Skip to main content

Nincs még elboronálva

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Interjú a földművelésügyi miniszterrel


Matolcsy György államtitkár örömmel üdvözölte a sajtó munkatársait múlt csütörtökön, ezúttal az épp megalakult Tulajdon és Privatizációs Bizottság vezetőjeként. Íme – mondotta, bemutatva jelen és távol lévő munkatársait (Csepi Lajos, a vagyonügynökség ügyvezető igazgatója, Bogdán Tibor igazságügy-minisztériumi államtitkár, Kopátsy Sándor és Diczházi Bertalan közgazdászok voltak jelen) – íme, első győzelmét aratta a reformgondolat „lappangó szabadságharca”, amelynek fellángolásait az ’53-as, ’56-os, ’66–68-as stb. évek fémjelzik. A privatizáció elveinek ismertetésére rátérve az államtitkár ismét leszögezte, amit korábban már a kormányfő is hangoztatott reprivatizációról, ingyenes birtokba adásról csak a föld esetében lehet szó. Ezen a ponton a társalgás sokáig egy helyben topogott: az újságírók firtatták, miért épp a föld a kivétel, a föld ily módon kártyavár legalsó darabjává válik, s ha kihúzzuk, összeomlik a privatizáció építménye. Az igények az egykori vagyonok iránt ugyanis ekképpen csak részben elégítődnek ki – érvelt az egyik újságíró –, és komoly nyomás nehezedik majd a kormányra a malmok és üzletek miatt. De a földügy politikai kérdés – határolták el ekkor magukat a sajtó tájékoztatói –, egyébként pedig – tették hozzá – a koalíció azért koalíció, mert benne megőrződnek az egymással ellentétes vélemények is.

Ám távolról sem biztos, hogy megingathatatlan a földtulajdon-rendezéssel kapcsolatos politikai döntés. Augusztus 16-án a kormány a gazdasági kabinet elé utalta (vissza) az immár hatodszor átdolgozott földtörvénytervezetet (e testület munkáját történetesen Matolcsy vezeti, s benne a korábbi államapparátusból átvett államtitkárok – köztük történetesen Bogdán – vesznek részt). A feladat – amint az végre, csaknem két héttel később, Balsai István igazságügy-miniszter keddi nyilatkozatából kiderült – nem kisebb, mint „hogy a földtörvénytervezetet összhangba kell hozni a hatályos alkotmánnyal”. Ha valóban így van, akkor a „szövegpontosítás” (amelynek szükségességéről az igazságügy-miniszter beszélt) nem mehet másképp, mint hogy gyökeresen megváltoztatják az eredeti kisgazda-koncepciót.

Ez a koncepció puhult némelyest a kormánypártok július 22-i megegyezése során: a koalíciós kompromisszum szerint ugyanis a földhözjuttatottaknak gondoskodniuk kell a föld megműveléséről; a mezőgazdaságban dolgozók földigénye (ha legfeljebb másfél hektár jöhet is szóba, az sem ingyen) megelőzi azoknak a maximum száz hektár földeknek a kiadását, amelyekre az egykori földtulajdonosok vagy örököseik formálhatnak jogot; külföldi állampolgár nem igényelhet vissza földet. Újabban pedig további megszorítást igyekezett becsempészni a rendezésbe a törvénytervezet-alkotó: a földjüktől megfosztottak és gyermekeik igényjogosultságáról beszél a hárompárti paktumban emlegetett örökösökkel szemben. Azonban eddig megrendíthetetlennek tűnt az a politikai elv, hogy a földjüktől megfosztottak igényei feltétlen elsőbbséget élveznek a szövetkezeti tulajdonnal szemben, nem véve tekintetbe a gazdaságok folyamatos működésének szempontjait.

Az emiatt felhozható alkotmányossági kifogást aligha lehet puszta „szövegpontosítással” elhárítani. Az alkotmány egyformán védi a köz- és a magántulajdont, és védi a szövetkezetek önállóságát. (Más lehetséges értelmezés szerint az támadható, hogy a termőföldet kivételezett vagyontárgynak kiáltják ki.) „De hát miért hivatkozunk alkotmányra, ha egyszer mi hozzuk a törvényt?” – méltatlankodik Oláh Sándor kisgazda-képviselő, aki egyébiránt úgy tartja: a kisgazdák semmiképpen sem, a földkérdés számukra elfogadhatatlan rendezése esetén sem mondanák fel a koalíciót: „Ekkor nem mi mondanánk fel. Mi valamennyi jogaiban megsértett embert képviseljük, függetlenül attól, hol áll a Kisgazdapárt!”

Valóban: az alkotmányossági aggályok minden bizonnyal érdemi ellenérzéseket takarnak. Hogy a pénz- és hitelhiányban szenvedő, a megkurtított agrártámogatások miatt megtépázott téeszeket végveszélybe sodorná a radikális földreform; hogy emiatt adóbevétel- és agrárexport-kiesés támadhat; hogy gondoskodni kellene a mezőgazdasági munkanélküliekről és a tsz-nyugdíjasokról –ezek az ellenzéki (a keddi szabad demokrata interpellációban is elhangzott) ellenérvek minden bizonnyal a kormányzatot is foglalkoztatják. Vélhetően (bár közvetlen információnk nincs) a gazdasági kormányzat erősen hajlik arra a kompromisszumra, hogy csak a föld megművelését vállaló egykori földtulajdonosok részesüljenek a reprivatizáció áldásaiból (ez a földterület 5-10%-ára kiterjedő rendezést jelent, a mostani koncepció szerinti 30-50%-kal szemben).

Mindemellett gondolnunk kell még egy momentumra is: kerüljön minél távolabbra a hárompárti földpaktum. A kormány most előrevette a privatizációs törvény parlamenti tárgyalását, s az abban kimondott általános elv (mely szerint ellenérték nélkül nincs privatizáció) talán a kemény agrár-reprivatizáció ellen dolgozik. „Ez a törvényjavaslat úgy próbál tulajdont rendezni – szólalt fel Oláh Sándor kisgazda-képviselő –, hogy szerintem alapvető morális kérdéseket nem rendez… Úgy érzem, itt… az összerabolt holmi tetejéről hirdetjük a magántulajdon szentségét.” Mert Torgyán múlt heti kirohanása, amikor a kommunisták szekértolójának nevezte a tervezett földtörvényt bíráló SZDSZ-t és Fideszt, rutinszerű szidalmazás más kisgazdák elemi erkölcsi felháborodásához képest: szerintük a régi ellenzéki harcostársak, akikkel vállvetve küzdöttek a kommunizmus ellen, most cserbenhagyják őket…

Ebben a zavaros helyzetben, hétfőn, a Parlament folyosóján beszélgettünk Nagy Ferenc József földművelésügyi miniszterrel, a Kisgazdapárt elnökével.
– Miért halasztotta el a kormány a földtörvény előterjesztését?

Nagy Ferenc József: Nézetkülönbségek voltak (hogy a két legfontosabbat említsük) az egykori földtulajdonosok örököseinek meghatározása körül, valamint a szövetkezeti tulajdon kérdésében. Az FM és az Igazságügyi Minisztérium jogászai még egyszer áttekintik a szöveget, hogy előterjesztéskor minél kevesebb támadási felületet hagyjanak az ellenfélnek.

– A szövetkezeti tulajdon ügyében alkotmányossági kifogások is vannak.

N. F. J.: Igen, mert a Rákosi-, illetve Kádár-féle törvények szerint a föld a szövetkezetek jogos tulajdona. Hát, most el kell döntenie az új magyar társadalomnak, hogy akarjuk-e a változást, vagy pedig a Rákosi- és Kádár-féle jogszabályok szerint alkalmazkodjunk.

– Ezek szerint módosítani kellene az alkotmányt?

N. F. J.: Az Alkotmánybíróságnak valószínűleg meg kell néznie a kérdést. Nyilvánvalóan az lett volna a leghelyesebb, ha az új Országgyűlés – amikor összeült kormánypárt és ellenzék – egyszerűen kimondta volna, hogy az összes múltban elkövetett törvényeket hatálytalanítjuk. Akkor nem ütköznénk lépten-nyomon bele olyan törvényekbe, amelyeket a pártállam diktatúrája hozott. Most, az előkészítés során az alkotmányossági kifogásokat meg akarjuk előzni, nehogy az ellenzék kapaszkodjon bele.

– A halasztás elég nagy feszültségeket okozott a Kisgazdapárton belül; némely kisgazdavezetők tüntetést hirdettek meg szeptember 2-ára, aztán a vezetőség lefújta…

N. F. J.: Meg kell érteni az indulatokat, nagyon sokan szeretnének vetni már az ősszel, és minden egyes napnak a múlásával úgy látják, hogy a kisgazda-, illetve most már kormányprogram megvalósulása késik. Nagy a bizonytalanság a nagyüzemekben is (sokan meg kívánják tartani a nagyüzemi formát), úgyhogy a kérdés elodázása minden szempontból káros.

– Miért állították le a már szervezés alatt álló tüntetést?

N. F. J.: Így akartuk jóhiszeműségünket bizonyítani az ellenzék előtt, az ellenzéki sajtó előtt, amelyik most kimondottan céltáblájának vette a Kisgazdapártot, vezetőit, személyemet azzal a szándékkal, hogy a Kisgazdapártot kibuktatva a koalícióból, a kormányzati munkát is megkérdőjelezze. A vezetőség úgy döntött, hogy a jól szervezett, kormány melletti demonstrációt elhalasztjuk.

– Keresztül fog menni a földprogram?

N. F. J.: Egyszerű szótöbbség kell hozzá; ha nem megy keresztül, akkor a koalíciós ellentmondások kerülnek felszínre. Ha három párt képviselői ezt megszavazzák, akkor keresztül kell mennie. A koalíció azért koalíció, hogy összefogjon.

– Vannak ellenlábasai a kisgazda-földprogramnak a kormányon belül is?


N. F. J.: Nézze, én nem látok az emberek gondolatába. Egy biztos: hatnak a régi szokások, beidegződések, a kormánybeli apparátusokban megvannak a régi emberek, és ott ugye a régi gyakorlat hat.

– Mintha ezek a régi apparátusbeliek egyre nagyobb befolyásra tennének szert a kormányon belül…


N. F. J.: Igen. Pontosan így van, ezt látja a vidék is, úgy érzi, hogy nem történt semmi változás, csak a miniszterek személye cserélődött le. Ezért is van a türelmetlenség.

– Egyes helyeken a Kisgazdapárton belül a vezetőség lemondását követelik…


N. F. J.: Arról nem tudok, hogy követelik-e. Rémhírek vannak, rosszul értelmezett táviratok keringenek az országban, úgyhogy amikor ezeket tisztázzuk, kiderül: itt nem komoly vezetőségváltási szándékról, hanem meggondolatlan félretájékoztatásról van szó.

– Ha felborul a július 22-i hárompárti megállapodás, akkor felbomlik a koalíció is?

N. F. J.: Nézze, ez a politikai eseményektől függ; hogy a pártvezetés hogy foglal állást, az a jövő zenéje. Egyelőre nem tudom megmondani, mit tud a párt megvalósítani célkitűzéseiből. Azért nem nyilatkozunk előre, nehogy félremagyarázzák a szavunkat, vagy netán pressziót hányjanak a szemünkre, úgyis azzal vádolják a Kisgazdapártot, hogy a maga 12%-ával rákényszeríti akaratát a többségre. Ez teljes abszurditás: hogy kényszeríti a kisebbség akaratát a többségre? De hát, szólásszabadság van, mindent mindennel lehet illetni, a Kisgazdapártnak nem lehet nyilatkozni, de a kormánynak se, az egész sajtó, a rádió, a médiumok a régi szellemben mennek most is, a régi szerkesztőgárdák vannak meg. Ennek átalakítása is – mint mindennek – hosszabb időt vesz igénybe. De hát, bízzunk! Bízzunk abban, hogy lesz a kormánynak is, a Kisgazdapártnak is lapja, és akkor egyenlő eséllyel tudjuk fölvenni a szócsatákat és a szópárbajokat.

– Köszönöm a beszélgetést.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon