Skip to main content

A kultuszminiszter védekezik

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Jövőnk a múlt?

El tudunk-e képzelni olyan költségvetési vitát, amelyben a kormány kultuszminisztere az iskola- és művelődésügy előirányzatának jelentős növekedését védi a lehetséges ellenvetésekkel szemben? Ahol a művelődési miniszter nem a költségvetést érdemben vitatni kívánó képviselőktől félti könnyes szemmel a demokráciát, miközben hőstettnek könyveli el, hogy egyáltalán szólni mert a művelődésügy érdekében? Rossz tréfa-e, ha a kultuszminiszter kijelenti: „szívén viseli az ország pénzügyeit”, de nem engedhet a kultúra igényeiből?

Az utópiák birodalma, úgy látszik, mégiscsak a magyar múltban keresendő. Nemzeti liberálisaink e szöveget olvasva megérthetnék: nem az a kifogás velük szemben, hogy a szabadelvűség magyar hagyományait követik, hanem sokkal inkább az, hogy figyelmen kívül hagyják ezt a tradíciót. Pedig szerzőnket a legrosszabb indulattal sem lehetne kiradírozni a magyar liberalizmus történetkönyvéből.

Javíthatatlan szangvinikus

1817-től 1888-ig élt, barátja s rokona az egész reformnemzedéknek, hogy aztán ő is Deák pártjában fejezze be politikai pályáját. A forradalom előtt a centristák köréhez tartozott. Még 1848 végén külföldre megy, s 1850-ben tér haza. Hosszabb ideig visszavonultan él, de nem politikai remények nélkül. Ekkor mondja róla Eötvös, hogy javíthatatlan szangvinikus: „mivel még nem vagyunk becsukva, ami különben még megtörténhet, máris miniszteri székben lát bennünket.” Valóban miniszterek lettek mind a ketten, miután a hatvanas években intenzíven bekapcsolódtak a politikai életbe.

Művelődéspolitikai munkássága mellett nem hanyagolható el a vasút körüli ténykedése és újságírói működése sem. Részt vesz a Földhitelintézet megalakításában, a magyar közgazdasági irodalom is számon tartja tanulmányait. Talán ökonómiai szakértelmének köszönhető, hogy – mint szemelvényünkből látható – finanszírozhatónak tartotta a nemzetiségi iskolák létesítését. Pedig akkoriban még nem is volt eszdéeszes köztársasági elnök, hogy az ő reprezentációs keretét használhatták volna ilyen célra.

A kultuszminiszter védekezik

„A cultus- és közoktatási minisztérium f. évi budgetje tetemesen túlhaladja a múlt évit; azért meg fogja nekem engedni a t. ház, hogy a költségek többletét nem az egyes rovatoknál, hanem a részletes tárgyalás előtt egészben földeríthessem, s ezáltal elmondhassam nézeteimet közoktatásunk további fejlődése föltételeiről…

Igen örvendetes jelenség, hogy az ország figyelme a culturalis érdekek s különösen a tanügy felé oly mértékben fordult, mint soha azelőtt. Az ország követeli, hogy a népoktatás, a tudomány, valamint a művészet érdekében több történjék, mint történt azelőtt. E követelésnek kifejezést ad a közoktatásügyi minisztérium budgetjében a költségek többlete. Igaz, hogy a követelések némelykor csak mint ködös aspiratiók mutatkoznak, hogy nem veszik mindig számba a létező viszonyokat, hogy némelykor türelmetlenek vagyunk… A kormánynak azonban, eltérve a közönség modorától s felfogásától, az aspiratiók világából ki kell lépnie; neki pontosan kell tudnia, hogy mit akar és mit akarhat a létező társadalmi viszonyok között, melyeket rögtön átalakítani nem lehet.

A költségek többletét akarván földeríteni, szólnom kell főleg a tanintézetekről, amelyeknek rovatában az előfordul.

Előtérben állnak az egyetemek. Háládatlan, sőt fölösleges feladat vitatkozni arról: nagyobb súlyt kelljen-e nálunk a népoktatásra, a közép- vagy a felsőbb iskolákra fektetni. Nézetem szerint ápolni kell és lehet mind a hármat egymás mellett, mert a modern alkotmányos állam az ő széles választási jogával és bonyolódott pénzgazdaságával maga nem tarthatja magát, ha a népet politikai s gazdasági tekintetben a nevelés által magasabb niveaura nem emeljük. (…)

Visszatérve az egyetemekhez. A többlet főoka: a tanszékek szaporítása és fölszerelése. Bármennyire szívemen viselem ugyanis az ország pénzügyeit, mégis ki kell nyilatkoztatnom, hogy ha a pesti egyetemet azon niveaura akarjuk emelni, amelyen a külföldi nagyobb egyetemek most állanak: a költségek a jövő években még növekedni fognak, mert vannak fontos tudományok, amelyek számára a pesti egyetemen tanszékek még nem léteznek…

Mi a tudományokban más országokhoz képest elmaradtunk.

Ezt elismerni nem szégyen; és a haladás első előfeltétele saját hiányaink meg- és beismerése. De ama mostoha sors, hogy mi a tudományokban elmaradtunk, nem csak minket, hanem más nemzeteket is ért. S ha mi gyorsan akarunk előrehaladni: azt kell tennünk, mit más nemzetek tesznek s tettek… Az európai cultura nem egy nemzet műve, s az volt az európai cultura menete, hogy egy nemzet a másiktól tanult, s én óhajtom és hiszem, hogy mi tőlünk is fognak még más nemzetek tanulhatni. Oly tudományok s tanszékek számára tehát, amelyekre nézve mi jeles tanerőkkel nem bírunk, a külföldről kell meghívni tanárokat.

Ismerem e tekintetben az ellenvetéseket. Mondhatják, hogy ez úton germanisálni fogjuk az országot. Ez igen nagy tévedés, mert ellenkezőleg, éppen ez által fogjuk a germanisatiónak útját állhatni. A germanisatiónak nálunk három nagy tényezője van: a műveltség elégtelensége, a tudomány hiánya, s tőke- és pénzszegénységünk. Minden intézkedés, amely szellemi culturánkat s anyagi jólétünket előmozdítja: egyúttal előmozdítja a magyar elem jelentőségét és súlyát. (…)

Az emberi élet és az emberi erő az országra nézve a legbecsesebb tőke; mert hiszen mit ér a legjobb talaj s a termésnek minden kincse ott, ahol nincs ember és értelmiség annak értékesítésére.

Átmenve a középoktatásra, itt is meg kell jegyeznem, hogy a gymnasiumok kiadásai részint új iskolák fölállítására, részint a tanárok fölállításának fölemelése által a jelen évben többre mennek, mint mentek a múltban. Különösen meg kell említenem, hogy figyelemmel a nemzetiségi kérdésre, Zomborban gymnasiumot állítottunk tekintettel a szerb, Munkácson pedig algymnasiumot terveztünk, tekintettel a ruthén nemzetiségre. (…)

Befejezésül azon megjegyzést kockáztathatom, hogy bármennyit fog az ország a közoktatásra költeni: e költség nem fogja az ország pénzügyeit derangirozni; ellenkezőleg: ez pénzügyeinket emelni fogja, s ezen szellemi investitio kamatjai fogják legbiztosabban helyreállítani az ország pénzügyét.”

???


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon