Skip to main content

SZIKÁRAN ÉS TISZTÁN

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Havas 70 – I. kötet >>>
Havas 70 – II. kötet>>>

Havas Gáborral kíváncsi egyetemistaként találkoztam először, amikor Heleszta tanár úr vendégelőadónak hívta egy szociológiaóránkra. (Igen, igen, jól hallottátok, mire 1976-ot írtunk, a legvidámabb barakkba beszivárgott a rút kapitalizmus eme csökevénye!)

Tágra meredt szemekkel bámultam és minden porcikámmal figyeltem, hogy a statisztika és az elemzés megfellebbezhetetlenül tudományos módszerével miképpen írható le a cigányoknak – vagyis az én népemnek a helyzete.

Havas olyan kristálytisztán, érthetően és logikusan magyarázott iskolai végzettség és jövedelmi viszonyok összefüggéséről, a munkamegosztásban elfoglalt helyről és nyomortelepekről, hogy az életem egyik nagy revelációja volt. Addig is szívesen tanultam a szociológiát, de azután aztán végképp tudni akartam mindent. A társadalom pontos ismerete iránti elfogultságunkat – immáron családilag – mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyetlen gyerekünk is szociológia szakra jelentkezett. Az már persze az ő döntése volt, hogy nem megelégedve a leírás mesterségével, de befolyásolni akarva a helyzetet, végül a szociálpszichológia–média szakirányt választotta kimenetnek.

Az egyetem befejezése után kollégák lettünk Havas Gáborral, mindketten a Vitányi-óvodának is becézett Népművelési Intézet munkatársai voltunk hosszú évtizedekig. A mai fiataloknak érdemes tudniuk és jól emlékezetükbe vésni ezt az intézményt és Vitányi Iván személyes bátorságát. Az ötvenhatosok nemrég szabadult vagy éppen csak megfigyelés alatt álló seregének biztosított mentsvárat a Népművelési Intézet. Szociológiai felmérések kérdezőbiztosaiként, tanulmányok íróiként – sokszor „négerben dolgozva” –, de mégis megélhetéshez jutottak, ha csak értelmiségi segédmunkásokként is. A rendszerváltás idején derült ki igazán, hogy milyen mentsvára és gyújtópontja volt ez az intézet a politikailag másként gondolkodóknak. Talán még sokan emlékeznek a Történelmi Igazságtételi Bizottságra – amely szintén itt kezdte meg munkáját.

Én 1978-ban kerültem az intézethez, és szinte másnap elkezdtem szervezni… Roma képzőművészeket kerestünk fel, vagy pontosabban fedeztünk fel az ország különböző pontjain, hogy aztán 1979 májusára megszervezzük a romaképzőművészek első országos kiállítását. A kiállítás előtt szinte csak napokkal – mert már akkor is értettem hozzá, hogy túlszervezzem az életemet –, Havas társaságában egyhetes csereprogramra utaztunk Prágába, az ottani Felnőttnevelési Intézet vendégeiként. Fenét érdekelt bennünket a felnőttnevelés úgy általában, mi konkrétan a romák helyzetére és a róluk folyó kutatásokra, a velük kapcsolatos kultúraszervezői munkára voltunk kíváncsiak. Ahogyan Belgrádban, mondhatni, Prágában is előbb letagadni igyekeztek még azt is, hogy itt cigányok lennének – ami az ő munkájukat illette, abban valóban nem is gondoltak velünk –, de aztán látva, hogy nem hagyjuk magunkat lebeszélni, mégiscsak elkalauzoltak bennünket Milena Hübschmannovához. A ’68-as lázadó, a megfigyelt és a rendszer számára gyanús indológus, Milena az első pillanattól cigányul beszélt velem, és Havas Gáborral franciául. Nekem kihívás volt Havasnak fordítani, vagy éppen Milenának tolmácsolni Gábor mondandóját. Tettem a dolgom, szorgalmasan. A kihívás nem volt kicsi, mert a képzőművészetről és a cigány nyelv gazdagságáról, az intézmények hiányáról egyaránt volt szó. „Te, Ági, te más ember vagy, ha cigányul beszélsz” – fakadt ki egyszer Gábor. Ezzel – azt hiszem – pontosan azt a változást érzékelte és írta le, amit Bari Károly így fogalmaz majd meg évekkel később a Tűzpiros kígyócska című cigány népköltészeti gyűjteményének előszavában: „A sajátos életmódban és világ szem léletben gyökerező népi kultúra a cigányok számára a hazát, a szellemi és érzel mi biztonságot jelenti.” Nekem is azt jelentette a lehetőség, hogy anyanyelvemet használhattam. Máig hálás vagyok Havasnak ezért az észrevételéért, és azért, hogy ezt meg is fogalmazta.

Micsoda fintora a sorsnak, hogy aztán éppen ez a felismerés vezetett a szociológusokkal való konfliktusomhoz is. Egy idő után nem tudtam elviselni, hogy csak számadatok, darab fák vagyunk a szemükben. És bármennyire is pontosan írják le
a helyzetünket, minden idegszálammal berzenkedtem ellene, hogy pusztán szociális problémaként kezeljenek bennünket. Mert akik csak a szociológusok által feltárt vagy leírt tanulmányokból ismerik meg a romákat, hogyan is érthetnék,
hogy kitörésünkhöz, fejlődésünkhöz az objektív tények számbavétele mellett az emberi tényező, az a fránya lelkünk és akaratunk is kell. 

2006-ban írott dolgozatunkban, amit férjemmel, Bársony Jánossal vetettünk papírra, úgy fogalmaztunk, hogy a paradigmaváltáshoz a szegények közötti felülreprezentáltságunkon túl a rasszizmus jelenlétét is számba kell venni. A rasszizmus, bármennyire is ellenünk irányul, a társadalom betegsége, és változtatni rajta nem a mi kizárólagos felelősségünk, és persze eszközünk, lehetőségünk az ellene való küzdelemre – nekünk van legkevésbé. Nem is beszélve arról, hogy számba kell vennünk a nemzetiségi elnyomást is, amely az erőszakos asszimilációban, a nemzetiségi intézmények hiányában, a médiareprezentációban stb. nyilvánul meg.

Havas Gábor azon kevesek közé tartozik, akik megértették ezt. Talán ezért sem véletlen, hogy az emancipációért folyó küzdelmeinkben az egyik leghűségesebb segítőnk, társunk. A Miskolci Gettóellenes Bizottság első, legintenzívebb időszakában – a rendszerváltás illúziókkal teli hajnalán – egyetlen hónap alatt négyszer jártuk meg Miskolcot. Gábor adatokat gyűjtött, érveket segített megformálni és számolt: négyzetméterenként egy másfél szobás lakás a folyók körbezárta mocsaras háromszögben többe kerülne, mint egy négyzetméter új építésű lakás magán a Rózsadombon… Kinek is jó ez? Miért is kéne közös vagyonunkat – az állami költségvetést – így elherdálni? Ha csak nem a legfőbb cél – megszabadulni a cigányok tól? És az persze minden pénzt megér…

Ez a szikár és tiszta gondolat segített kiszabadítani a gettóügyet az etnicizálás csapdájából, és végül értelmes megoldást találni a családok lakáshoz juttatásával.

A legjellegzetesebb kép Havas Gáborról ebből az időszakból, hogy amikor az étlen-szomjan eltöltött hosszú nap után vendéglőbe tértünk be Ladányi János társaságában – Gábor a legközelebbi boltban vett magának két kiflit, és azzal intézte
el a „jóllakást”. Pedig akkor még inkább volt a romáknak is betevő falatjuk. Igaz, sokan már akkor szembesültek a ma milliókat érintő szegénység alattomos rémével. Ezért is hívta életre Solt Ottilia – másokkal együtt – a SZETA-t, melynek oszlopos tagja volt Gábor is. És kell-e mondanom, most, amikor Miskolc újra a törvénytelenség útjára lép, amikor a szegények ellen hirdet harcot, fontosabbnak tartva egy futballstadion parkolóját, mint a szegények sorsát – Havas Gábor újra Miskolcra jár. Tényfeltárással, számadatokkal, kiáltó tényekkel próbálja szembesíteni a hatalmasokat.

Havas Gáborra lehet számítani.

Mint ahogyan számíthattak rá a következő nemzedék roma értelmiségének szerepére készülő fiatalok is. 2001 és 2004 között Havas Gáborral munkamegosztásban vállalkoztunk a Romaversitas vezetésére. Életünk talán egyik legtartalmasabb
és legcsendesebb időszaka volt. A Roma Polgárjogi Alapítvány – amelynek kurátora volt Havas Gábor is – a Roma Sajtóközpont mellett a Romaversitas Láthatatlan Kollégiumnak is életre hívója. Bepótolni akartuk, amit elmulasztott a szocializmus, a földosztás és a rendszerváltás: a cigányoknak szűkre szabott mezsgyéket akartuk tágítani, nem fogadva el, hogy nekünk csak a társadalom legalján jelöljenek ki helyet. Pótolni akarva a népi kollégiumok – romák számára elmaradt – egyenjogúsító törekvéseit. Ha ma a felsőfokú képzéssel rendelkező vagy a felsőfokú képzésben részt vevő romák száma talán már nem csupán ezrelékekben mérhető, az a Romaversitasnak is köszönhető. Persze szó nincs róla, hogy az itteni munkánkat ne tarkították volna viták. Mi legyen a felvételinél a meghatározó? A szociális helyzet, vagy a kisebbséghez tartozás öntudatos vállalása? Cigánynak vagy értelmiséginek neveljük-e a fiatalokat? – sarkíthatnám a kérdést. Mintha ki lehetne bújni a bőrünkből, mintha lehetne számolni azzal az opcióval is, hogy van befogadó közeg, és el lehet tűnni – ha jó szakmád és piacképes tudásod van – a származásod okozta folyamatos konfliktusok elől. Szerintem – sajnos – nem. – De nem várhatod mindenkitől, hogy emberi jogi harcos legyen, elégedj meg vele, ha jó szociális munkás vagy tanár vagy filozófus lesz – szólt Havas Gábor riposztja a felvetésemre, hogy csak a közösségükért tenni kész, jó szakembernek készülőket vegyünk be a programba. A dilemma ma is nyitott, de a kezdeményezés kétségtelenül sikeres.

Azon gondolkodom máig, mivel magyarázzam, hogy minden szavunk, kérésünk süket fülekre talált, pedig igazgatóságunk idején azok a szabad demokraták is kormányon voltak, akikhez még a rendszerváltás elején Havas is tartozott. Hogy van az, hogy a szociálliberális kormányok uralkodásuk 12 éve alatt sem találtak rá lehetőséget, hogy költségvetési sorra vegyék a Romaversitast? Egyszerűen elmulasztottak a fenntartására forrásokat mozdítani (egyetlenegyszeri tétel kivételével). Egyedül a főváros járult hozzá az idegen nyelv és a számítógép-kezelés tanulásához néhány évig.
A kormányokra azonban sohasem számíthattunk. A Romaversitas sikere láttán nemhogy új, hasonló intézményeket hoztak volna létre, de a Romaversitas és a Roma Polgárjogi Alapítvány székhelyét is elvették – semmire sem értékelve a benne folyó közérdekű munkát. De mit csodálkozom én? Hiszen az a párt, amelyiknek a plebejus Havas Gáborunk még tagja volt – Solt Ottiliával, Iványi Gáborral, Kőszeg Ferenccel együtt, szakértőként Csalog Zsolttal a háttérben –, már rég nem az a párt volt. A hatalom kedvéért ízig-vérig neoliberális lett. A szegényeknek jobb sorsot csak a – soha
el nem jött – nagy gazdasági fellendülés utánra ígért, hiába figyelmeztettük, hogy ez nem automatizmus, a társadalmi egyenlőtlenségeket csak politikai akarat tudja kiegyensúlyozni. Nem is csoda, ha a balszárny aztán hamar partvonalon kívülre került, plebejus képviselőik meg – ha bele nem haltak – visszatértek értelmiségi foglalkozásaikhoz. A nyomukba lépő Fidesz–KDNP – partvonalon kívülre taszítva a leghitelesebbet, a Romaversitast – most még is a Romaversitashoz hasonlóan működő szakkollégiumokat hozott létre, egyházi irányítással. A kérdés persze megmarad: vajon tanulnak-e majd ezek a fiatalok pontos elemzéseket a magyar társadalomról és benne a romákról? Akarnak-e majd változtatni a status quón? Mindenesetre Havas Gábor minden tette, egész munkássága és élete erről szól.

Adjon neki a Jóisten erőt, egészséget, hogy még sokáig tehesse, töretlen lendülettel, olyan szikáran és tisztán, ahogyan mindig is tette. Te trajis Gabor, but thaj mishto, sastes, zurales!

 

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon