Skip to main content

Jöjjön a földindulás!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Beszélő-beszélgetés Juhász Pállal a mezőgazdaságról


Magyarországon igen fontos szerepe van az agrárgazdaságnak: ha ’92 második felétől fogva nem esne vissza az agrárexport (mint ahogy visszaesik), akkor már a gazdaság egészében sem volna visszaesés. A kormány a piaci válsággal magyarázza a recessziót. Miért nem értenek egyet a szabad demokraták ezzel az értékeléssel?

A válságot valóban a piaci nehézségek robbantották ki. De a válság elhúzódásában nagy a koalíciós többségű törvényhozás felelőssége (és a kormányzaté is annyiban, hogy odadobta a törvényhozásnak a gyeplőt). A rossz törvények miatt elaprózódtak a földbirtokok, mereven elkülönült a földtulajdon a földhasználattól (a műveléstől, a bérlettől); az általános szövetkezeti törvény kibékíthetetlen ellentétbe került a szövetkezeti átalakulási törvénnyel; a földkiadásokra vonatkozó törvényi előírások végrehajthatatlanok. A kormány – részben tehetetlensége, részben a szükséges információs rendszer hiánya folytán – nem tudott megbirkózni a piaci ciklusokból eredő zavarokkal. Mindennek következménye, hogy a mezőgazdaság termelése a piaci lehetőségektől is elmaradt, az értékesítési válság krónikus válsággá vált.

Miben áll az ellentmondás az általános szövetkezeti törvény és az átalakulási törvény között?

Az általános szövetkezeti törvény abban a gyerekes hitben született meg, hogy egységes jogban lehet szabályozni teljesen különböző típusú szövetkezeteket (a termelők, a szolgáltatók, az értékesítők, a beszerzőit, a hiteligénylők szövetkezéseit). Pedig nyilvánvalóan nem lehet, s ilyen szempontból rossz az általános törvény.

A törvény a társaság elsődlegességét hirdeti meg a tagokkal szemben, mint ahogy minden más társaságban is csak a többség változtathat a működés játékszabályain. A szövetkezeti jelleg annyiban érvényesül, hogy a törvény kötelezővé tesz olyan belső viszonyokat, amelyek a közreműködők érdekeltségét erősítik meg a tulajdonosokkal szemben. A törvényhozás ugyanis feltételezte, hogy maguk a közreműködőit válnak tulajdonossá. Az átalakulási törvény azonban odavezetett, hogy a közreműködőit a tulajdonnak csak 25-30 százalékával rendelkeznek, a többi a nyugdíjasoké és az úgynevezett kívülálló részarány-tulajdonosoké. Így olyan társaság jött létre, amelynek tulajdonszerkezete a részvénytársaságra vagy a betéti társaságra hasonlít, mégis a szövetkezeti jog szerint kell működniük. Az ellentmondás politikailag bizonytalan helyzetet teremt, és alkalmatlanná teszi a szövetkezeteket a felhalmozásra, a befektetésekre. A dilemmát meg kell oldani. Ennek egyik útja az, hogy a szövetkezetek más típusú gazdasági társasággá alakulnak át, és így a kívülálló tulajdonosok a közreműködőkkel egyenjogúvá válnak (erre nyilván csak azok a pénzügyileg erős szövetkezetek képesek, amelyek megfelelő üzletrészt tudnak elkülöníteni a kívülállók számára). A másik út az, hogy a belsők – akiknek a szövetkezet munkát vagy szolgáltatásokat ad – kapjanak lehetőséget arra, hogy egy hosszú távú, államilag hitelezett folyamatban kivásárolják a kívülállók tulajdonát.

Üzleteket kötő jogállamot

A tavaly nyáron kirobbant, majd a parlamentben külön napirendre tűzött agrárvita (Beszélő, 1993/50.) nagy részben a költségvetés körül zajlott. Az agrár-érdekképviseletek panaszkodtak amiatt, mert a kedvezőtlen mezőgazdasági árak (az agrárolló) ellenére a mezőgazdaság nem kap elég támogatást. A kormány viszont takarékossági törekvéseit védve úgy érvelt, hogy „a termelés helyett a piacot” kell támogatni…

A panaszok érthetők: a támogatási rendszer ugrásszerű leépítése (amely különösen a kedvezőtlen adottságú vidékeket sújtja), az agrárolló robbanásszerű nyílása (az, hogy a mezőgazdasági árak növekedése ’91–93 között több mint 60 százalékkal maradt el az ipari árakétól) valósággal kifosztotta az élelmiszer-gazdaságot. A piac működésének zavarai is lehetetlenné tették, hogy a termelők hozzájussanak a pénzükhöz. Tehát az agrárgazdaságba pénzt kell pumpálni ahhoz, hogy egyáltalán működni tudjon. A kormánynak igaza van abban, hogy azokat a támogatási formákat érdemes előnyben részesíteni, amelyek a piacra termelést segítik, a piaci termelésre való tartós berendezkedést szolgálják. Csakhogy teljes anarchia uralkodott a piac intézményrendszerében, és hiányoztak azok az intézmények, amelyeknek segítségével az egyébként ésszerű támogatások eljuthattak volna a címzettekhez. Mindez pedig lehetőséget adott a kormánynak arra, hogy kitérjen a követelések elől.

Igaz, ma már többet szán a kormány a mezőgazdaságra, mint ’92-ben, amikor a fölháborodás a csúcsponton volt - azonban szólamai ellenére sem sikerült megtalálnia az agrárgazdaság építkezését szolgáló támogatási formákat. Így a bankok és a lehetséges befektetők nem találják meg annak módját, hogyan lehetne együttműködniük az állami programokkal. Nekünk, szabad demokratáknak úgy kell képviselnünk az agrárérdekeket, hogy felmutatjuk azokat formákat, amelyek között a támogatások a foglalkoztatás, az export bővítéséhez segítik hozzá a mezőgazdaságot, eredményesek a tájvédelemben, és így a nemzetgazdaságnak érdemes e támogatásokra áldozni.

Mit kell tehát az államnak támogatnia?

Az új kormányzatnak elő kell segítenie a birtokrendezést, azt, hogy a mostani elaprózott birtokszerkezet helyén működőképes gazdaságok jöjjenek létre. Nagy gond ma az is, hogy ma a termelés jobban el van szakadva a piactól, mint bármikor: a résztvevők többsége úgy dolgozik, hogy nem nagyon tudja, kell-e a piacnak, amit csinál. Így elő kell segítenünk a kereskedő-szolgáltató hálózat újjáépítését is. Technikai megújulásra van szükség, hiszen elmaradtak az új befektetések, és az elaprózódott gazdaságok sok helyütt nem tudják igénybe venni a nagyüzemi gazdálkodásból megmaradt gépparkot. A megújulásra azonban csak akkor van kilátás, ha a gépek piacán világossá válik, kiknek milyen berendezésekre van szükségük. Tehát támogatnunk kell a szolgáltató vállalkozásokat is: a kedvező beszerzési hitelekhez és az akciós gépkínálathoz azok a géphasználó szövetkezetek vagy szolgáltató vállalkozások jussanak hozzá, amelyek szerződést kötnek az igénybevevőkkel; vagy olyan gazdatársaságok, akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy tagjaik egymásnak végzik a művelést.

Ha az ilyen, szerződéses háttérrel rendelkezőknek adunk támogatást vagy kedvezményt, egyszerre enyhítjük a tőkehiányt, és teszünk határozott lépéseket az új kapcsolatrendszerek kiépítése felé. Az előbbi kérdésben említett dilemmát – a kereskedőket vagy a termelőket támogassuk? – is akkor lehet feloldani, ha egyre több az olyan kereskedő, aki a termelőkkel szerződéses viszonyban áll, vagy akit a termelők társulásai, szövetkezései alkalmaznak. Ekkor lehet olyan feltételes támogatási formákat kialakítani, amelyek biztosítják, hogy a kereskedelemnek juttatott forrásokat visszaforgatják a termelésbe. És nem csupán az a cél, hogy az állam hatékonyan támogasson, hanem az is, hogy az ösztönzött kereskedelmi, szolgáltató hálózatokba be tudjon kapcsolódni a magántőke is.

Községgazdák helyett kamarákat


Elegendők-e az ösztönző állami támogatások a válság leküzdéséhez?

Nyilvánvalóan nem. Nemcsak a résztvevőknek van szükségük arra a hitre, hogy értelmes, piacképes dolgot csinálnak, hanem világossá kell tenni a bankok, befektetők előtt is, hogy mi a sorsa a mezőgazdaságba táplált pénzüknek. Tehát ki kell építeni az agrárpiaci rendszert. Az államnak egyrészt világossá kell tennie, milyen termékek tekintetében és milyen technikákkal védi a hazai piacot, s e téren hosszú távú kötelezettségeket kell vállalnia; másrészt ki kell építenie a belső piaci elosztás alkurendszereit, segítenie kell a terméktanácsok létrehozását, s meg kell teremtenie az új értékesítő-feldolgozó óriásszövetkezetek, valamint az élelmiszer-ipari termeltető rendszerek kereteit.

Az intézményépítésben háromféle irányban kell haladnunk. Először is kell egy kamarai, terméktanácsi rendszer – a gazdasági szereplők különféle önkormányzatai –, amely nélkülözhetetlen abban, hogy a mezőgazdaságban meglegyenek a szükséges információk, s abban is, hogy az állammal kötött alkuk végigvihetők legyenek. Másodszor, szükség van egy olyan közszolgálati rendszerre, amelyben jogszabályok rögzítik az állam hosszú távú kötelezettségeit. Végül, de nem utolsósorban: egy világos földjognak és földjelzálogjognak kell megoldania a földtulajdon felaprózódásából eredő technikai nehézségeket.

Nézzük e három területet közelebbről!

A kamarai rendszerről alkotott elképzeléseink, ha gazdagabbak is, tulajdonképpen összhangban vannak a kormány beterjesztett törvényjavaslatával. Csakhogy a kormány a saját tervezetét sem veszi komolyan: ettől teljesen függetlenül kezdte el a községgazda-hálózatok kiépítését. A községgazdák a falvakba kirendelt állami hivatalnokok. Pontosan látni kell, hogy előttünk Európának is meg kellett oldania azt a kérdést, hogy a liberális jogállam nem köthet közvetlenül az állampolgárokkal üzleteket, de a mezőgazdaságban mégis szükség van az egyes állampolgárokat érintő üzletek megkötésére. A mezőgazdaság piaca mindenütt védett és politizált piac. Ezért – hogy a szabályozott, rendezett piacot működtetni lehessen – közvetítő intézményrendszerre van szükség. A közvetítők pedig csak az érdekeltek önkormányzatai lehetnek (nem pedig állami alkalmazottak).

Az intézményrendszer kiépítésekor vigyáznunk kell arra, hogy ez nehogy egyfajta monopólium kialakulásához vezessen. Ezért a kamarákat szolgáltatói és önkormányzati szervezetnek képzeljük, de (egyes hatósági jogköröket kivéve) nem szánunk nekik döntéshozó szerepet. A kamarák helyi egységei a községi mezőgazdasági bizottságok lennének: ezek szolgálnának a földrendezéssel, birtokkialakítással kapcsolatos egyezségek fórumául (földhasználati ügyekben gyakorolnának hatósági jogokat is), ugyanakkor ők lennének a mezőgazdasági információs rendszer alapegységei, hasznosítanák a helyben meglévő személyes kapcsolatokat a terméktanácsokkal, valamint az üzleti és szakmai tanácsadást nyújtó hálózatokkal folytatott együttműködés során.

Nem mondhatunk le a különféle szakmai szolgáltató és hatósági hálózatok igényéről sem, ha megfelelő minőségű termelést akarunk, és meg akarunk felelni a közös piaci (EU-) szabványoknak (amit egyébként ma már a kelet-európai piacok is elvárnak tőlünk). Viszont a szakmai szolgáltató és a hatósági rendszereket célszerű elválasztani egymástól. A szakmai szolgáltatások közül legfontosabb a szaktanácsadás, de ezt sem lehet univerzális, mindent tudó szaktanácsadókra bízni. Más típusú tanácsadás az, amely vállalkozáshoz, alkuk lefolytatásához nyújt segítséget (erre a kamarák megfelelő keretet nyújtanak), és megint más az, amelyik a növényvédelmet, illetve a megfelelő minőséget szolgálja, vagy az, amely az azonos érdekűek országos üzleti hálózatának kialakulását segíti elő. Meg kell szervezni tehát a tanácsadó szolgálatok többé-kevésbé autonóm, országos vagy regionális (részben a terméktanácsokhoz, részben a növényvédelmi szolgáltató vállalatok és szövetkezetek egyesüléseihez kapcsolódó) hálózatait.

Földcseréket, bérleti jogot, szomszédsági megállapodásokat

A súlyos politikai ellentéteket azonban a földtulajdon és használat kérdése rejti magában.

A földbirtok-politika bénítja leginkább a résztvevőket. Ma gyakran úgyszólván csak törvényen kívül lehet megoldani a földhasználat technikai problémáit. A résztvevők akkor boldogulnak, ha fütyülnek a törvényre, és attól független egyezségeket kötnek egymással. Az így kötött egyezségek azonban politikailag instabilak. Tehát az egyik oldalról: ha valaki tényleg gazdálkodni akar 40-50-100 hektáron, de birtoka tíz tulajdoni jogcímből és tizenöt parcellából áll, elő kell segíteni, hogy a parcellákat egyesíteni tudja. Segíteni kell a külső részarány-tulajdonost és a kárpótoltat is abban, hogy földje – ha nem maga akarja használni – olyan bérlőhöz vagy jövendő vevőhöz jusson el, aki tényleg tud is fizetni érte.

Az is fontos, hogy az egymás szomszédságában levő földek ne lehetetlenítsék egymás gazdálkodását. Ha nem lehet összehangolni a szomszédokkal a földhasználatot, akkor igencsak nehéz vetőmagot termelni, biotermelni, növényvédelmi szempontból érzékenyebb növényeket termelni. Ezenkívül a kistulajdonosoknak (pl. tehéntartóknak, gyökértermelőknek, fűszerpaprika-termelőknek) szükségük van arra, hogy tulajdonosi társaságokba – közbirtokosságba vagy szövetkezetbe – vonják össze a földjüket, mert csak ekkor tudnak legeltetni vagy forgóban tartatni a szántóföldi zöldségtermelésüket. Ha a földtörvény nem kínálja fel a földegyesítés, a szomszédsági egyezségek, a földtulajdonosi társaságszervezés technikáit, akkor a földhasználat mai nehézségei épp a kistulajdonosok, az újonnan szerveződő vállalkozások bukását okozzák. A kormány földtörvény-tervezete azonban nem jó, mert nem ezekkel a technikai kérdésekkel, hanem ideologikus kérdésekkel foglalkozik.

Mit szabályozna tehát másképp a szabad demokraták földtörvénye, mint a kormány mostani tervezete?

Tovább erősítenénk a földcsere intézményét (mindenféle technikákkal); biztosítanánk a földhasználók erősebb jogainak védelmét; kötelezővé tennénk a szomszédsági földhasználati szerződéseket; felmutatnánk a földtulajdonosi társaságok jogi formáit; a föld elidegenítésekor elővásárlási jogot adnánk a szomszéd földön gazdálkodóknak, továbbá a községben gazdálkodóknak a távol lakókkal szemben; bizonyos méretű földvásárlások feltételéül szabnánk a helyi gazdaközösségek hozzájárulását, így idegen csak akkor szerezhetne nagyobb földet, ha megegyezik a helybéliekkel.

Eszerint a külföldiek földvásárlása kérdésében is eltér a szabaddemokrata-álláspont a koalíciós nézetektől.

A mi foglalkoztatáspolitikai felfogásunk szerint nem a külföldi és a belföldi befektetők között húzódik választóvonal, hanem ott, hogy a vevő helybéli-e (s így a helyi piacokban érdekelje) vagy sem. A „belföldi” vevő egyébként is lehet akár stróman is. Mi tehát egy olyan engedélyezési rendszert javasolunk, amelyben a helybéliek mérlegelhetik (kamarájuk, a helyi mezőgazdasági bizottság fórumán), hogy a távolról jöttek földvásárlása a hasznukra válik-e.

Amit eddig elmondtál: az intézményrendszer hiányos, a földbirtokviszonyok igencsak össze vannak kuszálódva. Nem tart-e hosszú ideig, amíg a mezőgazdaság kilábal a válságból?

Ha kellően széles mértékben létrejön egy társadalmi egyezség, akkor elég gyorsan ki lehet lábalni. De magam is bizonytalan vagyok abban, hogy ilyen egyezség megköthető-e. Ha nem, akkor is van sok olyan részterület, amelyen már most jelentős javulás következhet be, ha ennek technikai akadályait elsöpörjük. Ez esetben ha nem is a mezőgazdaság egészében, de 60-70 százalékában meg tud indulni egy nagyon gyors megújulás.Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon