Skip to main content

[A Külügyminisztérium levelei]

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1.

KÜLÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁR
dr. Varga Miklós elvtársnak,
környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztériumi államtitkár
Budapest

Kedves Varga Elvtárs!

A bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításáról készülő minisztertanácsi jelentés kapcsán az alábbiakban ismertetem a Külügyminisztérium állásfoglalását.

1. A vízlépcsőrendszer megépítése fontos belpolitikai kérdéssé vált, megosztja a nemzetet. Bős–Nagymaros jelentősége túlmegy energetikai, vízszabályozási és hajózási fontosságán. Az ügy országos érdekeket érint, a döntés felelőssége kivételesen nagy. A jelentés mégis egyetlen lehetséges megoldást ajánl, eleve lemond arról, hogy alternatívákat kínáljon. Olyan látszatot teremt, mintha kizártnak tartana a vízlépcsőrendszer megépítése kapcsán bármiféle módosítást, korlátozást. Ilyen megközelítés a Külügyminisztérium szerint még akkor is vitatható lenne, ha a vízlépcsőrendszer szakmai megoldásában és várható következményeiben egységes vélemény volna. A választás lehetőségére azonban annál is inkább szükség van, mivel Bős–Nagymarosról széles körű szakmai vita van, a közvélemény azonban keveset tud, társadalmi vita nem folyt róla, évekig nem jelent meg a magyar sajtóban szinte semmi, mostanában sokszor egymásnak ellentmondó nyilvános megállapítások hangzanak el. A döntés lehetséges változatait ki kellene dolgozni.

2. Nyilvánvalóan szóba sem kerülhet a teljes vízlépcsőrendszer leállítása. Azt viszont – alternatív lehetőségként – vizsgálni lehetne, hogy a nagymarosi építkezés a tervek szerint indokolt-e, van-e csökkentési lehetőség. Bármiféle változás a megkötött nemzetközi szerződések módosítását, kártérítés fizetését jelentené. Várhatóan feszültséget is hozna a magyar–csehszlovák és a magyar–osztrák kapcsolatokban. Ha viszont megépítjük ezek elkerülése végett a teljes vízlépcsőrendszert, minden későbbi gazdasági, környezeti vagy pénzügyi nehézség hatásában hosszú időre mérgezi e fontos kétoldalú kapcsolatokat. Az indokolt módosítások belpolitikai hatása növelné a kormány tekintélyét, megelőznénk vele a mezőgazdasággal és a környezetvédőkkel várhatóan meginduló évtizedes hadakozásokat.

3. Nem világos, miért tartjuk megváltoztathatatlannak a korábbi terveket és döntést javasolunk a teljes vízlépcsőrendszer megépítéséről, amikor egyidejűleg külföldi tanulmányt (Bechtel) várunk a vízlépcsőrendszer környezetvédelmi hatásairól.

4. Várható, a közvélemény az elkövetkező években egyre többet tud meg az építkezés körülményeiről, kihatásairól. A kormány számára szinte kiszámíthatatlan politikai terhek adódhatnak ezért abból, ha a jelentés nem figyelmeztet veszélyekre, csak a korábbi terveket indokolja. Arra lehet számítani, hogy a külföldi visszhang, a beruházás belpolitikai hatásai miatt, a következő időszakban tovább nő, és olyan kereteket is elér (nemzetközi pénzügyi szervezetek, nyugati kormányok), amelyek állásfoglalása külpolitikai szempontból rendkívül fontos.

5. A Külügyminisztérium kiemelkedő fontosságot tulajdonít államjogi szempontból is annak, hogy az „öreg Duna” vízügyi szempontból szintén valóságos határfolyó maradjon, még akkor is, ha ezzel az erőműrendszer teljesítménye csökken. A jelentés erről nem tesz említést. A II. sz. melléklet 10. oldalán szereplő adat (az „öreg Duna”-meder élővíz-jellegének fenntartásához szükséges vízhozam) a korábbi vitákban úgy szerepelt, mint megmaradó, a kis vízállásnak megfelelő, az élővíz-jelleget állítólag biztosító 600 m3/s vízhozam. Most csak 50-200 m3/s.

6. A tervezet 16. oldalán a 3. bekezdésben az szerepel, hogy a költségek 54 116 millió forintot tesznek ki. A mai körülmények között ez a becslés irreálisnak tetszik a várható tényszámhoz képest. Az is irreális, amilyen árnövekedéssel a következő években számolunk. A Külügyminisztérium és a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium vezetői között – az ügy külpolitikai vonatkozásai miatt – hosszabb idő óta folyó személyes érintkezések során is ilyen vélemények hangzottak el.

7. Az is várható, hogy nyilvánosságra kerülnek a most közölt és később változó költségek, a társadalom egy része még inkább az építkezés ellen fordul. Számítani kell ugyanis arra, hogy a beruházások valóságos költsége – és a KVM vezetőivel folytatott személyes megbeszélések nyomán ez valószínűsíthető – a következő években messze felülmúlja azt az összeget, amit most a jelentés ismertet. Nehéz lesz majd ilyenformán megmagyarázni: miért vállaljuk most, az ország jelenlegi helyzetében ezt a hatalmas terhet, ami tulajdonképpen 2015-től az ország energiaszükségletének csak 2-4 százalékát fogja fedezni.

8. Nem válaszol a jelentés arra a kérdésre, miért sorolják a nemzetközi környezetvédő szervezetek a vízlépcsőrendszert a környezetre a világon legveszélyesebb 25 nagyberuházás közé. A tervezetben említett 1985. évi környezeti hatástanulmány a kérdésnek – a vízügyi szakemberek szerint – csak egy részére tudott választ adni, az ökológiai vizsgálat hiányosságait nem szüntette meg, alternatív műszaki megoldásokkal egyáltalán nem foglalkozott.

9. A jelentés a vízlépcsőrendszer második legfontosabb hatásaként a hajózási feltételek közvetlen javulását említi. A Külügyminisztérium ismeretei szerint hajóparkunk a jelenlegi feltételek mellett sincs kihasználva, a BNV megépülésével sem változnak a budapesti hidak és kanyarulatok nehézségei.

10. A Külügyminisztérium információi szerint Ausztriában tilos vízi erőművekben „csúcsenergiát” termelni. Ezért nem tűnik helytállónak az osztrák vízerőművek csúcsra járatásával kapcsolatos hivatkozás (II. sz. melléklet, 26. oldal).

11. A különböző információk szovjet, osztrák, nyugatnémet és csehszlovák forrásból azt erősítik, hogy a síkvidéki vízi erőművek környezeti ártalmai már pontosabban valószínűsíthetők. Például a hainburgi vízlépcső ellen a csehszlovák kormány is tiltakozott (lásd Rudé Pravo-cikkeket) a pozsonyi partszakasz és a parti szűrésű vízkészlet várható károsodása miatt. Azokhoz hasonló érvekkel, mint amelyekről most a szentendrei part és parti szűrésű vízkészlet károsodásának lehetősége kapcsán hallani. Ezzel a tervezet nem foglalkozik. Az ivóvízkészletre vonatkozó hatást szintén kizárólag pozitív hangsúllyal említi (lásd a tervezet 10. oldalának 1. és 2. mondatát, valamint a II. sz. melléklet 11. oldalának 2. és 3. bekezdését). Egy másik példa: a várkirályfalvi vízlépcső hatására a galántai járásban több ezer hektár kitűnő minőségű termőföld elvizenyősödött. Ez ellentmond a tervezet II. számú melléklet 26. és 27. oldalán említetteknek. A jelentés a várkirályfalvi tapasztalatról nem tesz említést. A Rudé Pravo 1988. február 5-i cikkében arról is beszámolt, hogy Csehszlovákiában a közvélemény nyomására törölték azt a tervet, amely a Berounka folyón (a Vltava egyik mellékfolyója) Krivoklát térségben tározós vízi erőmű felépítését ajánlotta, lényegében olyan indokkal, amelyekről Bős–Nagymaros kapcsán vita folyik.

12. Eltérések vannak a Lipták-féle 26 pontra adott minisztériumi válasz, és a mostani jelentésben szereplő adatok között. A tervezet most következetesen 5,75 milliárd ATS kölcsönről beszél. A Lipták-féle észrevételekre adott válaszban viszont 7 milliárd ATS szerepelt. A Bős–Nagymarosi vízlépcsőrendszer teljes energiatermelése az országos igény 4,5 százalékát teszi majd ki (ha nem lenne áramkiszállítási kötelezettségünk). Az állami energia-felügyelet számítása szerint viszont 2015 után ez csak az országos igény 2,5 százalékát fogja fedezni. A II. sz. melléklet 6. oldalának első bekezdése szerint az adósságtörlesztés után a kiszállított áram 25-28 százalékáért keményvalutát kapnánk. A Liptáknak adott válasz 5. pontja szerint csak egyötödéért.

13. A jelentés szerint a vízlépcsőrendszer gépeit nemzetközi tapasztalatok szerint 50-60 évig használják. Ennek folytán a jelentésnek fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy a most megvásárolt gépek működésére 2015 után csak 25-30 évig lehet számítani.

14. A II. sz. melléklet 6. oldalának utolsó bekezdése kapcsán – ami arról szól, hogy miért előnyös az osztrákoknak villamos árammal fizetni – hozzá kellene tenni: az osztrákoknak az előny, de mi ezt saját energiagazdaságunktól megvonva tesszük.

Mindent összefoglalva: a Külügyminisztérium elengedhetetlenül szükségesnek tartja a jelentéstervezet kiegészítését, pontosítását, annak érdekében, hogy a kormány minden lényeges körülményt és adatot ismerjen a döntéskor.

Budapest, 1988. augusztus 3.

Elvtársi üdvözlettel:

(dr. Horn Gyula)

(Egyes vélemények szerint Horn Gyula hozzászólása az Országgyűlésen, amelyben közölte, hogy a nemzetközi jog szerint nincs mód a szerződések felmondására, döntő hatású volt a vita sorsára.)

2.

KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES
Perczel György elvtársnak,
környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszterhelyettes
Budapest

Kedves Perczel Elvtárs!

A Bős–Nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítéséről készülő minisztertanácsi jelentés kapcsán az elmúlt napokban ismertettük a Külügyminisztérium állásfoglalását (3296-3/1988). Ennek kiegészítéseképp közlöm az alábbiakat.

1. Az 1977. szeptember 16-i magyar–csehszlovák szerződés IX. fejezetének 22. cikke 1. bekezdése „az államhatár kisebb mértékű módosításáról és a határvonal jellegének megváltoztatásáról” rendelkezik. Ugyanakkor e bekezdés d) pontja előirányozza, hogy a két állam 10-10 hektárnyi nagyságban területeket cserél ki egymással. A 2. bekezdés előírja, hogy „az államhatár módosítását és a területek kicserélését az első bekezdés szerint a szerződő felek külön szerződésben rendezik”. Az államhatár mindennemű módosítása az Országgyűlés által alkotott törvény elfogadását teszi szükségessé. Az államhatár módosítását a trianoni és párizsi békeszerződések meghatározott feltételekhez kötötték, s mindkettőt törvény hirdette ki. A határok módosítása, kiigazítása a békeszerződések nyomán a szövetséges és társult hatalmak hozzájárulását vagy legalábbis utólagos értesítését teheti szükségessé. A minisztertanácsi jelentésben éppen ezért ezekről említést kell tenni.

2. A párizsi magyar békeszerződés II. rész 1. cikk 4. bekezdés c) pontját, vagyis a határleírásban szereplő rajkai zsilipet és visszaeresztő csatornát a határmódosítás mindenképpen érinteni fogja. Ez további indokot jelent a határmódosításról rendelkező törvénytervezet gondos megfogalmazására.

3. A trianoni és párizsi békeszerződés betűjével és szellemével akkor biztosítható az összhang, ha az „öreg Duna” valóságos határfolyó marad, ha a szükséges vízmennyiség ehhez biztosítva lesz. (A trianoni békeszerződés II. rész 27. cikk 4. bekezdése a határról megállapítja, hogy a Duna hajózási fővonal. A 30. cikk a „hajózási meder kifejezést értelmezi, és a hajózható főmeder középvonalát tekinti annak. Ugyanezeket a jogi meghatározásokat veszi át az 1977. szeptember 16-án aláírt magyar–csehszlovák szerződés.) A Külügyminisztérium ennek fontosságára korábbi átiratában felhívta a figyelmet. Ezt ismételten megerősítem.

Budapest, 1988. augusztus 9.

Elvtársi üdvözlettel:

(dr. Bényi József)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon