Skip to main content

Reform, vagy valami más?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A párt- és állami vezetés reformpolitikája azt mutatja, hogy a politikai és gazdasági struktúrában alapvető változásokra továbbra sem számíthatunk.

Alapvető változásokon a következőket értem:

– a kommunista párt hegemón szerepének megszüntetését;

– a tulajdon történelmileg kialakult értékének elismerését és tiszteletben tartását;

– az állam és az egyén közötti viszony újraértékelését, amelynek eredményeként a XX. századi 3. örökös jobbágysági viszonyt a jogállam–állampolgár viszony váltaná fel;

– végül, de nem utolsósorban, az elmúlt 40 év történelmi valóságának feltárását, objektív értékelését.

A megkezdett és kilátásba helyezett változások azt bizonyítják, hogy az ún. reformok eredményeként a párt társadalmi szerepe lényegében semmit sem fog változni. Tovább uralja a társadalmat. Ez a tény önmagában is gátat szab a jogállamiságnak. Attól, hogy esetleg lesz alkotmánybíróság és talán közigazgatási bíróság – írott alkotmány jelenleg is van, a törvényhozói, bírói és végrehajtási hatalom pedig elvileg most is különvált – a magyar állam még nem válik jogállammá. Alkotmányjogilag deklarált pártdiktatúrában ugyanis a főhatalom valójában a párté, hiszen az államapparátusban tevékenykedő párttagokon keresztül az állami aktusokban – a szigorú pártfegyelemből következően is – elsősorban és végső soron az egyedüli uralkodó párt érdekeinek kell érvényesülnie. Az államapparátus tehát gyakorlatilag a kommunista párt végrehajtó szerve. Ebben a struktúrában pedig nem működhet valóságos társadalmi kontroll, mert az veszélyeztethetné a párt (a főhatalom) érdekeinek feltétel nélküli érvényesülését. A működő társadalmi kontroll viszont a jogállamiság elengedhetetlen követelménye.

A népgazdaság elégtelen működése alapvetően a tulajdon „megerőszakolására” vezethető vissza. A tulajdonosi jogosítványok korlátozása, az ún. szocialista társadalmi tulajdon létrehozása oda vezetett, hogy voltaképpen klasszikus értelemben vett tulajdonról a gazdasági szférában nem is beszélhetünk. Ez az új, ún. szocialista tulajdon viszont a jelek szerint gazdasági funkcióját nem képes betölteni. Nem is töltheti be, hiszen működtetésében nem a gazdasági érdek, hanem közvetett úton a szocialista állami kényszer dominál. Az egyén viszont csak korlátozottan szerezhet tulajdont, így gazdasági érdeke alapvetően a fogyasztásra korlátozódik. Az új társasági törvény azzal, hogy a szövetkezeti szektorra a hatálya nem terjed ki, és hogy nem teszi lehetővé a zártkörű alapítást, illetve az állami túljegyzés visszautasítását, alapvető változást a mesterséges, kényszer útján kialakított tulajdoni viszonyokban nem eredményezhet.

Részben a pártdiktatúrára, részben a „megerőszakolt” tulajdoni viszonyokra vezethető vissza, hogy a mai állam–egyén közötti viszonyban a jobbágysághoz hasonlóan a gazdasági és személyi függőség meghatározó.

A gazdasági függőség szükségképpen következik a szocialistának nevezett társadalmi tulajdon túlsúlyából. A termelési eszközök (a tőke) döntő többsége ugyanis ebbe a tulajdoni formába koncentrálódik. A dolgozók több mint 90 százaléka – ha akar, ha nem – ebben az ún. szocialista szektorban kénytelen tevékenykedni. Itt viszont az állam részben mint tőketulajdonos, részben mint végrehajtó hatalom közvetlenül vagy közvetve meghatározza a munkát, a munka bérét és a dolgozók szabadidejét.

Ezt a gazdasági kényszert jogi kényszer egészíti ki. Részben a büntetőjogilag szankcionált munkavégzési kötelezettség formájában (munkakényszer), részben a politikai és szabadságjogok korlátozása formájában. E jogok korlátozásának lényege és célja a szocialistának nevezett állam és szervei tulajdoni monopóliumának és a kommunista pártnak mint főhatalomnak a védelme és biztosítása.

Az egyesülési és gyülekezési törvények tervezetéből világosan kitűnik, hogy a főhatalom célja az e téren még meglévő joghézagok megszüntetése s a választási törvény módosításának tervezete (5 év alatt immár a harmadik kísérlet) ismét azt az erőfeszítést tükrözi, hogy a kommunista diktatúrát demokratikus mezbe öltöztesse.

Az alapvető emberi jogok korlátozásával a személyi függőség is adott, hiszen az engedetlenek, az esetleges lázadók sorsa kizárólag a kontroll nélküli főhatalomtól függ. És hogy a függőségi viszony még tökéletesebb legyen, az útlevéljogszabályok önkényes alkalmazásának lehetősége a „röghözkötésre” is módot ad. A dolgozz, adózz és – ha morogsz is – tűrj állapot nem változik.

Ez az állapot lehet nagyon rossz, megalázó és félelmetes – mint ahogyan voltak nagyon rossz és kegyetlen földesurak. De lehet viszonylag elviselhető is – mint ahogyan voltak kevésbé rossz és felvilágosult földesurak is. A lényeg a rendszerben van.

A társadalomra nehezedő súlyos bizalmi válságból való kilábalás alapvető feltétele a szellemi és politikai megtisztulás volna. Vagyis az elmúlt 40 év történelmi valóságának feltárása, objektív értékelése. Erre azonban a főhatalom a jelek szerint nem hajlandó. Erre enged következtetni a június 16-i tüntetés brutális szétverése, az 1956-os forradalom valóságának további elhallgatása, meghamisítása, a rend és a „törvényesség” ismételt emlegetésével való alig burkolt fenyegetés, a bős–nagymarosi vízi erőmű ügyében tanúsított párt- és állami magatartás, az október 23-i békés megemlékezés megakadályozása.

Meggyőződésem, hogy a bevezetőben vázolt alapvető változások nélkül nincs „kibontakozás” a gazdasági, politikai és társadalmi válságból, amelyet a főhatalom idézett elő. A párt- és állami vezetés „reform”-politikájának célja az időnyerés, a válság tüneti kezelése. Ettől a társadalmi feszültség csak tovább fokozódik, a rendszer lényegéből fakadó problémák pedig tovább szaporodnak.

Ezt a politikát támogatni, tisztelni nem lehet. De tudomásul venni és beletörődni sem. Ezt a politikát, ezt a rendet szolgálni csak érdekből vagy félelemből lehet. Azonban akár az érdekre, akár a félelemre alapozzuk toleráns magatartásunkat, mindkét esetben emberi méltóságunkat veszélyeztetjük.

Ebben a súlyos helyzetben a legfontosabb kérdés, mit tehetünk mi? Szellemileg és anyagilag megnyomorított, képességeinkben korlátozott, a szocialistának nevezett állam által kizsákmányolt, XX. sz.-i jobbágyok.

Először is észre kell vennünk, hogy a kaland, melybe szüleink belesodródtak, mi pedig beleszülettünk, a végéhez közeledik.

Másodszor, tudatosan és szervezetten, politikai pártokba tömörülve követeljük:

– a kommunista párt hegemóniájának megszüntetését, a politikai pluralizmust;

– a tulajdonviszonyok valóságos reformját;

– a jogállam–állampolgár viszony kialakítását (társadalmi szerződést);

– a megalázott, elferdített, meggyalázott múltunk újraértékelését;

– a jelenlegi tudathasadásos rendszer helyett új társadalmi-politikai rendszert.

Nem lehet más alternatívánk. És ha a főhatalom követelésünk teljesítésében nem lesz partner, nemzeti érdekeinknek a történelmi tapasztalatokból kiindulva kell érvényt szereznünk.

Természetesen jelen helyzetünkben az is fontos kérdés, hogy mit tehet a főhatalom és állama. Véleményem szerint három lehetősége van.

– Az egyik: saját jól felfogott érdekében is, enged követelésünknek, és a „nép nevében” elv helyett a „néppel együtt” elv alapján közreműködik az új rend kialakításában.

– A másik lehetőség: folytatja jelenlegi politikáját, amivel elodázhatja ugyan a társadalmi robbanást, de bukását nem kerülheti el. Az etatista politikai struktúrák így vagy úgy eleve bukásra vannak ítélve.

– És végül a harmadik: mivel diktatórikus társadalmi rend csak diktatórikus eszközökkel és módszerekkel tartható fenn, visszatérhet a már kipróbált „erős kéz” politikájához. Ez az alternatíva kézenfekvő – elégséges példa van rá – és rövid távon talán ismét működőképes is.

Hogy a főhatalom melyik megoldást választja, rajtunk is múlik.

A párt- és állami vezetés figyelemébe pedig azzal a reménnyel ajánlom Maurice Druon gondolatát, hogy történelmi felelősségét átérezve – szinte már időn túl – levonja a megfelelő következtetést: „A hatalom azoknak a beleegyezése nélkül, akiken gyakorolják, önámítás, amely soha nem tart sokáig, különösképp törékeny az egyensúly a félelem meg a lázadás között, amelyik egy szempillantás alatt felborul, amikor elegendő számú ember egy időben ébred tudatára, hogy hangulatuk azonos.”

Nem volna jobb mégis valódi reformok útján?

Jánosháza-Szolnok, 1988. október 25.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon