Skip to main content

Prométheuszok vagy realisták?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Lengyelország


„A Szolidaritás él”, „A Szolidaritás volt, van és lesz”, „Győz a Szolidaritás” – e Lengyelországban népszerű jelszavak mindegyikében szembetűnő a folytonosság motívuma. Azt sugallják, hogy az 1981. december 13-án végbement fordulat látszólagos korszakhatár, a társadalmi konfliktus lényegében változatlan maradt. A Szolidaritás (azonosítva a társadalommal) illegalitásba vonult, beásta magát, kialakította a társadalmi élet autonóm formáit és – esetleg kisebb hatékonysággal – továbbra is ugyanazokat az elveket és értékeket védi, amelyet törvényes létének tizenhat hónapja alatt képviselt. Ez igaz: a Szolidaritás él, a társadalom él. De valóban ugyanaz a Szolidaritás és ugyanaz a társadalom, amelyre az 1980–81-es évekből emlékezünk? A hadiállapot bevezetése valóban csak a működési forma megváltozását jelentette? Nehéz kérdések. A kimerítő válasz beható, sokoldalú szociológiai és politikai analízist igényelne, ezt azonban egy rövid cikk keretében nem lehet elvégezni, így hát érjük be a kérdéssel, amely bizonyára fontos és jelentős a társadalmi tudatban végbemenő változások egészét illetően.

1980 augusztusára a lengyel társadalom igen jelentékeny politikai tapasztalatot gyűjtött össze. Maga mögött tudhatta már a társadalmi jellegű szervezetek (KOR, az augusztus előtti Szabad Szakszervezetek, az Emberi és Állampolgári Jogokat Védő Mozgalom) és politikai pártok (KPN – Független Lengyelország Konföderáció) alakítására lett próbálkozásokat, rendelkezett független sajtóval és tudományos-oktatási intézményekkel (TKN – Tudományos Kurzusok Társasága). Az augusztus előtti politikai tapasztalatokból a szomszéd országok, főként Csehszlovákia és a Szovjetunió ellenzéki csoportjaival való kapcsolatfelvételre tett kísérletek sem hiányoztak.

A Szolidaritás megalakulása oda vezetett, hogy mindezek a kezdeményezések kisebb-nagyobb mértékben a legálisan működő Független Szakszervezet ernyője alá rejtőztek. A Tudományos Kurzusok Társasága helyett létrehozták a Szolidaritás Munkásegyetemét, a független lapok többségét a Szolidaritás gépein nyomtatták, a politikai foglyokat védő bizottságok elnyerték a szervezet elkülönített csoportjainak státusát. A KPN ugyan valóban megőrizte függetlenségét, de nyílt titok volt, hogy aktivistáinak jelentős része tagja lett a Szolidaritás helyi vezetőségének (ami egyébként sok politikai-személyi konfliktus és vita forrása volt). Így hát a szakszervezet lett minden augusztus előtti – a párturalommal szembehelyezkedő – ellenzéki irányzat örököse (a lengyelországi rendszerre kritikusan tekintő kommunisták inkább megmaradtak a LEMP-ben, létrehozva az ún. „horizontális struktúrákat”).

Csupán egy típusa volt a 1980 augusztusa előtti korszakból származó politikai tapasztalatoknak, amely nem találta kontinuitását a szervezet keretei közt: a Szolidaritás gyakorlatilag nem tartotta a kapcsolatot a blokk más országainak ellenzéki mozgalmaival, nem érdeklődött a szomszédok politikai helyzetének fejleményei iránt. Határozottan le kell szögeznünk, hogy itt a Szolidaritásról mint szervezetről van szó. Egyes személyek, sőt, időnként egyes csoportok igyekeztek emlékezetünkben tartani, hogy vannak barátaink és szövetségeseink Kelet-Európa más országaiban is. Az a csoport, amely a hadiállapot bevezetése után létrehozta a „Harcoló Szolidaritás” szervezetét (e csoport fő képviselője Kornel Morawiecki, jelenleg börtönben van), kapcsolatban állt az orosz emigránsokkal, egy másik csoport, a wroclawi aktivistáké, Aleksandr Gleigewichttel igyekezett együttműködni a Charta ’77-tel, néhányan Varsóban a budapesti demokratikus ellenzékkel tartották a kapcsolatot. E kisszámú kivétel azonban nem változtat a Szolidaritás mint intézmény képén, amely közömbös volt a „mezsgyén túl” zajló események iránt. S mi több, e képen még a Kelet-Európa dolgozóihoz intézett nevezetes felhívás sem változtat, amely szép, de alapjában véve csak verbális deklaráció volt a szomszédos országokban az emberi jogok védelmében folyó tevékenység mellett. Zárójelben jegyzem meg, hogy később rendkívül éles kritika érte magán a szakszervezeten belül a „túlságosan konfrontációs” hangvétele miatt. A felhívás elfogadása ünnepi aktus volt. A hétköznapi élet egészen más vágányon futott. Saját tapasztalatomból veszem a példát: 1981-ben a magyar határon feltartóztatták Pákh Tibort, aki Lengyelországba akart utazni. A magyar hatóságok elkobozták az útlevelét, válaszul Pákh éhségsztrájkot kezdett. A „kompetens tényezők” reakciója gyors és radikális volt: Pákhot elmegyógyintézetbe zárták, és kényszertáplálásnak vetették alá. Mikor a hír eljutott Lengyelországba, megpróbáltam felkelteni iránta a szakszervezeti sajtó érdeklődését. Meglepetésemre elutasítással találkoztam, azzal indokolták, hogy a szakszervezet az alapszabály értelmében csak hazai ügyekkel foglalkozik, politikai hiba lenne kilépni ebből a szférából. Végül, hosszas rábeszélés után sikerült elhelyezni egy rövid hírt a mazóviai körzet fő információs bulletinjében.[1]

Mik voltak a szakszervezeti aktivisták legfőbb indokai, miért húzódoztak attól, hogy a hazai ügyeken kívül mással is foglalkozzanak? Úgy tűnik, hogy ebben komoly szerepet játszott a mozgalom jellege, amelyet Jadwiga Staniszkis „önkorlátozó forradalomként” határozott meg. Az önkorlátozás elsősorban azokat a politikai kérdéseket érintette, amelyekről úgy gondolták, Moszkva hatáskörébe tartoznak. A Szolidaritás vezetői tartottak attól, hogy azzal vádolnák őket, hogy exportálják az „ellenforradalmat”, nemcsak Lengyelországban rendítik meg a szovjetek uralmát, hanem a birodalom más provinciáiban is. Bizonyos azonban, hogy nem ez volt az egyetlen ok. A szakszervezeti vezetők „polonocentrizmusának” másik, kézenfekvő oka egyszerűen az idő és az energia hiánya volt. Olyan helyzetben, amikor Lengyelországra lavinaként zúdulnak az események, egymást érik a sztrájkok és tüntetések, nehéz lenne elvárni a szakszervezeti vezetőktől, hogy még arra is találjanak energiát, hogy az ország határain kívüli eseményeket figyelemmel kísérjék. Ma már, ha évek távlatából ítéljük meg, csak sajnálhatjuk, hogy a tanácsadók és kutatók közt egy sem akadt, aki folyamatosan tájékoztatni akarta volna a szakszervezet vezetőségét a szomszédos országokban zajló legfontosabb folyamatokról. És végül – last but not least[SZJ] – nagy szerepet játszott a Szolidaritás hite a saját erejében. 1981-ben a hadiállapot lehetősége irreálisnak tűnt. Általánossá vált az a meggyőződés, hogy Lengyelországban a végső győzelem a rendszert fenntartó erők fölött már csak néhány hónapot várat magára. Azaz Lengyelország minőségileg más, mint a blokk többi országa. E koncepcióban nem maradt hely a „kommunizmus rabjai, egyesüljetek!” jelszó számára. Úgy tetszett, ilyen szövetségre nincs szükség, hiszen a potenciális szövetségesek amúgy is összehasonlíthatatlanul gyengébbek, mint a lengyel ellenzék.

Aztán elérkezett december 13.

A Szolidaritás „önkorlátozását” igazoló érvek nyomban a hadiállapot bevezetése után mind érvényüket vesztették. A föld alá szorított szakszervezetet megfosztották a legális szervezet státusától. Vezetőiknek már nem kellett figyelembe venniük, mivel vádolhatják őket: a hatalom így is a legsúlyosabb vádakkal illette őket, a hazaárulástól a terrorizmusig. Összeomlott a hit, hogy Lengyelország saját erejéből kiszakadhat a kommunista táborból. Ehelyett egyre általánosabb lett az a meggyőződés, hogy együtt kell működni a szomszédos országok ellenzéki mozgalmaival. Másként kezdték megítélni a potenciális szövetségesek erejét is – a tízmilliós legális szakszervezettel összevetve a kelet-európai ellenzékiek a társadalomtól izolált disszidensek gyenge csoportjának tűnhettek. December 13. után azonban nem volt már tízmilliós legális szakszervezet, így az összehasonlítás nyilván egész más eredményre vezetett. És végül a Szolidaritás föld alá szorítása azt eredményezte, hogy a spontán létrejövő konspirációs csoportok (általában fiatalokból álltak) nem épülhettek be olyan szorosan a szakszervezet struktúrájába, mint a december 13. előtti időszakban. E csoportok – gyakran nem is volt kapcsolatuk a Szolidaritás vezetésével – maguk jelölték ki tevékenységi körüket. Csalódtak a szakszervezeti formában, ezért igen gyakran párttá vagy politikai mozgalommá alakultak át. Vannak köztük olyanok is, amelyek programjuk alapjává azt a célt telték, hogy az egész birodalom területén megdöntik a szovjet rendszert. E csoportok tervük sikere érdekében elengedhetetlennek tartják, hogy együttműködjenek a szomszédos országok ellenzékével. Pontosan ezek a fiatalok, a Szolidaritás utáni nemzedék tagjai találták meg magukban azt az erőt és energiát, amely 1981-ben hiányzott elődeikből. Éberen figyelik az események alakulását a szomszédos országokban – Magyarországon is. Bár terveikben a politikai naivitás, a wishful thinking[SZJ] hibájába esnek, azt semmiképpen sem tagadhatjuk, hogy az „antikommunista internacionálé” híveinek óriási érdeme a probléma világos és pontos megfogalmazása.

E pillanatban nehéz lenne egyértelműen meghatározni, milyen irányba fejlődik a mai helyzet. Úgy tűnik, a december utáni időszakban érezhetően megnőtt társadalmi érdeklődés a szomszédok ügyei iránt tartós jelenségnek ígérkezik. Egyre több e tematikának szentelt lap és könyv jelenik meg a piacon, egyre több szakszervezeti értesítő közöl híreket és cikkeket a szomszédainknál zajló eseményekről, a Szolidaritás vezetői közül egyre többen kapcsolódnak be a nemzetközi jellegű tevékenységbe (a legbeszédesebb példa a „Lengyel–Csehszlovák Szolidaritás” megalakulása, amely a Charta ’77 képviselőiből és ismert lengyel aktivistákból áll).

Másrészt azonban újra meg újra megjelenik a reménye annak, hogy a hatalom ismét felveszi a párbeszédet az ellenzékkel, ez pedig elfojthatja az emberi és állampolgári jogokért folytatott nemzetközi harc gondolatát. Hasonló jelenséget figyelhettünk meg 1986-ban, amikor a szakszervezeti vezetők egy csoportja engedett a „reálisan gondolkodó” tanácsadók nyomásának, és nem írta alá a magyar felkelés 30. évfordulóján közreadott nyilatkozatot. Vannak olyan ellenzéki csoportok is, amelyek programjukban elutasítják a nemzetközi együttműködés eszméjét (ilyenek pl. a „Polityka Polska” c. lap körül csoportosuló katolikus-nemzeti demokraták). Programjuk fő célja az, hogy a blokk keretei közt több autonómiát harcoljanak ki Lengyelország számára, a szomszéd országokban élő ellenzékiekkel való kapcsolatfelvételt célzó minden kísérletet a káros és utópisztikus prométeizmus tünetének tartanak.[2]

Függetlenül attól, hogyan változik a helyzet, melyik tendencia válik uralkodóvá, a kommunista blokk keretei közt élő társadalmak közti együttműködés kérdése 1981 decembere után a lengyel társadalmi tudat állandó eleme lett. Bizonyos, hogy a független közvélemény nagyobb része rokonszenvezik ezzel az eszmével, kisebb számúak azok a csoportok, amelyek elutasítják. E probléma mindenesetre, így vagy úgy, létezik és vita tárgyát képezi. Pontosan ezen alapul az egyik legfontosabb átalakulás, amely a lengyel politikai gondolkodásban az elmúlt években végbement.

E cikk elején feltettük a kérdést: a lengyel társadalom 1988-ban ugyanaz a társadalom-e, amelyre az 1980–81-es évekből emlékezünk? A fentiek alapján megkockáztathatjuk a választ: igen, ugyanaz a társadalom, csak érettebb lett. A hadiállapot sokkja után körülnézett, és meglepetésére azt tapasztalta, hogy itt, a fal mögött, szinte karnyújtásnyira, olyan emberek élnek, akikkel összeköti a politikai érdekközösség. Egyelőre még bizonytalan abban, hogyan reagáljon erre a tényre. De már gondolkodik rajta. És ez nagy dolog.
Mint a fenti cikkhez illesztett sajátos utóiratot, érdemes rövid áttekintést adni a magyar olvasóknak a keleti blokk problematikájával foglalkozó független lapokról. Az alábbi felsorolásban csak azok a lapok kaptak helyet, amelyek teljes egészükben a szovjet tábor ügyeivel foglalkoznak. Emellett a második nyilvánosság majd minden periodikája, beleértve az egész más jellegűeket is, rendszeresen közöl cikkeket a szomszéd országokban történtekről.

E sorok írója, lévén az egyik szóban forgó lap, az „Obóz” (Tábor) szerkesztője, tartózkodni kíván az értékeléstől, nehogy elfogultnak mutatkozzék. A címek az első megjelenés kronológiai rendjében követik egymást.

Obóz – az első 2 számot még 1981-ben adták ki. 1987 végéig összesen 12 szám jelent meg, ezenkívül a szerkesztőség gondozásában 10 könyv is megjelent, köztük Csalog Zsolt M. Lajos 44 éves c. kötete és egy válogatás a Beszélő, a Hírmondó, a Tájékoztató és a Magyar Füzetek számaiból Kadaryzm bez maski (A kádárizmus maszk nélkül) címmel. Havonta egyszer jelenik meg a Biuletyn Informacyjny OBOZU (BIO) belső publikációként, a független lapok szerkesztői közt terjesztik. A BIO hírügynökségi szerepet tölt be – információval látja el a független sajtót a blokk országaiban történt legfrissebb eseményekről. A KOS c. lap szerkesztőségével közösen az Obóz O. K. néven videokazettákat is forgalmaz. Első kiadványuk a Harvest of Dispair c. dokumentumfilm, amely a kollektivizálás éveiről, a nagy ukrajnai éhínségről szól.

ABC (Adriatyk, Baltyk, M. Czarne [Fekete-tenger] – 1984-ben jelent meg az első száma. 1987-ig szám és egy könyv jelent meg a Biblioteka ABC c. sorozatban. A lap kiadója a „Függetlenség” Liberális-Demokrata Párt, de a szerkesztőség a borító belső oldalán elhelyezett közlemény szerint független ettől a szervezettől.

Nowa Koalicja – 1985-ben jelent meg először. 1987 végéig 4 számot adtak ki. A lapot a WSN (Szabadság – Igazság – Függetlenség) nevű politikai mozgalom körüli csoport alapította.

Európa – 2 száma jelent meg 1987-ben. Kiadója a „Harcoló Szolidaritás” szervezet.

Miedzymorze (Tengerköz) – 1987-ben jelent meg az első száma. A lapot az újjáalakult Lengyel Szocialista Párt tagjai adják ki.

Miben különböznek egymástól ezek a lapok? Alapjában véve több bennük a hasonlóság, mint az eltérés. Gyakran még az is előfordul, hogy ugyanannak a szövegnek a fordítása egy időben több lapban is megjelenik. A különbséget csak több szám figyelmes átolvasása után lehet észrevenni.

Európa amint azt címe is mutatja, a közép-kelet-európai országokat az európai civilizációs övezet integráns részeként tárgyalja. Ezért nemcsak kelet-európai tematikájú cikkeket találhatunk a lapban, hanem olyanokat is, amelyek Európa problémáit egészében vizsgálják.

Nowa Koalicja – a cím ezúttal is érzékelteti a lap jellegét, azt, hogy egység létrehozására törekszik Közép-Kelet-Európában. Ezt a célt szolgálják többek között a WSN dokumentumai. Időnként a szervezet tagjaitól is közölnek írásokat, amelyek a kommunista blokk európai országaiban működő ellenzéki mozgalmak közös tevékenységére tett javaslatokat is tartalmazzák.

Az ABC a címben szereplő tengerek által kijelölt térségre összpontosítja figyelmét; érezhetően túlsúlyban vannak benne a Lengyelország keleti szomszédaira, Litvániára, Belorussziára és Ukrajnára vonatkozó anyagok.

Az Obóz nem korlátozódik az európai térségre – az Európán kívüli kommunista országokról is közöl cikkeket. Nagyobb helyet foglalnak el a kulturális és történelmi tematikájú írások. A szerkesztőség nem kíván politikai szerepet betölteni, ezért a cikkek kiválasztásában kevésbé veszi figyelembe a napi politika szükségleteit, mint pl. a Nowa Koalicja.

A Miedzymorzéről e pillanatban nehéz bármit is mondani azon kívül, hogy az első szám terjedelme jóval kisebb, mint a fentebb említett lapoké (29 oldal, a többi periodika terjedelme 100–150 oldal). Teljes egészében ukrán és litván ügyeknek szentelték. A cím arra mutat, hogy a szerkesztők érdeklődése minden bizonnyal arra a területre irányul, amelyet az ABC és – nagymértékben – a Nowa Koalicja is figyelemmel kísér.

A független sajtó piacán olyan lapok és bulletinek is jelen vannak, amelyek az egyes nemzetek problematikájával foglalkoznak, ilyen a Biuletin Informacyjny Solidarnosci Polsko-Czechoslowackiej, a litván problematikát tárgyaló Lithuania, valamint az ukrán kérdéssel foglalkozó két, hasonló című bulletin, a Dialog és a Dialogi polsko-ukrainskie.

Jegyzetek

[1] Az igazság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy az egyetemi aktivisták egész másképp foglaltak állást. A Pákh Tibor ügyéről adott információkat a Független Diákszervezet távíróin az egész országba szétküldték. Ennek köszönhetően sikerült végre a lengyel közvéleményt is megmozdítani. A Pákh-ügyben készült petíciót több mint kétezren írták alá.

[2] A Polityka Polska a nemzeti demokrata hagyományokhoz kötődve igyekszik elkerülni a nemzeti gondolat múltbeli tévútjait, mentes tehát az antiszemitizmustól, az értelmiségellenességtől és a xenofóbiától. Nem nacionalista gyanakvásból ellenzi a szovjet blokk társadalmainak együttműködését, hanem pontosan megindokolt politikai elképzelések miatt. Az elképzeléseikből levont konzekvenciákkal azonban bizonyosan rokonszenveznek a „régi vágású” nacionalisták. Számukat és politikai jelentőségüket e pillanatban nehéz lenne felbecsülni, hisz ritkán és csak leeresztett sisakrostéllyal van bátorságuk színre lépni. Az olyan könyvek azonban, mint a Cion Bölcseinek jegyzőkönyvei, amelyek időről időre megjelennek a piacon, jelzik, hogy a probléma – noha a felszínen láthatatlan – létezik.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon