Skip to main content

RHO

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Ha A Jégmadár című könyv szerzőjének az volt a szándéka, hogy szatirikus ellenutópiájában kegyetlenül kigúnyolja a Reménytelen Négyezer Év, valamint a rá következő Talizmán Valóság történelmének minden egyes eseményét és szereplőjét, beleértve a történet két regénybeli tudósítóját is: akkor vállalkozása teljes sikerhez vezetett. Amennyiben (tudatosan) agyonbonyolított szatirikus regénye egyúttal önmaga (öntudatlan?) szatírája lett. Egyszóval Spiró György szinte olvashatatlan könyvet írt. S ez roppant meglepő, ha előző nagyregényei, Az ikszek és A jövevény után vesszük kézbe a hétszáz oldalnyi szó- és ötletzuhatagot.

Adva van tehát egy író, akinek neve alatt megjelenik egy regény, amelynek utolsó fejezetét egy Spiridon Gorgos Sophieson (vö. „Bölcs” Spiró György) nevű írástudó jegyzi, aki egyúttal fia a könyv többi fejezetét megíró történész Andrew Shonasonnak, aki viszont a két plusz nemi szervvel felvértezett, majd madárrá „vedlített”, s végül „élővé balzsamozott” Bisztó Zsonna („világnyelven”: Saint Shona Bisto) szentéletrajzát író Vonna Bollog iránti tiszteletből felvette a Bollog Shonason nevet. Azonkívül további írók és művek bukkannak fel a könyvben; például Villa Farko (vö. François Villon), aki mögött valójában több személy rejtőzik, például a madarak megszállott híve, Tudory Déridő (vö. Tandori Dezső), akinek válogatott verseit a There Ain’t No Cure for Dove címen adták ki (vö. Leonard Cohen There Ain’t No Cure for Love című dalával). De hiába a szerepjátszó bújócska, nem kerülhetjük meg a kérdést: ki a felelős valójában a hétszáz oldalas elmeszüleményért? Ki teszi próbára az olvasók türelmét? Akik közül az egészségesebb természetűek előbb-utóbb talán fel is adják, a bonyolultabb lelkűek pedig nem is annyira önfeledten, mint inkább megszállott módjára fenekednek neki a regénynek. S ilyen romlott lelkű befogadó volna a penzumra robotoló kritikus is, aki viszont most saját olvasói rossz közérzetét váltja közérdekű tudósításra.

Könyvünk témája az „ember antropológiai förtelmessége” – mint volt Petroniustól Swiften keresztül egészen Hamvas Béláig – a „sok ezer Reménytelen Év” történetébe ágyazva. A szűkebben vett játéktér pedig az „Elsötétülés kora” (nagyjából a regény olvasójának közeljövője), szereplői pedig: az amerikaiak és a rosszlandiak, továbbá a nyugat-balkáni ugarok (fővárosuk a Puna két partján fekvő Kolakmenc, nemzeti költőjük Andrew Body, a Rothadás az Ugaron szerzője) és a rommakákok, továbbá a zsappánok, az örökök és az olibánok, továbbá a zsermánok és a shvádok, és így tovább... A nemzetközi, sőt történelmi horderejű konspirációs bonyodalmak és kataklizmák (mint például a cigányháború) természetesen az extra vaginákkal ellátott tünemény körül szerveződnek. A vég pedig kiábrándító, amennyiben a megvalósult utópia mindig kiábrándító. Talán nem véletlen, hogy a beazonosítható hely- és személynevek között szinte csak Amerika szerepel saját nevén a regényben, lévén az első elbeszélő, Bollog Shonason pozitív utópiája éppen az egykori vezető állam területén létesül, ahonnan nézve a megelőző események (vö. „pre-Talizmán Folklór”, Pre-Talisman Photography, Kaja, Pia és Retyi a Reménytelen Négyezer Évben) csupán lidérces előkészületek a boldog jelenre, a dicső „Talizmán Korszakra”. S mivel extra Talizmaniam non est vita, legfeljebb „AIDS sújtotta néptelen, úgynevezett »koszladék államok«”, egyszóval a „ROW (Rest of the World)”: „Talizmánián kívül ma is ez a helyzet: az amerikai lakosok ma sem tudják, hány földrész is van a Földön, és ott mi van.” (230. o.) Az Iowa City központú Talizmán-síkság az első elbeszélő szerint „felvilágosultan teokratikus társadalom”, radikális szakítás a megelőző „Reménytelen Négyezer Év” megannyi előítéletével, például: „Mi az apaságot nem tekintjük lényegesnek. (…) Nincs pénz, nincs kamat, nincs cserekereskedelem, nincs semmi, ami ember és ember közé állna. (…) Mi egyenlők vagyunk a Véletlenben.” (120–121. o.) A könyörtelenül demokratikus, mert ideológia- és hagyománymentes Véletlen viszont a második elbeszélő, Spiridon Gorgos Sophieson által képviselt negatív utópia szerint csupán „felszíni-Talizmán hit”, egyfajta szükséges előkészület a tulajdonképpeni „Talizmán jövő” rabszolgatartó társadalmára: „Nem a kocka dönt az új Talizmániában, hanem Az, Akinek a Szívében a Kőtalizmán Ott Van.” (683. o.) Az új Talizmán berendezkedés látványos előképét, mindmáig önismétlő prototípusát jelenti újkori történelmünkben az önmagát felzabáló francia forradalom (majdnem) záróakkordja: a Megvesztegethetetlen által celebrált Legfőbb Lény kultusza.

A jelentős (valóságos vagy imaginárius) előképekkel rendelkező világtörténelmi jelentőségű fordulatnak lesz hordozója (vagy elszenvedője) a két plusz „Cuppogó Hónaljhasadékkal” ékes, később Jégmadárrá operált, s végül élővé mumifikált Szent Zsonna. Ezen a ponton eszünkbe juthat Diderot az ő különleges képességekkel megáldott „fecsegő csecsebecséivel”, vagy éppen szerzőnk előző regényének egyik női szereplője, akinek roppant előzékeny hüvelye – a lehetséges élveket fokozandó – nem csupán körkörös, de hosszanti izomnyalábokkal is el van látva. A kérdéses két extraszerv, a CHH (világnyelven: SAH, azaz Suck-in Armpit Hole) egyébként, de nem mellékesen, az elő-Talizmán kor egyik ugar írójának elmeszüleménye, aki bevallottan, már-már nietzschei értelemben „korszerűtlen” figurája egy (hozzá) méltatlan kornak: „Túl jó író vagyok én ezeknek.” (6. o.) Ha tetszik, a Talizmán jövő nem más, mint egy saját korában el nem ismert – alulfogalmazva: sértett, felülfogalmazva: „korszerűtlen” – író agyament ötletének gigantikus következménye, valami olyasmi, ami emberi, nagyon is, sőt túlságosan is emberi. A többrétegű fikció életre hívója tehát egy szimpla pszichológiai helyzet, egyfajta írói frusztrációból fakadó szexuális vágykivetítés, amelyet látványosan képvisel a két elbeszélő világméretűvé nagyított apa-fiú komplexusa: „Ennyiben apám annak a velejéig bűnös Talizmán-kornak a tipikus vándorszolgája volt. (…) De hát mi voltunk az első igazán bátor Talizmánok, és apám szegény, a csikorogva hívő, minket nem is értett volna meg soha.” (673. o.) De persze ez is csak az egyik lehetséges – ráadásul nem is a leglehetségesebb – magyarázata annak, vajon milyen reális erő vagy vágy mozgatja valójában Spiró szertelen regénymonstrumát. A Jégmadár jelentősége talán éppen ebben a minden belső és külső kontrollt nélkülöző, megalomán provokációban rejlik: olyan részleteiben szórakoztató kortárs művet forgathatunk, amely ugyanakkor egészében velejéig idegen. Utópisztikus (korszerűtlen) könyv egy utópisztikus (posztumusz) olvasói körnek. („Túl jó író vagyok én ezeknek.”) S így ember legyen a talpán, aki most önszántából végigolvassa!

Elképesztő nevek, történetek és önismétlő fordulatok: a fokozhatatlan nyelvi és dologi bőség volna tehát az új Spiró-könyv legfőbb vonzereje, mint volt néhány évtizeddel korábban Hamvas Béla Karneváljában; mely szerző persze hogy felbukkan A Jégmadárban, például úgy, mint a Didimusról és Didimáról jungiánus klisékkel értekező „Hommu Goyza, a korabeli jeles ugar borszakértő, szépíró, filozófus, eleven kerti törpe, raktáros, sorjázó segédmunkás, babérfa-metsző, könyvtáros, meteorológus, gyakorló férj és regényíró”. (32. o.) Spiró azonban a karneváli őrület színességét és gazdagságát egyhangú és kietlen masszává, a „Reménytelen Négyezer Év” vezéreszméjéhez könyörtelen következetességgel igazodó Reménytelen Hétszáz Oldallá gyúrja (RHO, világnyelven: Hopeless Seven-hundred Pages, HSP). A regény talán azért ilyen hosszú, mert mechanikusan működtethető, éppúgy, mint a benne ábrázolt valóság. Ami – az írói koncepció felől nézve – nagyon is rendjén van: ilyen a valóságos világ menete, következésképp a valóságos világot szatirikusan értelmező fiktív világ sem működhet másképp, legfeljebb még inkább úgy, hatványozva mintegy az alapszatírát. Ám az olvasói oldalon jócskán maradhat némi tanácstalanság. A befektetett értelmi, sőt fizikai erőfeszítéshez mérten csekély az öröm – no nem azért, mert kietlen a világ, amelyet a regény ábrázol, hanem azért, mert kietlen maga a regény is, ahogyan ábrázol. De hát éppen ez volna a roppant tudatosan választott és hosszan kitartott forma önérvényesítő kényszermechanizmusa, amely hétszáz oldalon keresztül képes egyszerre szórakoztatni és fárasztani, önnön nagy titkát leplezni úgy, hogy közben leleplezi mások kis titkait – ami (le a kalappal!) nem kis teljesítmény.

Megkockáztatható, hogy könyvünk szellemes részletei, ironikus, sőt szatirikus paródiái még nem feltétlenül garantálják a sikert, azaz nem szükségszerű, hogy a meglepő nyitóötletből (a Cuppogó Hónaljhasadék viccéből) világméretű, sőt világfelforgató cselszövevény és szentéletrajz kerekedjék. Noha Spiró könyvében éppenséggel ez történik. Nem is beszélve arról, hogy a két elbeszélő, a hígtalizmán Bollog Shonason és a mélytalizmán Spiridon Gorgos Sophieson sincs igazán egyénítve, azaz nyelvi értelemben meggyőzően elkülönítve egymástól (hacsak nem azáltal, hogy a történész fiú a történész apa bizonyos kijelentéseit utólag kiemeli), lévén mindkettőt a mindentudó és egynyelvű (sokszor egyhangú) szerző bírja szóra. Akinek persze szórakoztató ötletei és lehengerlő nyelvi leleményei révén végül is biztos helye lesz a világ- és magyar irodalom szatirikus regényszerzőinek előkelő sorában. Noha az éles elméjű Diderot-t nem feltétlenül A fecsegő csecsebecsék című szatírájáért tiszteljük. S Karinthy Frigyesnek sem biztos, hogy az Utazás Faremidóba vagy Capillária című munkái volnának az igazi remekművei. Mint ahogyan az sem eldöntött tény, hogy Spiró György nevét éppen A Jégmadár miatt fogják-e jegyezni későbbi korok mérvadó irodalomtörténeti munkáiban, vagy éppen – ha úgy alakulna, akkor főhajtás szerzőnk jövőbe tekintő nyelvi géniusza előtt – Ugarhon Hantáiban.












Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon