Skip to main content

A „múlt legyűrése” vagy német bűntudat?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
„Ez a legújabb zsákutcánk”


Beszélő: Gauck úr, voltaképpen hogyan jött létre ez a törvény, amely a világtörténelemben egyedülálló módon lehetővé teszi, hogy egy titkosszolgálat teljes iratanyaga alig két évvel e szolgálat felszámolása után nyilvánosságra kerüljön, és mindenki megtudhassa, mit tudott róla az állam, amelynek alattvalója volt?

– Az első szabadon választott népi kamara valamennyi frakciója (beleértve a volt Német Szocialista Egységpárt maradványait is) megegyezett abban, hogy a Stasi-iratoknak az állampolgárok rendelkezésére kell álljanak. Az ezt biztosító törvény még az egyesülés előtt, ’90 augusztusában létrejött, alkalmazására azonban akkor már nem került sor. A törvény elfogadása mellett szólt, hogy az akták ismerete nélkül nem lehetett megalapozott döntést hozni a rehabilitációs kérelmek ügyében. A Stasi struktúráinak feltárása, a pártvezetés és a Stasi közötti kapcsolat megmutatása a politikai oktatás célját szolgálja. Végül pedig csak az akták segítségével lehet tisztázni, ki dolgozott nem hivatásos munkatársként a Stasinak. Ez volt a feltétele annak, hogy ezek az emberek kívül maradjanak a közszolgálaton és a törvényhozáson. Enélkül, úgy véltük, az új demokrácia intézményei nem nyerhetik el a közvélemény bizalmát.

Beszélő: Tudták már ekkor, hogy a két Németország egyesülni fog?

– Tudtuk, mert valamennyi politikai párt emellett volt. Azt reméltük, hogy a törvény bekerül az egyesülési szerződésbe. Nem így történt. Az NDK kormánya, de Mezierre és Diestel, az akkori belügyminiszter olyan megállapodást próbált kötni, amely figyelmen kívül hagyta volna a népi kamara törvényét. Inkább zárolni akarták az iratanyagot, vagy egy szövetségi irattárba akarták elhelyezni. A békesség érdekében, mondták, csínján kell bánni az iratokkal, nem úgy, ahogy a népi kamara elhatározta. A népi kamara azonban ebbe nem ment bele, és egy különmegállapodással egészítette ki az egyesülési szerződést, amelynek kulcsmondata szerint, ha a Szövetségi Gyűlés új törvényt alkot a Stasi-aktákról, annak tartalmaznia kell a népi kamara törvényének alapelveit. Így is történt, az össznémet Szövetségi Gyűlés magáévá tette a keletnémet parlament elképzeléseit, így ez év eleje óta hatályban van a törvény, amely mindenkinek lehetővé teszi, hogy elolvassa az aktáit, és azt is, hogy megismerje a spiclik nevét. Méghozzá a valódi nevüket, akkor is, ha az aktában csupán a fedőnév olvasható. A megfigyeltek aktái alapvetően az érintettekéi, ezekkel tehát ők rendelkeznek. A nem hivatásos munkatársak aktái, illetve a nem személyes vonatkozású akták ellenben széles körben felhasználhatók.

Beszélő: Ezekhez tehát, beleértve az ügynökök aktáit is, a sajtó is szabadon hozzáférhet?

– A sajtó kérelmet nyújthat be a hivatalhoz, és betekinthet az ügynök-aktákba, ha azok a kortársi történelem személyiségeinek az anyagát tartalmazzák. A törvény a Stasi nem hivatásos munkatársainak a személyiségi jogait nem védi olyan mértékben, mint azokét, akiket megfigyeltek.

Beszélő: A megfigyelt nyilvánosságra hozhatja, hogy ki az, aki megfigyelte?

– A képviselők hosszú ideig mérlegelték, hogy lehetővé tegyék-e ezt. Jelenleg az aktákat el lehet olvasni, de ha másolat készül róluk, a neveket ki kell takarni.

Beszélő: A spiclik nevét is?

– Nem, a spiclik nevét nem. És minthogy az irat az érintett szellemi tulajdona, odaadhatja a sajtónak is. A törvényhozó egyensúlyt kívánt teremteni. Korábban a spicli volt fölényben, róla senki sem tudott, ő ellenben jelentéseket írt a megfigyeltről. Ennek fejében most a megfigyelteknek van rá joguk, hogy a spicli nevét másokkal is közöljék.

Beszélő: Két érvet szoktak felhozni az állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatala ellen. Az egyik a társadalmi megbékélés, amelyet megzavarhat, ha kiderül, hogy ki kit figyelt meg. A másik a biztonsági érdek. Ügynökhálózatra minden államnak szüksége van, mondják. Ha az emberek azt látják, hogy az ügynökök előbb-utóbb lelepleződnek, senki sem fogja vállalni, hogy ügynök legyen. Németországban nem merült fel ez az utóbbi ellenérv?

– Nem. A demokraták, akármelyik párthoz tartoztak is, abban egyetértettek, hogy a demokratikus titkosszolgálat alapvetően más, mint egy kommunista rendszer titkosszolgálata. Más a feladata, más a felhatalmazása, mások az anyagi lehetőségei. Az átmeneti kormány, Modrow megpróbálta a Stasit, tehát az állambiztonsági szervezetet nemzetbiztonsági szervezetté átalakítani. Ezt a polgárjogi mozgalom megakadályozta. Ezután kezdték mérlegelni, hogy jöjjön létre nyugatnémet mintára egy alkotmányvédelmi szervezet, de ez már nem valósult meg. Most a régi Szövetségi Köztársaság alkotmányvédelmi hivatala működik az egész országban. Persze ez más helyzet, mint Magyarországon vagy a többi kelet-európai országban. Mégis talán ezekben az országokban is meg kellene fontolni, nem volna-e előnyösebb a titkosszolgálatot, a rendőrségből és más erőkből létrehozni, amelyeket nem terhel annyira a sztálinista struktúrák öröksége. A sztálinizmusból, úgy gondolom, valamennyi kelet-európai országban az állambiztonsági szolgálat struktúrái tartottak ki legtovább. Ami pedig a másik kérdést, a belső békét illeti: azt hiszem, a belső béke akkor lesz szilárdabb, ha a valóság megismerésére épül. Németországban a forradalmi átalakulás békésen zajlott le, és azt gondoljuk, hogy a múlttal való szembenézés is békés lesz – és eddig úgy is zajlott le. Azok, akik azt mondták, ne engedjük kinyitni az aktákat, mert az emberek majd meggyilkolják egymást, inkább mintha attól tartottak volna, hogy a saját Stasi-kapcsolataikra derül fény.

Beszélő: Mi történt a kémhálózat irataival, a külföldön gyűjtött adatokkal?

– A Modrow-érában az egész kerekasztal egyetértésével a teljes iratanyagot megsemmisítették. A demokratikus mozgalomnak bebeszélték, hogy ez csupán „business as usual”, minden államnak van felderítése stb. Akkoriban elhittük ezt, persze azóta tudjuk, hogy a külföldi hírszerzés is verbuvált ügynököket itthon, és sokkal több joggal, pénzzel rendelkezett, mint a nyugati országok titkosszolgálatai. Az a legenda, hogy a külföldi felderítés mintegy a Stasi „tiszta fele” lett volna, mára elvesztette a hitelét. De az anyag, egy töredéke kivételével, elveszett.

Beszélő: A Stasi hivatásos állományának tagjait az NSZK titkosszolgálata nem vette át?

Egy részük az átmeneti időszakban átállt, és információkat szállított a szövetségi titkosszolgálatoknak. Nagyrészt ezeknek az információknak az alapján került sor számos perre, Nyugaton működő Stasi-kémek ellen. De az egyesülési szerveződés értelmében, minden hatóságnak joga van rá, hogy megbízhatatlanság címén elbocsássa azokat a tisztviselőket, akik a Stasi munkatársai voltak. Ha a Szövetségi Hírszerző Hivatal, vagy az Alkotmányvédelmi Hivatal ilyen embereket alkalmazna, abból óriási botrány kerekedne. Persze mindenki tisztában van vele, hogy az átmeneti időszakban rengeteg információ került a szövetségi titkosszolgálatok birtokába. Ma már azonban a titkosszolgálatok csak egészen kivételes esetben használhatják fel a Stasi-iratokat. Az egykori NDK-ban ugyanis sokan aggódtak, hogy a róluk szóló akták most az Alkotmányvédelmi Hivatal birtokába kerülnek. Ezt kizárja a törvény: az áldozatok aktái egyedül az övék.

Beszélő: A hivatal tehát a szövetségi titkosszolgálatoknak sem köteles iratokat kiszolgáltatni?

– Általában nem. Bizonyos bűncselekmények felderítése a törvény értelmében nem az ügyészség, hanem az alkotmányvédelem feladata. Különösen súlyos esetekben az Alkotmányvédelmi Hivatal kérheti, hogy bizonyos iratokat adjunk át. Illetve a szövetségi belügyminiszter jogosult, hogy magához kérje például a régi NSZK-ban működő ügynökök nevét. Rendszeres konzultáció azonban köztünk-és a rendőrség, illetve az Alkotmányvédelmi Hivatal között nincs. Együttműködési kötelezettség csak akkor terhel bennünket, ha az iratok terrorcselekményre vagy hazaárulásra utalnak. A törvény tekintetbe veszi a keletnémetek érzékenységét, akik tele vannak félelemmel és bizalmatlansággal; ezért a régi Szövetségi Köztársaság hatóságainak is korlátozniuk kellett az igényeiket. Persze hogy azt szerették volna, ha az aktákat teljes egészében átvehetik.

Beszélő: Valamennyi volt kommunista országban viták folynak arról, mi történjék azoknak a bűncselekményeknek a tetteseivel, akiknek a cselekménye már elévült.

– Nem tudom elképzelni, hogy az elévülés ne akkor kezdődjön, amikor létrejött a demokratikus rend. Hogyan lehetne másképp üldözni akár olyan súlyos bűncselekményeket, mint a gyilkosság vagy az emberölés? A kelet-európai diktatúrák éppúgy emberellenesek voltak, mint a német fasiszta diktatúra. Persze a vádlottakat igen sok esetben fel kell majd menteni, bizonyítékok hiányában.

Beszélő: Eddig határőrök ellen indultak eljárások, akik a falnál embereket lőttek agyon.

– A német igazságszolgáltatás nemcsak a kisebb bűnösöket akarja üldözni, hanem a főfelelőseket is. A vizsgálat azonban igen időigényes, mert lépésről lépésre bizonyítani kell a konkrét felelősséget. Ezért tartott olyan sokáig a vádirat elkészítése Honecker ellen, most azonban a vádirat kiterjed a halálos lövésekre is. Ez egyúttal jelzés a közvéleménynek: nem, nemcsak a névtelen katonákat akarjuk bíróság elé állítani, rákérdezünk a hatalom birtokosainak felelősségére is.

Beszélő: De ha cselekményeik akkor nem voltak bűncselekmények?

– Németországban ma hevesen vitatják a nulla poena sine lege elvét, azaz azt, hogy nem lehet valakit megbüntetni olyan cselekményért, amelyet az elkövetés idején a törvény nem minősített bűncselekménynek Ez mindig óriási problémát okoz, amikor diktatúrák a saját jogsértő rendjüket emelik jogrenddé. Persze előfordulhat, hogy egyesek cselekményeit az NDK-jog alapján sokkal szigorúbban ítélnék meg, mint a most érvényes jog alapján. Általában nagyon nehéz a kommunizmus bűneit a büntetőjog eszközeivel büntetni. Éppen ezért egyes demokraták vagy az emberi jogok elkötelezettjei, akik közé magamat is számítom, azt mondják, hogy inkább valamiféle tribunálra volna szükség, olyasmire, amilyen a Russel-tribunál volt, amely azt vizsgálná, miért ki a felelős. A sajtóban folyó polémiák, a perek, egyes tettek nyilvános, nem büntetőjogi megvitatása: mindez együttesen jelenti a múlt feldolgozását. Jelenleg persze igen súlyosak a gazdasági gondok, s ezért az érdeklődés a múlt feltárása iránt meglehetősen csekély.

Beszélő: Mint lelkésznek mi a véleménye: ezek az eljárások valóban a múlt legyűréséhez vezetnek, ahogy a 60-as években, a náci bűnök feltárása idején mondták, vagy csak a német bűntudatot, bűnkomplexust erősítik?

– A németeknek a háború után hosszú időre volt szükségük, hogy bűnösségüket felvállalják. A háború után iszonyatos bűnökkel kellett szembenézni, halottak millióival, hihetetlen felelősséggel. A német kommunizmusnak nem volt olyan sok áldozata, mint a német fasizmusnak. (Világméretekben igen, úgy a kommunizmusnak legalább annyi áldozata van, mint a fasizmusnak.) Éppen ezért nem szükségszerű, hogy egy emberöltőn át meneküljünk bűneink elől. Mint keresztény úgy vélem, hogy nem az teremt békét, ha az ember elfedi a valóságot. A valóság feltárása konfliktusokat támaszt, de a válság után a megbékélés hiteles lesz, igazi belső béke. A konfliktusok nélküli béke pedig esetleg csak talmi béke.

Beszélő: Ha az NDK önálló, demokratikus állam maradt volna, elmehetett volna ilyen messzire a Stasi-iratok nyilvánosságra hozatala és a felelősségre vonás dolgában?

– Egészen biztosan ugyanígy jártunk volna el. Amikor az iratokra vonatkozó törvényt a népi kamarában elfogadtuk, még nem tudtuk, mennyi idő telik el az egyesülésig, s számítanunk kellett arra, hogy egy ideig a saját embereinkkel kell betöltenünk a különböző állásokat. Nem akartunk minden kommunistát eltávolítani a hivatalából, csak bizonyos hivatalokból azokat, akik konspiratív módon, anélkül, hogy ezt a környezetük tudhatta volna, szövetkeztek a hatalommal. Minden demokratikus erő ezt akarta, tehát egészen biztos, hogy akkor is így jártunk volna el, ha az NDK önálló állam marad. Tizenhatmillió ember élt az NDK-ban, nem egészen kétszázezer dolgozott közülük nem hivatásos munkatársként a Stasi-nak, és mintegy kilencvenezer hivatásosként. Ha összevetjük a számokat, magától értetődő, hogy volt elég ember, hogy azokkal építsük föl a demokráciát, akiket nem terhel ez a múlt.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon