bírósághoz fordulhatnak a személyükre nézve sérelmes államigazgatási határozatok ellen. Például egyáltalán nem ad módot a BM és a rendőrség határozatainak bírósági megtámadására. Ez a kormányrendelet mindenképpen sürgős kiegészítésre szorul.

c) Utalják bírósági hatáskörbe az egyesületek, kisvállalkozások engedélyezését, bejegyzését, felfüggesztését és megszüntetését. Ehhez olyan egyesületi és vállalkozási törvényre volna szükség, amely viszonylag keveset bíz a bírák szabad belátására, s amelynek alapján nyugodtan alkalmazni lehet azt a szabályt, hogy amit a törvény kifejezetten nem tilt, az automatikusan megengedett.

d) Hozzanak intézkedéseket a bírói függetlenség és a pártatlan bíráskodás szavatolására.

3. Növekedjék az állampolgárok jogi biztonsága.

a) Töröljék vagy tegyék pontosabbá a büntető törvénykönyvnek azokat a paragrafusait, amelyek a vitás cselekmény minősítésében megengedhetetlenül tág teret hagynak a bírói önkénynek. Így az izgatásról szóló 140. §-ban és a közösség megsértéséről szóló 269. §-ban a bűntény kimerítésének kritériuma az, hogy a cselekmény „gyűlölet keltésére alkalmas”. Ez a meghatározás a bíró ízlésére épít; nem teszi lehetővé, hogy a vád tényekkel bizonyítsa, a védelem tényekkel cáfolja a bűncselekmény fennállását.

b) Módosítsák vagy semmisítsék meg azokat a rendeleteket, amelyek a belügyi szerveket önkényes eljárásokra hatalmazzák fel. Így a rendőrhatósági kényszerintézkedésekről (4/1976 [VII. 7.] BM) és a rendőrhatósági figyelmeztetésről (8/1976 [XII. 17.] BM) szóló belügyminiszteri rendeletek lehetővé teszik, hogy az illetékes rendőrkapitányság vezetője egy állampolgárt bizonyító eljárás nélkül kitiltson lakóhelyéről, súlyos korlátozásokkal járó hatósági felügyelet alá helyezzen vagy figyelmeztetésben részesítsen olyan magatartásért, amelyet – bűncselekmény híján – egyetlen bíróság sem volna hajlandó büntetéssel sújtani. A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló kormányrendelet (53/1978. [XI. 10.] MT) pedig, mivel nem kötelezi az útlevélhatóságot, hogy esetleges elutasító döntését tényekre hivatkozva indokolja meg, annak tetszésére bízza, hogy kinek ad és kinek nem ad útlevelet. A sérelmet szenvedő egyik esetben sem fordulhat bírósághoz jogorvoslásért.

c) Nyilvános rendeletben szabályozzák, hogy a BM alkalmazottai milyen körülmények között hallgathatják ki az állampolgárokat. Tegyék köztudottá, hogy szabályos idézés nélkül, kivált pedig hivatalos helyiségen kívül senki nem köteles felszólításra megjelenni, kérdésekre válaszolni, s hogy büntetendő cselekménynek számít, ha valakit pszichológiai nyomással próbálnak erre rábírni.

d) Érvényt kell szerezni annak az elvnek, hogy a munkaviszony (külön meghatározandó kivételektől eltekintve) magánszerződéses viszony, tehát a munkaadót nem illetik meg a hatósági jogok a munkavállalóval szemben, és hatósági szervek nem avatkozhatnak be a munkaszerződésen alapuló jogok gyakorlásába. Mondja ki a Munka Törvénykönyve,

– hogy a szokásostól elütő, de törvénybe nem ütköző életmódjáért, politikai vagy világnézeti különvéleményéért, törvényes állampolgári kezdeményezésekben való részvételért senkit nem érhet hátrány a munkahelyén vagy új munkaviszony létesítésekor;

– hogy munkahelyen kívüli magatartásért csak abban az esetben szabad munkahelyi fegyelmi eljárást indítani, ha a munkaszerződés kifejezett magatartási előírásokat tartalmazott; az ilyen előírások azonban külön indoklásra szorulnak, és minden esetben összhangban kell lenniük az alkotmány előírásaival;

– hogy a munkahelyi vezető nem felelős beosztottainak munkahelyen kívüli magatartásáért, s erre vonatkozóan sem feletteseitől, sem külső személyektől nem köteles utasítást elfogadni;

– hogy a munkaadót nem illeti meg véleményezési jog olyan ügyekben, amikor a munkavállaló kérelemmel fordul valamilyen hatósághoz, például útlevelet, tanácsi rendelkezésű lakást kér;

– hogy munkahely-változtatás esetén a régi munkaadó írásban köteles közölni a munkavállalóról alkotott véleményét az új munkaadóval; a munkavállalónak joga van betekinteni a jellemzésbe; általa nem ismert jellemzést az új munkaadó nem fogadhat el; a munkavállaló bírósághoz fordulhat, ha a jellemzést igazságtalannak tartja, vagy ha a munkahely-változtatási eljárást szabálytalanul bonyolították le, s emiatt nem tudott elhelyezkedni.

IV.

Megjegyzések a könyv- és lapkiadás reformjáról

A mai könyv- és lapkiadási gyakorlat változtatásra szorul. A bajok ősforrása köztudomásúlag a laza törvényi szabályozás, tehát az, hogy a hatóságokat alig korlátozzák számon kérhető jogszabályok a lapokkal, könyvkiadókkal szembeni magatartásukban. Csakhogy a jelenlegi helyzet viszonylagos előnyei is ezzel a lazasággal függnek össze: mivel – például – nincsenek írott cenzurális megkötések, aránylag rugalmas együttműködés alakulhat ki a publikálók és a felügyeleti szervek között. Így mindkét fél aggodalommal gondol a formális újraszabályozás lehetőségére. A hatóságok attól tartanak, hogy jogkörük pontos körülhatárolása esetén kicsúsznék kezükből a könyv- és lapkiadás ellenőrzése; az írók, publicisták, kiadók pedig attól, hogy az állam olyan szabályozást kényszerítene rájuk, amely szűkítené mozgási terüket. Hogyan lehet kilépni ebből a rossz körből? A következő megoldást javasoljuk:

Kezdetben nem az egész könyv- és lapkiadási rendszert kellene újraszabályozni, hanem a jelenlegi rendszer peremén létrehozni új publikációs formákat. Például:

– Szakmai és kulturális egyesületek lapot, könyvkiadót alapíthatnának, amely fölött az alapító egyesület választott testülete gyakorolna felügyeletet. Ez a testület nevezné ki és ellenőrizné a lap főszerkesztőjét vagy a kiadó igazgatóját.

– Megfelelő szabályozás után magánvállalkozásként is létesülhetne lap- vagy könyvkiadó.

Ezek az új típusú lapok és kiadók bizonyos szempontból előnyösebb, más szempontból hátrányosabb helyzetben volnának, mint a hagyományosak.

– Előnyösebb helyzetben volnának annyiban, hogy a hatóságok nem avatkozhatnak be adminisztratív úton a kiadási politikájukba; csupán arra volna joguk, hogy bírósághoz forduljanak, ha a lap vagy kiadó megszegte a működésére vonatkozó szabályokat.

– Hátrányosabb helyzetben volnának annyiban, hogy a róluk rendelkező jogszabály korlátozná a profiljukat, és ezen túlmenő, tartalmi cenzurális előírásokat is megállapítana. Az egyesületi alapítású lapok és kiadók esetében azonban mind a profilkorlátozás, mind a cenzúra enyhébb lehetne, mint a vállalkozóiaknál. (Például elképzelhető, hogy az utóbbiak csak szépirodalmi és művészeti tárgyú írásokat jelentethetnének meg, míg az előbbiek társadalomtudományiakat is. Vagy: a vállalkozói lapok és kiadók előzetes cenzúra alá esnének, míg az egyesületiek vonatkozásában csak utólag érvényesítenék a cenzurális kikötéseket – bár, természetesen, az előzetes cenzúrát is bíróság gyakorolná, a magánkiadókra és -lapokra vonatkozó cenzúrarendelet előírásai alapján.)

– Nem baj, ha a profilkorlátozások és cenzurális megkötések kezdetben szorosabbak a feltétlenül szükségesnél; a legfontosabb ugyanis az, hogy az új publikációs alrendszer a jogszabályok sűrű hatósági megsértése nélkül is működni tudjon. Célszerű volna viszont meghatározott időre (pl. 3 évre) hozni a korlátozó rendelkezéseket, az Országgyűlésre bízva, hogy a határidő letelte után vegye fontolóra, lehet-e enyhíteni a megszorításokon.

– Ezzel párhuzamosan azt is megvizsgálhatná az Országgyűlés, hogy van-e mód fokozatosan kiterjeszteni az új alrendszer elveit a könyv– és lapkiadás hagyományos területeire.

Javaslataink nem adnak ki teljes körű programot. Egyetlen, úgyszólván napi problémára terjesztettünk elő megoldási elképzeléseket: arra, hogy miként lehet társadalmi konszenzust teremteni a válsággazdálkodás és a gazdasági reform ügyében. Megoldásunk kulcskifejezései azonban kirajzolják egy lehetséges politikai program körvonalait: a közügyek nyilvánossága, működő érdekvédelem, jogállamiság. Nem kizárólag a közvetlen feladat természete korlátozta fantáziánkat erre a három irányra, hanem az a meggyőződés is, hogy adottnak véve Magyarország mai belső és külső helyzetét, még mindig elgondolható olyan politikai evolúció, amelyért érdemes cselekedni. Más szóval, vannak fontos politikai célok, amelyek megközelíthetők a rendszer alapintézményeinek bolygatása nélkül. Ezért nem beszéltünk a párt és a kormány, a párt és az Országgyűlés viszonyáról, a párt személyzeti ügyekben gyakorolt fennhatóságáról, a pártirányítás alatt álló tömegszervezetek független megfelelőinek hiányáról. Aki szerint ez túlságosan szűkös perspektíva, annak Bibó Istvánnal azt feleljük: viszonylag szűk részterületeken is nagy jelentőségű változásokat lehet véghezvinni, ha a változás számára kijelölt területek világosan elhatárolódnak az érintetlenül hagyott területektől, és külön szabályozás alá esnek. Aki pedig túlságosan kockázatosnak tartja javaslatainkat, az fontolja meg, hogy ezzel a módszerrel lépésről lépésre haladva is változtatni lehet.

Ilyen evolúció persze csak akkor mehet végbe, ha nem ütközik az állam merev ellenállásába. Javaslataink túlnyomó része egyenesen a jogszabályalkotó államhatalmi szervek és az intézkedő államigazgatás közreműködését feltételezi. Kivételes esetekben azonban az állampolgárok az állam közreműködése nélkül is változtatni tudnak. Véleményünk szerint érdemes élniük ezzel a hatalmukkal, ha a közvélemény számára világos, hogy alkotmányos jogaiknak megfelelően cselekszenek, s ha számítani lehet rá, hogy az állam odafigyel a közvéleményre – viszont nem remélhető, hogy az adott tevékenységre vonatkozó alacsonyabb szintű jogszabályok a belátható jövőben közeledjenek az alkotmány előírásaihoz. Ilyen meggondolásból hoztuk létre lapunkat, a Beszélőt. Kívánatosnak és lehetségesnek tartjuk, hogy a Beszélő egy nap a bejegyzett lapok közé kerüljön. De tisztában vagyunk vele, hogy a sajtó reformja a mai viszonyok között csak fokozatosan valósulhat meg, s ha a folyamat egyáltalán elindul, a miénkhez hasonló, független politikai lapok jogi helyzetének rendezésére akkor is csupán a vége felé kerülhet sor. Addig tehát nem építhetünk törvényes garanciákra – de építhetünk a közvélemény aktív részének támogatására, s talán arra is, hogy a mindennapos gyakorlatban kialakulnak a mai sajtójog ellentmondásait áthidaló, kölcsönösen figyelembe vett szokásszabályok.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon