Skip to main content

Szerződés az európai hagyományos fegyveres erőkről: egy magyar értékelés

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A bécsi tárgyalások feladata

Az európai hagyományos fegyveres erőkről (CFE = Conventional Forces in Europe) szóló tárgyalások jog- és feladatkörét – mandátumát – a helsinki egyezmény, hivatalos nevén Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) bécsi utótalálkozójának záródokumentuma határozta meg.

A tárgyalások célja a stabilitás és a biztonság erősítése Európában, a hagyományos fegyveres erők szilárd és biztonságos – alacsonyabb szintű – egyensúlyának megteremtése révén; a hagyományos fegyverzetek terén kialakult egyenlőtlenség puszta meglétével magában hordozza a meglepetésszerű támadás lehetőségét.

A tárgyalások tárgyát illetően a mandátum a résztvevők olyan hagyományos fegyvereiről és eszközeiről beszél, amelyek Európában, az Atlanti-óceán és az Ural hegység közötti területen helyezkednek el. Nem témája a tárgyalásoknak a nukleáris és vegyi fegyverek és a haditengerészet.

A mandátum felsorolja az érintett 22 (az NDK-val együtt akkor még 23) állam nevét, és jelzi, hogy valamennyien tagjai vagy az Észak-Atlanti Szövetségnek, vagy a Varsói Szerződésnek. Mégis már akkor, a mandátum kidolgozásakor, 1988 elején hangsúlyoztuk, hogy a tárgyalásokon szuverén és független államok vesznek részt, amelyek mindegyike jogosult rá, hogy tagja legyen vagy ne le legyen tagja valamely szövetségi szerződésnek.

Az EBEÉ, amely a CFE-tárgyalások keretéül szolgált, pusztán politikai jellegű kötelezettségvállalásokat fogalmazhat meg. A létrejött CFE-szerződés ellenben nemzetközi jogilag kötelező dokumentum.

A szerződés

A szerződés a törzsrészből és a hozzá csatolt, de a szerződés részének tekintendő, attól el nem választható jegyzőkönyvekből és azok mellékleteiből áll. A törzsszöveghez az alábbi jegyzőkönyvek tartoznak:

– a létező típusok jegyzőkönyve

– harci repülőgépek átosztályozási jegyzőkönyve

– csökkentési jegyzőkönyv

– harci helikopterek átkategorizálási jegyzőkönyve

– bejelentési kötelezettség és információcsere jegyzőkönyv

– ellenőrzési jegyzőkönyv

– a Közös Konzultatív Csoportról szóló jegyzőkönyv

– ideiglenes alkalmazási jegyzőkönyv.

A tárgyalások során a figyelem öt fegyverzetkategóriára összpontosult; az alapvető korlátozási és csökkentési előírások is ezekre vonatkoznak: 1. harckocsik; 2. páncélozott harcjárművek; 3. tüzérségi eszközök; 4. harci repülőgépek; 5. harci helikopterek.

A szerződés a fent említett fegyverzetkategóriákat, alkategóriáikat határozza meg; korlátozza az adott fegyverzetkategóriákban megtartható fegyverzet mennyiségét az alkalmazási övezeten belül. Legkésőbb 40 hónappal a szerződés életbe lépése után a felsorolt öt fegyvernemben egyik országcsoport fegyverzete sem haladhatja meg a másikét.

A szerződés korlátozza azt a fegyverzetmennyiséget is, amellyel egyetlen állam rendelkezhet. Egyetlen ország sem tarthat Európában egy-egy fegyverfajtából többet, mint az összmennyiség egyharmada. E szabály mindenekelőtt a legnagyobb hagyományos fegyverzetmennyiséggel rendelkező állam, a Szovjetunió fegyverzeteinek korlátozását szolgálja. Így például az engedélyezett 40 ezer „európai” harckocsiból 13300 lehet a szovjet fegyveres erőké.

A szerződés számunkra különösen fontos része, hogy ún. maximális nemzeti szinteket határoz meg. Ezeket a csoportokon belül kellett kialakítani; az elfogadott nemzeti kvótákat csak a szerződésben részletesen szabályozott módon lehet megváltoztatni, a változtatási szándékot jó előre be kell jelenteni. A szerződés leszögezi, hogy a nemzeti szint egy országon belüli önkéntes csökkentése nem használható fel arra, hogy egy másik, ugyanahhoz a csoporthoz tartozó állam a maga kvótáját növelje nemzeti szintjének ugyanolyan mértékű emelésével.

A szerződés további fontos eleme, hogy az országcsoportokra megállapított maximális fegyverzetszinteken túl külön, számszerű határokat szab meg a szerződésben kialakított övezetekre és alövezetekre is.

A szerződéshez tartozó jegyzőkönyvek közül érdemes kiemelni a megsemmisítési, a bejelentési, az információcserét szabályozó és az ellenőrzési jegyzőkönyvet. Az ezekben foglalt előírások biztosítják, hogy a szerződésben részes államok eddig soha nem látott mélységben és részletességgel kicserélik adataikat hagyományos fegyveres erőikről. A zászlóaljszintig terjedő információ tartalmazza az adott egység elhelyezkedési helyét, megnevezését, hadrendi számát, ismerteti a fegyverzetét mennyiség és típusok szerint, leírja a haderő struktúráját, és előre jelzi az adatokban bekövetkező változásokat. Katonai téren mindez olyan nyitottságot jelent, amely a katonai titoktartás egész eddigi rendszerét értelmetlenné teszi, s megnehezíti, ha nem lehetetleníti el olyan erők létrehozását, amelyeket meglepetésszerű akciókra lehetne használni bármely más állam ellen.

A megsemmisítési jegyzőkönyv pontosan rögzíti, hogy milyen módon kell megsemmisíteni a harci eszközöket, illetve milyen békés célra való átalakításuk fogadható el fegyverzetcsökkentésként.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvben részletesen kidolgozott ellenőrzési rendszer biztosítja a kötelezően kicserélt adatok hitelességét. A fő szerepet a vissza nem utasítható helyszíni ellenőrzés játssza. Annak ellenére, hogy ilyen mennyiségű fegyverzet esetén nem lehetséges, de nem is szükséges teljes biztonságot jelentő ellenőrzési rendszer kialakítása, csak a katonailag jelentős szerződésszegések feltárására, illetve a tőlük való „elrettentésre” van szükség, az ellenőrzési rendszer meglehetősen kiterjedt: keretében évente mintegy négyszáz helyszíni ellenőrzés végrehajtására kerülhet sor Európában.

Magyar prioritások a tárgyalásokon

A magyar küldöttség a tárgyalások kezdetétől fogva kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy a létrejövő szerződés semmilyen formában se szolgálja a széthullóban lévő Varsói Szerződés közvetlen vagy közvetett megerősítését, illetve fennmaradásának meghosszabbítását. Ennek kettős oka volt: egyfelől az Európához való minél gyorsabb és teljesebb felzárkózásunkat célul kitűző politikai irányvonal érvényesülésében a Varsói Szerződés mint a megosztottságot konzerváló, visszahúzó erő van jelen, amely ráadásul 35 éves történelme során valójában soha semmilyen garanciát nem jelentett Magyarország biztonsága számára. Másfelől a szerződest nem egy, a két politikai-katonai szövetség jövőjétől függő – és legalábbis az egyiket illetően éppen ezért meglehetősen bizonytalan – alapra, hanem egy tartós, a későbbiekben továbbfejleszthető bázisra kívántuk építeni. Éppen ezért a magyar küldöttség határozottan fellépett azért, hogy a tárgyalások ne a két szövetségi rendszer, hanem a szerződés kialakításara létrehozott két csoport között folyjanak, s maga a szerződés se prejudikálja egyetlen állam jelenlegi vagy jövőbeni részvételét katonai szövetségben. Ez azért is bizonyult nehéz feladatnak, mert a helyzet aszimmetrikus: olyan megoldásokat kellett találni, amelyek egyrészt lehetővé teszik az együttműködés folytatását azon országok számára, amelyek – a NATO-n belül – ezt folytatni kívánják, másrészt viszont életképessé teszik a szerződést akkor is, ha nem minden állam marad tagja katonai szövetségnek.

A tárgyalások kezdetekor a magyar törekvések eleinte – ha eltérő okok miatt is – mindkét csoportban ellenkezést váltottak ki. A Varsói Szerződés többi tagországa, a korábbi beidegződéseket és bizonyos fokig, bár eltérő mértékben a jelenlegi vélt vagy valóságos érdekeit követve, a tömbök közötti tárgyalásokat erőltető Szovjetunió mögött sorakozott fel. A NATO-országok elsősorban a tárgyalások gyors ütemű előrehaladását féltették ezektől a magyar törekvésektől. Fenntartásaikban közrejátszottak olyan félelmek is, hogy a Varsói Szerződés túlságosan gyors és radikális széthullása veszélyeztetheti a NATO kohézióját is. A kontinens keleti felén bekövetkezett változások azonban számunkra kedvező irányú elmozdulást eredményeztek e kérdésben is. Ennek megfelelően a szerződés szövege mindvégig úgy fogalmaz, hogy a szerződés két – kifejezetten csak érre a célra létrehozott – államcsoport között köttetett, s semmilyen formában nem kötődik a jelenleg létező katonai szövetségekhez.

Egy másik, ezzel összefüggő és nem kevésbé fontos elem az, hogy a maximális nemzeti szintek fogalmának bevezetésén keresztül a szerződés végrehajtásával és betartásával kapcsolatos valamennyi kötelezettség gyakorlatilag nemzeti alapokra helyeződött. Ezzel egy időben a nemzeti szintek megváltoztatásának bonyolult módszere ugyan lehetővé teszi azt, hogy az egymással együttműködni képes és kívánó országok – gyakorlatilag a NATO tagjai – szükség esetén változtassanak az országok közötti fegyverzetarányokon, de kizárja, hogy az együttműködésre képtelen vagy azt nem kívánó országok, a jelenlegi Varsói Szerződés tagországai, saját nemzeti szintjeiket és ezzel együtt a régióban kialakuló arányokat megváltoztassák. A tömbmegközelítéstől a nemzeti aspektus irányában történt jelentős elmozdulás azért is különös jelentőségű, mivel a helsinki utótalálkozót követően – és erre vonatkozóan a párizsi csúcstalálkozó határozottan állást foglalt – a leszerelési és a bizalom- és biztonságerősítő tárgyalásoknak egy közös, valamennyi EBEÉ-államot magába foglaló keretben kell tovább folytatódniuk. Márpedig ez az új tárgyalási fórum nyilvánvalóan csak nemzeti alapokon folyhat.

Ugyancsak fontos eredmény, hogy a fentiek logikus következményeként helyet kapott a szerződésben az az igényünk is, hogy az egyenlő és szuverén államok között létrejött szerződés tegye lehetővé, hogy az ellenőrző állam valamennyi másik állam területén ellenőrzést végezhessen, beleértve a saját csoportjához tartozó államokat is. E lehetőség, különösen Magyarország és – meggyőződésem szerint – a régió többi állama számára is jelentősen növeli az egész CFE ellenőrzési rendszer hatékonyságát. Számunkra ezen elv elfogadása és a szerződésben történt rögzítése két szempontból is fontos. Egyrészt Magyarország biztonsága szempontjából értelemszerűen összehasonlíthatatlanul fontosabb a szomszédos országok ellenőrzése, mint számos, ránk nézve még teoretikus veszélyt sem jelentő NATO-országé. Másrészt ez az elv az államcsoportok alapján történő megközelítés meghaladását is jelenti.

További magyar igény volt a tárgyalások kezdete óta a légierő bevonása a korlátozások körébe. Hiszem, ha egyáltalán fenyegetheti Magyarországot meglepetésszerű támadás, akkor mindenekelőtt a levegőből. A légierő szerepeltetése a szerződésben még akkor is eredménynek számít, ha figyelembe vesszük, hogy szemben a földi telepítésű fegyverekkel, a harci repülőgépek (és helikopterek) esetében inkább korlátozásról, semmint csökkentésről van szó.

A szerződés értékelése

A CFE-szerződés értékelésekor három fő eredményt szeretnék kiemelni:

1. A szerződés eredményeképpen az európai változások visszavonhatatlanul átfogják a katonai biztonság területét is. Megteremtődnek a kooperatív európai biztonsági rendszer alapjai. A Szovjetunió megszűnik az európai térség domináns hagyományos fegyveres erőkkel rendelkező hatalma lenni. A megsemmisítési előírások következtében felszámolásra kerül a múlt konfrontációs állapotának eredményeképpen felhalmozott fegyverek nagy része. A katonai „hardware” ilyen mértékű változása szükségszerűen maga után vonja a „software” változását is: a háborúra készülő hidegháborús időszak támadó jellegű katonai koncepcióit a védelemre irányuló koncepciók váltják fel.

2. A katonai nyitottság általánossá válik Európában. Ennek egyik hatása az lesz, hogy ebből a szempontból is lehetetlenné válik olyan jellegű katonai tevékenységek folytatása, illetve olyan katonai képességek létrehozása és fenntartása, amelyek veszélyeztethetik a kontinens biztonságát, sőt: lényegesen stabilabbá válnak ezáltal a regionális erőviszonyok is. A nyitottság mindig a potenciális támadónak hátrányosabb. Az olyan országok biztonsága, amelyeknek nincsenek támadó szándékaik, ezáltal tovább erősödik (ez Magyarország számára is értelemszerűen saját biztonságának növekedését jelenti). A nyitottság másik hatása, hogy a katonai szférának a társadalomba való beilleszkedése nemcsak lehetségessé, de elengedhetetlenné is válik: azokban az államokban, ahol a totalitárius rendszerek velejárójaként a fegyveres erők az „állam az államban” helyzetét élvezték, ez megszűnik, ami elengedhetetlen előfeltétele a hadsereg társadalomban játszott szerepének demokratizálásához és a hadsereg belső viszonyainak a demokratikus jogállamhoz méltó átalakításához.

3. Magyarország számára a szerződés elsődleges jelentősége az európai stabilitás általános erősítésén túlmenően az, hogy a korábbinál lényegesen kiegyensúlyozottabb, a mi számunkra lényegesen nagyobb biztonságot nyújtó erőviszonyokat hoz létre Magyarország és szomszédai között. Ez még akkor is lényeges, ha biztonságunk szavatolásában nem a katonai erő játssza a fő szerepet, hiszen lényegesen kedvezőbb helyzetet teremt olyan külpolitikai irányvonal számára, amely a biztonságot az együttműködésben kívánja elérni.


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon