Skip to main content

Kormány a mérlegen

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Mink András
1990–1994


A magyar társadalomtudomány mostanában kedveli a szűkösséget, sötétséget sugalló elnevezéseket. Széles körben ismertek a gazdaság állapotát elemző, borús hangvételű jelentések az alagútból, most pedig a korridor, azaz folyosó nevet választó kutatócsoport megjelenését üdvözölhetjük. A néhány évvel ezelőtt divatos elnevezések (Kék szalag, Híd) bizony még egészen más hangulatot árasztottak. De a tendencia legalábbis biztató: a folyosó talán mégsem a föld alá vezet, és reméljük, hogy a közeljövőben nem alakul munkacsoport, amelyik a kút fenekéről fog tudósítani honi állapotainkról.

Az elemzés köre

A könyv nagyon is komoly dolgot próbál körüljárni: nevezetesen azt, hogy mit is tett első szabadon választott kormányunk, hogyan valósította meg programját (ha volt neki ilyen), illetve azt, hogy a tevékenysége milyen hatással volt a magyar társadalom és gazdaság alakulására. Az elemzés köre szándékoltan szűkre szabott. A szerzők bevallottan nem akartak átfogó látleletet adni egy-egy terület állapotáról, kizárólag a kormányzati szándékok és ténykedés szempontjából vizsgálódtak. A szerzők persze néha nem tudnak kibújni a bőrükből, és át-átcsúsznak a programadó szakértő szerepébe. Ez olykor elkerülhetetlen, hiszen valamilyen viszonyítási pontot jelöl ki. Továbbá, mentségükre szolgáljon, hogy a szerzők legtöbbje nemcsak utólag okos, hanem már közben is mondták.

Az egyenleg

A legkülönfélébb területeket felölelő tanulmányokból nehéz általánosan érvényes értékelést leszűrni. Mégis, ha összegezni akarjuk az elemzések tanulságait, akkor azt mondhatjuk: a szerzők többségének értékelése szerint a kormány tevékenységét jobbára az inkompetencia és ezzel szoros összefüggésben, helyenként valamiféle sértett voluntarizmus jellemezte.

Az inkompetencia alatt a hozzá nem értés különböző, de egymással is összefüggésbe hozható, gyakran egymást erősítő szintjei értendők. A gazdaság területéről elmondható, hogy a hatalomra kerülő kormánynak nem volt reális képe a helyzetről, és később is sorozatosan téves helyzetértékeléseket adott a folyamatok alakulásáról. Vagy ha fel is ismerte a helyzetet, nem volt kidolgozott, világos elképzelése arról, mit is kellene tenni, és nem volt szakembergárdája sem a megoldások kidolgozására. (Ennek jellemző példája az államháztartás reformja.) Mégis, az inkompetencia leglátványosabb, legtöbb vihart kavaró megnyilatkozásai éppen azok az esetek voltak, amikor a kormánynak volt határozott elképzelése, például az oktatáspolitikáról, a kultúrpolitikáról, de az fényévnyi távolságra volt a valóságos helyzettől és a társadalmi elvárásoktól. „A Lakitelki Vízió végül is láthatóan nem azért bukott meg, mert képviselői nem voltak – egyéni alkotásaikon keresztül – a közvélemény előtt hitelesek, vagy mert technikai feltételekből következően nem voltak képesek arra, hogy lefordítsák az egyébként elfogadott koncepciókat a társadalom gyakorlatába, vagy mert nem tudtak – ismét szervezeti korlátokból következően – maguknak elég szövetségest „vásárolni”. Nem is egyszerűen a Vízió prófétai nyelve volt idegen az elvben azt legközvetlenebbül fogyasztani hivatott középosztály zömének… Az elutasítás legfontosabb okává, nyilvánvalóan, „a magyar társadalom (és ezen belül az értelmiség nagy többségének) modernizmusa és a Lakitelki Vízió feltűnően premodern értékrendje közötti különbség vált”– írja Tamás Pál a kultúrpolitika kudarcának okairól. Még szemléletesebb Bruszt László megállapítása az érdekképviseletekkel kapcsolatos politikát elemző tanulmányának elején: „Ha valaki tartalomelemzésnek vetné alá az Antall-kormány vezetőinek 1990-es megnyilatkozásait arról, hogy a kormány politikai bázisként milyen társadalmi csoportokra számít, akkor egy már nem létező, egy még nem létező és egy az országon kívül élő társadalmi csoportra találna feltehetően a legnagyobb számban utalásokat (a történelmi keresztény középosztályra, a vállalkozók nemzeti középosztályára, illetve a határainkon túl élő magyarságra.)”

A sértett voluntarizmus jellemzően abban nyilvánult meg, hogy a kormány gyakran a valóságos helyzet ismeretében is saját téves elgondolásait erőltette, szándékosan figyelmen kívül hagyta a figyelmeztető szavakat.

Ez utóbbiban szerepet játszott az, hogy a kormány politikusai eleve bizalmatlanul kezelték a meglévő érdekcsoportok, szakmai körök javaslatait, észrevételeit, kritikáját, afféle pártállami zárványnak vagy ellenzéki csoportosulásnak tekintve őket. Ebben benne rejlett egy a magyar társadalomra nézve nem túl hízelgő mögöttes értékítélet, ami a sorozatos kudarcok és elutasítások nyomán egyre szilárdabb meggyőződéssé vált: a lelkében és erkölcsében megtört magyar társadalom, illetve a szakmai köntösbe burkolózó korcs és korrumpálódott hangadó elit sirámainak fölösleges figyelmet szentelni.

Végezetül része volt ebben annak, hogy a kormány végzetesen félreértette a demokratikus többségi elv, magyarán a választási győzelem valódi jelentését. A demokratikus legitimáció egy, a modern kormányzásra ma már nemigen jellemző küldetéstudat igazolásául és megerősítéséül szolgált. Ebből fakadt az, hogy bár a kormány a demokrácia alapjait nem kérdőjelezte meg, nem próbálta aláásni a demokratikus intézményrendszert, ilyen értelemben tehát nem volt antidemokratikus kormány (amint arra például Kulcsár Kálmán tanulmánya korrekt módon fel is hívja a figyelmet), mégis, a kormány viselkedése és reakciói gyakran disszonánsak és stílustörőek voltak.

A kép persze korántsem ennyire egyoldalú. A szerzők, már csak a pártatlanságuk bizonyítása érdekében is, igyekeznek rámutatni a sikerekre vagy legalább részsikerekre, helyes irányban tett lépésekre. (A jogrendszer fejlesztése, a demokratikus intézményrendszer kiépítése érdemel itt külön említést.) Fontos kiemelni a szerkesztők azon megállapítását is, hogy számos változás történelmi léptékű megítélésére ma még nem vállalkozhat senki jó lelkiismerettel. Bár azt nehéz eldönteni, ezek közül mi köszönhető a rendszerváltás puszta tényének, és mi a kormány tevékenységének.

Mérleg a mérlegen

Egy ilyen vállalkozás óhatatlanul nemcsak a kormányt, hanem a tevékenységét elemző tudományokat, szerzőket is mérlegre teszi. Hol tartunk, milyen eszközeink és ismereteink vannak ahhoz, hogy értelmes leírást adjunk a társadalmi jelenségekről. Vagyis maga a mérleg is mérlegre kerül. Vagyis, kerülhetne. Ebbéli várakozásunkban azonban csalódnunk kellett.

A kötet szerzői és szerkesztői maguk is hangoztatják, hogy járatlan úton járnak. Dolgukat nehezíti, hogy kivételes korszakban kell helytállniuk: kiművelt emberfők, politikai elemzők, publicisták, politológusok, tranzitológusok és mindennemű egyéb lógusok egész hada vetette rá magát a posztkommunista rendszerek vizsgálatára a világ minden tájáról. Nem könnyű tehát újat mondani. Különösen, ha tekintetbe vesszük, milyen kevés időt adtak maguknak a szerkesztők és a szerzők.

Nos, nagyobbrészt a könnyebbik utat választották. Nem kockáztattak, óvakodtak új szempontokat, megközelítéseket próbára tenni. Az írások önmagukban nem rosszak, nem tévesek, csak éppen ritkán csettint az olvasó, kevés a megvilágosító erejű ráismerés. A tanulmányok nagy része maximum nyelvi értelemben tud újat mondani, amennyiben pontosabban és érzékletesebben fogalmaz meg olyan dolgokat, amelyek már régóta a levegőben vannak. Ezt a szintet érzésem szerint három írás haladja meg, a már idézett tanulmányok Bruszt László és Tamás Pál tollából, illetve Hetényi István alapos, remek táblázatokkal alátámasztott ismertetője a költségvetés és az államháztartás alakulásáról. A kötet így inkább csak hasznos kézikönyv, amelyben egy helyen össze van gyűjtve a lényeg, valamint egy kitűnően használható irodalomjegyzék azoknak, akik egy-egy témában mélyebbre akarják ásni magukat.

Különösen fájó ez azokban a témákban, mint például a döntéshozatal szervezetszociológiája, amelyek nem igazán voltak slágertémák. De Kéri László néhány közhelynél és „hálószobatitoknál” nem jutott többre. Erről persze lehet, hogy maga a szervezetszociológia tehet.

Mint ahogy valószínűleg a szakterület viszonylagos „fegyvertelensége” magyarázza, hogy A. Gergely András sem tud átütő megállapításokra jutni a társadalmi makrostruktúra változásait illetően. A szociológia eme ágának már az előző korszak társadalmi szerkezetének leírásával is meggyűlt a baja. (Értékelhető eredményekre talán csak Andorka Rudolf és csapata jutott.) Így jószerivel azt sem lehet tudni, honnan tart valamerre a magyar társadalom a 90-es években. A szerző becsülettel számot is ad a nehézségekről, és néhány kétségkívül szellemes nyelvi leleménnyel igyekszik pótolni a hiányzó adatokat. Csak a pártokat sajnálom, amelyeknek úton-útfélen felhánytorgatják, hogy nem képezik le a magyar társadalom tagoltságát. Hát hogyan is képeznék le, amikor a szaktudósok sem látják világosan, mit is kellene leképezni?

Hetényi már említett írásán kívül mindössze Farkas Zoltán húszoldalas dolgozata foglalkozik a gazdaságpolitika összes egyéb területével. Holott ha valahol láthatóan és megfoghatóan történt valami (ha nem is túl sok jó), az éppen a gazdaság volt. A szerkesztők a hiányt pótolni ígérték egy későbbi kiadványban. Sok újsággal a neves újságíró másik tanulmánya sem szolgál a médiaháborúról. Pedig helyenként maga is jelzi, hogy a történetben rejlenek még elemzésre váró mozzanatok.

A könyv bemutatóján a kezdeményezés szellemi atyja, Lengyel László lelkesen hangoztatta, hogy bármennyit is írt és publikált mindeddig, ennek a kötetnek a megszületésére a legbüszkébb. A könyv olvastán ez a megállapítás túlzott szerénységre vall.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon