Skip to main content

Vissza az alapokhoz

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
avagy: ismét erősödőben az iszlám fundamentalizmus?


Bár maga a fundamentalizmus kifejezés nem iszlám eredetű, s az arab nyelvben nincs is pontos megfelelője, használata ma már az iszlám világban is elfogadott. Az iszlámnak azt az irányzatát jelöli, amelyik a „tiszta”, az „igazi” iszlámhoz, az iszlám „eredeti” alapelveihez való visszatérést követeli. A fundamentalisták szerint az iszlám „aranykora” a Mohamed prófétát követő első négy ortodox, ún. igaz úton járó kalifa uralkodásának idejére esett, hiszen akkor még a mindennapi életben is az eredeti iszlám volt a meghatározó.

Tradicionalisták, modernisták, liberális muszlimok

A modern iszlám fundamentalizmus előfutárának a XVIII. századi „tradicionalizáló” reformmozgalom, a vahhábizmus tekinthető, ténylegesen azonban az iszlám XIX. századi „reformációja” nyomán jött létre. Ez a – lényegében európai szellemi tendenciák által kiváltott – reformmozgalom később két szárnyra vált: modernizmusra és fundamentalizmusra. Mindkét irányzat a változás híve, csakhogy a modernizmus a reformok bázisát az európai, „nyugati” modernizációban kereste, a fundamentalizmus viszont a saját múltban, az iszlámban. A legtöbb vezető fundamentalista teoretikus szerint azonban a fő „hadszíntér” nem a nyugati világban, hanem éppenséggel az iszlámon belül található, mivel az iszlám világ országait is az iszlámmal valójában szemben álló erők, a Nyugat kiszolgálói vezetik.

A fundamentalizmus nem azonos a mindenfajta változást mereven ellenző tradicionalizmussal sem: a fundamentalisták a – bár „iszlámközpontú” világot akaró, de „intellektuális rugalmasságukat elveszített” – tradicionalistákat éppoly hevesen támadják, mint a Nyugatot másoló, modernista „liberális muszlimokat”. Az első jelentős modern fundamentalista szervezet, az egyiptomi Muszlim Testvérek szervezetének vezető ideológusa, a Nasszer által kivégeztetett Szajjid Qutb például hevesen bírálta az ortodox iszlám fellegvárának számító Al Azhar vallástudósait, mégpedig nem csupán azért, mert az iszlám merev értelmezésével a status quót – vagyis hatalmukat – kívánják fenntartani, hanem mert az iszlámot úgymond a nép elnyomására használják, s így valójában az imperializmus érdekeit szolgálják.

A fundamentalisták általában nem vallási célok megvalósítása érdekében lépnek fel, hanem nagyon is világi – társadalmi, politikai – változásokat kívánnak elérni. Nem az iszlámot kívánják megváltoztatni és a világ változó feltételeihez igazítani, hanem a világot akarják megváltoztatni, és az iszlám feltételeihez igazítani.

A „forradalmi iszlám”

A fundamentalizmus mint mozgalom színre lépésének kezdete 1928: ekkor hozta létre az egyiptomi tanító, Ahmed Hasszan al-Banna a Muszlim Testvérek szervezetét, ezt 1941-ben követte a pakisztáni Iszlám Szervezet megalakulása. E szervezetek a nem hivatalos iszlám fundamentalizmus első vonulatának tekinthetők. A Muszlim Testvérek a negyvenes-ötvenes évek során milliós taglétszámú, komoly társadalmi programmal is rendelkező, széles tömegbázisú populista mozgalommá vált. A hetvenes években azonban új szervezetek szakadtak le róla: így jött létre a fundamentalizmus „második vonala”, a neofundamentalizmus, amely már sokkal radikálisabb, militánsabb, mint az egyre mérsékeltebb első vonulat. Ez az „új hullám” már nélkülözte a széles tömegtámogatást, s kimondottan „elitista” irányvonalat képviselt. E teória szerint egy „élcsapat” küzd a társadalom iszlamizálásáért, „elnyomás” alóli felszabadításáért: ezen „élcsapatokat” maguk a neofundamentalista szervezetek (Dzsihád, Takfir va’l-Hidzsra, Reformközösség, Felszabadítók Közössége, a Küldetés Pártja stb.) alkotják.

A korábban említett elméleti motivációk a mai (neo)fundamentalista szervezetek tevékenységében alig kapnak hangsúlyt. A „forradalmi iszlám” nevében az állam, a társadalom iszlamizálásáért küzdő csoportokban már alig találhatók képzett vallástudósok, tagjaik elsősorban „iszlám laikusok”. (Ezalól természetesen akad kivétel, mint például a libanoni Hezbolláh vezetője, Muhammad Huszayn Fadlalláh, akinek elméleti munkássága világosan tükrözi Khomeini, illetve Báqir asz-Szadr hatását.)

A hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején erősödött a neofundamentalizmus aktivitása. Merényletekre, fegyveres akciókra került sor szerte az iszlám világban. Az iráni iszlám forradalom győzelme és Iránban a Khomeini vezette fundamentalista rendszer hatalomra jutása nagymértékben elősegítette ezt a helyzetet. (A neofundamentalista szervezetek mindig is Iránt tekintették mintaországnak, hiszen egyedül itt történt kísérlet az „iszlám állam” gyakorlati megvalósítására.) Míg a fundamentalizmus radikális „második vonulata” Irán támogatását élvezte, addig a mérsékeltebb „első vonulat” (főként a Testvérek egyiptomi szervezete) a szaúdi vezetéshez került közel.

Újabb neofundamentalista esélyek?

A radikális neofundamentalista „konjunktúra” azonban a nyolcvanas évek közepére teljesen kifulladt. A politikai vezetés szinte minden országban erőteljesen fellépett a fundamentalista szervezetekkel szemben, mégpedig az egyedül lehetséges módon: politikai szervezetként kezelve őket. Ezért a nyolcvanas évek második felétől a fundamentalista szervezetek új módon próbálnak a hatalom közelébe jutni: elfogadják az általuk korábban hevesen bírált, több iszlám országban most kibontakozóban lévő politikai pluralizmus, illetve parlamenti demokrácia játékszabályait, s közben – nem kis sikerrel – részt vesznek a parlamenti választásokon. Egyes kormányok ezt úgy próbálják meg „kivédeni”, hogy eleve megtiltják vallási alapon szerveződő pártok létesítését (idesorolva a fundamentalista szervezetek is). Ahol viszont erre nem került sor, ott a fundamentalisták rendre szép sikereket aratnak. Mi biztosítja a talajt ehhez az új előretöréshez?

Az iszlám világ már hosszú ideje mély modernizációs válságban van. A szekularizált ideológiák és az ezekre épülő társadalmi-gazdasági rendszerek sorra eredménytelennek bizonyulták. A „forradalmi iszlámmal” rokonszenvező neves egyiptomi filozófus, Hasszan Hanafi négy, az iszlám világban kudarcot vallott ideológiát emel ki: a liberalizmust, az arab szocializmust, a marxizmust és a tradicionális konzervativizmust. A fundamentalizmusnak – vagy ahogy sokan nevezik: a „forradalmi iszlámnak” – sokkal kedvezőbb a helyzete az említett ideológiákhoz képest.

Jelenleg az iszlám világban a szekularizált indíttatású ideológiáknak tehát nincs igazi létalapjuk. Ráadásul ezek „idegen”, külső eredetű („nyugati”) ideológiák, ezzel szemben a fundamentalizmus a „nativizmus” egyik megnyilvánulása, így mintegy természetes része a kolonizáció óta meglévő Nyugat-ellenességnek. Leegyszerűsített, „kétpólusú” társadalom, sőt világszemlélete („jók” vagy „rosszak”, „iszlám” és „nem iszlám”), az általa használt klasszikus iszlám kategóriák világosak, az egyszerű tömegek számára közérthetőek. Fő érvelése (ha iszlám rendszer lenne, megszűnnének a problémák) nehezen támadható. A mind nehezebben munkát találó, a jövőtől nem sok jót remélő és rohamosan duzzadó fiatalság (az iszlám világban az összlakosság 60-65 százaléka 25 évesnél fiatalabb) igen fogékony ezen eszmék iránt.

A kelet-közép-európai változások sok szempontból fokozták a bizonytalanságérzetet az iszlám világban. A létező szocializmusok megszűnése végérvényesen kihúzta a talajt az ötvenes-hatvanas években még vezető ideológiának számító „jelzős” (arab, iszlám algériai stb.) szocializmusok alól. Nincs többé olyan külső fejlődési modell, amely egyértelmű mintaként szolgálhatna. A fennálló rendszerekből kiábrándult lakosság sok helyütt változást akar: a hagyományorientált társadalmakban a saját örökséghez visszanyúló fundamentalizmus reális alternatívának tűnik.

Aligha kell azonban attól tartani, hogy az iszlám világban radikális, szélsőséges fundamentalista rendszerek kerülnének hatalomra. A radikális neofundamentalizmus korábbi fő támogatója, Irán új vezetése mind pragmatikusabb irányvonalat követ, ami máris érezteti hatását például a libanoni Hezbolláh „visszafogottabbá” válásán. A szélsőséges fegyveres csoportok nem elég erősek ahhoz, hogy erőszakos úton hatalomra kerüljenek, s a vezetés esetenként még a hadsereg egységeit is hajlandó bevetni ellenük. A választások útján a parlamentbe eddig bekerült fundamentalisták egy része teljesen mérsékeltté – szinte „kormánypártivá” – vált.

Nehezebb a helyzet a most (újraformálódó pluralista rendszerekben, amelyek szembekerülnek azzal az ellentmondással: hogyan engedjenek teret úgy a demokratizálódásnak, a többpártrendszernek, hogy egyúttal mindebből kizárják az (egyik) legnépszerűbb, legnagyobb bázisú pártot, mozgalmat? Algériában a Front Islamique du Salut az 1990. júniusi helyhatósági választásokon a szavazatok 54,25 százalékával az első helyet szerezte meg. 1991 júniusában viszont Sadli elnök elrendelte a szükségállapotot, döntést hozott az általános választások elhalasztásáról, miközben úgy módosították a választási törvényt, hogy az egyértelműen a kormányzó FLN pártnak kedvez. Jordániában az 1989-es parlamenti választásokon a mandátumok több mint negyedét a Muszlim Testvérek szerezték meg, s az Öböl-háború idején a szervezet öt tagja miniszteri tárcát is kapott. 1991. június utolsó hetében azonban a király átalakította a kabinetet, s az új kormányban a legnagyobb parlamenti frakció már nem kapott helyet.

Nagy valószínűséggel állítható, hogy a közeljövőben számítani lehet az iszlám szerepének újbóli növekedésére, különböző iszlám szervezetek előretörésére. Ez azonban nem jár együtt automatikusan a fundamentalizmus térhódításával. Sőt, bár paradoxonnak tűnik, az iszlamizáció erősödése jelentősen csökkenti a fundamentalizmus létalapját, hiszen minél nagyobb az iszlám szerepe egy társadalomban, annál kevésbé támadható a fundamentalisták érvelésével. A politikai vezetések vélhetőleg inkább ezt az utat fogják követni akár azon az áron is, hogy mérsékeltebb iszlám szervezeteket bevonnak a kormányzásba. A másik út ugyanis, amely a fundamentalizmus bázisát szűkítené, nevezetesen egy sikeresen működő társadalmi-gazdasági-politikai modell bevezetése, amely tartós prosperitást, a tömegek életszínvonalának javulását eredményezné, nemcsak rövid, de középtávon is valószínűtlen.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon