Skip to main content

Változatok a kiszolgáltatottságra

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Munkatörvénykönyv


Hogy a magánjogiasság alapfeltételével kezdjük: a dolgozónak kevés reménye lesz arra, hogy kikényszeríthesse a munkaszerződéssel szerzett jogait. Elvileg bizonyára helyesen kongatták el a harangot a munkaügyi döntőbizottság cucilista intézménye felett – az egyéni jogvitákat ezentúl kétszintű (alsófokú és megyei) munkaügyi bírósági eljárással döntik el –, ám gyakorlatilag a bíróságok már most is túlterheltek. Szigethy István (SZDSZ) adatai szerint a tavaly júniusi hatásköri törvény, amely a volt tanácsoknál működő közös döntőbizottságokat földelte el, négy hónap alatt 14 százalékkal növelte a be nem fejezett munkaügyi perek számát. Mármost ha reménytelenül elhúzódnak a munkaügyi jogviták, máris kiváló alkalom kínálkozik a kevéssé felvilágosult vagy egyenesen sötét szándékú munkaadóknak, hogy azt mondják: fordulj, fiam, bírósághoz, ha úgy tetszik.

Igen fontosak lennének ezért a kollektív védelem intézményei: hogy a szakszervezet vagy az üzemi tanács felléphessen az egyes dolgozók érdekében. Boldogabb országokban ezért találták ki ezeket a szervezeteket. A mi új törvényünk egészen sajátosan rendezi ezt az alapfunkciót. Először is a szakszervezet – a magánjogiasság szellemében – csak jogsértés ellen emelhet kifogást, de a puszta munkavállalói érdeksérelem esetében ezt az intézményt nem használhatja ki (ezt a változást, amely a régi, államjogias törvényhez képest következett be, hiába is próbálta visszacsinálni az MSZP-frakció). Másodszor: nincs helye a kifogásnak olyan intézkedésekkel szemben, amelyek az előbb említett remek bírói infrastruktúra hatáskörébe vágnak. Tehát a szakszervezet legalábbis ami a kifogás fontos intézményét illeti – nem siethet az egyén védelmére. És harmadszor: létrehozták ugyan a munkaügyi döntőbíráskodás a választott bírósághoz hasonló, kórszerű intézményét az úgynevezett kollektív jogvita eseteire, ám a törvény borzasztóan szűkkeblű a tekintetben, mit tekint kötelezően vitatandó kollektív kérdésnek, sőt Gali Ákos doktor és Móré László doktor kezdeményezésére még ki is szavaztak e körből egynéhány tételt. Csak az üzemi tanács és a munkáltató között, a szociális pénzek elosztása terén támadt konfliktus esetén kötelező döntőbíróhoz fordulni, továbbá abban az ügyben, hogy tényleg megtéríti-e a munkáltató az üzemitanács-választás költségeit. De nem kollektív kérdés, hogy megkapja-e az üzemi tanács a törvényesen neki járó tájékoztatást, vagy hogy nem helyeznek-e át törvényellenesen, a felsőbb érdekvédelmi szerv megkérdezése nélkül szakszervezeti tisztségviselőt (mondjuk mert tisztségét „túlzottan” komolyan veszi). Igaz, a felvilágosult kollektív felek bármilyen esetben belekóstolhatnak a döntőbíráskodás haladó intézményébe.

A magánjogias szabályozás elve az, hogy minimális követelményeket szab meg az egyéni munkaviszonyban, a kollektív szerződés e követelményeknél csak a munkavállalókra kedvezőbb feltételeket tartalmazhat. Megállapítja a törvény, hogy a munkaidő napi 8 óra, a pihenőidő heti 2 nap (vagyis a heti munkaidő 40 óra); hogy egészségre ártalmas vagy fokozottan veszélyes munkán legfeljebb napi 6 óra hosszat tölthet a dolgozó; hogy terhes nőt és fiatalkorút éjszakai vagy túlmunkára fogni nem lehet; hogy a túlmunka tartama két egymást követő napon legfeljebb 4 óra, éves szinten 144 óra; hogy az alapszabadság – a dolgozó életkorától függően – évi 20-30 nap (huszonöttől negyvenöt éves korig emelkedik, háromévenként 1-1 nappal); hogy a nőket és a gyermeküket egyedül nevelő apákat, a vak munkavállalókat meghatározott minimum-pótszabadság, a föld alatt és az ionizáló sugárzásnak kitett dolgozókat szerződés szerinti (azaz magánjogiasan akár évi 1 napra leszorítható) pótszabadság illeti meg stb. Az ilyen és hasonló minimális jogok jórészt szocialista vívmányok – némileg megnyirbálva –, amelyeket a régi munkatörvénykönyv kötelezőleg írt elő. Ez alól az egyik kivétel a két leglátványosabb minimáljog, amelyben adakozott az Antall-adminisztráció (illetve javallatára a parlament), hiszen eddig a heti munkaidő általában 42 óra volt, az éves szabadságot pedig (a lehúzott munkaévektől és nem az életkortól függően) 15-24 napra taksálta a korábbi szabályozás.

A munkabérek terén törvényi vívmány, hogy meg kell fizetni a minimálbért, bár ennek meghatározására az Érdekegyeztető Tanács már ’90 őszén kivívta magának az egyezkedési jogot, ha a nagy dérrel-dúrral kitárgyalt és kihirdetett mértékek a gyakorlatban elég kevéssé kényszeríthetők is ki. A műszak- és ünnepnapi pótlékok tekintetében viszont akaratlagosan is kevesebbet garantál az állam, mint korábban.

Kevésbé magánjogias – inkább kissé feudális – a törvény magának a munkaviszonynak a szabályozása során. Gondja van a törvényszövegezőnek arra, hogy a munkavállaló a tőle elvárható gondossággal, a kapott utasítások szerint végezze munkáját (kivéve, ha ezek az utasítások jogszabálysértők). Ez azért nem következik egyenesen a munkaszerződés természetéből, mert a magánjogiasság mégsem sugallja magától a lojalitás szellemét. Így nem csoda, hogy nemcsak szerződésszegés esetén élhet a két fél a rendkívüli (három napon belüli) felmondás újdonatúj lehetőségével, hanem akkor is, ha a másik fél „olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi”. Noha jól tudjuk, nincs jogszabály gumifogalom nélkül, mégis megkérdezzük: milyen magatartás üti meg a mércét? A felmondás terén a jogalkotó lemond a munkavállaló pátyolgatásáról; például csak akkor kell írásban megindokolni az elbocsátást, ha az utcára kitett szerződő fél bírósághoz fordult. Viszont a szerződésjog csaknem röghöz kötésbe csap át azon a törvényi ponton, ahol kötelezően írják elő: az ember jelentse be főnökeinek, ha másutt mellékes munkajogviszonyt létesít.

A munkatörvénykönyv nem elég magánjogias! – főleg emiatt támadta a kormányjavaslatot a munkajogi felfogás dolgában legliberálisabb Fidesz. Rockenbauer Zoltán szerint még az a logika sem helytálló, hogy a kollektív szerződés csak a munkavállalóra nézve kedvező irányban térhet el a törvénytől. Ha egyszer a törvény garanciák kikötésére törekszik – érvelt az ifjú liberális Rockenbauer –, elég, ha ezek betartására törekednek a felek, ekkor magamagától teljesül a minimális munkafeltételek elve. E felfogás szellemében vaskövetkezetességgel igyekezett nyirbálni – eredménytelenül – minden olyan előírást, amelyek közül néhányat említettünk már, s amelyek gúzsba kötik a szabad, felvilágosult szerződési szellemet.

De milyen intézménnyel és jogosítványokkal lehetne kiegyenlíteni azt a kiszolgáltatottságot, amely abból fakad, hogy a munkavállaló egyszem magában köt szerződést egy nagy munkáltatói szervezettel? Erről szólt a erős szakszervezet kontra erős üzemi tanács vita, amely egyszersmind kormányjavaslat kontra hatpárti megállapodás vita is volt. Tavaly szeptemberben ugyanis három napon belül megköttetett egyfelől egy megállapodás a kormány és a szakszervezetek között (Beszélő, 1991. október 5.) és egy hatpárti megállapodás. A kormány hátat fordított ekkor a hatpárti egyezségnek, amely az erős üzemi tanács koncepcióját vetítette előre, s amely mellett a mostani vitában már csak az SZDSZ (és részben a Fidesz) kardoskodott. Tellér Gyula úgy érvelt, hogy a szakszervezetektől, ezek elkülönült érdekeitől független intézmények teljesebbé tehetik a munkavállalói jogok védelmét a munka helyén. Így a megválasztandó üzemi tanácsoknak olyan jogosítványokat szeretett volna adni – ha nem szavazták volna le –, hogy köthessenek helyi kiegészítő megállapodásokat, és ellenőrizhessék a munkajog és a kollektív szerződések betartását; hogy együtt dönthessenek a vállalatvezetéssel az üzemi rendtartás, a heti munkabeosztás, a szabadságolás, a bérezés, jutalmazás elvei, a balesetvédelem kérdéseiben, sőt a személyügyi kérdésekben is (egy másik leszavazott SZDSZ-es módosítvány szerint a szakszervezetek csak a tagjaikra nézvést köthettek volna kollektív szerződést). Az elfogadtatott törvény azonban végül is csak a szociális pénzek elosztása terén biztosítja az együttdöntés jogát, más, a munkavállalókat érintő kérdésekben csupán véleményezési jogot kap az üzemi tanács, amely egyébiránt – a törvény szövege szerint – „a részvételi jogokat a munkavállalók közössége nevében gyakorló”, választott szerv. Ami a szakszervezeteket illeti: ha ezek megszerveződnek a munka helyén, erős érdekvédőkké válhatnak. Mivel azonban, mint láttuk, egyfelől az új munkatörvénykönyv nem valami sok jogosítványt ad a szakszervezeteknek az egyéni sérelmek orvoslására, másfelől életbe lépnek a reprezentativitási előírások (amelyek meghatározzák, mely szakszervezetek milyen feltételekkel köthetik meg a kollektív szerződést), a szakszervezetek könnyen az ágazati és érdekegyeztető-tanácsi „nagypolitika” felé terelődhetnek. Ez pedig egyet jelentene a régi szakszervezeti működés visszarendeződésével.

De nemcsak Tellér, hanem az MDF-es Illésy Zoltán is erősebb üzemi tanácsot szeretett volna látni (ámbár nem a jobban körülbástyázott munkaintézmények végett, hanem inkább egyfajta önigazgatási elképzelés jegyében). A múlt héten meg is szavazták Illésy módosítványát: eszerint az üzemi tanácsnak véleményezési jogot kell adni a nagyobb hitelfelvétekről és beruházásokról, az eredmény felhasználásáról, az öncsőd bejelentéséről, valamint a munkaviszony-létesítésekről és a felmondásokról. A javallatot pedig ellenezte a kormány. A frakciótárs alkotmánybizottsági elnök mentőövként koherencia-prolémát fedezett fel: ellentmondás van aközött, hogy az üzemi tanácsnak 15 nap áll rendelkezésére a véleményezéshez, míg viszont a rendkívüli felmondást 3 nap alatt nyélbe lehet ütni! Másik koherenciagond is előállott, a Monopoly-csoport indítványa kapcsán (egy merőben technikai ok miatt): ezt történetesen leszavazták, holott támogatta volna a kormány. Ezért e hét elejére halasztották a végső szavazást. A kodifikációért – ki tudja, miért – felelős alkotmányügyi bizottság javallatára úgy oldotta meg a koherenciaproblémát a kormánytöbbség, hogy mindkét passzust újraszavazta, és elfogadta a kormányakarat szerinti verziót.

Hiába: a kormányt nem lehet kisemmizni. A kormány ádázul küzd a kiszolgáltatottság ellen.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon