Skip to main content

Vissza az alapokhoz II.

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az iszlám fundamentalizmus politikaelméleti modelljei


A politika az eredeti iszlámértelmezés szerint a vallás része: a „világi” (pontosabban: „evilági”) ellentéte ugyanis nem a „vallási”, hanem a „túlvilági”, s mindkét szféra a vallás része, azé a vallásé, amelynek gyakorlati kifejeződése a (gyakran hibásan iszlám jogként interpretált) saría. A politika, amely az evilági szféra adminisztrációjának intézésére hivatott, szintén a saría fennhatósága alá tartozik.

Az „iszlám állam” iszlám jellegét elsősorban az adja, hogy Allah abszolút és kizárólagos szuverenitása politikai értelemben is érvényesül, vagyis Isten a politikai szuverenitás egyedüli birtokosa, a „legfelső” – és kizárólagos – törvényhozó. Allah a hatalmat a prófétára „delegálta”, azaz bízta rá, annak halála után pedig „Allah földi képviselőire”. Ily módon az isteni abszolút szuverenitás végül is összeegyeztethető az emberek – egyes emberek vagy az egész nép – szuverenitásával. Másrészről pedig amennyiben a legfelső vezetés Allah kezében is van, az „isteni akarat” biztosítására, végrehajtására a politikai vezetés hivatott.

„Imamátus”-, „kalifátus”- és „umma”-modellek

A fundamentalizmuson belül három elméleti modell különíthető el egymástól, melyek a hatalom legitimációja tekintetében különülnek el egymástól. E modelleket az egyszerűség – és a nyilvánvaló analógiák – miatt „imamátus”-, „kalifátus”- és „umma”-modelleknek nevezzük.

Az alapvetően síita eredetű „imamátus”-modell kimondottan monista, mégpedig abban az értelemben, hogy Allah autoritása kizárólagos, s a politikai vezetés is egy olyan vezető kezében van, aki tévedhetetlen, morálisan feddhetetlen, s kiemelkedő képességekkel rendelkezik, következésképpen maradéktalanul érvényre tudja juttatni az „Isteni törvényt”. „Az iszlám kormányzat az isteni törvény kormánya” – mondja Khomeini –, feladata az, hogy az „isteni törvényt” betartassa. Mivel a törvény igazi ismerői a vallásjogi tudósok, „a vallásjogi tudós feladata, hogy kormányzással foglalkozzék”.

E felfogásra alapvetően rányomja bélyegét a síita imámtan, amely szerint a közösség vezetője (imám) a próféta családjához tartozó, kimagasló képességű személy, aki nem csupán exoterikus, de ezoterikus módon is vezeti a közösséget. Itt végül is egy olyan autokrata uralmi formáról van szó, amelyben az egyszemélyes vezetés játszik meghatározó szerepet, a hatalom tényleges birtokosa pedig a vallási értelmiség. Igaz, Khomeini fő művében (Az iszlám kormányzás) állandóan hangoztatja a vezetés népi gyökereit, ténylegesen nem a nép képviseletéről, hanem a „rejtőző imám” s ezen át Isten képviseletéről van szó.

A „kalifátus”-modell megkísérli oldani Allah kizárólagos autoritását, s valamiféle „képviseleti demokráciát” fogalmaz meg. Bár az autoritás itt is Allahé, a tényleges hatalom a közösség egészéé, mivel az egész társadalom képviselete, „helytartósága”; „kalifasága” valósul meg. Mawdúdi megfogalmazásában ez nem más, mint egyfajta „teodemokrácia”, ahol az „isteni autoritás” és a „népszuverenitás” legfőbb korlátozója maga az „isteni törvény”.

E modell sem fogadja el a nyugati képviseleti demokráciát, mivel az csupán a választott képviselők szuverenitását biztosítja. Itt is van viszont egy népképviseleti, a nép által választott testület, a súrá. Hogy a modern parlamentekkel valamilyen módon rokonítható súrának kik és milyen módon legyenek a tagjai, arról megoszlanak a vélemények. Sokak szerint azoknak kell helyet kapniuk benne, akik az „isteni törvény” legjobb ismerői. „Szuverenitásukat” az korlátozza, hogy a politikai vezetés az „isteni törvény”, és nem ember alkotta törvények érvényesülését hivatott biztosítani.

A legérdekesebb talán a harmadik, az ún. „umma”-modell. (Az „umma” a muszlimok közösségét jelöli.) Ez a modell jellegzetes módon próbálja feloldani azt az ellentmondást, amely Isten abszolút autoritása és a népszuverenitás között fennáll: az autoritás Allahé, Allah viszont azonosul a néppel, a közösséggel, szuverenitása maga a népszuverenitás, a kettő egybeolvad, egy és ugyanaz. „Akárhányszor esik szó a Koránban társadalmi kérdésekről – mondja Ali Sariati, a neves iráni szociológus –, Allah és a nép egymásnak gyakorlatilag szinonimái. Ha arról van szó, hogy »az uralkodás Isten joga«, ez azt jelenti, hogy az uralkodás a nép feladata.” Míg a kalifátusmodellben a súrá, a képviselő-testület teremti meg az összhangot az isten, autoritás és a népszuverenitás között, az ummamodellben mindenfajta közvetítő-képviselő réteg kikapcsolásával valósul meg a „közvetlen és teljes népszuverenitás”.

E populista ummavonulat képviselői között nem csupán „fundamentalisták” találhatók, sokan igen közel állnak a radikális arab nacionalizmus-, illetve szocializmuskoncepciókhoz, egyesek még a szekularizált államfelfogásig is eljutnak. Ez érthető, hiszen bár e koncepció szerint Isten szuverenitása és a népszuverenitás ugyanaz, a hangsúly az utóbbin, „világi” kérdésekben az emberi döntés, szabad akarat érvényesülésén van. Ez pedig már igen közel áll a vallás és a politika különválasztásához.

Isteni törvény és demokrácia

Az egyik legvitatottabb kérdés a demokrácia értelmezése. A teoretikusok abban nagyjából egyetértenek, hogy – Mawdúdi szavaival – „az iszlám a szekuláris nyugati demokrácia antitézise. Az iszlámban nyoma sincs a nyugati demokráciának.” Ott mutatkozik különbség, hogyan értelmezik a népszuverenitást, eleve elvetik, vagy éppenséggel az iszlám társadalom velejárójának tartják. Mawdúdi a nyugati demokráciák népszuverenitásával az iszlám demokráciák „népi képviseletét” (khiláfa) állítja szembe, három pontban jelölve meg a különbséget. Az iszlám demokráciákban egyrészt a szuverenitás Istené, az emberek Isten képviselői, másrészt a nép nem hoz törvényeket, hanem az isteni törvényt követi, harmadrészt pedig a nyugati demokráciában a kormány a nép akaratát valósítja meg, az iszlámban a kormány és a nép egyaránt Isten akaratát teljesíti.

A fundamentalista modellek egyik kulcskérdése, milyen törvények alapján működjék a társadalom. A teoretikusok egyetértenek az „isteni törvény” meghatározó szerepében. Ez azt is jelenti, hogy nincs helye az emberi törvényalkotásnak? Legtöbben úgy vélik – amint Mawdúdi megfogalmazza –, hogy „az iszlám nem zárja ki teljesen az emberi törvényhozást, csupán korlátozza és a helyes irányba tereli” már csak azért is, mert a saría bizonyos kérdésekről egyáltalán nem szól.

Az elméletek többsége elveti a nyugati teokrácia-értelmezést is, mivel egy „vallási osztály” vezető szerepe idegen az iszlámtól. E ponton viszont sok teoretikus még saját magával is ellentmondásba keveredik. Lévén fundamentalistákról szó, teokrácia-ellenes kijelentéseik nyilvánvalóan az ortodox tradicionális-konzervatív iszlám vallási vezetők ellen irányulnak. Másrészről viszont „elitista” felfogásukból is következően az „isteni törvény” alkalmazására – vagyis a társadalom vezetésére – a lakosság legképzettebb, az „isteni törvényt” a leginkább ismerő rétegei alkalmasak. Ezek pedig kik lennének, ha nem a vallástudósok?

Allah pártja és a Sátán pártja

Az „iszlamista” elméletekben a „populizmus” és az „elitizmus” minduntalan összeütközésbe kerül egymással. Ez a Muszlim Testvérek, de lehet mondani, az egész iszlám fundamentalizmus legnagyobb hatású teoretikusa, Szayyid Qutb esetében nyilvánul meg a leginkább. Qutb a társadalmi igazságosságot az iszlám alapelvének tartja, amely három tényezőn alapul:

1. Az emberek teljes szabadsága. Az iszlám az emberek felszabadítása révén lehetővé teszi a hit, a nézetek szabad megválasztását, továbbá a nép szabad részvételét ügyei intézésében.

2. Az emberek egyenlősége. Mivel Isten a tényleges uralkodó, a társadalom minden tagja egyenlő, nincs különbség „vezetők” és „vezetettek”, férfiak és nők között. Qutb behatóan foglalkozik a gazdasági kérdésekkel is. Elfogadja, hogy a végzett munka jellegéből, az emberek eltérő képességeiből eredően jelentős vagyoni különbségek alakulhatnak ki. Ezeket azonban az állami újraelosztás hivatott csökkenteni.

3. Társadalmi szolidaritás, ami tulajdonképpen kölcsönös felelősséget jelent: az ember felelősséggel tartozik saját magáért, családjáért, a társadalomért.

Bár Qutb több munkájában is az iszlám társadalom minden tagjának egyenlőségéről beszél, mégis megkülönböztetett szerepet szán az „élcsapatnak”, egy kiválasztott csoportnak, amelyik a társadalmi átalakulás legfőbb hordozója és előrevivője. Hogy ez a csoport kikből is áll, azt nem fejti ki.

A fundamentalista elméletek monolitikus politikai hatalmi struktúrát tételeznek fel, ami egyenesen következik „totalitárius” jellegükből. Az iszlám állam ideologikus jellegét maguk a teoretikusok emelik ki. A londoni The Islamic Foundation igazgatója, Khurshid Ahmad kijelenti: „az iszlám egy ideológiai államot hoz létre… az emberek életének valamennyi szféráját ellenőrzi”. Ám ez – vélik a teoretikusok – nem vezethet „nyugati” típusú totalitarizmushoz, hiszen az iszlám rend alkotmányos rend, a törvény – az isteni törvény – rendje, vagyis „az igazi szabadság, politikai és társadalmi egyenlőség és demokrácia” rendje, melyben a hatalmat egyetlen csoport sem monopolizálhatja.

E modellekben értelemszerűen nincs helye a pluralizmusnak. A teoretikusok nagy része eleve elveti a pártokat (mivel azok csak részérdekeket képviselnek a társadalom egészének érdekei helyett), szerintük legfeljebb két „párt” lehet: Allah pártja és a Sátán pártja. Ahol a társadalom egészének érdekeit kifejező iszlám képviseli a jót, miért lenne szükség pluralizmusra?

A mai iszlám világ hatalmon lévő politikai rendszerei természetesen igen távol állnak az elméleti modellektől. Egyedül a Khomeini alatti Iránban történt kísérlet az „imamátus”-modell megvalósítására, ott is számottevő eltérésekkel. A szaudi rendszer mutat még bizonyos rokon vonásokat a „kalifátus”-modellel, itt azonban a törzsiség, mint rendező elv csökkenti erősen e modell monista jellegét. Az „umma”-modell egyes elemei az iráni Mudzsáhidin-i-Khalq nézeteiben és a líbiai teóriában (és gyakorlatban) lelhetők fel.

Az iszlám világban olyan elméleti modellek is találhatók, amelyek „szekuláris” rendező elvek alapján képzelik el az állam, a társadalom felépítését, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy szemben állnának az iszlámmal. Még az „iszlamista” modelleken belül is van különbség: egyesek „iszlám államról”, mások „iszlám rendről” beszélnek. Előbbi iszlamizált politikai vezetést, állami adminisztrációt, „felülről jövő” iszlamizálást jelent, utóbbi a társadalomban – akár szekularizált politikai vezetést is feltételezve – az iszlám elveinek fokozatos érvényre juttatását; az előbbi felülről kiinduló politikai forradalomra, az utóbbi alulról kiinduló társadalmi reformokra utal. Sokszor még egyazon szervezethez tartozó teoretikusok között is éles viták folytak és folynak különböző kérdésekről. E nézetek többsége nem a realitásokból, hanem az iszlám általános alapelveiből indul ki, ezért számos konkrét kérdésre eddig nem is sikerült választ adniuk.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon