Skip to main content

A tátongó űr töltögetése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
MSZOSZ-kongresszus


1,8 milliós tagságával (amely az önkéntes tagdíjfizetők 1,1 milliós, valamint az ehhez hozzácsapott 700 ezres nyugdíjas létszámból tevődik össze) a „magyar szakszervezeti mozgalom centrumában álló szakszervezeti egységszövetség”-nek nevezi magát, és igényt formál arra, hogy kezdeményezőként (ha éppen nem egyedüli partnerként) tárgyaljon a kormánnyal a szociális és érdekvédelmi kérdésekről. Sztrájkot helyez kilátásba arra az esetre, ha a kormány nem ül le tárgyalni tíz napon belül, vagy ha nincs december 31-ig kézzelfogható eredmény. Boross belügyminiszter a Magyar Hírlap kérdésére, vajon hajlandó-e a kormány az egész munkavállalói oldal helyett külön az MSZOSZ-szel szóba állni, azt felelte kitérőleg, hogy „ez az a nagyon komoly kérdés, amelyben a kormánynak állást kell foglalnia” e héten. Kihallatszik e válaszból, mennyire ínyére lenne a különtárgyalás. 1,8 millió ember! Az MSZOSZ-osok férfias vezetők, amely tulajdonságot a rendőröktől is elvárja az ember az új rendszerben.

Az MSZOSZ ultimátumához van szabva az új statútuma is, amennyiben országos sztrájkbizottság felállításához nincs szükség a tagszervezetek konszenzusára (elég a többségi vélemény), és e kezdeményezésre a most megalakítandó végrehajtószerv, az MSZOSZ-központ vezetőiből álló ügyvivőtestület jogosult. Más pontokon is szavazásossá változtatják a konszenzusos döntéshozatalt, ami egyfelől a MSZOSZ-központ iránt fölfokozott bizalmat fejezi ki, másfelől növeli az újjáválasztott vezetők hatalmát a szövetségen belül. Ez lényeges változás a tavaly márciusi, SZOT-ból MSZOSZ-szé alakuláskor alkotott statútumhoz képest, amely még a régi SZOT-beli testvérek közt is dúló versengés és önigazolás, a teljes szétesésveszély állapotát tükrözte.

Demonstráló erejű az is, hogy kivetkőzött az MSZOSZ semleges, apolitikus egyesületi szerepköréből, és – ahogy új programjukban írják – „a politikai paletta baloldalán és centrumában álló, szélsőségektől mentes politikai érdekeket támogatja”. E megfogalmazás nyilván a teljes ellenzéki palettára utal, az igazi szövetséges azonban tudvalevőleg az MSZP; Horn Gyula föl is ajánlotta szövetségi jobbját a kongresszuson. Az Építők Székházában, a még mindig vörös posztóval kárpitozott padsorokban, ámbár kékben pompázó MSZOSZ-transzparenssel szemben helyet foglaló szakszervezeti funkcionáriusok most már nem látják szükségesnek megtagadni, honnan, milyen értékvilágból jöttek; bár ez az értékvilág kétségkívül jogállami főfelemeléssel gazdagodik.

Utóbbinak lényeges eleme egy tősgyökeres liberális eszme: az egyesülés jogának tisztelete, ami az MSZOSZ és a többi SZOT-utódszervezet vagyonmegosztási vitában elfoglalt álláspontjának támasztékául szolgál. A megosztás egyik tényezője a létszámbevallás egyesületi elve, vagyis hogy ki-ki annyit mond be, amennyit szeretne maga mögött tudni. Másrészt, összhangban Göncz Árpádnak a kongresszus másnapján elmondott intelmeivel, az MSZOSZ a megegyezés híve. Meg kellett volna egyezniük a felosztásban az új, beláthatatlanul szétszórt szakszervezeteknek a SZOT-utódokkal, miközben csakis az utóbbiak ismerhették a birtokukban lévő vagyon értékét. A megegyezéses eljárásban az ellenlábas Liga és munkástanácsok nem bíztak, kilobbizták tehát – de csak egy éves, tehát rájuk nézve végzetes késéssel – érték el a hírhedt VIKSZ-törvény meghozatalát, amely szerint a szakszervezeti vagyont az egy éven belül megtartandó szakszervezetközi választások alapján kell – igaz, egyelőre ideiglenesen – szétosztani. Az MSZOSZ beavatkozásnak tekintette a törvényt, és alkotmánybírósági keresetet nyújtott be ellene, az egyesülés és a szervezkedés joga csorbításának megállapítását kérve, a szövetséges tömörülésekkel együtt bojkottálta a vagyonbevallási, és a VIKSZ igazgatótanácsában való részvételt. A koalíció a múlt héten, látva a fiaskót, megszavazta a Mile Lajos-féle VIKSZ-törvénymódosítást: eszerint a VIKSZ jogi személy, és igazgatótanácsa az üléseit szabotáló MSZOSZ és egyéb SZOT-utódok nélkül is rendelkezhet a bevallás útján ügykörébe vont csekély vagyonnal.

A parlamenti vitában Gál Zoltán MSZP-s képviselő kérdőre vonta az MDF-es Palkovics Imrét munkástanácsok szövetségének vezetőjét: vajon miért nincs írógépük a munkástanácsoknak; csak nem szakadtak meg a bizalmas tárgyalások, amelyeken az MSZOSZ milliókat ajánlott fel nekik? Gál sugalmazása szerint a munkástanácsok titkon milliókat akartak bezsebelni. Előbb 15 milliót, majd 50 milliót ajánlott a MSZOSZ – felelt Palkovics – utóbbi alkalomból mar azt kérte, mondjanak le Palkovicsék a VIKSZ-törvény által nyújtott előnyökről. De egyik ajánlatot sem fogadták el. Hogy lett volna ilyen ajánlat, Nagy Sándor vadul cáfolta a kongresszuson; a munkástanácsi és a Liga-források viszont kitartanak az állítás mellett.

A szabad demokrata frakció nem támogatta a Mile-féle törvényt, mivel – mondták – a bojkottot nem lehet másik törvénnyel helyreütni (ehelyett némi költségvetési támogatást tartottak volna szerencsésnek, a szakszervezeti választások finanszírozására). „Tudtam, hogy kitalálnak valamit – mondta utóbb egy SZDSZ-es ügyvéd-képviselő – csak azt nem tudtam, mit! És tessék!” Az MSZOSZ kitalálta az ellen-VIKSZ-et, gondolván, hogy ha egyszer a VIKSZ jogi személy, akkor nem lehet állami szerv, hanem csakis egyesület. Elvégre csak nem akarják államosítani a szakszervezeti vagyont?! Nagy Sándor tehát bejelentette a kongresszuson: a négy szövetséges konföderációval együtt megalakítja a VIKSZ-közgyűlést, amely bármikor megvétózhatja az igazgatótanács döntését… A sajtópáholyon kaján öröm futott végig: zseniális ez a Nagy Sándor, bohócot csinál a törvényhozásból. De hát tény, ami tény: a VIKSZ-ügy elveszett. Csak az az elképesztő, miért kellett a bel- és a munkaügyi miniszternek elfogadni az MSZOSZ meghívását, és jelen lenni a nyilvános tekintélyromboláson. Kiss Gyula dr. – ez is igaz – tett egy erőtlen és általános megjegyzést a kötelező szakszervezeti törvénytiszteletről, a hallgatóság némi hurrogásától kísérve.

1,8 millió ember – az már valami (bár nem tudni biztosan, kiket, valójában hány embert jelöl ez a szám). A létszámbevallási-egyesületi elvet már kevésbé illik megkérdőjelezni mint egy évvel ezelőtt, és pláne nem illik előhozni a legitimitás kérdését, még esélyegyenlőség címén sem. Elég a civakodásból. Csak a koalíciós pártok kényelmetlenkednek: folyton a rendszerváltással, igazságtétellel hozakodnak elő. Bárminő rendszerváltási indíttatás most már – hála a koalíciónak – szélsőséges, gőzös és jobboldali színezetet nyer; ez pedig édestestvére a valódi szakszervezet-ellenességnek.

Ha viszont a kormányerők jobboldaliak és a régi idők földbirtokosainak jogait noválva osztanak ex gratia kárpótlási jegyet, miközben a munkavállalókra hárítják a gazdasági visszaesés terheit – akkor kell lennie egy baloldalnak is, amely betölti a tátongó űrt. Körülbelül ezt az MSZP-vel szövetséges ideológiát hallottuk Nagy Sándortól a kongresszuson. Az MSZOSZ új programja a munkanélküliség enyhítését, a reálbércsökkenés megállítását, a munkavállalói részvételű privatizációt, az oktatásművelődés állami támogatását, a többszintű érdekegyeztetés kiépítését tűzi ki célul (sok ponton egyezően a Liga céljaival). Vitathatatlanul nemes célokról van szó persze, önmagukban is, és az értékrendnél fogva is, amelybe föltekinthet, belekapaszkodhat a mind atomizáltabb helyzetbe kerülő munkavállaló. A tátongó űr betöltői így érvelnek: ne verd szét az MSZOSZ-t, ehelyett védd a felvállalt értékeit.

Két dolog azonban kételyeket ébreszt bennünk. Az egyik: ha a kormányzat, azazhogy az állam falrafestett jobboldali ördögként jelenik meg, abból az is következhetik, hogy – amint az elmúlt negyven év alatt folyamatosan – most is az államtól kicsikarandó alkuvívmányoktól várjuk az üdvözítő megoldást. Ha fölfelé, a nagypolitikára veti vigyázó szemét a szakszervezet, mi lesz a munkahelyi érdekvédelemmel, az alsó egységek kiépítésével? Az MSZOSZ mintha visszavágyna a dicsőséges 1987-88-as évekbe, az évvégi Grósz–Gáspár, illetőleg Németh Miklós–Nagy Sándor találkozókra, ahol is a következő évi bérekről és szociális juttatásokról folytathattak alkut. Igaz, most átfogóbb, bonyolultabb kérdésekről van szó, mint akkor. De most is azért fenyegetőznek sztrájkkal, azért fordítanak hátat a Ligának, amely az Érdekegyeztető Tanácsban bíbelődik szociális-érdekvédő csomagtervekkel, mert egyedül, és lehetőleg az év vége előtt akar kézzelfogható eredményt fölmutatni.

A másik veszély: az érdekegyeztető rendszer megmerevedése. A kormányzat megretten a sztrájkfenyegetéstől, részengedményeket tesz (mint a nyáron lefújt MSZOSZ-sztrájk után, amelynek nyomán megadta a kormány a – szakmai körökben egyébként vitatott – végkielégítést), és mennél több ilyen elvtelenség történik, annál több háramlik át az erőpozícióból alkudozó szakszervezetre a szociális felelősségből. Ezért cserébe pedig a hegemón szerepre törő szakszervezet viszonylag stabil státusra tesz szert, miközben az alsóbb szinteken szorongatják a kis, független szerveződéseket. Csak nehogy megszűnjék a versengés!

Persze, meglehet, hogy amire e sorok megjelennek, már rég akként döntött a kormány, hogy – nem másítva meg múlt heti elhatározását – az összes tömörüléssel együtt tárgyal. Vagyis nem ül föl a hangzatos fenyegetésnek.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon