Skip to main content

A Titanic fedélzetén?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Találkoztam olyan véleménnyel, amely szerint
a Titanic fedélzetén játszó zenekarra emlékeztetünk.
Jan Jozef Szczepanski
Zycie Warszawy, 1981. december 12.

Fellélegezhetünk, adta tudtunkra december 13-a után a hivatalos magyar tömegtájékoztatás. Fellélegezhetünk, a legrosszabbat máris elkerültük. Lengyelország megmenekült a káosztól – s a lengyel hadsereg mentette meg, külső beavatkozás nélkül. Nem lesz könnyű rendet teremteni – kivált a fejekben –, de a végén Lengyelországban is az lesz, ami nálunk. Kikapcsolják a közéletből a Szolidaritás szélsőséges elemeit, és félreállítják a múlt hibáiért felelős pártvezetőket. A lehiggadó társadalom pedig egy megújult párt vezetésével elindulhat a boldogulás és a szocialista nemzeti egység útján.

Megúsztuk a lengyel válságot is, mint már annyit az elmúlt évtizedben.

Tiszteletre méltó, hogy a hazai propaganda leplezetlen megkönnyebbüléssel hajtogatja: nincs megszállás, nem vagyunk benne. Tiszteletre méltó, hogy nem siet élen járni a lengyel szervezett munkásmozgalom elleni uszító kampányban. Tiszteletre méltó, hogy amikor 1956 párhuzamát emlegeti, nem a leszámolás hónapjaira és nem a megtorlás éveire emlékeztet, hanem az összebékülés évtizedeire. Mindez valóban tiszteletre méltó. De nem öncsalás-e? Azt ígérik, hogy a lengyel nép a magyar stílusú konszolidációt kapja ajándékba a katonáktól – de hiszen mi, magyarok is csak három év kemény elnyomás után kaptuk meg!

Három ilyen évet a lengyeleknek. Ki garantálja, hogy a negyedik évben is minden a forgatókönyv szerint folytatódik: megnyílnak a börtönajtók, és a kabarékban rendszerellenes viccekkel csiklandozzák életre a dermedt közönséget. A magunk részéről kételkedünk benne. Komoly érvek szólnak amellett, hogy már az első három évet sem lehet megismételni: vagy visszatérnek a kormány, az egyház és a független szakszervezeti mozgalom közötti tárgyalásokhoz, vagy Lengyelország benn ragad a kátyúban. Az elhúzódó lengyel válság pedig a mi nyugalmunkat is veszélyezteti. Nem, egyáltalán nem úsztuk meg.

Elmondjuk, miért.

Magyarország 1957-ben

Októberben összeomlott a régi államhatalom három tartópillére. A hadsereg széthullott, az ÁVH-t megszüntették, a párt feloszlatta önmagát. A fegyveres ellenállás és a szervezett politikai tiltakozás letörése után mindent elölről kellett kezdeni. Ez roppant szervezőmunkát hárított a vezetésre, de fel is szabadította a kezét. Hiába szerettek volna az új erőszak-apparátus tagjai önálló politikát vinni, a kormány nem tőlük függött, hanem közvetlenül a szovjet vezetőktől. A párton belüli frakcióharcok sem terebélyesedhetnek ellenőrizhetetlen méretűvé: a két szélső frakció még ’56 végén elvesztette országos vezetőit. Végül nem kellett tisztogatást végezni a párttagság soraiban: aki akart, önként csatlakozott az MSZMP-hez, aki nem, önként kívül maradt.

Politikai űr tátongott a másik oldalon is. Az októberi és novemberi napokban rögtönzött demokratikus szervek nem élték túl a rájuk mért csapást. 1957 tavaszán a kormány egy megvert néppel állt szemben, amelynek semmiféle támpontja nem volt a kitartáshoz: nem voltak vezetői, akikhez hű maradjon, szervezeti hagyományai, szimbólumai, amelyekhez ragaszkodjék. Így hát a hatalom viszonylag könnyen leválaszthatta a maradék aktív ellenállókat a lakosság nagyobbik részéről.

Annál inkább, mert a megfélemlítés mellett más, „pozitív ösztönzőket” is latba vethetett. Persze a legkisebb pisszenést is megtorolta. De aki befogta a száját, annak nem esett baja. Nem kényszerítették nyilvános bűnbánatra, hűségnyilatkozat aláírására. Nem kellett gyűléseken lelkesednie, önkéntes ingyenmunkát vállalnia. Az ellátás számottevően javult, a bérszínvonal emelkedett. A szovjet, kínai és kelet-európai segélyek elegendőek voltak a kéthavi termeléskiesés pótlására, sőt, a gazdaság fellendítésére is. Aki a börtönt vagy az annál is rosszabbat megúszta, úgy érezhette, jobban él, mint azelőtt. Ez kellemes meglepetés volt, hiszen mindenki azt hitte, a forradalom leverői a sztálinizmust fogják visszahozni, a válogatás nélküli terrort, a szüntelen politikai mozgósítást, a nyomorgazdaságot. Így hát a többség hamar beletörődött a megváltoztathatatlanba, és a magánélet ápolása felé fordult. A kisebbségnek pedig lassan be kellett látnia, hogy nem képvisel senkit. 1960-ban egyes-egyedül az államvezetésen múlott, hogy mennyire lazítja meg a gyeplőt Mindenki [úgy] tudta: nem gyengeségből enged, hanem nagylelkűségből.

Lengyelország 1982 elején

Akik ’56 telére emlékeznek, meglepődhettek, mennyivel gyorsabban sikerült rendet csinálni Lengyelországban, mint annak idején nálunk. Három óra leforgása alatt internálták a Szolidaritás úgyszólván teljes törzskarát, legalább ötezer embert. Három hét alatt véget vetettek a nagyobb sztrájkoknak és utcai megmozdulásoknak. Hát igen. Ennyivel hatékonyabb az elnyomó gépezet, ha hazai terepen mozog, és gondosan kidolgozott hadműveleti tervet hajt végre.

Csakhogy nagy ára van ennek a helyzeti előnynek. Ha egy hadsereg egyszer beavatkozik a politikába, nem olyan könnyű visszatérnie szűkebb mesterségéhez. Márpedig a lengyel főtiszti kar nem a polgári kormányzat parancsára vezette be a szükségállapotot. Magához ragadta a „vezető szerepet” a kormányzásképtelen pártapparátustól, s immár a párton belüli harcokban is övé a végső szó. Rajta múlik, miféle embereket fognak kizárni, lemondatni vagy leváltani, s miféléket előléptetni. Nehéz elképzelnünk, hogy az a párt, amelyet katonatiszti felügyelet alatt szerveznek újra, egyhamar megszabadulhat a hadsereg gyámkodásától.

Másrészt azonban a hadsereg sem szabadulhat meg egykönnyen a frakcióharcokban őrlődő párttól. Hacsak nem vállalja a párt feloszlatásának terhét, vállalnia kell jelenlétének terheit: a párttagság megtisztításának gondját, az apparátusban dúló belharcokat. Aztán ott a másik tehertétel, a belügyi szervek. Minden hírforrás egybehangzóan állítja, hogy a sztrájkok és tüntetések felszámolására a karhatalmat vetették be, nem a sorkatonaságot. Márpedig az, akitől a munkahelyek és közterek rendje függ, nagyon nagy hatalom az államban.

Mégis úgy hisszük, a legfőbb gondot nem partnerei okozzák a kormányzó katonai tanácsnak, hanem ellenzéke, a munkásság. Nem áltatjuk magunkat, tudjuk, hogy a hatalom kezében erős ütőkártyák vannak. Számíthatnak a tömegek kifáradására. Már a nyár végén széltében-hosszában beszélték, hogy sokan belefásultak a szakadatlanul újrakezdődő, kilátástalan erőpróbákba. Számíthatnak a szükségállapot pszichológiai sokkhatására. A munkások december közepéig azt hitték, hogy legyőzhetetlenek. Most meg kellett tapasztalniuk, hogy az állam az erősebb, ha meri bevetni ellenük erőszakszervezeteit. Mostanáig biztosra vették, hogy miután kiegyenesítették a hátukat, többé nem lehet lealacsonyítani őket. Most pedig tömegével kénytelenek engedni a durva fenyegetésnek: Kilépsz a Szolidaritásból, vagy az utcára kerülsz!

De elegendő-e a magyar ’57 megismétléséhez az emberek gyengeségére, elbizonytalanodására, csüggedésére építeni? Egy biztos: 1957-ben nem csupán erre építettek. Csakhogy az akkori magyar kormány egyéb eszközei a lengyel katonai tanácsnak nem állnak rendelkezésére. Nincs mivel kellemes meglepetést szerezni a legrosszabbra felkészült lakosságnak.

Mert először is, ma mást jelent a „legrosszabb”, mint akkor. A sztálinizmus a régmúlté: az emberek a ’70-es évekhez viszonyítanak, amikor Lengyelországban alig volt politikai fogoly, és nem lőttek bele a munkásokba. Valószínűtlen, hogy bárki megkönnyebbülten sóhajtana fel csak azért, mert nem internálják, noha nem csinált semmit. Viszont nem elég semmit sem csinálni ahhoz, hogy ne zárják ki a pártból (ha párttag volt), és ne próbálják rázsarolni a Szolidaritás megtagadására (márpedig ki nem volt tagja a Szolidaritásnak). Másodszor, az életkörülmények nemhogy javulnának, a hivatalos jóslatok szerint is tovább romlanak. Befagyasztották a lakosság megtakarításait, tetemes áremeléseket ígérnek, megpróbálkoznak a hatnapos munkahét visszaállításával, általános közmunka-kötelezettséget vezetnek be. Közben az élelmiszer-ellátás további romlására és nagyszabású munkanélküliségre készítik elő az embereket.

Mindez annál meggondolkodtatóbb, mert a mai lengyel társadalom morális magárahagyatottsága távolról sem olyan teljes, mint 1957-ben a magyaré volt. Nem lebecsülendő, hogy a templomokban nap mint nap a kényszerintézkedéseket elítélő prédikációkat hallanak a hívők, de most nem erre gondolunk. Hanem arra, hogy a Szolidaritást nem lehet egyetlen jól irányzott csapással kihasítani a társadalom testéből, mint annak idején a Nagy-Budapesti Központi Munkástanácsot. A Szolidaritáshoz csaknem tízmillió lengyel másfél évi közös harcainak emléke kötődik. Tagjainak volt alkalma begyakorolni az összehangolt cselekvést, és próbára lenni a szervezet iránti lojalitását. Jelvényeik, dalaik, sőt emlékműveik vannak. Vezérük van.

A katonai kormányzat nagy esélye az lett volna, ha Walesa december 13-án megjelenik a tv képernyőjén, nyugalomra inti a munkásokat, és tudatja velük, hogy tárgyal a hatóságokkal. Csakhogy Walesa nem tárgyalt társai nélkül, őrökkel a háta mögött. S a Szolidaritáshoz hű munkások megértették: nincs alku, ki kell tartani.

Nem, nem győzhetik le ellenfelüket – de végérvényessé tehetik elszigeteltségét. Ő maga a megszálló szerepébe szorulhat, támogatói a kollaboránsok szerepébe.

Brazil minta?

De talán a tábornokoknak ez mindegy is. Így is, úgy is népszerűtlen intézkedéseket kénytelenek hozni. Mindenki tudja: a konszolidáció kulcsa, hogy a gazdaság talpra álljon, s a szétzilált lengyel gazdaságot csak a legkíméletlenebb sokkterápia rázhatja össze. Ehhez pedig vagy nagyon szilárd politikai konszenzusra van szükség, vagy az elégedetlenség keménykezű megfékezésére. Míg nem közelítik meg újra a ’70-es évek közepének életszínvonalát, semmi szín alatt nem lehet engedni a szorításon – utána pedig minden valószínűség szerint a lakosság is felenged a kormányzattal szemben.

Ésszerű feltevés, sokak fejében megfordul. De van egy hibája: a lengyel gazdaság fellendítéséhez nem elég árakat emelni, csökkenteni a forgalomban lévő pénzmennyiséget, megszigorítani a termelési fegyelmet, átmeneti munkanélküliséget teremteni. Legalább két további feltételnek is teljesülnie kellene, s mind a kettőhöz szükség volna legalább a látszatára a társadalmi egyetértésnek.

Az egyik: messzemenő decentralizáló reformokat kellene bevezetni, biztosítandó, hogy a növekedés hosszú távon jobban igazodjék a belső és külső gazdasági adottságokhoz. Csakhogy a vállalati önállóság jogi alanyait, az önigazgatási tanácsokat máris felfüggesztették, mert tagjaikat a Szolidaritás befolyása alatt választották meg. Ha a Szolidaritás végképp a föld alá szorul, akkor vagy fel kell adni az egész önigazgatási rendszert, vagy felülről vezényelt bábszervek útján kell működtetni. Bármelyik megoldás kerekedjék fölül, mindenképpen visszaáll a vállalatok függő helyzete, amit a vészes anyag- és alkatrészhiány miatt amúgy is nehéz elkerülni.

A fellendülés másik, rövidebb távú feltétele, hogy Lengyelország adósságfizetési haladékot és tetemes hiteleket kapjon nyugati partnereitől. Úgy látszik, a szükségállapot kitervelői komolyan számítottak rá, hogy az új helyzetben a lengyel állam valutapiaci lehetőségei nemhogy romlanának, egyenesen javulni fognak. Nem is alaptalanul. A nyugati pénzvilág az utolsó hónapokban mind türelmetlenebbül sürgette, hogy legyen már rend, és zabolázzák meg az elszabadult gazdasági folyamatokat. Vezető politikusok – egy Kreisky, egy Brandt – nyíltan a munkásokra hárították a felelősséget a lengyel gazdaság hanyatlásáért, és nem győzték hangoztatni, mennyire féltik az európai biztonságot a Szolidaritás meggondolatlan követelődzésétől. Hagyjuk most, hogy igazságos volt-e a vád – nem várhatjuk ezektől az emberektől, hogy a lengyel munkások osztályharcában mást lássanak, mint veszedelmes anarchiát. Azzal viszont igenis számolniuk kellett, hogy a katonai megoldás hívei buzdításnak veszik nyilatkozataikat.

Alighanem számoltak vele. Benyomásunk szerint a nyugati kormányok többsége valamikor a nyár vége felé eldöntötte, hogy nincs esély a párt és a Szolidaritás együttélésére, a Szolidaritás esetleges győzelméről pedig azt tartották, hogy végzetesen megbillentené a világhatalmi egyensúlyt, és veszélyeztetné a nemzetközi hitelrendszer stabilitását. Magától adódott a szomorú következtetés: a Nyugat legföljebb azt választhatja meg, hogy milyen változatban nyeli le a lengyel társadalmi mozgalom felszámolását. Nos, a katonai hatalomátvétel a legkevésbé rossz megoldásnak látszott. Feltéve persze, hogy sikerül megőrizni a látszatot, mintha a hadsereg egy szovjet inváziótól mentette volna meg a lengyeleket, s mintha az lenne a célja, hogy átmentsen a reformokból annyit, amennyit a Szovjetunió árnyékában egyáltalán lehetséges.

A reálpolitikusok balszerencséjére a gdanski elektroműszerészben[SZJ] és társaiban nem volt annyi államférfiúi bölcsesség, mint bennük. Hajthatatlan magatartásukkal rákényszerítették a katonai kormányzatot, hogy nyíltan vállalja valódi küldetését: szétverni a Szolidaritást. És ebből a szerepből már nem lehet látszatengedményekkel kitáncolni. Az élet külsődleges normalizálása talán elegendő lesz ahhoz, hogy a – főként amerikai – gazdasági szankciókat feloldják, ám ezek a szankciók amúgy sem túlságosan meggyőzőek. Valószínű, hogy a pénzük után futó bankok végül is megszavazzák a kért adósságtörlesztési haladékot. Esetleg kisebb kereskedelmi hiteleket is sikerül szerezni. De odáig most már csak valamilyen nagyon látványos fordulat után mehetnének el a nyugati kormányok, hogy mélyen a választóik zsebébe nyúlva előteremtsék azt a roppant pénzösszeget, amelyre a lengyel gazdaság rendbehozásához szükség volna. Az államok tartózkodó viselkedése pedig a magánbankokat is csak óvatosságra intheti.

Elmélkedjünk a következményekről!

A legnagyobb kelet-európai ország elhúzódó pangásra ítélve: a gazdaság romjai között egy illegális munkásmozgalom viaskodik a fennmaradásért egy illegitim kormányzattal. Gondoljunk bele, el lehet-e szigetelni ettől a látványtól a magyar belpolitikát. Gondoljuk meg, vajon a lengyel tapasztalat nem válik-e nyomássá, hogy másutt is fokozzák a fegyveres testületek politikai befolyását. Gondoljuk át, mi lesz, ha a lengyelországi válság hatására visszaesik a kelet-nyugati kereskedelem. És gondoljuk végig, hová vezet, ha a KGST rákényszerül, hogy – annyira-amennyire – helyettesítse Lengyelország nyugati szállítóit és hitelezőit. Ne feledjük: ez a teher olyan országokra nehezedik, amelyek amúgy is súlyos gazdasági bajokkal küszködnek. Mindenütt veszedelmesen csökken a növekedés üteme, erőteljesen hanyatlik a KGST-országok egymás közötti áruforgalma, miközben külső eladósodásuk gyengíti helyzetüket a nyugati piacokon: több országban visszatért a jegyrendszer meg az állandó sorban állás, és csaknem valamennyiben felgyorsult az infláció.

Ha kedvelnénk a Kommunista Internacionálé hajdani formuláit, most diadalmasan odavághatnánk: a szükségállapot kihirdetése nem a lengyel válság vége, hanem az általános kelet-európai válság kezdete. De semmi kedvünk ujjongani. A lengyel megújulás azzal kecsegtetett, hogy a fenyegető válság elkerülhető. Kompromisszumos megoldásban reménykedtünk, és a minta szemünk láttára kezdett alakot ölteni: a párt elfogadja vezető szerepének szükséges mértékű korlátozását, a társadalom pedig cserébe tudatos önkorlátozással elfogadja a párt vezető szerepét. S az alku keretében, közös megegyezéssel, kidolgozzák a gazdaság fellendítésének stratégiáját, amelyet a lakosság a magáénak fogad el, önként vállalván a vele járó, átmeneti megszorításokat. Nincs még kellő távlatunk a történtekhez: még nem tudjuk felmérni, min bukott el a kísérlet – de szembe kell néznünk vele, hogy elbukott, és nem vigasztal, hogy viszont a magyar mintájú konszolidáció sem fog sikerülni. Hogyan is örülhetnénk a lengyel népre és kelet-európai sorstársaira váró megpróbáltatásoknak! Akkor sem volna okunk örvendezni, ha biztosan tudnánk, hogy a szenvedésekből mégiscsak megszületik a „szebb világ”. De nem tudjuk; és nem tudjuk azt sem, hogy megint elölről kell-e kezdeni mindent, mint 1956 és 1968 után, vagy ezúttal marad valami közvetlenül folytatható.

Nekünk, akik ezt a lapot 1981 decembere előtt elindítottuk, személy szerint is van min eltűnődnünk.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon