Skip to main content

Másnap

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Árny és árnyalat

Az nagy társadalmi átalakulások nem elhanyagolható kérdése, hogy résztvevőik képesek-e megbirkózni azokkal a szándékolatlan következményekkel, melyekkel a változások járnak. Fel tudják-e dolgozni azokat a sokszor zavaros jelenségeket, amelyek a „fényes” napokat követik? Március 15-re emlékezve is érdemes figyelni a „másnapi” eseményekre. A közölt visszaemlékezésben leírtak ugyan már jórészt 1848 áprilisában történtek, de az események ábrázolása helytálló, amint a történtek is a forradalmi ifjak helytállását mutatják. S talán érzékeltetik azt is, hogy a történések árnyaltabb – s egyben az árnyoldalakat is láttató – bemutatása jottányit sem árthat a nemzeti panteon igazi nagyjainak.

Szerzőnk (1818–1896) francia eredetű családból származik, Lippán született. Apja itt volt tekintélyes orvos, de korán meghalt. Fia szűkös viszonyok között él, míg neveltetését a „nemes vármegye” el nem vállalta. A nagyváradi jogakadémián tanul, majd Vukovics Sebő gyakornoka lesz. A negyvenes évek elején kezd aktívan politizálni, verseket és elbeszéléseket írni. Lelkes híve a szabadelvű ellenzéknek. 1842-ben Pestre kerül, ügyvédi vizsgát tesz, de főként politizál és ír. Iparlovag című vígjátéka nevezetes; ötfelvonásos színművéről, A zsarnok és fiáról pedig ő maga írja, hogy „nagyhangú és kardos” darab volt, „a pajtások derekasan kitettek magokért, minden hazafias tételt roppantul megéljeneztek”. Szerzőnk ’44-től a pozsonyi országgyűlési ifjak egyik hangadó alakja.

Költő a Belügyminisztériumban

Az irodalomtörténet főként 1847-ben megjelent Kedélyrajzolat című novellafüzérét tartja számon. Az első irodalmi sztrájknak is résztvevője. Pákh Alberttel, Tompa Mihállyal s természetesen Petőfivel alakítják meg 1846-ban a Tízek Társaságát. Az éppen konzervatív színekben fellépő kritikust, Zerffi Gusztávot egy sajtópolémia keretében „szakálla kitépésével” fenyegeti meg, s párbajra hívja. Jókai szerint ugyanis szerzőnk „kuruc gyerek volt”. Bécsben vállalt hivatalt, de szerencséjére még idejében hazatér, s tevékeny résztvevője a forradalomnak. 1848 júniusában a Belügyminisztériumba megy dolgozni. „Ha itt a hivatalnokok radicalok – írja a Marczius Tizenötödike című lap –, mindenki biztos lehet, hogy például a vélemények szabadsága ellen titkos utakon merénylet nem fog elkövettetni.” Bár ilyen biztos lehetne a mi kis „radical” lapunk is, hogy a belügybe költöző költők csakis és kizárólag a vélemény és sajtó szabadságát szolgálják!

Másnap

„Másnap csupa pörge kalapokat, lengő nagy tollakkal, viseltünk. Öreg és ifjú egyaránt mellén viselte a nemzetiszín rózsát. Megalakult a forradalmi bizottság. (…) Naponkint tartattak népgyűlések a Múzeum téren; akkor még ott díszkertnek nyoma sem volt, hanem homokbuckák díszelegtek. A népgyűlések rendes szónokai: Jókai Mór, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Rottenbiller Lipót, Bulyovszky Gyula, Irányi Dániel, Irinyi József és csekély magam. Mindenfelé csapatok alakultak; Kemnitzer Károly vezetése alatt a fekete sereg; csupa úrfiakból állt. Mindenik megállta a helyét később is, de fájdalom, nem egy irányban. (…) Keletkezett egy halálfő csapat; Fekete Antal szervezett izraelita csapatot. Egyik a másikát felváltva vonultak ide s tova az utcákon, s gyakoroltak az Új téren, József téren s más nyílt helyiségeken. Fegyverzetök nagyon eltérő volt; ki karddal, ki puskával, más meg pisztollyal volt ellátva. Szolgálatot azonban mégis tettek: rendet tartottak a népgyűléseken, s éjjel-nappal őrjáratokat végeztek.

Nem tudom, hol vette magát, de úgy nőtt és szaporodott naponkint ezen csapatok és seregek száma, mint meleg eső után a gomba. Megmozdultak azok is, kik a zavarosban szerettek volna vadászni. Egyszerre csak olvassuk nagy falragaszokon: Kenyeret a népnek! s népgyűlésre hívja össze a polgártársakat. Homályos életű emberek léptek a szószékre, s egyik holmi osztozkodási elveket kezd hirdetni a mindég növekvő tömegnek; felváltja másik a zajos tetszések közt lelépőt, s javaslatba hozza, hogy meg kell tagadni a házbérfizetést. Indokait a már tengerré nőtt sokaság viharos tetszéssel fogadta. (…)

Ekkor Nyáry Pál mint vikllág jelent meg a népgyűlésen. A lépcső kőpárkányzatára állt, s dörgő hangon figyelmeztette a népet, hogy e bujtogatók a szabadság eszméjének megbuktatására vannak összevásárolva, s ha a nép rajok hallgat, magát szerencsétlenségbe dönti, a várost megrontja, s a szolgaság láncait kovácsolja. Szabadság a rend és a tulajdon szentsége. És tovább úgy beszélt, mintha háta mögött egy hadsereg volna; bátor és elhatározott és föllépése nem tévesztette el hatását. Ez órától fogva Pesten Nyáry Pál volt a helyzet ura. (…)

Késő este aztán fölmentem a Városházához, hogy elmondjam, mit tudok.

– Jöjj hozzám teázni – szólt Nyáry –, mondj el mindent körülményesen. Amint a megyeház felé mentünk, több csoporttal találkoztunk, egyik izgatottabb volt, mint a másik.

– Végre is igaz lesz – mond Nyáry fejcsóválva. – Mi?

– Azt a hírt súgták be nekem ma, hogy az éjszaka meg akarják támadni a zsidókat. Nem fekszünk le, öcsém.

– Nem bánom, kialudtam magam a hajón.

Schedelné igen jó estelivel várt, s mi derekasan hozzáláttunk. Hárman voltunk csak, s igen kedélyesen elbeszélgettünk. Egyszer csak berohan Nyáry írnoka, s hírül hozza, hogy roppant néptömeg van a barátok terén, s a barátok kapuját akarják betörni.

– Miért a barátok kapuját?

– Hogy a harangokat félreverjék.

Nyáry fölkerekedett, s a hely színére mentünk. Csakugyan erősen döngették a kaput.

Nyáry mint valami oroszlán, utat tört a kapuig, s hátát a kapunak fektetve, kezét parancsolólag felemelte: Méltó lett volna lefesteni; ott állt az a Herkules rettenthetetlen kifejezéssel, s amint a lámpa fényét rávetette, szemeiből lehetett kiolvasni felháborodását. Végigzúgott a tömegen e név: Nyáry, s a lárma morajjá vált, mígnem kis idő múlva egész csend lőn. Ekkor elkezdett beszélni. Én sohase hallottam olyat; szólt az értelemhez, a szívhez, a szenvedélyekhez; egyik mondatában sujtott, a másikban békített.

– Ti szabad emberek vagytok, kik a szolgaságért küzdtök. Menjetek nyugalomra, aludjátok ki e veszedelmes mámort, s holnap ébredjetek, mint méltó harcosai a szabadságnak. E szép napok fényes lapjaira ne mázoljatok szennyet, mert a nemzet megátkozna érte – s így tovább.

Sikerült neki a tömeget eloszlatni. Mentünk aztán a Király utcába. Itt javában zúzták az ablakokat, döngették a kapukat, s fenyegető kiáltásokkal rémítgették a családokat. Ahol csak nagyobb volt a csoportosulás s legfenyegetőbb a helyzet, Nyáry mindenütt ott termett; tekintélyes megjelenése, határozott és meggyőző beszéde eloszlatta a tömegeket, mint eloszlatja a szélfuvallat a füstöt.”

???
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon