Skip to main content

„Is” nélkül

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Mindnyájan kíváncsian és nyugtalanul vártuk, mit mond Glemp bíboros a jedwabnei gyilkosságról. A prímás az alábbiakat jelentette ki: „Testvéreim! 1941 júliusában, amikor Lomza és Bialystock környékét megszállták a németek, az itt élő zsidók szörnyű leszámolás áldozatai lettek. Mindenekelőtt tagadhatatlan, hogy Jedwabnéban élve elégették a zsidó lakosságot, miután a lengyelek erőszakkal egy pajtába hajtották őket. Az még vizsgálandó, hogy mi okból bántak a lengyelek a zsidókkal ilyen elvetemült és gyűlöletes módon, amivel másutt nem találkoztunk. El kell ismernünk azonban, hogy e tettért egy egész nemzedéket felelősség terhel, vagyis kérnünk kell Istent, bocsássa meg elődeink bűnét, és meg kell követnünk a sérelmet szenvedettek leszármazottait. Ha a bűnbánat aktusával közelítünk a gyilkossághoz, amelyet hívő, de erkölcsileg elvetemült emberek egy csoportja hajtott végre, megleljük azt a lelki síkot, amely kifejezi együttérzésünket az ártatlanul legyilkoltak iránt.”

Az lett volna a jó, ha vasárnap a József Rádióban csupán ennyit mond a prímás, aki ez alkalommal beszélt először a jedwabnei gyilkosságról, és nem is kívánt másról szólni. Lehet, hogy ez így túl rövidnek tűnik, de semmi baj, a tízparancsolat is mindössze tizennégy vers a Bibliában. Egyáltalán nem biztos, hogy egy beszéd erkölcsi és szellemi rangja a kiejtett szavak számával egyenes arányban nő. Néha épp fordítva történik. Ha tehát a prímás beszéde így hangzik el – nemesen, becsületesen, tisztán -, az fordulatot jelentett volna abban, ahogy a lengyel egyház viszonyul a zsidók ellen elkövetett lengyel vétkekhez. Méltán kívánkoznának ide az evangéliumi szavak: „Legyen a ti beszédetek igen – igen és nem – nem.”

Tulajdonképpen így is hangzott a lengyel egyházfő nyilatkozata, hisz amit fentebb idéztünk, azt mind e fellépésből merítettük, és hűen adtuk vissza. A gond csak az, hogy az idézet a prímás által előadottaknak csupán kis töredéke, alig több, mint egy tizede. A többi azonban nem magával a jedwabnei bűnténnyel foglalkozik, hanem különféle körülményekkel, amelyek a kirobbant vitával kapcsolatosak. S e későbbi elkalandozás a tárgytól elnyomja és jelentős mértékben gyengíti a fenti mondatok egyértelmű hatását.

Miért csak hatvan év múltán – tűnődik a prímás – lett „híres” ez a bűntény? „A kérdésnek több dimenziója van: történelmi, etnikai-nemzeti, lélektani és sajnos, politikai is.” De azt, hogy miben áll ez a politikai dimenzió, a hallgatók már nem tudják meg; a kitétel azt sugallja azonban, hogy az egykori bűntény mai felemlegetése mögött hátsó szándék rejlik.

Miért akarnak a politikusok – kérdi a prímás – nyomást gyakorolni az egyházra, hogy vegyen részt a bűntény hatvanadik évfordulóján Jedwabnéban megrendezendő ünnepségen? „Jedwabne ugyanúgy a különféle politikai csatározások része lehet, ahogy ez más esetekben megtörtént” – emeli fel intő szavát a prímás, ezzel magyarázva, miért nem készül Jedwabnéba. Dicséretes törekvés lenne elkerülni az egyház átpolitizálását, ha annyi más, kétségkívül politikai esetben a lengyel egyház feje nem kért volna szót.

Végül a varsói rabbi levelére válaszolva, „elismeréssel” nyugtázza a meghívást, hogy közös imával adózzanak Varsóban az áldozatok emlékének. „Az emberi nem tagjaiként mély megrendülést érzünk az ártatlanok legyilkolása láttán Jedwabnéban, Katyńban, Dachauban, Auschwitzban, csakúgy, mint Ruandában, a Balkánon vagy a palesztinai szomszédok körében.”

Nem tudom, a bíboros jól érti-e a rabbit, aki úgy tűnik, éppenséggel nem javasol közös imát, de ezt a kérdést a két főpásztornak már egymás között kell tisztáznia. Az viszont világos, hogy a prímás nem értette meg Jedwabne üzenetét. Katyńban, Dachauban, Auschwitzban állami bűntényre került sor, a felelősséget tehát Németország és Oroszország viselik. A jedwabnei bűntényt lengyelek követték el, de nem a lengyel állam. Ha együtt említjük a kommunisták és a nácik által végrehajtott tömegmészárlásokkal, az Lengyelországra nézve igazságtalan, hogy azt ne mondjam, sértő. Hasonlóképp a ruandai hasonlat is, hisz a tuszik lemészárlása a hutuk által uralt államban zajlott le. Akkor már a leginkább a balkáni bűncselekmények állíthatók párhuzamba Jedwabnéval, de még ott is mindig állami kezdeményezésre vagy legalábbis állami segédlettel folyt a gyilkolás.

Teljesen érthetetlen viszont az utalás „a palesztinai szomszédok körében” legyilkolt ártatlanokra. Gondolom, hogy a prímás nem az időszámításunk kezdete táján létező, római kori Palesztinára gondol, de nem is a két háború közti brit mandátumra, s valószínűleg nem is a mai Palesztin Autonóm Területen alkalmasint az arabok közt előforduló összecsapásokra. Azon viszont nem akaródzik elgondolkodnom, miért nem jött a prímás szájára az a szó, hogy Izrael. Holott a szavak igenis fontosak – csak gondoljunk bele, hogy éreznénk magunkat, ha valaki a mai Lengyelországot per „Visztula menti tartomány” emlegetné. Így vagy úgy, mindenesetre az arab-izraeli konfliktus során, amely igazán nem szűkölködik bűncselekményekben, nem fordult elő olyan eset, amelyet a kegyetlen jedwabnei tömegmészárláshoz hasonlíthatnánk.

E félreértések – nevezzük csak így – még élesebb fényt vetnek minden elhallgatásra és mellébeszélésre. „Hogy mi volt az oka a lengyelek ilyen elvetemült és gyűlöletes viselkedésének a zsidókkal szemben, az még további vizsgálódásokat igényel” – mondja a prímás, hozzáfűzve, hogy ez a viselkedés „Lengyelország más vidékein ismeretlen volt”. Tény és való, hogy a jedwabnei bűntény – vagy a háború utáni kielcei pogrom úgyszintén – már méreteit tekintve is egyedülálló jelenség. No de azért az, hogy a lengyelek zsidókat öltek meg – a háború alatt is, után is -, korántsem volt, sajnos, egyedülálló jelenség. Nincs-e valami „a hívő, de erkölcsileg elvetemült emberek” e tetteiben, amit a lengyel katolikus egyház fejének különös aggodalommal kellene szemügyre vennie? Nem igényelne-e további vizsgálódásokat az az esetleges összefüggés, ami e gyűlöletes cselekedetek és az egyház által szított gyűlölet közt alkalmasint felfedezhető? Költői kérdés. De ha a prímás hallgat ez ügyben, abban már nincs semmi költői.

Legalábbis azt szeretném, ha az áldozatok emberi nyelven lennének megnevezve. Hogy embertelenül megkínzott és agyongyötört emberekről – férfiakról, asszonyokról, öregekről, gyerekekről – van szó. Hogy őket, a nyolcvanéves Ábrahámot, a tizenkét esztendős Sárát és nem a „zsidó lakosságot” égették el élve e „hívő, de erkölcsileg elvetemült emberek”. Az ő utódaikat – a meggyilkoltak, és nem a „sérelmet szenvedettek” utódait – illeti meg a bocsánatkérés. De mindenekelőtt az igazság és a bűnbánat szavai.

Nem, eszembe sem jut, hogy magamnak követeljem e szavakat. Amennyire tudom, a rokonaim közül – akik tucatszám lettek elgázosítva, halálra éheztetve és agyonlőve – senki sem lakott Jedwabnéban. De már csak azért sem jut ez eszembe, mert vannak olyanok a családomban, akik életük minden egyes napját lengyelektől kapták ajándékba, lengyelektől, akik a saját és övéik életét kockáztatva, mentették a rokonaimat a szomszédok gyűlölködő pillantása elől is, a német halál elől is. E lengyelek hősiességét soha nem illethetjük kellő elismeréssel, hálával és csodálattal. A hősök és a gazemberek tetteit ugyanakkor nem lehet mérlegre tenni. Mi ennél sokkal bonyolultabb elszámolásban vagyunk a lengyelekkel.

De azért sem juthat eszembe magamnak követelni e szavakat, mert lengyel állampolgárként – márpedig tudatos döntés következtében, és nem a geopolitikai összefüggések vagy saját sorsom kényszere folytán vagyok lengyel állampolgár, utóvégre kivándorolhattam volna – inkább a tettesekért vagyok felelős, nem az áldozatokért. Nem, a jedwabnei bűntényt nem a lengyel nemzet követte el, de a lengyel nemzet adta e gyilkosokat a világnak, akik fényes nappal követték el tettüket, abban a meggyőződésben, hogy a nemzet megérti és elfogadja őket. Ezért és csakis ezért felelünk a tettükért mi mindannyian, akik ma lengyelnek tartjuk magunkat, hisz a demokratikus Lengyelországban a nemzet azonos a társadalommal. Így nekünk kell elmondanunk a gyilkosoknak – hatvan esztendő múltán –, hogy mi nem vagyunk ők. És nem is leszünk ők. És hogy ebben a kérdésben nem lesz több mellébeszélés.

Mint zsidó mindössze két dolgot szeretnék Lengyelországtól. Hogy erről a bűntényről minden elhallgatás nélkül mondassék ki az igazság, és hogy ezt az igazságot tanítsák az emlékművek feliratai is, a tankönyvek is. Továbbá hogy minden zsidó – a pajeszos és szakállas zsidó is, a kaftános zsidó is, aki nem beszél lengyelül és nem kíváncsi Lengyelországra – a menetrend szerinti autóbusszal elmehessen Jedwabnéba, és ott, ahol a vérfürdő lezajlott, elmondhassa a kaddist. Ehhez nincs szükségem ünnepségre és ünnepi szónoklatokra.

De mint lengyel ennél sokkal többet várok Lengyelországtól. Elvárom, hogy a lengyel közélet méltóságai – és a prímás, a lengyel egyház feje ilyen méltóság – becsületes és igaz mondatokat mondjanak Jedwabnéról, minden kazuisztika és retorika nélkül. Hogy a szavuk természetes, magától értetődő, közérthető nyelven szóljon. Hogy ne kelljen szégyellnem a hazámat. Hogy az arcpirító kijelentés – „ahhoz képest, hogy lengyel, nem is rossz” – soha senki ajkát ne hagyhassa el.

Ezen a nyelven szólt Lech Walesa volt köztársasági elnök a kneszetben, noha szavaira ugyancsak árnyat vetett a választási kampány idején tett nyilatkozata vagy emlékezetes hallgatása a gdański Szent Brigitta-templomban. Ezen a nyelven beszélt Cimoszewicz miniszterelnök a kielcei pogrom ötvenedik évfordulóján, noha szavait elnyomta az auschwitzi keresztháború. Ezen a nyelven beszél Kwaśniewski elnök. Ezt a nyelvet használta Jan Józef Lipski. Ezzel a nyelvvel él II. János Pál pápa is.
Ezért nem elegendő nekem, hogy a prímás nyilatkozatában voltak tisztességes, bátor, nemes és tiszta szavak is. Abban a nyelvben, amilyet én szeretnék, egyszerűen nincs „is”.

(Gazeta Wyborcza, 2001. március 9.)


Pályi András fordítása


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon