Skip to main content

Központosított szétaprózottság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az önkormányzati gazdálkodás anomáliái

„Felelőtlen” központosítás

Az állami finanszírozás strukturális problémái hosszú évek óta okoznak problémákat a települések gazdálkodásában. Az állam feladatokat ad az önkormányzatok részére, „megmondja”, hogy az adott feladatot milyen létszámmal és milyen szakmai feltételek mellett kell ellátni, az állami költségvetésből pedig hiányzik a feladathoz rendelt pénzügyi forrás. Az 1990-es évek óta az a tendencia figyelhető meg az állami igazgatásban, hogy az elosztható jövedelmek fokozatosan centralizálódnak, az államigazgatási hatásköri és a felelősségi rendszer pedig decentralizálódik.

Az állami irányítás egyik problémája ebből a kettősségből adódik. A politika nem vállalja fel a szükségszerű átalakulással járó gazdasági és politikai feszültségeket. A nagy elosztórendszerek (oktatás, közigazgatás, egészségügy) reformja a rendszerváltás óta napirenden van. Az alapvető gond az, hogy az állam képtelen fizetni 800 ezer állami alkalmazottat. A problémák így végül javarészt az önkormányzatoknál csapódnak le, hiszen a közalkalmazottak többsége, több mint négyszázezer ember az önkormányzatoknál dolgozik.

A minisztériumok önállóak és szakmailag függetlenek. Az egységes kormányzati irányítás gyakorlata még nem alakult ki. A miniszterelnöki hatalom ugyan folyamatosan, kormányzatokon átívelően terjeszkedik, de közel sem jutottunk el arra a szintre, hogy a kormányzati munkát egységesen lehessen kezelni. A minisztérium Magyarországon mindmáig a kérdéses szakma első számú lobbistája, és nem a kormányzati akarat végrehajtója. A különböző ágazati minisztériumok előírják, rendeleteken keresztül szabályozzák az adott szakmai ágazatot, úgy, hogy nem veszik figyelembe a fiskális, gazdaságossági szempontokat. A Pénzügyminisztérium, a költségvetés pedig annak ellenére, hogy egyre erősödik a szakmai nyomás, „nem tud több pénzt adni”. Magyarországon a szakmai és pénzügyi érvek egyensúlya felborulni látszik.

A kormányzati irányítás egységének a hiányára vezethető vissza az is, hogy rendszerváltás óta folyamatosan nő a dekoncentrált szervek száma, amelyek az erőforrásokból is egyre nagyobb részt hasítanak ki. A dekoncentrált szerv a minisztériumi igazgatás helyi szintekig meghosszabbított intézményi hálózata. A folyamat egyik következménye az is, hogy megyei szinten párhuzamosan élnek egymás mellett különböző szakigazgatási szervek, középszintű önkormányzati igazgatási intézmények.

A közigazgatási hivatalok a Miniszterelnöki Hivatal, a Magyar Államkincstár a Pénzügyminisztérium felügyelete és irányítása alá tartozik. A megyei önkormányzat testesíti meg jelenleg igazgatási középszinten a demokratikus önigazgatást, egyben a politikai legitimációt. A területfejlesztési tanácsok mint új típusú, a közigazgatási hagyományoktól eltérő intézmények a térségfejlesztést valósították meg adaptálható, bevált módon. Mindez azonban úgy működik, hogy a különböző intézmények és intézményi hálózatok megyei szinten egymás versenytársai a hatáskör és az erőforrások elosztásában.

Párhuzamos pazarlások

A párhuzamosság jele az is, hogy a megyei önkormányzat jegyzője, a közigazgatási hivatal és a Magyar Államkincstár is lehet államigazgatási hatáskörök címzettje. Az utóbbi években az államkincstár megerősödésének vagyunk a tanúi, ebben közrejátszik az is, hogy az ellenőrzés megerősítése másra nem volt átruházható. A közigazgatási hivatalok is erős pozíciókkal rendelkeznek az erőforrások és a hatáskör megszerzése iránti törekvésükben. Az államkincstár és a közigazgatási hivatalok versenyét a hatáskörért és az erőforrásokért leírhatjuk úgy is, mint a Miniszterelnöki Hivatal és a Pénzügyminisztérium pozíciójából adódó helyzeti előnyök kihasználásának az eredményét.

A rendszerváltás óta a belügyminisztériumi székbe ülő mindenkori politikusnak rá kellett döbbennie arra, hogy az önkormányzati ügyek egyre kevésbé a minisztériumában dőlnek el. A belügyminiszternek maradt a rendőrség, mint igazgatásra váró terep. Az egységes önkormányzati igazgatás hiányzik abból a szempontból is, hogy még kormányzati ciklusokon belüli egységes koncepcióról sem beszélhetünk. A közép- és a hosszú távú önkormányzati gazdálkodási tervezés megvalósítása szinte lehetetlen, mert a gazdálkodási feltételek, az állami normatívák még december 30-án is változhatnak a mindenkori politikai törekvéseknek megfelelően.

A megyerendszer 1990-es önkormányzati törvényben szabályozott hatásköri kiürítésével indult burjánzásnak az ágazati irányítás. 1996-ra tudatosult a politikai elitben, hogy a területfejlesztés, a területi államigazgatás nem nélkülözhető. Ebben az évben hozta meg az Országgyűlés a területfejlesztésről szóló törvényt, mely több szempontból sikerágazat lett. Olcsón, hatékonyan és demokratikusan segíti elő, hogy a fejlesztési költségek elérjék a céljukat, és az elképzelt programok megvalósuljanak. Települési szinten az önkormányzati működés és gazdálkodás sajátosságából adódóan a testületek „könnyebben” költik el a forrásaikat működésre és személyi kiadásokra, mint beruházásra. Ennek a gazdálkodási egyensúlytalanságnak a korrigálására tökéletesen bevált a területfejlesztési szabályozás.

Nem új kormányzati és törvényalkotói törekvés a kistérség és a régió mint önálló közigazgatási egység kialakítása. Sajnos a politikai elit az alapvető nemzeti minimumban sem tudott megegyezni. A parlamenti pártok között legkisebb mértékben sincs egyetértés a nagy elosztó rendszerek reformjára vonatkozóan. A mindenkori kormánypártok és ellenzék tudatában vannak annak, hogy a közigazgatás rosszul és pazarlóan működik. Meg is van a szándék a változtatásra, de az együttműködés hiánya miatt még rosszabb rendszer jön létre. Úgy kezdenek formálódni a kistérségek, hogy a működésképtelen kis önkormányzatok átalakítása, illetve a megyei szinten lévő igazgatási túlsúly racionalizálása még el sem kezdődött. Mindenki egyetért abban, hogy a közigazgatást olcsóbbá és hatékonyabbá kell tenni, mégis egyre drágább lesz. A kistérség megalkotásával létrejöhet egy újabb, immáron a negyedik igazgatási szint, amely még jobban felduzzasztja a köztisztviselői, közalkalmazotti létszámot. Még pazarlóbb, még működésképtelenebb állami igazgatás jön létre.

Az ötödik közigazgatási szint lenne, ha a régiókat a parlament beemelné az Alkotmányba. A régió tényleges kialakítása jelenleg nincs napirenden, mert ezek megalkotása a központi igazgatás drasztikus leépítésével járna együtt. Az erőforrásokból, a közigazgatásra fordított forrásokból nem a szükségesség és a hasznosság szerint részesülnek az intézmények, hanem az érdekérvényesítő képességük szerint. A központi államigazgatási szervek, minisztériumok azért is engedhették meg a háttérintézményekkel együtt számítva a többezres foglalkoztatotti létszámot, mert az erőforrások megszerzéséért való törekvésüket semmi sem korlátozta. Személyzeti politikájuk is a pazarlás irányába hat, és ennek a köztisztviselői törvény módosítása sem szabott határt. Háromfős munkaegység esetében pl. semmi akadálya annak, hogy beosztott, osztályvezető, főosztályvezető szervezeti struktúrát alakítsanak ki. A jelenlegi államigazgatási struktúrában nincs meg sem a politikai, sem a bürokratikus törekvés arra, hogy a minisztériumok túlzott befolyása korlátozva legyen. A jövő útja az lehetne, ha megmaradna a középszintű igazgatás, de úgy, hogy a dekoncentrált államigazgatási és területi szerveket egy szervezetileg közös, létszámában lecsökkentett megyei, esetleg régiós kormányhivatal fogja össze.

A lakosság érdekeit is ez szolgálná, vagyis az ún. egyablakos ügyintézés, hogy a bürokrácia ne az államigazgatási szervek egymás közötti levelezésével töltse az idejét. Az állami igazgatás alsóbb szintjein már érzékelhető a középszintű igazgatás ellenőrzésének hatása. Ezt azonban nem mindig a célszerűség és az okszerűség vezeti, hanem a kormányzati deregulációs intézkedések hatására létük megindokolásának az igénye.

Az üres megye

A megyerendszer megfelel ez európai uniós elvárásoknak. Az állami irányítás legfelső szintjének a hibája, hogy mégsem képes betölteni a térségi szerepkört. A tényleges decentralizáció elodázása a közigazgatási irányítás egyik nagy hiányossága. A kormányzat a független, regionális területi felosztást azért nem erőlteti, mert a folyamatos centralizációban érdekelt. Az állami irányítás jelenlegi rendszere nem teszi lehetővé, hogy a szereplők bármelyike megtakarítson, vagy az ésszerű gazdálkodás irányába lépéseket tegyen. Nem érdeke egyetlen szereplőnek sem, hogy bér- és létszámgazdálkodását hatékonyabbá tegye. A „szakmai” és a költségvetési szempontok párviadalában rendszerint az utóbbi húzza a rövidebbet.

A bér- és gazdálkodási feszültségek nem az állami irányítás felső szintjein jelentkeznek, hanem az önkormányzatoknál. Az önkormányzati autonómia ezen folyamatok hatására folyamatosan csökkent a rendszerváltozás óta. 1990-ben hétfajta normatíva alapján igényelhetett az önkormányzat költségvetési forrásokat. Az államháztartási törvény jelenleg közel 270-fajta normatívát különböztet meg. Minden normatívának megvannak a szigorú felhasználási és elszámolási szabályai. A tapasztalat az, hogy az önkormányzat a normatívát akkor is igényli és elkölti, ha gyakorlatilag sem a pénzre, sem a pénz által finanszírozott tevékenységre nincs szüksége. A központosítás hatására az egyéni igények nem artikulálódhatnak. A központosító állam ezzel végső soron az önkormányzatiságot lehetetleníti el.

Az önkormányzati gazdálkodás tehát mindenképpen reformra szorul a külső forrásbevonás tekintetében is. Sokan misztifikálják a pályázati rendszert is, pedig alapvetően nem oldja meg az önkormányzatok gazdasági problémáit. Számos olyan település van az országban, ahol pályázat útján szélessávú internet-hozzáférést és korszerű számítógépeket nyertek, noha jószerivel rendes padok sem voltak az iskolában, amire rátehették volna a gépeket. Vagy: a pályázaton elnyert pénzt korszerű sportcsarnokra költötték, miközben az iskola tetőszerkezete beomlott. A forráshiány kialakulásának további oka az intézmények elaprózottsága és kihasználatlansága vagy a helyi lehetőségekkel nem arányos feladatvállalás is.

A munkaügyi jogalkotás sem segíti a költségvetési gazdálkodási szerveket. A közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény a munka törvénykönyvével ellentétben annyira rugalmatlan, hogy már veszélyezteti a hatékony feladatellátást. Nincs lehetőség minőségi cserére, illetve merev a jutalmazási, illetmény- és fegyelmi rendszer. A gyakorlatban az ellenőrzési és a szankcionálási jogosítványok nagyon nehezen alkalmazhatók. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek további súlyos fogyatékossága az, hogy a különböző szakmák közé egyenlőséget tett a bérezés tekintetében. Túl nagy tömegű, eltérő érdekű és helyzetű munkavállalót szabályoz egyneműen. Könnyű belátni, hogy például az orvosok és a tanárok között a társadalmi presztízs, az előképzettség menynyisége és minősége tekintetében nagy a különbség. A bérezésük mégis hasonló. Mindkét társadalmi csoport a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozik. A közalkalmazotti törvény egyik anomáliája az is, hogy pl. egy operaénekes bérét nem az határozza meg, hogy mennyire sikeres, a közönség mennyire rajong érte, hanem a pályán töltött éveinek száma. Az állami alkalmazottak munkaviszonyának szabályozása már európai versenyképességünket veszélyezteti. A politikai döntéshozók mindeddig visszariadtak az alapvető változtatásoktól, mert nem vállalták a politikai kockázatot.

Kistelepülések hátrányban

Egészen más típusú problémákkal kerülnek szembe a kistelepülések lakói. Ugyanolyan feladat- és hatáskörök címzettjei a pár száz lelkes kistelepülések, mint a legnagyobb városok. A törvényekben ráruházott feladatokat itt is el kell látni, de a differenciálás, az egyedi igények érvényesítésének a teljes hiánya itt még nagyobb problémákat szül. A saját bevétel hiánya miatt a források átcsoportosítására, a feladatok közti súlyozásra még kevesebb lehetőség van. Az állami normatívát muszáj elkölteni, de nem a helyi igényeknek megfelelően. Az elöregedő falvakban, pl. – mert törvényi előírás – akkor is fenn kell tartani a gyermekjóléti szolgálatot, ha nincs is gyermekkorú lakos a kistelepülésen, de a gazdálkodás merev előírásai miatt nem tudnak többletforrást biztosítani a háziorvosi állás betöltésére vagy az idősgondozásra. A túlburjánzó szabályozás, a helyi igények figyelmen kívül hagyása ellátási feszültségeket gerjeszt a településen.

Minél kisebb a település, annál kevésbé támaszkodhat a helyi bevételekre, és annál jobban rá van utalva az állami normatívára. Az állami normatíva pedig az oktatás költségeit egyre kevésbé fedezi, az önkormányzatnak egyre nagyobb mértékben kell saját forrást előteremtenie.

A magyar önkormányzati finanszírozásra mindig is jellemző volt az, hogy helyi szinten a közösségi szolgáltatás ára nem volt nyomon követhető, mérhető. A helyi települési közösség nem tudhatta, nem szólhatott bele, hogy a szolgáltatást megrendelje-e, és ha igen, hogyan és mennyiért.

A kistelepülések gazdálkodásának az egyik tragédiája, és ez még a prosperáló kisfalvakra is vonatkozik, hogy az optimális üzemméretet nem tudják elérni. A nagyobb településekhez hasonló minőségű szolgáltatást nem, vagy csak nagyon nagy erőfeszítések árán tudják biztosítani. A szakmai és a foglalkoztatási szabályok sem segítik a működésüket, sőt gátjai a települések fejlődésének.

A társulás sem megoldás a települések problémáira. Igaz, hogy egy közösségi szolgáltatás, intézmény működtetése során két eltérő nagyságú normatíva igényelhető ugyanarra a szolgáltatásra. Normatíva igényelhető akkor, ha a település egyedül látja el a közfeladatot, és emelt szintű normatíva igényelhető, ha a települések társulásban szervezik meg feladataik ellátását. Az alapvető problémákat azonban ez nem oldja meg, mert az optimális üzemméret elérésének nem a társulás az egyetlen feltétele: szükség lenne a személyi és a tárgyi feltételek, valamint a szabályozás megváltoztatására is.

Az állami és az önkormányzati alkalmazottak foglalkoztatását szabályozó törvények is gátjai a hatékony gazdálkodásnak. Az önkormányzat érdekeit nem lehet érvényesíteni a munkaviszonyok létesítésénél, nem megoldható a negyed-, a fél- és a részmunkaidős foglalkoztatás sem. Nincs lehetősége az önkormányzatnak a túlmunkában történő foglalkoztatásra sem. A szakmai érdekképviseletek egyre több szolgáltatás bevezetését érték el annak érdekében, hogy összágazati szinten a munkavállalók száma ne változzon. De ezzel a törvényi szabályozás egy rugalmatlan állami munkaerőpiacot hozott létre, ahol a minőség megkövetelése, a munkavállalók közötti verseny, a munkavállalók közötti minőségi csere lehetetlenné vált. A fegyelmi és az elbocsátási szabályok bonyolultsága pedig a mindenkori munkahelyi vezetők kedvét veszi el az elbocsátásoktól.

A rugalmatlan munkaerő-szabályozás lehetetlenné teszi a költségvetési prioritások szerinti gazdálkodást. Pedig ez az egyik legfontosabb szempont egy sikeres önkormányzati gazdálkodásban. A jól gazdálkodó önkormányzatok a létszámmal, az emberi erőforrással gazdálkodnak takarékosan. Azért van ennek különösen jelentősége, mert a települési költségvetés 70-80%-a bér- és bérjellegű kifizetés.

Evidens, hogy az államigazgatási szektort olcsóbbá, hatékonyabbá és versenyképesebbé kell tenni. Ehhez vissza kell térni elvi szinten az 1990-ben megfogalmazott alapelvekhez. Ott kell a szolgáltatást megrendelni és a finanszírozását megoldani, ahol a tevékenység megvalósul. Az állami újraelosztást, a forrás átcsoportosítását az önkormányzati, kormányzati szervek között a minimálisra kell csökkenteni. A piacot, a vásárolt szolgáltatásokat be kell engedni ebbe a merev struktúrába. Nem szabad mereven elutasítani azokat a civil- és a magánkezdeményezéseket, amelyek önkormányzati-állami feladatot vállalnak át. A rendszerváltás pillanatában a civil szektor még erőtlen és csökevényes volt. Az elmúlt 14 évben megerősödtek, szervezetté váltak, amit fel kell használni a közösség boldogulására.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon