Skip to main content

Két lengyel szamizdat margójára

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A „mi Európánk”


Európa újabbkori történelmében ismét Közép-Európáról beszélünk. Nem először és valószínűleg nem is utoljára. És éppen akkor – a nyolcvanas évek elején – kezdtük mi, ezen az égtájon élők európai hovatartozásunkat firtatni, amikor a Nyugat már-már „leírta” magában Európát. Az ő szemükben a politikai detant, a helsinki remények szétfoszlása, nem utolsó sorban a Szolidaritás lengyelországi betiltása után Európa nem látszott többnek, mint romantikus nosztalgiának, szépelgő ábrándnak. Mindenesetre úgy látszott, nincs sok értelme az ókontinens kulturális közösségét emlegetni.

Bevallom, a két kis „illegális” füzetet, amelyről itt röviden szólni szeretnénk, már néhány hónappal ezelőtt hozta a Posta (nem tévedés, valóban a posta hozta és megérkezett), s talán akkor sem voltak a legfrissebbek, hisz mindkettőn az 1988-as dátum szerepel. Az egyik Gondolatok a mi Európánkról címmel politikai esszéket tartalmazó kötet, tucatnyi szerző mondja el benne, hogy mit ért Közép-Európa fogalmán; a másik egy magyar nyelvű folyóirat (vagy csak kezdeményezés?), a Zóna első száma, amely ugyancsak Lengyelországban készült „a szovjet tábor országainak rendszertelenül megjelenő folyóirata” alcímmel, „hagyományos”, egyszerű szitanyomással. Azt hiszem, mindkét kiadvány ma is megérdemli a figyelmet, annak ellenére, hogy az elmúlt esztendő a sajtónyilvánosság tekintetében Lengyelországban is alapvető változásokat hozott. Nemcsak a Szolidaritás sajtója jött föl a föld alól, hanem – épp a legutóbbi időkben – több olyan független értelmiségi folyóirat, amelyek nem álltak szorosabb kapcsolatban a szakszervezettel és amelyek ma is a „második nyilvánosság” legrangosabb orgánumai (Krytyka, Polityka Polska, Nowa Koalicja stb.) jelét adta „legalizálódási” szándékának, így a Polityka Polska szerkesztősége egyenesen gyűjtést hirdetett az ehhez szükséges anyagi bázis megteremtésére; másrészt viszont e sorok írása idején, a Mazowiecki-kormány megalakulása utáni napokban is létezik a lengyel cenzúra (a Kiadványokat és Rendezvényeket Ellenőrző Hivatal). A helyzet tehát paradox, s aligha kétséges, hogy néhány várható radikális változás után is az marad; azt pedig nem nehéz feltételeznünk, hogy a társadalmi erőviszonyok e kényes és ellentmondásos egyensúlya még jó ideig élteti a nyolcvanas években soha nem sejtett méretekben kibontakozott lengyel „második nyilvánosságot”.

De az említeti két kiadvány nem csupán azért érdekes, mert a jelek szerint a szamizdat nem tűnik el egyik percről a másikra a lengyel szellemi életből; hanem elsődlegesen tartalmi okokból. Az esszékötet kiadói előszava szerint a könyv alapötlete „az utcán hevert”, hisz az utóbbi időben „igen sokat beszélünk és írunk Közép-Európáról”, a szerkesztők azonban (az impresszum szerint a gyűjteményt az Obóz – magyarul: Tábor – című folyóirat szerkesztősége állította össze) kivételesen rangos szerzői névsorral álltak elő, köztük olyan, sokak számára nálunk is ismerősen hangzó nevekkel, mint Jan Józef Lipski, aki a KOR alapítója és egyik vezéregyénisége volt. Jacek Maziarski, a magyarul is jól tudó ismert ellenzéki publicista vagy Jan Józef Szczepanski, a nemrég megalakult független lengyel írószövetség elnöke. Az eredeti szándék az volt, hogy a tizenkét neves hazai egyéniség mellett legalább ennyi külföldi szerzőt megszólaltassanak, ám a kötet zárásáig csak Josef Skvo-reckytől (Csehszlovákia) érkezett kézirat, így a szerkesztők – egy esetleges második kötet reményében – a meglévő tizenhárom írást rendezték sajtó alá, így is ritka érdekes anyagot téve közzé, amely megérdemelné valamely magyar kiadó figyelmét is.

A kötet szerkesztői egy kívánatosnak tartott, ám egyelőre bizonytalan kimenetelű dialógus alkotórészeként kínálják munkájukat, megállapítva, hogy „Közép-Európa ma e dialógus részvevőinek tudatában kétféleképpen él. Egyesek kulturális közösséget – és Milan Kundera meghatározásával „sorsközösséget” – látnak benne. Mások aktuális politikai jelentéssel ruházzák fel, azt a kulcsot látva benne, amely segít „sortir de Jalta”, azaz kijutni Jaltából, ahogy hat esztendővel ezelőtt Mitterand elnök mondta. Mindemellett nemcsak a „vasfüggöny” felénk eső oldalán élőket érdeklik ezek a kérdések. Ebben a hivatalosan soha meg nem hirdetett és el sem kezdett párbeszédben részt kérnek az osztrákok és a németek is, mindazok, akiknek nem mindegy, hogyan alakulnak a viszonyok e szerencsétlen térségben és hogy megállítható-e e tájék Európától való eltávolodása…” Az, hogy ez a kétféle Közép-Európa eszme voltaképp mégis egy, valójában már a magyar nyelvű Zóna lapozgatása közben fogalmazódik meg bennem, noha a folyóiratban jóval kevesebb szó esik Közép-Európáról, mint a tematikus esszégyűjteményben.

A Zóna bemutatkozó száma számos értékes dokumentumot, alapvető fontosságú írást közöl, visszanyúl a nyolcvanas évek elejéig, s lényegileg a lengyel szamizdat sajtóból válogatva – habár nemcsak abból. Tamás Gáspár Miklós „Nyílt levelét” a párizsi–genfi román kongresszushoz, valamint Mihai Korne erre írott válaszát például a Hírmondó 1984-es évfolyamából vették át. További magyar vonatkozású anyagok: Schöpflin György előadásának szövege „a kommunista hatalomátvételről Kelet-Európában”, a Duray Bizottság 1984-es közleményei. Emellett olvashatunk az ukrán ellenzéki mozgalmakról, a lengyel–ukrán és a lengyel–litván nem hivatalos párbeszédről, lengyel és csehszlovák ellenzékiek két carlsbergi találkozójáról, a KOR, illetve a Szolidaritás és a Charta ’77 kapcsolatairól, a Szolidaritás egykori nevezetes dokumentumairól (az 1981-es Szolidaritás-kongresszus üzenete Kelet-Európa dolgozóihoz), a szabad lengyel szakszervezettel kapcsolatos magyar állásfoglalásokról stb. Néhány fontos szövegközlés: Zdenek Mlynar: A szovjet tömb fejlődésének perspektívái, Leszek Kolakowski: Euro- vagy ázsiokommunizmus?, Adam Michnik: Az ellenállásról. Megemlíthető még a neves humorista, Slawomir Mrozek „feljelentései” – és külön érdekességként egy rövid, gyakorlati szakmai útmutató „a legegyszerűbb nyomdatechnikai módszerekről”, vagyis a szitanyomásról.

E zömmel a nyolcvanas évek derekán keletkezett anyagokat tartalmazó folyóiratszámban térségünket – zónánkat – illetően gyakoribb a Kelet-Európa vagy a Kelet-Közép-Európa kifejezés, mint a Közép-Európa. Így egymás mellett olvasva az említett esszékötettel, amely egyébként jó pár esztendővel később kelt írások gyűjteménye, úgy érzem, valóban egy sajátos dialógus részese vagyok, amely a Közép-Európa eszme, a közép-európaiság tudata fejlődéséről tudósít. A folyamat leegyszerűsítve ekképpen is jelezhető: Kelet-Európától Közép-Európáig. A jaltai „geopolitikai” tények elfogadásától a jaltai helyzet megkérdőjelezéséig. A Közép-Európa eszme, még ha bizonyos értelemben meghatározott tájékhoz kapcsolódik is, elsősorban egy spirituális „földrész” sajátja: azé a „keleti” Európáé, amely a mostoha történelmi sors ellenére sem akar leszakadni Európáról. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem akar leszakadni a Nyugatról. Legalábbis elsősorban nem ezt. Inkább hogy nem akar leszakadni önmagáról, saját múltjáról, e múlt jogán megillető európaiságáról.

Ezért emelném ki a Gondolatok a mi Európánkról kötetből Wieslaw Szukalski Két Közép-Európa című írását, mert Szukalski szemében a Közép-Európa eszme mai „divatja” elsősorban erkölcsi fogantatású. Azt írja: „Minden lázadó és tiltakozó megmozdulás, amire 1948 után Közép-Európában sor került, morális indíttatásból fakadt. Még az 1956-os magyar felkelés is, amikor rövid idő alatt a többpártrendszer bevezetéséhez vezetett, valójában nem volt más, mint társadalmi méretű tiltakozás az igazságtalanság és a gonosz ellen. A kommunistákat nem azért kergették el, mert ilyen vagy olyan ideológiai tételeket hirdettek, hanem mert felelősek voltak az egész nemzetet ért sérelmekért és bűntettekért. Tizenkét évvel később ugyanennek a kommunista doktrínának a képviselői reformokat vezettek be Csehszlovákiában, és a társadalom széleskörű támogatását élvezték, minthogy tevékenységüket az emberek jónak ítélték az elődeik (és utódaik) által elkövetett rosszal szemben. A hatalomra jutó Giereknek a lengyelek lelkesen azt kiáltották, hogy „segítünk!”, noha ugyanahhoz a párthoz tartozott, mint Gomulka. Csakhogy ez utóbbi a megelőző korszak minden visszaélését megtestesítette, míg Gierek az igazságosság helyreállítását ígérte. A hetvenes és nyolcvanas évek disszidens közép-európai mozgalmai nem a politikai, hanem a morális lázadás megnyilvánulásai voltak. Még a Szolidaritás is, amely oly intenzíven (és őszintén) hangsúlyozta a maga apolitikusságát, valójában az erkölcsi alapelvek visszakövetelésének intézményesített formája volt. Az emberek, amikor kimentek az utcára, amikor megtagadták a katonai eskü letételét, amikor képesek voltak szakszervezeti tevékenységükén a börtönt is vállalni, nem politikai ambícióikról tettek tanúságot. Az emberi méltóság és tisztesség motiválta tetteiket.”

Ebben az összefüggésben Közép-Európa egyszerűen azt jelenti – még mindig Szukalski szavaival –, hogy „negyven esztendő kommunista képmutatás és kétnyelvűség után az átlagos közép-európai polgár ösztönösen azokat a tartós értékeket keresi, amelyek ellenméregül szolgálhatnak a propaganda által hirdetett erkölcsi relativizmusra.” Azt hiszem, aligha tévedünk, ha igazat adunk a lengyel szerzőnek: ez a morális igény jelenti azt az elemi erőt, ami Közép-Európát „divatba” hozta.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon