Skip to main content

Sztereotípiák: bővítés és szűkszavúság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Európa: képek – hírek – előítéletek


Létezik-e egyáltalán az, amit úgy emlegetünk, hogy európai nyilvánosság? Szerintem nem, és némiképpen szkeptikus is vagyok a tekintetben, milyen gyorsan teremthető meg. Ha egy pillantást vetünk a páneurópai média megteremtésére irányuló kezdeményezésekre, azt látjuk, hogy mindegyik megbukott, vagy igencsak döcög (The European, L’Européen, és EuroNews). Hogy kissé cinikusan fogalmazzunk: európai nyilvánosság legfeljebb csak a szórakoztatás vagy sport terén van (MTV, Eurosport stb.), de politikai szinten semmiképp. A nyomtatott és az internetes kereskedelmi média valóban egy tágabb, európai nyilvánosságon belül működik, de ezt is pontosabb lenne inkább nemzetközinek vagy globálisnak, s nem európainak nevezni.

Szkepticizmusomat támasztja alá az a mód is, ahogyan konkrétan az Európai Unió történetének éppen most folyó negyedik bővítését kezeli a média. Pedig a téma óriási horderejű: Európa átszabásával az is átalakul, ami nem Európa – elsősorban Oroszország, de Ukrajna és Belorusszia is – s az is megváltozik, ahogyan ez a nem-Európa látja az Európai Uniót.

Az Európai Újságíró Központ (EJC) az elmúlt öt évben több mint száz tanfolyamot szervezett közép- és kelet-európai újságíróknak és szerkesztőknek, ahol az a kérdés is rendre szóba került, hogyan tudósít a bővítésről a nyugat-európai média. Jelen írásomban itt szerzett tapasztalataimat foglalom össze, hangsúlyozom, csak nagyvonalakban, az árnyalatokat mellőzve.

Első és legfontosabb megállapításom az, hogy a tagállamok tömegmédiája alig és egyáltalán nem tájékoztat szisztematikusan a bővítésről. Az alig pislákoló érdeklődés megfelel annak, ahogyan a tagállamok kormányai maguk is kezelik ezt a kérdést: minek foglalkozni olyan folyamattal, amelynek a vége távolinak tűnik. Mondjuk ki nyíltan: a médiában tapasztalható sztereotípiák és előítéletek oka az, hogy az EU-tagállamok kormányai nem tekintik prioritásnak a bővítési folyamatot.

A bővítés eleddig az „elit” ügye volt, s ennek megfelelően csak az Európai Unió politikai döntéshozó centrumának véleményére fogékony „elitista” média foglalkozott vele komolyan. Márpedig ez nagyon nem jó. Az Eurobarometer által a tizenöt tagállamban elvégzett közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a jelenlegi tagállamok lakosságának átlagosan 43 százaléka támogatja a bővítést. A legnagyobb támogatottságot élvező csatlakozni kívánó ország Málta (49 százalék), amelynek tagságát a franciák 36 százaléka támogatja, a görögöknek pedig 72 százaléka. Magyarország támogatottsága 36 százaléktól (Franciaország) 65 százalékig (Dánia, Svédország) terjed; Lengyelországé 23 százaléktól (Ausztria) 70 százalékig (Dánia). A rangsor alján Törökország található, átlagosan 30 százalékos támogatottságot élvez (20 százalék Németországban és 44 Írországban). A bővítés nem szívügye az Európai Unió állampolgárainak.

Az információ minősége és mélysége tagállamonként változik. Minél távolabb van egy ország, annál kevésbé figyelnek rá. Az ír és brit sajtó alig törődik a bővítéssel, míg például a német sajtót elsősorban a szomszédok – Lengyelország és a Cseh Köztársaság – érdeklik, a skandináv médiát pedig a három balti állam.

A bővítés sajtóját érintő második megállapításom az, hogy bár a híradások mennyisége kétségkívül növekszik, de a szaksajtón kívüli tájékoztatás voltaképp csak 1997 júliusában kezdődött, amikor az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az összes tagjelölt országról szóló véleményét, valamint az Agenda 2000 című dokumentumtervezetet. A jelentős nemzeti médiumok csak akkor ébredtek rá arra, hogy valódi politikai folyamat zajlik, amelynek belső dinamizmusa megállíthatatlannak tűnik.

A középpontban a finanszírozás kérdése állt. Az Agenda 2000-t úgy magyarázzák, hogy mekkora áldozatot kell hozniuk a tagállamoknak azért, hogy a bővítés lehetővé váljon. A tagállamok közötti veszekedés a pénzről, az ártámogatások csökkentése a közös mezőgazdasági politikán belül, az egyes régióknak nyújtott strukturális alapok fokozatos leépítése; az EU költségvetési hozzájárulások maximálása a GNP 1,27 százalékában – ezek váltak az EU belpolitikájának fő kérdéseivé. Ez a harmadik általános megfigyelés, amit tehetünk: a média figyelme jobbára azokra a költségvetési kiadásokra irányult, amelyeket az új tagok igényelnek majd. Ugyanakkor a csatlakozni szándékozó országok által viselendő pénzügyi terhet a nyugati média teljes mértékben figyelmen kívül hagyta, s negligálja azt a politikai destabilizálódást is, amelyet e terhek előidézhetnek.

Csak nemrégiben – és ez a negyedik megjegyzésem – kezdte a nyugati média egyáltalán külön kezelni a tagjelölt államokat: most értünk csak oda, hogy külön cikkek jelennek meg az egyes tagjelölt országokról, amelyekből végre kiderül, hogy ezek az országok nem egyformák, gazdaságilag, kulturálisan és történelmileg egyaránt különböznek, és eltérőek a csatlakozási kilátásaik is. Vannak végre olyan elemzések is, amelyek többek, mint turisztikai beszámolók egzotikus tájakról, és befolyást gyakorolhatnak mind az olvasókra, mind a döntéshozókra.

Az ötödik megfigyelésem látszólag banális: az egyes tagállamok sajtója a bővítéssel kapcsolatban csak arról ír, ami közvetlenül érdekli az adott ország nyilvánosságát. Gyakran szűklátókörűek: a német és osztrák sajtó a keleti munkaerő-vándorlás hatását elemzi, vagy épp amellett kampányol, hogy a külföldiek földet vehessenek Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon és Szlovéniában. A svédek, dánok és finnek pedig Észtország, Lettország és Litvánia fejlődését kísérik figyelemmel, és azért lobbiznak, hogy mindhármat az „első csoportban” vegyék fel. A franciákat a mezőgazdasági termékek versenyhelyzete izgatja, Portugália pedig arra készül, hogy fel kell vennie a harcot a jövendőbeli tagállamokban gyártott olcsó textíliával. A déli „mediterrán klub” azt lesi, kevesebb lesz-e a pénze, romlik-e a versenyhelyzete, s hogy az EU figyelme észak felé fordul-e a mediterrán térség rovására – noha kicsit lelkesebbek azóta, hogy Ciprus és Málta is a jelöltek listáján van.

A sajtó szemlélete tehát dominánsan nemzeti – s nem európai. Attól tartok, e szemlélet nem is fog megváltozni mindaddig, amíg a politikai vitákban nem kerül a megfelelő helyre a bővítés ügye. Hogy ez a helyzet megváltozzon, a média dolga is: mind az országos, mind a regionális média tudósítóinak meg kell ismerkedniük az EU-val és a bővítés folyamatával. Persze, ennek az éremnek is két oldala van: egyrészt a bővítéssel foglalkozó hivatali szóvivőket arra kell ösztönözni, hogy a lehető legtöbb információt bocsássák a média rendelkezésére, az újságíróknak pedig tudatosan arra kell törekedniük, hogy megbízható információs forrásokra tegyenek szert, akár oly módon is, hogy a többi tagjelölt országbeli és tagállambeli kollégáikkal hálózatot építenek ki. Jelenleg túl nagy teret kap a váratlan, szenzációhajhász vagy épp idegengyűlöletre épülő sztori.

Az összkép nem sokkal rózsásabb a közép-kelet-európai médiában sem. A bővítés témájának tárgyalásában három veszélyes tendencia alakult ki. Egyrészt: a bővítés körüli viták voltaképp szakújságírók, szakpolitikusok és köztisztviselők kis csoportjának szűk körű dialógusára korlátozódtak; másrészt: ha valaki e körön kívül hozza szóba a témát, leginkább azon a hurrá-optimista hangon teszi, amely elkerüli a problémákat, s egyáltalán nem meggyőző az olvasók számára; harmadrészt: szaporodnak a nacionalista, félelmet és nyugtalanságot keltő írások is. Mindkét utóbbi megközelítés sztereotípiák összefüggéstelen alkalmazására és a bővítési folyamat ismeretének hiányára vezethető vissza. Az idegen és bürokratikus brüsszeli szörnytől a tagállamok egyike-másikában ugyancsak tartanak (például Dániában), de amikor a média is rájátszik erre a félelemre, ráadásul semmiféle információt nem kínál az állampolgároknak, hogy aggodalmaikat eloszlathassa, akkor a nacionalista és szélsőjobb mozgalmaknak igazán könnyű a dolguk.

Én magam buzgó és reménytelenül optimista híve vagyok a felvilágosítás és képzés eszményeinek: a nagyobb tudás jobb újságíráshoz vezet. Ám a politika emocionális oldalának hatását soha nem szabad alábecsülni. Azért is alakul ki a primitívebb fekete-fehér kép, mert a média alig foglalkozik a bővítés fő politikai szempontjával, a biztonsági kérdésekkel, leginkább arra koncentrálnak, mi jót várhatunk a bővítéstől itt és most. Pedig ha csak erre koncentrálunk, a tárgyalások menetének a legkisebb megtorpanása beindítja az ellen-mozgalmat. Ahelyett, hogy a tagjelölt országok politikusai elismernék és megmagyaráznák, milyen nehézségekbe fognak ütközni a csatlakozni kívánó országok, és milyen terheket kell vállalniuk, inkább elkerülik a nehéz kérdéseket: sokkal könnyebb Brüsszelt hibáztatni, ha rosszul mennek a dolgok. Ugyanezek a politikusok persze nagyon is tudják, hogyan kell a saját sikerükként elkönyvelni, ha viszont jól mennek.

Mindeközben a legkevesebb szó a bővítési stratégia lényegéről, az intézményi reformról esik: hogyan tud majd fennmaradni a jelenlegi konszenzusorientált döntéshozatali rendszer, ha több mint 25 tagállam lesz? Hogyan lehet fenntartani a törékeny egyensúlyt a nagy és kicsi, gazdag és szegény, észak és dél között, amikor több mint tíz új ország fog hamarosan belépni eme paradigmák közé, és még egy új ellentétet is fognak képezni, a kelet–nyugatot? Hogyan lehet majd kezelni a szorosabb együttműködés és a belső piacok megnyílása folytán a kelet–nyugati migrációt? Ezeket a kérdéseket egyelőre sztereotípiák és előítéletek sokasága veszi körül. Hogy csak az utolsó kérdés kapcsán említsünk egy példát: a migráció rémét a nyugati média tartja életben, noha a valóság az, hogy több nyugat-európai él és dolgozik a tagjelölt országokban, mint fordítva.

Az Európai Unió bővítése a berlini fal ledöntése óta a legjelentősebb politikai fejlemény. A folyamat legalább négy szintből áll, amelyek mindegyike próbára teszi a médiát. Az első a globális politikai szint, amely a kelet és a nyugat, valamint Európa és Oroszország közti viszonyt jelenti. A második a belső politikai szint, amely a meggyengült, de még létező megosztottságot jelenti Kelet-Európán belül az első, illetve a második hullámban csatlakozó országok között, valamint azok között, amelyek már tagjelöltek, és azok, amelyek még nem. A harmadik a technikai szint, amely a konkrét tárgyalásokat jelenti a legkülönfélébb kérdésekről, a mezőgazdaságtól az oktatásig. És végül, a negyedik szint az EU belső intézményi és finanszírozási reformjait érinti, ami meghatározza a jelenlegi tagállamok egyensúlyát.

Hangsúlyozom, a bővítés a berlini fal leomlása óta az egyik legfontosabb fejlemény. A szabad és nyílt vita a bővítésről, anélkül hogy alábecsülnénk a kérdés komplexitását és politikai jelentőségét, jól informált és jól képzett újságírókat igényel. Amit pedig a sajtónak leginkább el kell kerülnie: hogy ne váljon az Unió PR-irodájává. Nem az a sajtó dolga, hogy dicsőítse a bővítést, vagy netán épp szidja, hanem, hogy alaposan beszámoljon a folyamatról és vitát kezdeményezzen róla.

Az Európai Bizottság 150 millió eurót különített el a bővítéssel kapcsolatos információs tevékenységre az elkövetkezendő hat évre – ami egyébként elárul valamit a bővítés várható időpontjáról is. Jó lenne, ha ezt a pénzt nem csillogó-villogó hirdetési kampányokra költenék, hanem a bővítésre vonatkozó ismeretek tényleges és hatékony terjesztésére, ami a különféle véleményeket és bírálatokat is magában foglalja.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon