Skip to main content

A katonai doktrínáról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Definíció és eredet


Mi, akik katonai kiképzésünket a régi honvédségben kaptuk, a háborút pedig végigharcoltuk, majd egyenként változó mértékben és változó intenzitással hadtörténeti és hadtudományi kérdésekkel is foglalkoztunk, mindig furcsának tartottuk a „katonai doktrína” kifejezést, és nem tudtunk mit kezdeni vele. Úgy tanultuk ugyanis, s ezt a háborúban és a békeszolgálatban szerzett tapasztalataink is igazolták, hogy a katonai hivatás által megkövetelt készségeket, képességeket és ismeretanyagot nem lehet tantételekbe, zárt doktrínába foglalni, mert a soha nem ismétlődő és mindig merőben új problémákat felvető háborús helyzetek doktrinerségtől mentes eredeti gondolkozást, mai kifejezéssel kreativitást kívánnak meg. Ősidők óta ez volt a felfogás minden hadseregben, és ezt a közmegegyezést fejezi ki egy század eleji német katonai kézikönyv ezekkel a szavakkal: „Doktriner az, aki valamilyen tanhoz vagy metódushoz ragaszkodik, és képtelen az egyedi esethez alkalmazkodni.”

A „katonai doktrína” kifejezés szovjet eredetű, s bár egyes elővigyázatlan nyugati – főleg amerikai – szakírók is használják; azonban soha nem olyan általanos és kiterjesztett értelemben, mint a szovjetek. Sajnos, eléggé hosszadalmasan kell közölnöm a Szovjet Katonai Enciklopédia terjengős és tudálékos definícióját, mert lényegét röviden összefoglalni képtelen vagyok, viszont bármit is kihagyni belőle önkényesnek, esetleg rosszhiszeműnek tűnhetne.

Ez tehát a definíció: „Katonai doktrína. A marxista–leninista hadtudomány értelmezésében: a lehetséges háború jellegéről és céljairól, az ország és a fegyveres erők háborúra való felkészítéséről, valamint a fegyveres küzdelem módjairól egy államban vagy szövetségben (adott időben) elfogadott nézetek rendszere. A KD rendszere meghatározza: milyen ellenséggel kell a lehetséges háborúban harcolni; a háború jellegét és céljait, melyben az államnak és fegyveres erőinek részt kell vennie; a háború megvívásához szükséges fegyveres erőket és azok fejlesztési irányait; az ország védelmére való felkészítés rendjét; a fegyveres küzdelem módjait. A KD-nak két szoros kapcsolatban lévő és egymást kölcsönösen feltételező oldala, része van: a társadalmi-politikai és a katonai-technikai. A társadalmi-politikai oldalnak vezető szerepe van. Felöleli: a háború politikai jellegét és céljait érintő kérdéseket, ezek hatását a fegyveres erők fejlesztésére és az ország háborúra való felkészítésére. A katonai-technikai oldal a fegyveres küzdelem módjait, a hadsereg fejlesztését, a technikai ellátást és a hadsereg harckészültségét foglalja magában… A KD a marxizmus–leninizmusnak a háborúról és a hadseregről szóló tanításaira, a marxista–leninista hadtudományra…” és más tudományokra támaszkodik.

Milyen kísérteties a hasonlóság a „szocreálról”, a „szocialista gazdaságtanról”, a „szocialista etikáról” és más szocialista dolgokról és jelenségekről írt zavaros definíciókkal!

Igen érdekes figyelemmel kísérni a katonai doktrína genezisét és a szovjet hadtudományban betöltött funkcióját, egész pontosan funkciónélküliségét. A fogalmat Frunze vezette be 1921-ben. Rá hivatkoznak a későbbi szerzők is, nem említve azonban, hogy javaslata nem aratott osztatlan tetszést. Ezt tőle magától tudjuk. Ezt mondta ugyanis egyik 1922 márciusában tartott előadásában: „Egyes elvtársak a »doktrína« szót nem tartják különösen szerencsésnek, mert erről egyszeriben valami mozdulatlan, dogmatikus és sablonszerű fogalom jut az eszükbe… Nem is úgy tűnik, hogy ez a szó nem éppen a legmegfelelőbb… A »doktrína« szóból valóban valamilyen doktriner levegő árad… A katonai doktrínát… néhány elvtárs kísérletnek tekinti valamilyen sajátságos katonai katekizmus, szabálykódex megteremtésére, melyből azután le lehetne vezetni a hadászatunkra, harcászatunkra és csapataink kiképzési rendjére stb. vonatkozó valamennyi többi következtetést.”

Frunze ellenfelei között ott volt Trockij is. A katonai doktrínát illető kritikája érthető, mondhatnék természetes volt. Műveltsége és élénk intellektusa tiltakozott a bolsevikok vulgármarxista túlzásai ellen, és ostobaságnak tartotta, hogy a marxizmusnak mindent megoldó, mindent megalapozó, mindent helyére tevő szerepet tulajdonítsanak. Épp ezért tagadta, hogy létezne külön marxista katonai teória, így írt erről: „A marxista módszer a történeti és társadalmi tudományok módszere. Nincs a háborúnak tudománya, és soha nem is lesz. Viszont több olyan tudomány is van, mely kapcsolatos a háborúval. De maga a háború nem tudomány, hanem gyakorlati művészet és szakértelem. Már hogy lehetne a hadművészet elveit a marxista módszerrel kidolgozni? Ez éppúgy képtelenség, mint az, hogy a marxizmus segítségével alkossuk meg az építőművészet elméletét, vagy hogy megírjanak egy állatorvosi kézikönyvet.” Majd így folytatja: nem szabad ilyen dolgokat „unalmas marxista közhelyekkel terhelni. A szovjet állam stratégiájának törvénye az legyen, hogy állandó készültségben legyünk, és nyitva tartsuk szemünket” – azaz semmi szükség sincs katonai doktrínára.

Természetes, hogy nem lehetett igaza Frunzéval szemben, aki Vorosilovval együtt a Sztálin vezette „katonai ellenzékhez” tartozott. Sajnos, nem ismerem Trockij Katonai doktrína vagy katonai áldoktrinerség című cikkét, melyben bírálja Frunze felfogását, így csak Frunzének a cikkére tett megjegyzéseiből lehet véleményére következtetni. Viszont egy másik írásában bírálja Frunzénak a „nagy szkémák iránti hajlamát”. Feltehetően ebben a hajlamban találta magyarázatát annak, hogy Frunze eljutott a katonai doktrína fogalmához. Ez a kijelentése viszont már közvetlenül a katonai doktrínát veszi célba: „Semmilyen katonai doktrína nem tud megfelelni a körülmények minden együttesének és minden előre nem látható fejleménynek.”

Egyébként igen érdekes, hogy Frunze későbbi írásaiban és beszédeiben – persze azokban, melyeket alkalmam volt megismerni – egyáltalán nem találkoztam a „katonai doktrína” kifejezéssel, pedig azokban igen fontos katonai kérdésekkel foglalkozik, méghozzá nem kis szakértelemmel. És ezekben olyan kijelentések is találhatók, melyek szöges ellentétben állnak mindazzal, amit a katonai doktrínáról előzőleg állított. Egy példa erre: „A katonai elmélet nem nyújthat semmiféle kész, sablonos megoldást a hadvezér művészetének, ezért csak vezető-, irányítóelv lehet.”

A harc és a harcot elősegítő tevékenységek

„A háború tulajdonképpeni jelentésében harc; a harc ugyanis az egyetlen hatóeszköz abban a sokrétű tevékenységben, amit tágabb értelemben háborúnak nevezünk.” A „hadművészet beosztásáról” elmélkedve írta le e sorokat Clausewitz, rögzítve egyben azt a régi gyakorlatot, mely szigorúan elkülönítette egymástól a harcot és a harcot előkészítő, kisegítő tevékenységeket. A felszerelés, a fegyverzet, az élelemellátás, a ballisztika, a hadmérnökség stb. mind-mind nélkülözhetetlen előfeltétele a harcnak, de nem tartoznak magához a harchoz. Ilyenformán – folytatja Clausewitz – „a hadművészet tulajdonképpeni jelentésében az adott eszközök felhasználásának művészete, és nem is lehet rá találóbb kifejezést használni, mint hadvezetés”.

Miután pedig a harc több egyedi, önmagában zárt aktusból áll, „melyeket ütközeteknek nevezünk”, maga a hadvezetés két alapvetően különböző tevékenységből adódik össze: „az egyes ütközetek elrendezéséből és vezetéséből, valamint azoknak a háborús cél érdekében való összekapcsolásából; az előbbit taktikának, az utóbbit stratégiának nevezzük.”

Bármely kort nézzük, a háborúval kapcsolatos tevékenységeknek ez a megkülönböztetése fennállt. Így volt ez már akkor, amikor még nem voltak írásban rögzített szabályai és előírásai a háborúnak. Már ekkor élesen elvált egymástól a harcot ténylegesen megvívó harcosréteg harcászati és hadászati tevékenysége a harcot kiszolgáló mesterek, mérnökök és hivatalnokok tevékenységétől. Amikor pedig az írásbeliség kifejlődésével a háborúval kapcsolatos ismeretanyag írásban is rögzült, azaz kialakultak a hadtudományok, a harc és a harcot kiszolgáló tevékenységek egymástól elkülönítve, nemegyszer önálló művekben tárgyaltattak.

A Szovjet Katonai Enciklopédia szerint katonai doktrína mindig létezett – amiről egyébként a hadtudományok története mit sem tud –, ami tehát azt jelentené, hogy a háború ismeretanyagát valamilyen a priori felállított elv rendszerezte, szervezte, sőt iniciálta volna. Ez persze merő képtelenség. A hadtörténet éppen azt bizonyítja, hogy az egyes népek, országok, hatalmak politikai és katonai vezetői, folytonos alkalmazkodás során, utólag igazították hozzá katonai intézményeiket és eljárásaikat a folyton változó társadalmi, gazdasági, külpolitikai, fegyvertechnikai körülményekhez.

A sok kérdés közül, melyeket a katonai doktrína fogalma oly alaposan összezavar, a hadvezetés és a hadtudományok viszonya az, amit itt tisztázni szerettünk volna.

Az elmélet és a gyakorlat viszonya

A közölt definíció szerint a katonai doktrína határozza meg a harcászatot és a hadászatot is. Ez teszi szükségessé, hogy futó pillantást vessünk az elmélet és a gyakorlat viszonyára.

Legjobbnak az látszik, ha újfent Clausewitzhez nyúlunk vissza. Szerinte a háború teóriájának kidolgozásánál az ember szinte leküzdhetetlen nehézségekkel találja magát szemben. Három körülményből erednek a nehézségek. Először is abból, hogy a harc veszéllyel jár, márpedig a veszélyérzet döntően befolyásolja az ember viselkedését és döntését, aminek ellensúlyozására nem dolgozható ki elmélet; másodszor a harc kölcsönhatásokkal teli kétoldalú cselekmény, így tele van egymástól alapvetően eltérő egyedi esetekkel, melyek nem rendezhetők el valamilyen teória keretei között; végül pedig: a háborút óriási bizonytalanság terheli, úgyannyira, hogy benne minden „cselekvés bizonyos fokig félhomályban megy végbe”.

Mindebből következik, hogy lehetetlen kidolgozni a hadvezetés „pozitív tanát”, azaz nincs arra lehetőség, hogy olyan teóriát dolgozzunk ki, „mely a cselekvő számára minden esetben támpontul szolgálna”. Itt Clausewitz a „tan” kifejezést a doktrína értelmében használja. (Így látják a dolgot a Vom Kriege amerikai fordítói is, amikor az „eine positive Lehre”-t „a positiv doctrine” kifejezéssel fordítják.)

Szerencsére mindez nem a háború egészére vonatkozik, jelenti ki Clausewitz. A taktika elmélete ugyanis kidolgozható, mert itt „a jelenségek világa sokkal zártabb, a célok és eszközök száma sokkal kisebb, az adatok pedig szilárdabbak”, kézzelfoghatóbbak. A stratégiában azonban, ahol „az ütközetek hatását” kell mérlegelni, és ahol az ütközetek „anyagi eredményei válnak motívumokká”, így „szellemi természetű dolgokkal” kerülünk szembe, a kérdés már sokkal nehezebb.

A megoldás tehát, amit Clausewitz javasol: „a stratégia ne legyen pozitív tan, hanem pusztán szemlélet”, és nem szükséges – de nem is lehetséges –, hogy konkrét utasításokat adjon a cselekvésre.

Többek között ezért jelentette ki Raymond Aron, Clausewitz életművének eddig legjobb kutatója, hogy a Vom Kriege nem is a háború teóriáját nyújtja, hanem a „teória teóriáját”. Ez azonban szerintem tévedés. Clausewitz valójában nem dolgozta ki – szerencsére – a stratégia „normatív teóriáját”, de olyan „leíró elméletét” nyújtotta a háborúnak, aminél jobbat azóta sem tudott létrehozni a hadtudomány, és amelynek helyességét az újabb praxeológiai kutatások egyre inkább bizonyítják. Mint deskriptív teória valójában nem ad receptet a cselekvésre, de pontosan feltárja a háború törvényszerűségeit, átvilágítja a stratégia problémáit, megteremti a kommunikációhoz szükséges fogalmi készletet, végül pedig szilárd alapokat nyújt „a célok és eszközök természetének” vizsgálatához és azok egyeztetéséhez.

A háború teóriája a tapasztalatra épül – hangsúlyozza Clausewitz. Háromféle tapasztalatról van szó: a háborúban szerzett, a hadtörténetből merített és a kiképzés során nyert tapasztalásról. Legértékesebb természetesen a haditapasztalat, de annak megszerzése nem lehet folytonos, hiszen háborúhoz van kötve. Így nagy jelentősége van a hadtörténetből szerzett tapasztalatnak és a belőle levonható tanulságoknak. Két előfeltétele van azonban ennek: az elegendő információt szolgáltató forrásanyag és a helyes kutatási módszer. Amint a hadtörténetírás története mutatja, ez a két feltétel eléggé ritkán teljesül.

E két tapasztalás korlátozott volta miatt van oly nagy jelentősége a békekiképzés fegyverkipróbálásainak, kísérleteinek, csapat- és vezetési gyakorlatainak, hadijátékainak és nagy hadgyakorlatainak. Ezekben ugyan a legfontosabbat, a háború veszélyekkel, testi és lelki megpróbáltatásaival terhes atmoszféráját nem lehet rekonstruálni, viszont kétségtelenül alkalmat adnak a helyes eljárások kialakítására, a vezetés rutinjainak elsajátítására és a kreatív döntéshozatal gyakorlására. A „katonai doktrína” szempontjából két következtetés vonható le mindebből. Először is az, hogy ha már a háború normatív teóriáját sem lehet kidolgozni, akkor mennyivel lehetetlenebb olyan doktrínát kiagyalni, mely konkrét szabályokat adhatna a hadvezetésre. A másik következtetés pedig az, hogy az elmélet karbantartásához a tapasztalat és a folytonos gyakorlat ellenőrzése kelletik. Egy a priori felállított, merev doktrína éppen ezt az ellenőrzést nehezíti meg vagy teszi éppen lehetetlenné.

A szovjet hadtudomány és a katonai doktrína fantomja

Ismerve a szovjet hadtudomány kimagasló eredményeit, negatív véleményünk a bolsevik eredetű katonai doktrínáról alaptalannak tűnhet. Közelebbről megnézve azonban a szovjet katonai irodalmat, abban a szerzőknek három tábora különböztethető meg: a mesterségüket kitűnően ismerő szakembereké, a katonai doktrínáról fecsegőké, végül azoké, akik szakmai szempontból ugyan kimagaslót alkottak, de konvencióból itt-ott említést tesznek a katonai doktrínáról. Mintha tehát a katonai doktrína fantomként lebegne a szovjet hadtudomány felett, de annak irányultságát és konkrét alakulását semmiben sem befolyásolná.

Így van ez már a harmincas években. Ebben az időben heves viták folynak világszerte a páncélosok, a légierők, valamint az ejtőernyős deszantegységek alkalmazásáról. Nos, a Szovjetunióban nemcsak vitatkoznak a problémákról, de gyakorlatban is megvalósítják a páncélosok és ejtőernyősök tömeges bevetését. Sorra véve most már a szóban forgó időszak öt kimagasló katonai szakértőjét, Saposnyikovot, Tuhacsevszkijt, Kamenyevet, Jegorovot és Triandafillovot, egyedül Tuhacsevszkijnél találtam magam szembe a „katonai doktrína” kifejezéssel.

Megnézve azonban a szövegkörnyezetet és a tartalmi mondanivalót, az a benyomás támad az emberben, hogy Tuhacsevszkij pusztán konvencióból használja a kifejezést, és annak nincs funkciója a tárgyalásban, sőt elhagyása jelentősen megkönnyítené a megértést. Amikor olyan problémákat tárgyal – nagy szakértelemmel –, melyekre a Szovjet Katonai Enciklopédia szerint csakis a katonai doktrínából kiindulva lehetne választ adni, a kifejezés nem fordul elő szövegében; ilyenek pl. „A magasabbparancsnokság kérdései”, „A szervezés stratégiája”, „A háború új kérdései”, „A hadművészet”.

Amikor viszont használja a kifejezést, akkor az, mint említettem, vagy fölösleges, vagy éppen bizonyos kételyekről árulkodik. Így amikor arról beszél, hogy az első világháború alatt az egyes hadvezetőségek ez általános viszonyokhoz és a fegyvertechnika változásaihoz alkalmazkodva szinte évente megváltoztatták szabályzataikat, ez olvasható szövegében: „A háború különböző időszakai nem használhatják egy és ugyanazon katonai tételeket, egy és ugyanazon katonai doktrínákat.” Másutt viszont leteszi a garast a katonai doktrína mellett, például akkor, amikor kijelenti, hogy nem szabad a hadműveleteket „meggondolatlanul” vezetni, éppen ezért valamilyen „módszerre” van szükség, majd hozzáteszi: „Ez az állításunk nem az egységes katonai doktrína szükségességét hirdető meddő óhaj. Ez a doktrína évről évre mindinkább áthatja Vörös Hadseregünk zömét.” Ez viszont mintha oldalvágás lenne a katonai doktrínával szemben: „A korszerű harc élettanát nem ismerő doktriner szigorúan akarja tervezni csapataink cselekményeit.”

Problémánk szempontjából rendkívül fontosak a vezérkari kiképzésüket a harmincas években elnyert és a második világháborúban és azt követően jelentős szerepet játszó Zsukov, Vaszilevszkij, Szokolovszkij, Styemenko és Grecsko visszaemlékezései, illetve teoretikus műveik. Leírásukból fogalmat alkothatunk a szovjet katonai vezetők rendkívül alapos, a gyakorlatot és az elméletet ötvöző kiképzéséről: nincs év, melyben ne vennének részt egy vagy több tanfolyamon, csapatgyakorlaton és hadijátékon. Az emberben az olvasottak alapján az a vélemény alakul ki, hogy a szovjet katonai vezetőknek egyszerűen nem volt magánéletük, mert minden idejüket a hivatás gyakorlása vette igénybe.

Nos, a felsoroltak közül csupán kettő, Zsukov és Grecsko szövegében találtam rá a „katonai doktrína” kifejezésre. Zsukov egyszer tesz említést róla, akkor is Frunze működésével kapcsolatban. Grecsko magatartása egészen sajátos. Szokolovszkijjal együtt ugyanis ő már ahhoz a generációihoz tartozik, melynek alkalma volt megismerkednie a katonai kibernetikával, a háború matematikai modellezésével, az „automatizált csapatvezetési rendszerben” a komputer alkalmazásával. Mindketten igen nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek az új hadtudományi diszciplínának, mely – de ezt már én teszem hozzá – mindenben igazolja Clausewitz zseniális felismeréseit a háború valószínűségi természetéről, ennek megfelelően a katonai döntésben a valószínűségek mérlegelésének fontosságáról, a kreatív döntésről és a háború játékelméleti értelmezéséről. Sőt, áttételesen még a taktika és a stratégia elméletének különbségeire tett megjegyzései is igazolódtak, amennyiben bebizonyosodott, hogy a szilárd vagy legalábbis kis valószínűségi határok között ingadozó paraméterekkel működő légi, tengeri és rakétaharc, valamint a szárazföldi taktika viszonylag könnyen modellezhető, míg a stratégiában a modell kifejlesztése nem megy végbe automatikusan, mert állandó újraértékelésekre és heurisztikákra van szükség.

Azt tehát, hogy a katonai doktrína képtelen dolog, fából vaskarika, a katonai kibernetika nagyon világosan és kézzelfoghatóan bizonyítja. Mégis, Grecsko, aki oly elismeréssel ír róla, kiadósán foglalkozik a katonai doktrínával. Frunzéra hivatkozik, és kijelenti, hogy a szovjet katonai doktrína kidolgozása a harmincas években fejeződött be; rámutat a kapitalista katonai doktrína – ami a mondottak szerint a szovjethez hasonló, kiterjesztett értelemben nem létezik – és a szovjet doktrína különbségeire: az előbbi „reakciós, kommunistaellenes”, az utóbbi „alapját a dolgozók szocialista vívmányai védelmének, a népek biztonságeszméi alkotják”, sőt még azt is kimondja, hogy „a hadászat a katonai doktrínán alapszik”.

Kételyeink a katonai doktrínával szemben azonnal megszűnnének, ha a nagyon tehetséges Grecsko marsall legalább egy alkalommal kimutatta volna visszaemlékezéseiben, hogy konkrétan hogyan, milyen úton-módon befolyásolta a háborúban, majd a háború utáni magas beosztásaiban hozott döntéseit a katonai doktrína!

Javaslat

Most, amikor az új honvédség megszervezése és az országvédelem merőben megváltozott viszonyokhoz alkalmazkodó koncepciójának kidolgozása égetően sürgős feladat, a legelső tennivaló lenne a katonai, doktrína és a hozzá tapadó téves eszmék száműzése a politikai és katonai terminológiából! És Isten mentsen meg attól, hogy katonai szakértőink egy obskúrus „katonai doktrína” kidolgozására pazarolják idejüket és energiáikat, főleg pedig attól, hogy annak „kimunkálásához” igazítsák a „haderőreformot”, és még a bécsi tárgyalásokon is ennek jegyében tegyék meg javaslataikat, amint ezt Pick Róbert ajánlja.

De nem értem egészen Pick Róbertnek ezt a kijelentését sem: „A hiteles magyar katonai doktrína kidolgozásához nélkülözhetetlen az önálló magyar hadtudomány.” Felteszem, hogy olyan hadtudományra gondol, mely mentes a szovjet hatásoktól. Hát éppen ilyen szempontból vannak aggodalmaim javaslatával szemben! Két dolgot nem lehet ugyanis itt szem elől téveszteni. Egyik a szovjet hadtudomány azon részének igen magas színvonala, mely nem bíbelődik a „katonai doktrínával”. A másik az, hogy honvédségünk vezérkari tisztjei és magasabbparancsnokai nagyrészt a Szovjetunióban kapták kiképzésüket. Nemcsak pazarlás, de kimondottan veszélyes lenne éppen most ezt az igen értékes tapasztalati és tudásanyagot sutba vágni!

Kétes értékűnek tartom Pick Róbertnek azt a javaslatát is, hogy a magyar hadtudomány, függetlenül a honvédség főparancsnokságától, az MTA keretei között műveltessék. Ennek eredménye ugyanis többek között az lenne, hogy a „katonai doktrínával” foglalkozók most már egy, a katonai szakmához mit sem értő civil felügyelet védőszárnyai alá húzódva, teljesen szabadon, minden szakmai kontroll nélkül gyárthatnák kétes értékű elméleteiket, és tovább folytassák azt a múltbeli gyakorlatot, hogy a témával foglalkozva akár akadémiai doktori fokozatot is nyerhessenek. Meg azután, ismerve a gyakorlat és elmélet szoros összefüggését, hogyan is lehetne a hadtudományban bármilyen értelmes dolgot kimondani a honvédség által szervezett kipróbálások, csapatgyakorlatok és hadijátékok nélkül?

Perjés Géza
hadtörténész

 Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon