Skip to main content

Iszapbirkózás avagy benn vagyunk az (M)SZOSZ-ban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Embert próbáló feladatra vállalkozott a II. ker. Liberális Klubja. Egymás mellé ültette a három nagy szakszervezet (Liga, Munkástanácsok, MSZOSZ) egy-egy képviselőjét, hogy alkotó vitára vagy legalább közös pontok keresésére ösztönözze őket. A fórumon az MSZOSZ-t Schalkhammer Antal, a Ligát Őry Csaba, a Munkástanácsokat Palkovics Imre képviselte.

A hallgatóság nagy részét a szakszervezetek aktivistái és lelkesen jegyzetelő újságírók alkották. A munkavállalók széles tömegei ezúttal távolmaradtak az összejöveteltől, így őket legfeljebb a helyi SZDSZ-szervezet néhány még munkaviszonyban lévő tagja képviselhette. A Beszélő természetesen szintén jelen volt, s figyelt. Megfigyeléseink töredékeit adhatjuk most csupán közre. Az idézetek ily módon összefüggéseikből s szövegkörnyezetükből kiragadottak, önkényesen értelmezhetők lesznek, de szerintünk még ilyen töredékesen is érdekesek. Vigasztalja olvasóinkat az a tudat, hogy az összejövetel teljes videofelvétele szerkesztőségünk rendelkezésére áll.

Szakszervezeti rendszerváltozás

Schalkhammer Antal: Határozottan állítom, hogy Magyarországon az 1987–88. évi társadalmi-politikai felépítményben bekövetkezett folyamatok generálisan megváltoztatták a szakszervezeti struktúrát is. Lebomlott a monolitikus SZOT egységszakszervezeti modell, megvalósult a ’90-es kongresszuson az ideológiai-politikai pártoktól való függetlenség, a szövetségi elv. Az MSZOSZ nagy vívmányának tartom, hogy feladta deklarált alapfunkciói közül a lenini transzmisszió elvét, az MSZMP politikai irányvonalának követését és kiszolgálását. Egyetlen megtartott alapelve a klasszikus érdekvédelem és érdekérvényesítés.

Magyarországon a szakszervezeti pluralizmus makroszinten értelmezhető. Személyes véleményem, hogy én a szakszervezeti pluralizációt ágazati szakmai szinten nagyon nehezen tudom elfogadni.

Őry Csaba: A mi tapasztalataink szerint az MSZOSZ, mint régebbi típusú szakszervezet nem kezdeményezője volt a változásoknak, hanem annak a kihívásnak a követője, melyet a független szakszervezetek és munkástanácsok létrehoztak. Folyamatos és következetes akadályozója és fékezője ezeknek a változásoknak. Annyit változnak, amennyit feltétlenül muszáj, és addig mennek el, amíg muszáj.

Kettős irányú változást vélek felfedezni a szakszervezetekben. Egyrészt egy bomlást, eróziót, és ez nem valami vidámító. Másrészt pedig építkezést, egy lassú, keserves mindennapi tapasztalatokra épülő önszerveződést. A 2000 szakszervezet léte katasztrofális jelenséget tükröz. Ma már szinte lehetetlen a szakszervezeteknek egységesen fellépni, annyi van.

Palkovics Imre: Az úgynevezett 28-as törvény, melyről mindenki tudja, hogy az MSZOSZ azóta is bojkottálja, lett volna hivatott a független szakszervezetek működési feltételeit biztosítani. Ezek addig semmilyen anyagi támogatásban nem részesültek, de tudjuk, hogy az érdekvédelemhez pénz kell, méghozzá nagyon sok pénz. A rendszerváltozás éppen azért nem ment végbe, mert a pártok nem gondoskodtak arról, hogy ez törvényes úton végbemehessen, hanem hagyták az egészet úgy ahogy van.

Vagyonvita

Sch. A.: Itt és most ki merem jelenteni, az MSZOSZ-ben tömörült szakszervezetek zöme nem véletlenül emelt vétót az Alkotmánybíróságnál a törvény nemzetközi konvenciókat sértő jellege és a szakszervezetek belső ügyeibe való beavatkozás tekintetében. Az egy rossz szöveg, hogy az előző 40-50 évben kényszerű szakszervezeti tagság volt. Az állam agyontámogatta a szakszervezeteket. Én kérem egy olyan szakszervezetnek vagyok az elnöke, amely 1988 óta három és fél kongresszust tartott. Állandóan meg kell vívnunk a politikai legitimitás kérdésével. Százéves a szakszervezetünk. A pénzeszközök és az ingó és ingatlan vagyon 90 százaléka 1948 előtti vagyona a bányászszakszervezetünknek. Itt mondom kérem a Liberális Klubban: a bányászszakszervezet százéves ágazati vagyonához senki nem nyúlhat, senki nem oszthatja el, csak a bányászszakszervezet tagsága. Mert soha nem kaptak az átkos, bűnös kommunista rendszerben egy kanyi fillér támogatást sem, sem az üdültetéshez, sem az ingatlanműködtetéshez, sem a szervezeti alapok működéséhez, hanem azt mindig a tagdíjból kumulálták.

P. I.: A 28-as törvényt egyszerűen képtelenség végrehajtatni, és ez valahol már az alkotmányosságot és demokráciát kérdőjelezi meg. Működhet egy társadalom demokratikus alapon, ahol egy törvényt ilyen módon lehet félresöpörni. Nem érvényesülhetnek azok a törvények sem, melyeket nagy örömmel vettünk annak idején – pl. az egyesülési törvény – ha a következő lépcsőben a létrejött szervezetek anyagi háttér nélkül életképtelenné válva elhalnak.

Ő. Cs.: Azt gondolom, hogy a törvényeket a jogállamban be kell tartani. Ha mi szakszervezetek is önkényesen értelmezzük a szabályokat, hogyan várhatnánk el, hogy a munkáltatók betartsák azokat. Ez egy öngyilkos politika, valamennyi szakszervezetet gyengíti, nemcsak az MSZOSZ-t. Ezért meglehetősen felelőtlennek tartom.

A szakszervezeteknek lehetnek nagyon komoly és határozott vitái egymással, de ha bízni akarunk egymásban, és közösen akarunk fellépni, akkor nem szabad mellébeszélni, és legalábbis nem célszerű hazudozni.

A politikamentesség kérdése

Sch. A.: A szakszervezetek politikai szervezetek, pártpolitikai, ideológiai függetlenség deklarálása mellett. Egyik társadalmi formációban sem lehetnek politikamentesek. Az MSZOSZ-ben is zászlót fog bontani egy szociáldemokrata-szociális-demokratikus-liberális baloldali szárny, ugyanakkor kialakul egy keresztényszocialista-kereszténydemokrata áramlat is.

Ő. Cs.: Tudomásom szerint egyetlen olyan szakszervezet van Magyarországon, mely egyértelműen elkötelezte magát egy párt mellett. Az MSZOSZ deklarálta azt, hogy saját parlamenti képviseletének az MSZP-t tekinti, az MSZP pedig deklarálta, hogy az MSZOSZ-t tekinti szövetségesének.

A pártpolitika és érdekvédelmi politizálás két egészen különböző dolog. Mi a magunk részéről pártfüggetlenek vagyunk, nem elvi alapon, hanem egyszerű és praktikus okoktól. Ha a pártok közötti háborúskodást primitív és kezdeti szakaszában beengedjük a szakszervezetekbe, akkor ez szétverheti az épülőfélben lévő szakszervezeteket. De azt sosem fogjuk megtagadni, hogy az SZDSZ volt az első párt, amely egyértelműen a független és szabad szakszervezetek mellett tett hitet.

P. I.: A munka világában megfogalmazódó törekvéseket és politikai érdekeket meg kell jeleníteni a törvényhozásban is. Ennek egyedüli érvényesítői a parlamenti pártok és képviselők lehetnek. A munkástanácsokról szólva gyakran, felvetik az MDF-fel való szoros együttműködés vádját. A munkástanácsok megjelenésénél az akkor szerveződő MDF magának tömegbázist keresve a munkások felé fordult. Megszólítva ezt a réteget, támogatta független érdekvédelmi szervezetek létrejöttét, és ehhez egy modellt – az ’56-os munkástanácsokat – ajánlott. Mint mára kiderült, sajnos ők sem tudták igazából, mit is kell ezen érteni. Kormányra kerülése után az MDF dilemma elé került: ha továbbra is támogatja ezt a szerveződést, könnyen rásütik a bélyeget, hogy saját szakszervezetet kíván létrehozni, ha nem támogatja, azoknak a rosszallását váltja ki, akiket korábban felbuzdított.

Munkatörvénykönyv

Sch. A.: Ilyen szégyenletes, a munkavállalókat kiszolgáltató munkatörvénykönyvnek nem lett volna szabad születnie. Nem értem, hogy a pártok miért nem léptek fel a parlamentben markánsabban, határozottabban, a munkavállalókat kiszolgáltatott helyzetbe hozó törvénykezés ellen. A munkatörvénykönyv alkotmánysértő pl. abban, hogy az alkotmány kimondja: a szakszervezetek összmunkavállalói érdekeket képviselnek. A munka törvénykönyv szerint a szakszervezetek csak a szakszervezeti tagságot képviselhetik. A kollektív béralku tekintetében számos jogosítványt elvett a szakszervezetektől, és közben nem rendezte az érdekegyeztetés makro-, mező- és mikrost-ruktúráiban való megállapodás törvényességi feltételeit. Minden bizonnyal alkotmánybírósági kifogást és vétót emelünk egy csomó kérdésben.

P. I.: Azt mondod, a Munka Törvénykönyve olyan, amilyen. Egyetértek veled. Én személyesen módosító javaslatokat nyújtottam be, esetenként pártommal szemben – nem jött be. Nem kaptam támogatást az MSZOSZ-től, nem jöttetek oda a Parlament elé verni a vasat, hogy igenis, ez a munkatörvénykönyv nem jó. Lett volna erre lehetőség az Érdekegyeztető Tanácsban, ahol hónapokig folyt ennek a vitája. Végül nincsen nagy eltérés az ÉT-ben elfogadott és a parlamentben elfogadott forma között. Én egyébként tartózkodtam a végszavazásnál. Egyes részkérdéseket, amelyekkel egyetértettem, megszavaztam.

Ő. Cs.: A munkatörvénykönyvben a szakszervezetek sok kérdésben elég komolyan együttműködtek egymással. Egyetlen kérdéskör volt, amelyet nem tudtak közösen képviselni. Ezek pedig a szakszervezetek mozgásterét megszabó cikkelyek. Miután ebben vitában állunk egymással, egy csomó kérdésben nem tudtunk megegyezni.

Szakszervezeti választások

P. I.: Meg kell mérettetnünk, és nem a szervezeteknek kell egymás közt a taglétszámon vitatkozni. Meg kell kérdezni a munkavállalókat, hogy eldönthessék, mely szervezeteket támogatják. A támogatás függvényében foglalhatjuk el azokat a pozíciókat – vagyonmegosztás kérdésében és az érdekegyeztetés mechanizmusaiban –, amelyek egy-egy szervezetnek járnak.

Ő. Cs.: A magyar szakszervezetek válságának legfontosabb és leglényegibb eleme egy bizalmi válság. Az igazi probléma az érdekvédelemben az, hogy hitelesek vagyunk-e, tudjuk-e garantálni azokat a megállapodásokat, amelyeket megkötöttünk. A bizalmi válság miatt az emberek nem hisznek ezekben a szervezetekben, mert nem áll mögöttük világos és egyértelmű erő, amitől a másik fél is azt gondolja, hogy a megállapodásokat be kell tartani. Tisztázni kell ezt a kérdést a választásokkal.

Sch. A.: Meggyőződésem, hogy az MSZOSZ meg fog erősödni a szakszervezeti választásokon.

Zárszó: Szakszervezeti szerep

Ő. Cs.: A szakszervezetnek a közös fellépés, a közös tárgyalás a feladata. Az emberek megszokták, hogy ez valamiféle segélyeket, üdülést elosztó hivatal. Lejárt az az idő, amikor azt kell kérdezni egy szakszervezettől, hogy mit ad.

A szakszervezet együttműködési forma. Nem várni kell tőle, hanem részt kell venni benne.

Az új munkatörvénykönyv gyengíti a szakszervezetek jogosítványait, de akár gyengíti, akár nem, nincs más lehetőség. Vagy még kiszolgáltatottabbak leszünk, vagy meg kell próbálni egymásért jótállva a közös fellépést, és kikényszeríteni azt, hogy a szerződéseket be is tartsák.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon